ALGEMEEN i No. 699. Zaturdag *3 February 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche beriolen. UELDLEENING-, ten laste der ge meente Neuzen, van f 10,000, rentende 47. ten honderd- en af te lossen met f 500 in het jaar. Kracbtens bet betrekkelijk besiuit van den i Ilaad dier gemeente van lieden openen de on-j dergeteekenden gelegenbeid tot deelneming in de bovengenoemde geldleening, en warden de belaugliebbenden verzocht zieh dienaangaande vddr den 7 February a. s. te wenden tot den Burgemeester van Nenzen. Neuzen, den 29 January 1872. Burgemeester en Wetbouders dier gemeente J. A. VAN BOVENBurgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F»olitiek: Overzitjt. Ter elfder ure heeft Engeland nog eene po ging gedaan de Franscbe regering van haar plan, om de bestaande vrijhandelsovereenkomst af te breken te vveerhouden. Een bnitengewoon ge zant is naar Parijs vertrokken, om de zaak na der too te ligten en zelfs inwilligingen toete- staan. 't Valt erbter te betwijfelen of deze poging iets zal baten. Het tarief, de beste r.alatensebap Napoleons dat nu zoovele jaren voor beide landen gunstig werkte zal boogst waarsehijnlijk voor den drang der omstandigheden en den onverzettelij ken wil van Thiers moeten bezwijken. Onder do droevige gevolgen van den oorlog zal dus denkelijk deze onderdrnkking van den kolossalen handel dezer landen ook nog moeten worden gerekend. Daarentegen verneemt men uit geloofwaardi ge bron dat de handelsbetrekking tusschen Dnitschland en Frankrijk zich gaande weg her- stellen. Vele huizen van beide landen drjjven hunne zaken als ware er nimmer iets gebeurd. Jnist bet tegendeel van hetgeen wij in ons vaderland zien gebeurenwaar de exploitatie der staatsspoorwegen in particuliere banden is overgegaan, wenscht men thans in Engeland dat de slant al de door particulieren aangelegde spoorwegen overneme. De voortdnrende moeije- lijkheden die er tusschen de njjverheid en de cxploiterende maatscbappijen ontstaan, doen het Engelscbe volk de hoop kocstereu dat het parle ment dezen reeds vroeger aangedrongen wensch zal verwezenlijken. De voorstanders van dezen inkoop door den staat doen nitkomen. dat, zoo de spoorwegen in 's lands banden overgaanhet vervoer \an reizigers en goederen op voordeeliger en soliedcr grondslag kan plaats hebben. Zij voorspellen dat Engeland zijne geheele staatsschuld zal kun nen betalen nit de inkomsten der spoorwegen, terwijl daarenboven het pnbliek nog groot voor- deelzou kunnen genieten. De nieuwe Duitscbe proviue.ien Elzas en Lotba- ringen zijn tbans bij het Duitsch tol- en han delsgebied ingelijfd. Hierdoor treden aldaar in werking de verdragengesloten tusschen bet buitenland en de statenuitmakende het tol-en bandelsgebied. Hiervan is kennis gegeven aan de regering der vreemde statenwaarraede der gelijke verdragen gesloten zijn en met welke Elzas Lotharingen wat handel en verkeer betreft, in nadere betrekking staatnamelijk Groot Brit tanie Nederland BelgigOostenrijk Zwitser- landItalie en Spanje. Tot nog toe zijn van daar gecn bezwaren er tegen ingebragt en ook niet tc verwachten. Hieruit volgtdat de inge- zetencn in Elzas Lotharingen ten opzigte van bet bandels- en scheepvaartverkeer met die vreemde staten in het genot zijn gesteld van de voorregten verleend aan de ingezctenen der overige Duitscbe staten alsook dat de onderda- nen der genoemde vreemde staten in Elzas-Lotba- ringen aanspraak hebben op dezelfde behande- ling en begunstiging welke bun krachtens de verdragen in de overige Duitscbe staten zijn gewnarborgd. Blijkens berigten nit Japan gaat de Mikado steeds voort, de wereld door zijne hervormingen te verbazen. Aan bet schoolwezen en de volks ontwikkeling laat hij zich bijzonder gelegen li<r gen. In Jcddo alleen zijn vijf scholen, ieder voor 1900 3000 leerlingen, opgerigt, en is een nieuwe