ALGEMEEN No. 700. Woensdag 7 February 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche beri^ten. JL3olitieli; Overziut. „Heb toch cenigzins achting voor u zelven." Dit warcn de woorden wclke de president der Frausche kaiuers de uationale vergadering toeriep, toen in eene zilting der afgeloopeD week weder een vreesselijk tumult de zaal vervulde en den eeu al harder sehreenwde dan den ander, zoodat de redenaars in de oninogelijkheid vvaren huune stem te doen hooreu. Wat te verwaekten van eene vergadering waar zulk een woord volstrelct niet misplaatst is hoe een geregelden gang van zaken te ver- wachtenwaar kartstogt en brntaal geweld bij de minste aanleiding vveer boven komen. Geen wonder dat bij zulk eeu toestand van zaken de onderscheiden stuurliedeu zieh gedurig verbeffen, om het slingerende sebip van staat in kalmer water te brengen. Onder deze nu weder de graaf van Chambord. Met 't oog op 't geen bij in Frankrijk ziet omgaan verkondigt bij dit land is ongeschikt voor de republiek bet koningschapde witte vlag, de banier inijner vaderen dat alleen is de veilige baven waarin bet weer rust en vrede zal vinden. Op Corsica werkt de Bonapartisehe party met zjjne gewone bedrijvigheid en middelen. Thans geldt het de regterhand NapoleonsRouher als afgevaardigde te Versailles te doen zitting nemen. Louis Blanc, de balling des keizcrrijks, heeft zicb tengevolge dit streven tot de Corsieanen gerigt. In welsprekende taal schildert hij in Rouher den man af, alleen bekend door de groote ougelukken die hij over Frankrijk ge- bragt heeft en wien het alleen te doen is om Frankrijk op nieuw onder bet juk des keizer- rijks te doen bukken. Deze manzegt hij leverde een leger van 120.000 man aan den vij- and gaf zjjr. degen over toen hij Frankrijk in het verderf bad gestort en 'bleef leven. Of, vraagt bij, wie droeg er het meest toe bij ons uaar den afgrond te dringen, toen hij uit- riep: „Het nut der overwinning naderten Dank uwe zorgen sire, Frankrijk is gereed." En zulk een man die zoo roekeioos met zijn land heeft gespeeld, wilt gij Corsieanen tot nwen vertegenwoordiger op de banken der afgevaar- digden brengen enkel opdat hij des te beter voor zijn afgod kan intrugueren. Neen, roept hij uit, al konden zelts de dooden opstaan, het kei- zerrijk kan het nietzoo zwaar is de last der puinhopen, waaronder het ligt begraven. Of nu ook nog de prinsen van Orleans zullen komen, om Frankrijk te verkonaigenwelk een hoorn van heil zij voor hun land in de baud dragen, is nog onbekend, maar dat ook van dien kant, ondanks de veel herhaalde verklaring van 'trustige burgerschap der Orleannistische prin sen, niet wordt stil gezetenis overvloedig be kend. Veel doctoren is der zieken dood. Onder de middelen om de zware oorlogsschuld aan Duitschland af te doenbehoort thans 10. eene vrijwillige inschrijving over 't geheele land, waarvoor veel beweging bestaat, 2°. eene belasting van 2 pCt. op het kapitaal, 3o eene leeniug in edele metalen, n. 1. in voorwerpen zilver, goud, kleinodien en munten. Ook uit het buitenland komen voorstellen. Eene Engelsche maatschappij wil de drie milliarden lereren, op voorwaarden dat Frankrijk haar het tabaksmo- nopolie overlate. Weder een ander wil eene kollossale leening bij uitloting met premien daar- stellen. Helpers en raadgevers in overvloed. Het is thans zeker dat de Amerikaansche onderhandelaars in het Washingtonsche tractaat de Engelschen tc slim zijn gevveest. Broeder Jonathan heeft den slimmen John Bull bij den neus gehad. De Engelsche regering heeft bij de sckeids- regterlijke cotmnissie te Genhve protest ingeleverd tegen de Amerikaansche eischen en de uitlegging van 't tractaat. n Z. M. heeft aan den heer N. Kerckhaert op zijn verzoek eervol ontslag verleend als bur- gemeester der gemeente Philippine, en is als zoodanig benoemd J. F. M. van Haelst. J Z. M. heeft