AL IK LEERREDENEV NIEUWE, GOEDKOOPE U1TGAAF UIT DE HAND TE KOOP. UIT DE HAND TE KOOP: HDUTEN STAAK-WIHDKOflEIMOLBN, GE\EESKl]\Dir.E AVMSKVELIXG. "VF.UI.OHEN: llmuielsberigten. m COMPLETES BOEREN-im Advertentien. nru smtihiMiii; zbieigesielde De onverdeelde lielft van on in ecn Woonhuis on Erf, J. J. VAN 00STEEZBE. In de volgende week in lossing: PRUS-C0URANT uit de fabriek van de heeren GITS k CIE te Antwerpen. OOGENWATER Prijzen der Effecton, Amsterdam, 1 Febrnarij. kc htilileischer ton la«te van PIETER DE ZELUW, sobinper te Neuzen op W o p n s i> a g n f. n 21 F e b R li a r u 1872 des namiddags ten ure in de berherg ,,'s Lands W e 1 v *r en bewoond bij Pif.ter Loof te Nenzenin he opeubaar te koop aanbieden staande en gelogen te Nenzen in hot zoo gennamde Kan ieelstraatje kadasiei sectie 0 no. 60 groot 22 eentiaren. zijnde de grond cijnsgrond van de gemeenle Nenzen. ALLE BOEKHANDELAREN NFJIEN BESTELL1N G E N A A N O P D E r. m ill De Notaris JF E R C A h ,V t reaiderende te Nenzen zai ten ver- zoeke van JOGCHEM VAN DE WEGE landman te Nenzen op de door hem bewoond wordendo hofstede, in den Onden Zcvenaar polderin bet openbaar presenteren te verkoopen op D o n DERDAG DEN 29 FeBKUARIJ 1872, des voormiddags ten 10 are als: BEESTIALEN, LAN DBOUW- er, MELKGEREEDSCHAPPENeene partij zindelijke HIJISMEUBELENvoorts eene part ij PEEeN droog KLIEFHOUT MUTSAARi). AARDAPPELEN enz. enz., al'.es breeder l>ij liilletten oiuschreven. Een WOONHUIS op bet nieuwe Marktplein te Nenzen benevens een nieuw ROE1BOOTJE, gescbikt voor twee personen. Te bevragen bij J. VAN DEN BERG Jz. Dordrecht 1 Februarlj. 277ste Staats-Loterij. WEERBAARHEIDS LOTERIJ. EEN WELBEKLANTEN reeds 99 jaar door dezelfde familie gedreven met den Inventaris, bet Alolenaars- huis Schuur en tstallingr alles in goeden staat van onderhoudmet 26 a. 40 c. lilrf en Tuin staande op Kreverhill ge- meente Ilontenisse; mitsgaders 80 aren tiouw- laiicl gelegen in de gemeente Ossecisse Nijspolder. Nadere informatien te bekomen bij den eigenaar A. PA ASS EMolenaar te Ilontenisse en bij Mr. J. G. VAN DEINSE Notaris te Hulst. EENE LADING Hollandsche en Belgische METSEL- STEENENbenevens voortdurend te bekomen PANN ENPLAVUIZEN PORTLANDCEMENT en verdere Bouwmaterialentegen civiele prijs. Neuzen, 29 Augustus 1871. A. 0. N. GRENU. NB. Beveelt zicli aan tot het Ieveren en plaatsen van Alarmeren Schoor- s teen mantels en ArduinenCiraf- zerken met Inscriptien. De Ondergeteekende aebt het overbodig, het plan betreffende eene^niemvcS»edko^,e udgaa va„ %l «!e l ecrrc.Icnc.i van den llnoglecraar Dr. .1. J. van «««terae met vele woorden aan te kundigen, of breedvoerig aan te bevelen. Siuds tneer d.m het nei L eener eeuw hekleedt de Utrechtscbe Hoogleeiaar eene plants der eere op het geoied der gewij e welsprekendbeid, hem door niemand ernstig betwist. In hoevele duizend alien ook 8ediukt herdrnkt nog altijd worden zijne Leerredenen even gretig gehoord als gelezen Doze 'ni"gaaf za 1 in geene deelen eene gewone herdruk zijn van de vorige maar in vele op- ziebten gew ijzig.l en verbelerd. Zij oravat niet slcchts veei m e e r dan m de tot dnsvei be- staande en bierdoor verouderde Bnndels gevonden werd maar dat meerdere waarbij ondeischei- den Leerredenen die nog nimrner gedhikt werden, ook herz.en en u s t e r gerangscbikt. Bundels, die op zick zelf reeds een gesloten geheel vonnden (zooals Mozes, of de