kadetteuschool gebouwd. A11 e takken vanwetenscbap en vreemde talen Warden onder vvezeu. Niet minder dan 23 Fransclien zijn voor het onderrigt in militaire zaken en 10 Engel- scben voor bet zeevezen aangenomen. Men heeft ook tien Beij- rsc i bierbrouwers ontboden. De verdragen met de groole mogendbedeu zul- len tegen 1 Julij 1872 herzien worden. Daarbij zal het verbod van uiivoer van levensmiddelen worden opgeheven. Verder is besloteueene inrigting voor arme meisjes, op kosten van den slaatop te rigtenten einde <le uitgebreidkeid der prostitutie te keer te gaan. Vele daimios hebben bevel gekregen naar Jeddo te komen en daar te blijven tervijl regerings comniissarissen bet bestuur der provincien regelen. Het ge- regtsbof van den taikoen zal voor het geheele land in hoogstc instantie regt spreken en het code p6ual wordt vertaald oin als grondslag voor een nieuw wetboek van strafregt te dienen. Bij koninklijk besiuit van 1 February is tot minister van oorlog benoemd do geueraal- majoor F. A. T. Delpratdirecteur voor bet materieel der artillerie. Z. M. heeft mr. A. E. Croockewitop zijn verzoek, eervol ontslagen als schoolopziener in het zesdo schooldistriet der prov. Zeeland. De Staats-Courant hevat de afkondiging der wetten, houdendo goedkeuring van bet Sumatra- verdrag en van bet tractant tot afstand der Ne- derlandsche bezitting ter knste van Guineabei den zijn gedagteekend van den 20 dezer. De minister van binnenlandsehe zaken heeft goedgevonden alle concession van bestaande stoombootdiensten aan te vullen met de volgeude bepaling „Alle stoombooten die stoomtnigen van hooge drukking hebben, behooren voorzien te zijn van een afvoerpijp bniten den schoorsteen voor den afgewe;ktcn stoom of van eene afsluiting van vlechtwerk in de rookkast. „Eene zoodauige afsluiting moet aanwezig zijn op alle stoombooten welker ketels met cokes turf of hout worden gestookt." Aan de ingenieurs voor het stoomwezec is op- gedragen toe te zien dat door de concessiona rissen van de betrokken stoombootdiensten voor 1 Januarij 1873 aan bovenstaand voorscbrift zij voldaan. Overtreding kan intrekking der concessie ten- gevolge hebben. Bij het departeraent van kolonien is van den gouvernenr generaa! van Nederlandsch Indie ontvangen bet navolgende telegram van 27 dezer „Builer.gewone overstrooming in Batavia, Sama rang, Krawang en Japara. De laatste herigten waren gunstiger. Spoedige hulp is verleend." Wij vernemen dat de door den gemeenteraad van Middelburg verzocbte tegemoetkoming van f 2000 uit da provinciale fondsen voor de feest- viering bij de aaustaande opening van den spoor- weg, doorgedepnteerde staten is toegestaan. De Belgischo sleepboot Klamper, welke tengcvolge van aanvaring in de Dokbaven te Vlissingen was gezonken, is zondag morgeu met behulp van drie tjaiken geligtleeg gepmnpt en behoudeu te Antwerpen aangekomen. Binnen vveinige dagen zullen twee perso- nen te Gastelbij Bredabun 70n trouwdag vieren. De man is 91, de vrouw 88 jaren oud. Een jong kind, in een der lanen aan den binneweg te Rotterdam woouachtig, zijn dezer dagen des nachts in den slaap de toppen der vingers door ratten afgeknaagd terwijl het door diezelfde dieren ook eenige wonden aan het oor werd toegebragt. Oj> eene ongenoe.mde plaats in Noord-Hol- land heeft een boerenjongen zijn meisje voor12 aan een auder overgedaan. De hoogste prjjsgroot f 30 000, in de weerbaarheids loterij is ten deel gcvalleu aan no. 47 van serie 529. Te Utrecht wordt verzekerd, dat het gelukkig nnmmer l)ehoort tot de loten welke niet uitgegeven en door de vveerh inrheid voor eigen rekening gehonden zijn. Volgcns het U. D. heeft de beer David j Mill. Graves, afgezant van den koning van El- mina. die zieh sedert zondag te Utrecht ophoudt, zich aldaar o. a. op de volgende wijze uitgelaten omtreut de opinie der Elminezen en verdere