jhr. mr. L. G. J. F. de Paul Duehastelop de meest eervolle wijze ontheven van zijne betrekking van zijner majesteits bui- i tengewoon gezant en gevolmagtigd minister bij den pattselijken stoelen onder dankbetuiging j voor de goede diensteu door hem den lande be wezen voor 's hands buiten activiteit gesteld in te gaan 1<>. Mei 1872. Z. M. heeft jhr. mr. L. G. J. F. de Paul Duehastel bevorderd tot commandeer der orde van den Nederlandschen Leeuw. De minister van finantien heeftbij resolutie van 19 dezervastgesteld de 278e staatsloteiij. Zij bestaat nit 20.000 loten, 10.000 prijzen en I 2 premien. De eollecte wordt geopend op j maandag den 19 February en gesloteu op za turdag 2 Maart 1872. De trekking vangt aan 18 Maart, terwijl de laatste 100 nummers op zaturdag den 8 Junjj worden getrokken. Neuzen, 6 February. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal albier opgevareu 27 zeeschepen, metende 5210 tonuen en 228 binnenschepen, m. 15890 t. en afgevaren28 zeeschepen, m. 5844 t. en 216 binnenschepenm. 15492 t. Totaal sedert 1 j January 1872 zijn het kanaal opgevaren27 zeeschepen m. 5210 t. en 228 binnenschepen, m. 15890 t.en afgevaren: 28 zeeschepen, m. 5844 t. en 216 binnenschepen in. 15492 t. In de eerste maand van 1871 zijn het ka naal opgevaren9 zeeschepen m. 635 t. en 24 binnenschepen, m. 1311 t.en afgeva ren zeeschepen m. t. en 28 binnen schepen m. 1563 t. Midst, 6 February. Aan het station alhier heeft gisteren een groot ongeluk plants gehad. Toen de wisselwaohter Verkouteren een wagon kolen hielp verplaatsen geraakte zijn kind onder den wagon. Na nog een uur te hebben geleefd was het wichtje een lijk. HontenidBe31 Januarij. De bevol king dezer gemeente die op 31 December 1870 bedroeg4823 zielen. Vermeerderde in 1871 met 379 en verminderde met 363 zielen en is alzoo vermeerderd met 16 En was alzoo op 31 Dec. 1871 4839 zielen. Er werden 37 huwelijken geslotente weten 28 tusschen jongmaus en jouge dochters3 tusschep jongmans en weduweu 4 tusschen we- duwenaars en jonge dochters en 2 tusschen we- duvvenaars en weduwen. Ilct getal geboorten beliep 205, waaronder 5]tweelingen dat der overledenen 146 levenloos aangegeven 15. llontenisse, 3 Febrnarij. Eene com- missie uit de regtbank te Goes bestaande uit den officier van justitie, een regter commissaris en den substituut-griffier hebben heden alhier nader onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deu bij P. Neve plaats gehad hebbenden brand op den 27 Jan. j IMen weet tot dusverre niet oi dit onderzoek tot nadere ontdekking aanleiding heeft gegeven. llontenisse4 Febrnai-jj. Zes matro- zen van het Engelsche barkschip Ada, kapt. Samuel N. Dinkeldie in den nacht van den In op den 2n dezer van voornoemd vaartuig ter reede van Vlissingen gedeserteerd en in de na'oij- heid der haven van Walzoorden aan wal gekomen warenzijn op verzoek van den vice consul van Engeland, te Vlissingen, door de politie alhier des middags op den 2u dezer gearresteerden met behulp van eenige manscbappen uit de alhier bestaande scherpschutters vereeniging „Prins Fre- derik Hendrik" bewaaktheden ochtend door voornoemden kapitein afgehaald en geboeid naar yoormeld schip teruggebragt. Bij hunue arresta- tie gaven zij te ker.nen dat zij schipbreukelingeu waren, en dat bun schip, na gestooten te hebben gezonken was Toen de ouwaarheid hiervan bleekbeweerden zij, dat het schip in zoodanig slechten staat isdat het onbekwaam moet geacht worden om zee te bonwen. Ook deze bewering was volgens getuigenis van den loods, die den kapitein vergezeldeniet overeenkomstig de waarheid. Wchoonclijlse5 February. Gisteren had hier de bevestiging plaats van den aldaar beroepen prcdikant J. Visser. De wel eerw. heer G. Battels van Bresk'ens hield de bevestigings- redeen bad tot r.ekst gckozen 2 Tim 4 vers 5 „doe het werk van eeu Evangelist." Des na middags hiebl de