V ef.stbi nded b v.) hlijven alszoodanig bijeen. maar overigens vvordt, door de hand des scbi;i|v(ns zelten en zooveel mogelijk met bet belioud der tdstoriscbe volgorde, he gelijksoortige hier voo het ee s Soorli k bij elkander gevoegd, en geheel de rijke Verzameling als het ware in zeker aantal verwanten groepen verdeeld, terwiji ook aan de revisie van taal, spelling, enz., de noodige zorg URM TTTT DP SCHRIFTEN DEsTxV. MOZES. - AL 1)E LEERREDENEN OVER VRIJE STOFFEN UIT DE SCHR1FTF.N DES N.V. STEMMEN VANPATHMOS. TIJDPREE- KFN EN GELEGENHEIDS LEERREDENEN. VI de Ijvcrrcdciie.i van J J. vim. Oovter^ec worden met eene geheel nieuwe duidelijke letter, op goed stevig papier gedrukt, tot den prijs van lien Cents iede.0 LeDee<verzendin- geschiedtnaar verkiezing. bij Afleveringen van vier vellen (64 bl«dz. drnks) die lede°rgdrie Leerredenen bevatten of bij Deelen van v ij f te n tot t w n tg 1 Ilet 'teHe Decl (PEESTBU1 DEL) 340 bladz. druks, ziet het licht en kost f 1.60. J.arigk8 vcrechijncn iijftiff I,ccrrcdc.cn zoodat men mterlijk bmnen v e r ptren m deAfi«ndcrll.jUc Hnndeh znllen voor zoover voorbandenverkrijgbaar zijn tot den prijs van vijftien Cents icdere Leerrede. Eene naamlijst der Iuteekenaren wordt gratis aan deze uitgaaf toege g< H. A. M. ROE LA NTS Schiedam 1871. I-sggga*, De ondergeteekende maakt bij dezen bekenddat bij zieh belast met het sluiten van IEEE- BHIID* en lil A A E A I. AI>^CIIE VA Alt T-VElt- ES4 E fit IA E A ler beurze van Amsterdam, alles volgens de ter dier beurze bestaande Pre- mien en Conditien. Ter Neuzen 30 Januarij 1872. li. c. E. VAN IJSSELSTEIJN Makelaar. De Utollwcrck'sche Itorst-Hnnboim. welke mij tot onderzoek voorgelegd zijn, hebben voor alle andere, tegen heeschheid, hoesten etc. aanbevolene middelen de niet te miskennen voor- kenrdat dezelve. sleehts uit sniker- en plan- tennat vervaardigd, door het ligebaam ligtopge- nomen worden en de spijs verteering niet ver storen. Dezelve worden ook door Kinderen en zwakke personen met goede nitwerking aan gewendwaarvan ik mij zelf door proeven in bet onder mijn bestuur staande hospitaal over- tuigd keb. Bresi.au 21 Febr. 1847. Dr. Itiirliiicr. pract. arts, wond- hceler etc. Deze Borst Bonbons zijn ecbt in verzegelde pakjes met gebruikaanwijzingverkrijgbaar gesteld A 30 cents te Neuzen bij Apoth. G W. HOUTZAGER; te Axel bij F.. A. KRUIJSSE en te IJzendijke bij F. BEVIN VAN DER PUTTF.N. Guano Bei.ge Merk A p. baal van 75 k.g. f 9.85 (j Heden viert de Wed. BERNARDUS VAN KOLK hare OOste verjaar- 1 tlag. i Neuzen 2 February 1872. f De Notaris J. J. F E li C K E N tc Neuzen, zai ten verzoeke van den onlierroepelijk gevolmagtigde hypothecaiien 75 10.20 75 12.95 75 13.05 75 13 50 80 7.50 Deze prijs is vrij blijvend. Nadere inlichtingeu zijn te verkrjjgen bij en bestellingeu worden uitgevoerd door den heer PEETERS. Generaal Agent voor Nederland te Sas van Gentden heer VAN IJSSELSTEIJN, Iloofd Agent te Neuzen en door de heeren Agen- ten WORTMAN te Zaamslag en VAN DOE SELAAR, te Hoek. Dr. CHANTOMF.LANUS Dit onwaardeerbaar OOGENWATER is een van de gelukkigste uitvindingen der wcreld het zelve bezit de kwht oni alle oogen te knnnen verbeteren welke door den tijd (OUDERDOM) of andere omstandigheden lijdende zijn aan Verzwakking, Afmatting, Prikkeling, Hitzig heidBloedroode en Druipende Oogen, welke I des naehts toekleven zware jeukendedruk- kende en stekende