vroegere Ncderlandscbe onderdanen op de kust van Guinea Dat verkoopeu aan Eugeland zal op de kust vele kwade oorlogen ten gevolge hebben. De Elminezen zullen zieh liever dooJvecliten dan de Hollandsche vlag tc rttilen voor de Engelscbe. De Nederlanders rigten daar eeu groot bloedbad aan; mijnheer van Bos3e moet maar eens komen kijken." De directeur van het postkantoor te Am- hem waarschnvvt in de Arnh. Ct. tegen de ge- ruebten welke te dier stede in omloop zijn omtreut brieven met f 4000 waarde enz.die ten post- kantore te Arnhern zouden zijn ontvreetnd en verklaart die voor geheel osiwaar en naar bet schijnt door kwaadwilligen uitgestrooid. VVel heeft de justitie, naar aanleidiug der vele vermissingen in den laatsten tijd van on- aangeteeken le brieven met en zonder geringe geldswaarden zooals reeds gemeld werd een huiszocking gedaan bij het besteliend perso- neel, zonder evenwel den dader te hebben kun nen ontdekken. Sedert eenige dagen bevinden zich ook te Deventer twee Mormonen die auderen tot him seete trachten over te halen. Bij voorkeur ver- voegen zij zich bij hen, die den By bel voor Gods woord erkenncn en trachten daarmede ook de veclvvijverij, bij de Mormonen geoorloofd te ver- dedigeu. Door den kantonregter te Heerenveen is onlangs beslist, dat bij, die lid is van de herv. kerk en woont in het ressort der kerkeiijke ge meente, waar hoofdelijken oraslag wordt geheven, tot de betaling van dien omslag is verpligt ook al is liij in een andere gemeente als lidmaat aangenomen en al heeft hij zijn attestatie niet overgebragt naar de gemeente van zijn vvooc- plaats. De onlangs verschenen catalogus der An noneen-Expedition van Haassenstein en Vogler bevat de volgende interessante bijzocderheden aangaande de ontwikkeling der dagbladpers. Iu het Duitscbe rijk verschijnen 1743 dag en weekbladeniu Oostenrijk en Hongarije 268, in Zwitserland 252, in Frankrijk 392. in Bel gie 196. in Nederland 174, in Groot Brittanie 1253, in Denemarken 96. in Zweden en Noor wegen 184, in Rusland 160, in Italie 333. in Spanje 91, in Portugal 26, in de Vereenigde Staten van Noord-Ainerika 622. iu hot overig Amerika 131iu Asie 57, in Afrika 50. in Anstralie 75. Men leest in de Landbouw Conrant een zeer belangrijk opstel van den beer Luteijn Ma zure te Oostburg over de run lerpest in Belgie en Frankrijk. Het gemakkelijk overbrcngan der ziekte wordt aangetooud door het volgende voorbeeld Schijn- baar gezoude dieren werdeu naar eeu abbattoir gebragt om geslagt te worden. Een metselaar daar werkzaam bragt de sinetstof uit dc abbattoir over in een stal waarheeu bij zicb begeven bad. Daarora waarschnvvt de beer Maznre tegen Fratische kooplieden iu rundvee en vooral in scbapen. In een halve dag tech koinl men met versche smetstof uit Frankrijk iu Zeeland. Op eene afgezonderde hoeve kan de ziekte zicb nog wel eens eenigen tijd schuil houdea doeh eer men er om deukt kan de rnnderpest door familie- betrekkingen, metselaars, voederkarren enz., ber- en derwaarts verbreid worden. In 't jongste no. der Landbouw Ct. lezen wij intusschen dat sedert 3 Januarij in Belgie geen nieuw geval van rnnderpest zich heeft voorgedaanofschoouweder 't jongste no. van de Stem des Vlaainsehen landbouw van 't uitbreken dier ziekte in West-VIaanderen ge waagt. bet nakoiuen der vasfgesleldc fonnaliteiten, ver leend voor kofli j die besteind is in Belgie gebrand en later weder uitgevoerd te worden. De vorige week is te St. Jossc ten Noode hij Brussel in 94jarigen leefiij l overleden de luitenaut-generaal baron de Wautier, een der laatstovergebleven Belgen, die in de legers dien- den, welke de Franscbe repubiiek en bet eerste Franscbe keizerrijk bestredeu. Gednreude de vcreeniging van Belgie met Noord-Nederland bekleedde liij den rang van generaa! majoor en was hem bet bevel over de vesting Dooruik opgedrageu die