bevestigde zijne intreeredc en sprak naar aanleiding van Math. 13 vers 3. „Een zaaijer gin'g uit om te zaaijen." Zoo wel des voor als des namiddags word de plegtigheid door eene talrijke scharewaar- onder ook velen van elders opgekomen bijge- woond. -Zooals wij onzen Icz^rs mededeelden, zullen er bij de opening van den Zeeuwsclie'n spoorweg en de verbinding van Walcheren met Zuid Be yelandop 1 Maart a. s. te Middelburg eenige feestdagen worden gehouden. Die feestviering onderviudt bij eenige ingeze- tenen tegenwerkingvolgens eene advertentie in de Middelbnrgsche conrant van 2 February jI.» pn vyelomdat door de commissie van de feestviering de zondag, 3 Maart, wordt gesteld tot het geven van eeu volksconcertdat die geest var, ouverdraagzaamlieid door velen in Middelburg niet wordt gedeeld bewijst het navolgende het welk ons uit die plaats wordt toegezondeu. Dat dit concert w e 1 zal plaats hebben op zondag. zal wel niet aan twjjfel onderhevig zijn want al houdt. de party des heeren Nonhebel en consorten nog zooveel bijeeukomsten en al bieden zij nog zooveel adressen ter teekening aan, ik geloof dat het hun weinig zal baten. Mat het eenige nadeel hiervan kan wezen, is, dat zij er geen cent aan geven voor bijdrageu maar och zulk soort van menschen schuiven voor dergelyke zaken zoo weinig af, al pochen eu b 1 u fif e n zij daarmede in mijn oog is het maar om een wapen in de hand te hebben ter verkrijging van hun doelen wat is hun doel in hoofdzaak niets anders dan eene misgunning voor hunnen minderen evenmensch daar zij zeer goed wetendat de werkende stand onzer maat schappij op de werkdagen tot 's avonds laatge- bonden is aan dat gene, wat strekken moet tot onderhoud van hem en in vele gevallen ook van zijn gezin en geljjk zij het verstand zoeken te sraoren bij den minderezoo trachten zij ook het veredelen van schoonheidsgevoel voor kunst en genoegen te onderdrnkken ander doeleinde kan er niet mede worden beoogd want bederf der zeden en losbandigheid geschiedt er toch in ruime matehetwelk is op te merkenals men als eenvoudig man des zoudags avonds maar eens langs 's Heeren straten looptwanneer er geen concert of iets dergelijks plaats heeft. Bij den heer Nijhoff te Hage is versehe- nen „Stoomvaart Vlissingen New-York. Han delingen eu beseheiden betretfende bet voorstel van vijf leden der tweede kamer van de staten gene- raal. De voorstellersdie zieh hebben telenr- gesteld gezien in hnnne verwachting, dat een groudig d6bat over den toestand waarin onze handel en scheepvaart verkeeren, naar aanleiding en in verband met de gewenschfe stoomvanrt, zou hebben plaats gehad in de kamer, hebben gemeend dat, daar de volksbehoeften, waaraan zij tegemoet wilden komen, naar hunne meeuing bleef bestaan, de herinnering aan hetgeen vroe- ger voorviel nuttig kon werken. Daarom hebben zij de schriltelijke en mondelinge gedachtenwis seling over het in de tweede kamer behandelde wetsontwerp, in de kolommen van het bijblad ver- spreid in een boekdeel zamengevoegd eu met enkele bijlagen vermeerderd. Dezer dagen is in den polder van de Oosterschelde-maatschappij eene proef genomen met bet vervoer van goederen volgens het Wire rope-systeem van Idadyson. Dit vervoer- middelwaarbij de goederen in manden langs eene ljjn van ij/.erdraad vervoerd worden is minder kostbaar dan spoorwegen, en doeltreffen- der op oneifen of met water doorsnaden terreineu. De toestel kan naar omstandigheden door stooru- of paardekracht gcdreven worden. Zooals men zieh zal heriunereu heeft de arrondissements-regtbank te Amsterdam eerste kamer, onlangs beslist dat de opzegging bij mon delinge huur, op 1 November te doen, niet nood- weudig behoeft te geschieden bij denrwaarders- exploit. Ten gevolge dier uitspraak had een verhoor van getnigen plaats waaruit bleek dat iemand, door den verhuurder daartoe gemagtigd, op 1 November ten 11 