Oogen, door lang ingespaunen zien en lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook Oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weeren die welke bij eene sterke ln'cht of bij schel licht niet goed kunnen zien rl deze en meer andere Ooggebreken worden door dit OOGENWATER bersteld en waarborgt PUTTER Zaamsla j de gezonde Oogen tegen die gebreken en boudt ze in stand, zoodat men tot in koogeu ondei- dom geen bril zai behoeven. Metzelve is verkrijgbaar a CO cents per Flacon bij Een roodbond langharige 14 Stl- middelmatig van grnote die hem terug bezorgd bij JAN DE in den Eendragtpoldergemeente zai een goede belooning ontvangen. Middelen van Vervoer. Stoombootdienst op do Woster-Sehalde. S ^oorwe<gen. van Nenzen naar Mechelen 6,30. 10,15. 2,16. 6,—. Arel 6,53. 10,35. 2,39. 6,23. Hulst 7,10. 10,51. 2,56. 6.40. van Mechelen naar Neuzen 6,50. 10,40. 1,45. 5,50. Hulst 8,55. 13,40. 4,45. 8,50. nn r zee vertvoiken, komende van Gent, de volgende zeescjie- fx4n, als: 26 Jan. de Engelsche schooner Ann Forgose, kap. BlaeK- burn met haver naar Louden. 28 Jan. de Belgische stoom- boot Flecha, kap. II. Seeuwen, met stukgoederen naar Londen. - de Eng. stoomhoot Loudos, kap Ellwoud met stukgoederen naar floole. de Engelsche stoomhoot Citij of Ghent, kap Snowden, met stukgoederen naar Grimsbij. 30 Jan. de Engelsche stoom hoot Lijnx, kap. Ward, lrdig naar Middleshro. 31 Jan de Engelsche stoomb ot CoUetis, kap. Schofield, met stukgoederen naar Goole de Ennelsehe stoomhoot Leva, kap. Brown, met met stukgoederen near oole. 1 Febr. de Engelsche schooner Emma en Marij, kap. Brown, met ledige vaten naar I.ondcn. ,1c Russisohe bark Silianus, kap. Larsen, met ballast op avonture. 2; peb 3 4 Beloik. Fcankrijk. Rusland. Nedkrland. aCertific. Werkelijke schuld aJito dito dito adito dito dito aAaudeel HandelmaatBchapj'ij. '"•Ho cxploitatie N«d. 9taat9J»poorvv. a( ertificaten bij Rotschild. alnschrijvingea - aObligatien 179ft/1^16 aCertific. adin. Hamburg adito Hope ft Co. 1855 6e serie. adito f 1B«4 adito f 1000 1866 flLolen 1866 aOblig. Hope Co. Leening 18C0 aCertific. dito ttlnscript Steiglitz ft Co. 2e a 4e L. flOblisatien 1867-1869 aCertificaten a Aaudeel spoorweg Gr. Maatech. flOblig. dito dito spoorweg Poti-Tiflis. dito dito Jelez Orel. dito dito Charkow Azow aSchatkist obligation. aOblig. metall. in zilver Jan./Julij. adito dito April/Oct. adito in papier Mei/Nov. adito dito Febr./Aug. Leening aObligatien Buitenl. 1867-70 adito 1871 adito Binnenlandsche adito 1856-1862. j.jn-nrM-i VAN VAN PoLEN. OoSTRNRIJK. Italii. Spanje. PORTUGAL. 5 5 5 b 4 4 4 6 5 4 5 5 5 r.l r r 13 Vi 12t 521 adito 1867-18693 69 83J2 96 052 2hl 70; 73; "63 224 90! 7;5 62; 62; 54, i 5B 81a 31a 38 38 49J 825 955 Brazilie. Mexico. Grenada. Venezuela. Ecuador. N.B. De 4" adito dito dito dito dito 971 98; 77; 75 75 83; 19* 8',! 8i Turkeije. dito (binnenl.) Fgypte. dito 1868 Auerika. adito VereenigJe Statcn (1874) o adito dito dito (1904) 5 adito dito dito (1882) 6 adito dito dito (1885) 6 adito Illinois1 adito dito Redemption 6 dito Atl. Gr. \V. Spw. Ohio ser. (7 p). dito dito gecoosolidcerde 7 dito dito debentures. 