hij eerst den 1 October, toen reeds alle andere zuidelijke vestingeu zich aan den opstand hadden aangesloten, overgaf. Onder de regering van koning Leopold I was bij met de generale inspectie der linie troepen lielast. In 1842 werd hij op pensioen gesteld. Hij nam gedurende zijn lange en eervolle militaire loop- baau aan 18 veldtogten Gee 1 eu werd twecinaal krijgsgevangen gemaakt. De vorige week werd te Antwerpen bij een openbare verkooping door een Franschman een scbilderij voor 25 frank gekoebt. Bij p.ader onderzoek bleek bet een werk van David Teniers te zijn. Reeds heeft men 25.000 frank aan den gelukkigeu kooper gebodendoeh hij weigert bet tafereel voor dicn prijs te verkoopen. Een verscbrikkelijk ongeluk heeft op den spoorweg tnssehen Lvou en Marseille plaats gehad. De brug van Braque. tusschen Cagne eu Antilles, was namelijk door den hoogen vloed iter rivier weggespoeld. Midderwijl was een spom trein van Menlona naar Cannesdie deze brag passeren moest in aantogt. Telegraferen kon men niet, daar de overstrooming ook de telegraafpalen weggespoeld bad. Mogelijkbeidom den trein tegemoet te gaanwas er niet daar de geheele weg boog onder water stond. Eeuige personen zochten nu digt bij de brug door gewone seinen den machinist te waarsehuwen. Of de treiu echter reeds te nabij wasdan of de seinen wegens bet doukere weder, niet gezien werden, zooveel is zekerdat de vvagens iu voile vaart in de rivier stortten. Er werd oumiddelijk alles aangewend om bulp te verleenen. De macbiuist en stoker, benevens vier passagiers zijn doo-l opgevischt. terwijl 11 a 12 personen zvvaar ge- wouduit bet water opgehaald werden. Men gelooft. dat in 't gebeel bet aantal slagtoffers 30 a 40 bedraagt. In eenige aan de Oostzee gelegen dorpen, regeringsdislrict Dantzigis in lie! afgeloopeu jaar een groote boeveellieid barnsteen ontdekt. Reeds hebben zicb maatscbappijen tot exploitatie gevormd. Een landboinver voe.d op zijn land voor een waarde van 10.000 th. Een Amcrikaan die onlangs een reisje door Eogelaud deed bescbrijl't o. a. bet kerkhof te Kildare in bet land en zegt daar bet volgende grafscbrift le hebben gevondeuA. D N. S. 1600. Onder dezen steen ligt Brown O'Gradij, ecu Iersch landbouwor, die alleen door de kracht van end bier 121 jaar leefde. zooals de registers zijucr parochie bewijzen. Ilij was altijd dronkeu en dan zoo woedend, dat de dood zelf hem niet durfde nadercn. Eens echter lag liij nnchteren door rhumatisme aan zijn bed gcklnisterdde dood pakte hem aan en zegepraahle cimlelijk over dien weergaloozen dronkaard. De Belgische regering heeft, bij besiuit van 16 Jan., vrijdom van jnvoerregt, bchoudeus y. E ET l.IDIX^UN. EVltHKIIR't I Vsu 26 Januarij tot cn met 1 February zijn iu deze haven binnengekomen, bestemil voor Gent, de volgende schepen, als 26 Jan. de Eugclsche stoomboot Londos, kap. Ell wood, van Goole met stukgoedercn. 21 Jan. de EngeUche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, vau Grimsbij met stukgordereh. de Engelsche stoomboot Lijnx, kap. Ward, van Middlesbro met ijzev. 29 Jan. de EngeUche stoomboot Deva, kr.p, Browu, van Goolc mat stukgocderen. 30 Jan. de Engelscbe schooner Fairij Queen, kap. Williams, van Liverpool met mineraalaarde. de Duitscbe schooner Germania, kap. Sorensen, van Rostoc k met tarwe. 31 Jan. de Hollandsche kof Mario Hcinricb, kap. Hess, vau Londeu met raapzaad. de Duitsche schooner Her mann, kap. Bolivia, van Riga met vlas. 1 Febr. de Hnitsebe ever Hertha, kap. Ramann, van Hamburg met tarwe. de Hollandsche kof Alida Elizabeth, kap. Potjewijd, van Dantzig met slippers. Op 29 Januarij is ran Antwerpen ledig iu deze haven ge- komen, bestemd om te Gent te laden, de Engelscbe stoomboot Colletis, kap. Schofield. Van 26 Januarij tot en met 1 Fehrnarij zijn uit deze haven

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1