ure de-; ocbtemL aan de vrouw van den hjiurder. die zeif niet te bnis was doch tevens dat de huurder met die op/.egging, Wej'ke bij nog oji den eigon dag trachtte te docu intrekken volkomen bekend was. De regtbank nam by eindvonnis aan dat de opzegging alzoo voldoende was gestaafd en ver- eenigde zieh niet met het stelse! van deu huur der, dat zoo geeu deunvaarders exploit wcrd ge- daan de verhuurder zelf zou moeten opzeggeu aau deu huurder iu persoon. Men meldt uit Amsterdam 3 February. Men leest heden in de Tijd De Amsterdamsebo commissie tot voorbereiding der feestelijke viermg van den I April 1872 heeft eene circulaire rond gezonden waarbij de inge/.etenen der boofdslad worden uitgeuooiligd tot ecu nationaal feest ter berinnering aan tie laatste driehonderd jaren. Wij laten die circulaire liier in haar geheel volgen. Onze lezers zullen daaruit het bewijs zieu dat de Amsterdaiusche commissie bedoeld heeftwerkelijk een nationaal feest te vieren waarbij alio gezindten vau bet land zieh kunnen aansluiten. \Vrie kan bozwaar hebben omdank- baar te gedeuken deu zegen dien Nederlaud gedurende driehonderd jaren genoteu heeft Zoo wordt de feestviering op een breederen grondslag gebragt, waarop gelijkelijk plaats is voor aile Nederlanders waarop alle partijschap wegvalt en broederiijke eeudragt alien vereenigt. Wij juicheu die poging der Amsterdamsche com missie toe en vinden voor ons geen bezwaar om behoudens eenige uitdrukkingen onze ad haesie daaraan te geven." Te Kampen werd dezer dagen door't ge - meeutebest.uur de inschrijving geopend op 5 (zegge vijf) riem schrijfpapier. De Friesche nestor zeker we! de oudste Nederlander de bekende T. H. de Vries, aan de Kuijpe, hoopt den 5u Maart aanstaande zijn 107n verjaardag te vieren. Floe wel de man zelden meer het huis verlaat, is hij nog vrij ge- zond. Hij eet goed en rookt nog met smaak zijn pijpje. -Uit Honsliolredijk meldt men Een boer onder deze gemeente had dezer dagen voor het kantongeregt te Naaldwijk eeu proces gewouueu. Onmiddelijk na de uitspraak snelt hij, dronken van vreugde, naar deu Haag tot zijn advokaat, die voor hem bij de behaudeling der zaak voor het kantongeregt gei»leit had. Hij deelt hem de gelukkige tijding mede en voegt er bij. „En nu zoek ik 't hooger opik gooi 't voor den Haag" (dit beteekent„ik appelleer.") De advokaat: „Zijt dwaas of dol Gij hebt toch uw proces gewounen Gij moet niet appel- leeren." De boer: „Ja voor den d.de heeren in den Haag moeten toch ziec dat ik regt belt!" -Dat de Nederlandsche taal door de regering in Belgie niet geheel wordt vergeten, moge daar uit biijken, dat de boekh. A. Akkeringa, te Leeu- wardendezer dagen van den minister van binnenl. zaken iu dat land een bestelling ont- ving van 100 exemplaren zijner uitgave van Vondels meesterstnkken bowerkt en met aan- teekeniugen voorzien door P. H. van Moerkerken. Die exemplaren zijn bestemd voor de bibliothe- ken der normaalscholen voor ouderwijzers in Belgie. De nieuw benoemde burgemeeester van een onzer plattelands-gemeenten zou dezer dagen zijn beroepsbezigheden openen met het sluiten van het huwelijk tusschen twee zijner geadministreer- den. Maar van trouvveu wist hij even veel als eeu pasgeboren kind. Hoe drorumel mag dat in zijn werk gaan In "plaats van vrijmoe.dig inliclitiugen te vragen raadpleegt hij de stukkcu vau het laatst geslo ten huwelijk. Het was den volgendeu dag trouwdag. De burgemeester treedt zoo deftig-moglijk voorwaarts en spreekt met strenge en plegtige stem waar is het certifioaat van Oegstgeest Maar wij hebben geen certifioaat over te leggen. Dan zullen wij verder gaan. De plegtigheid loopt toch eindelijk af, zij het dan ook met borteu en stooten. Het jonge paar verlaat het stadhuismaar naanvvelijks vijftig J«P- -If,- ,zL- HI.. .1 ■'■l.'P' j.iwmwj'.hlhw.ji.wju i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1