8 dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito 1869 dito. 7 Old. 1863 1865 5 18513 afgesteir.peld6 1 a gemerkte effectcn worden bij de Nederlandsche bank als beleeningspand aaogenoraen De prijzen waren nagenoeg hetzelfde als de vorige week, Gerst, Haver en Erwtcn 20 cent lager. Puike Zeenwsche en Vlaamsche Tarwe f 11,60 a f 12,20. Ofermoassche f 10,70 a f 11,20, goede f 9,50 a f 11,10 Rogge, Zeenwsche en Vlaamsche f 8,40 a f 9,40, Overmaaseche f 8 in a f 9,Gerst, Zeeuwsche eu Vlaamsche winter f 6,45 f'7 25, Ov'crmaassche f 6,— a f 7,— Zeeuwsche en Vlaam sche zomer f 5,60 a f 6,—, Overmaassche f 5,— a f 6,00 Haver, dnooe f 2,3C a f 3,10, dikke f 3,- a f 3,80. Paar- denboonen f 6,50 a f 7,30. Duivenboonen f 7-- a f 8,20 Witteboonen f 12,— a f 14,50. Bruinebooneu 19.00 a I 13.181 Erwten f 7,80 a 18,10. Koolzaad f 18,40 a f 16,80. Lijniaad a st. Prijzen van f 100 en daarboven. 5de Klasse. Trekking van 30 en 31 Jan. en 1 Febr. i 10000 no. 19381. f f 2000 1000 400 230 100 5993, 9709, 2039, 10763, 14031, 19123, 3840, 8486. 658 4278, 6345, 7154, 17613, 19550, 14078, 16409, 47, 7325, 85, 13782. 11763 12325, 13464, 15110, 2470,7436,9643, 14454' 16397. 7637, 9837, 10306, 15871. f 100 4752, 5759. 8417, 8810, 12544, 12552, 13780, 13856 16695, 17879, 335, 382, 448. 18280, 4121, 5922, 90, 8573, 12372, 13885, 14571, 80, 18657, 19979. Bij de op 29 Jan. te Utrecht gehouden trekking der Weer- baavheids-Lotevij-Leening, zijn getrokken de volgende prijzen Op serie 5605 no 2 de prijsvan f 20.000; sene 4023 no. 35 f 3000: serie 2080 no. 28, serie 3934 no. 14, serie 2368 no. 23, serie no. 5991 no. 26, serie 3019 no. 49, serie 3234 no. 43 en serie 3698 no. 36, elk f 100. EERSTE KWALITEIT 1TITGEVER. n n n n 71 n n C T) n Y) n n ti n n n 71 Verbeterde Peru Guano rt n n SuPERFnOSPll A AT pC!' r> n 11 G. W. lloutzaqer te Neuzen; J. A Gotthah te MidJelhorp; D. Hildernisse te Goes; W. ANonsl tc Slui»; J. W. <a<i Braband te BronwershaTen; en mcer bekende depots in an Ire provincien. Van Vlissingen naar Borssei.en cn Neuzen elken dag des morgens half 8 uur. Van Neuzen naar Hoedekenskerke elken I ingsdag, Woensdag, onderdag, Vrijdag, Zaturdeg en Zondag des voormiddags 10 uur. 's Maandags voormiddags 11,30 uur. Van Walsoorden naar IIansweert, Hoedekenskerke en Neuzen des Zondags voormiddags 11,30 uur. des Maandags namiddags 1,30 uur. Van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen: elken Dingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zatnrdag des middags 12 uur. des Zondags namiddags 1,30 uur. des Maandags namiddags 3,30 uur. Axel v 9,15. 1,—. 5,10. 9,10. van Nenzen naar Gent 6,20. 10,30. 4,50. Sas van Gent 6,45. 10,55. 5,15. van Gent naar Neuzen 8.10. 12,30. 6.4-5. Sas van Gent,, 9,29. 1,45. 7,58. Selzaete-Lokeren 9,05. 1,20. 7,35. Lokeren-Selzaete 6,30. 10,15. 4,55. 8,30 Selzaete-Eecloo 9,05. 1,20. 7,40. Eecloo-Selzaetc 6,10,15. 4,35. St Nicolaas-Lokeren-Gent 5,50*. 8,10f. 9,35§. 11,45* 3,15*. 5,055. 8,—*. Gent-Lokercn-St. Nicolaas 4,40*. 7,10*. 9,30{. 10,50*. 2,20*. 5,—*. 7,10*. St Nicolaas-Bevercn-Antwerpen 5,55*. 8,10*. 10,105. 11,40*. 3,15*. 5,40*. 8,—*. Antwerpen-Beveren-St. Nicolaas 7.30*. 9, 11, 2,30*. 4,305- 7,— St. Nicolaas-Tcmsche-Mechelen 5,15. 8 25_. 12 05 2 55. 7,45. Mechelen-Temsche-St. Nicolaas 6,50. 10,4o. 1,3.) 5,3.). 9,15. Lokeren-Dendermonde-Aalst-Brusscl 7,0l. 9,10. 1 1,50. 4,50. 7.35. Brussel-Aalst-Dendermonde-Lokercn 7,28. 11,20. 2,10. 6,15. Antwerpen-Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,05 tot Jlocrdijk. Rotterdam-Antwerpen 6,15. 8,50. 12,15. DRUKKERIJ VAN DHONT COMr. TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2