ALGEIEEN 1 fi No. 698. Woensdag 31 Januarij 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche beri^ten. Buitenlandsche berio ten. GELDLEENINGr, ten laste der ge- meente Neuzen, van f 10,000, rentende 4V, ten honderd- en af te lossen met f 500 in het jaar. Krachtens hot betrekkelijk besluit van den Raad dier gemeente van heden openen de on dergeteekenden gelegenheid tot deelneming in de bovengenoemde geldleening, en vvorden de belanghebbenden verzockt zich dienaangaande v66r den 7 Februarij a. s. to weuden tot den Burgemeester van Neuzen. Neuzen, den 29 Januarij 1872. Burgemeester en Wethouders dier gemeenie J. A. VAN BOVENBurgemeester. J. DIELEMAN Secretaris. JPolitieh; Overzigt. Illusien verdwijnen niet zelden voor den kouden adem der werkelijkheid in bet mensckelijk leven. lteeds ziet menig jeugdig strijder den top der overwinning, terwijl tusschenkomende orastandig- heden bem al spoedig de overtuiging geven nimmer dien begeerden top te zullen bereiken. Voor weinige maanden juicbte men in Enge- landziedaar uu bet ideaal bereikt, waaruaar eenwen lang en door meest alle volken is uit- gczien de oneenigheden der natien, ze zullen voortaan voor eeu daartoe benoerade commissie scbeidsregterlijk worden behandeld en uitgemaakt. Het Engelscb Amerikaanscb Alabama conflict zal bet eerste groote feit zijn, dat dusdanig voor de oogen der wereld zal worden weggeruimd. En thansin plaats zoo men meende, deze quaestie spoedig te zien opgelost, dreigt zij nog tot groote moeilijkbeden aanleiding te zullen geven. De eischen van Noord-Amerika, tot scbade- vergoeding voor Engelands bouding gedurende den Amerikaanscben oorlog, zijn zoo kolossaal boog, dat zelfs, al bad Engeland wezenlijk ten voordeele der Zuidelijken aan dien oorlog deel- genomen, de boog dier eiscben niet hooger had kunnen worden gespannen. 6000 millioen guldens is de kleinigbeid die Amerika's vertegenwoordiger op het congres te Geneve eischt. Europa heeft verbaasd gestaan bij de Bis- marcksche eisch aan Frankrijkmaar die eisch zinkt in het niet bij hetgeen thans van Engeland gevergd wordt. Het is volkomen waar; Engelands houding gedurende dien oorlog beeft Amerika veel kwaad gedaan. Uit Engelsche havens kwam het oorlogs- materieel der Zuidelijken, uit Engelsche havens bekwamcn de Zuidelijken proviand voor bunne schepen en vestingen, uit Engelsche havens ste veuden de vrijbuiters der Zuidelijken om der Noorderlijken vloot en kusten een niet geringen afbreuk te doen. Billijk is bet dat Albion eens eene goede les ontvangt voor zijne beruchte kronkel politiek in vele groote wereldgebeurtenissen aan den dag gelegdmaar de nu geopperde Amerikaansche eischen zijn zoo buiteusporig hoog, dat men aan de ernstige meening daarvan moet twijfelen en allerminst dat gestelde arbiters daaraan een oogen- blik gehoor zullen geven. Mogt dit laatste echter wel het geval zijn, dan heeft men hier het verdwijnen der Engel sche illusie niet alleeu, maar een leerzaam eom- mentaar op het denkbeeld, vrede door arbitrage." Zelden, zegt een Duitsch blad, is er zoo bittere aanleiding gegeven tot een oorlogsverklaring, al.s bij dit eerste optreden van een „Iiof van inter- nationale regtspraak." Nu de knorrige bui van Frankrijks president over is en hij in zijn presidents-zetel weer is neergeplakt, nu begrijpt men toch, dat, cvenals bij de meeste oudjes, zulke onlstemmingen van het humeur wel eens spoedig kunnen terugkomen en men is er op bedacht in geval hetwerkelijk tot eene aftreding van Thiers mogt komen dadelijk iemand gereed te hebben die zijne plaats kan innemen. Eeue herbaling van omstandig- heden zooals nu hebben plaats gehad, geeft. toch houding noch voor den president, noch voor de nationale vergadering en men wil dus Thiers een vice-president ter zijde stellen. Wie dit zijn zal en of de oude president zich daarmed vereenigd heeft, is nog onbekend. De gebeurteuissen in Amerika bij den onver- wachteu dood van Lincolnhebben echter ge noegzaam de onmisbaarheid van hot vice presi- dentschap in eene repub'ikeinsche staatsregeliug aangetoondtoen de teugels van het bewinil dadelijk door Johnson wierden opgenomen en daardoor alle raderen van het regeringsstelscl zoo geregeld bleven voortloopen dat de pogingen der anarehisteu daardoor ten eenenmale verijdeld en Amerika voor eene hernieuwiqg van den broederoorlog bleef bewaard. Maar de vraag. waannede moet de zware oorlogsschuld gedekt wordenis hiermede nog geeuzins opgelost en dat is het enfant horrible vvaarvoor men. na elke bewegiug, we*er komt te staan. Met de belasting op de grondstoffeu is naauw zaatu verbonden die van het tractaat met Enge landwaarvan de termijn van opzegging den 11 Februarij vervalt. Een nieuwe strijd tusschen de protectionisten en de voorstauders van den vrijen handel wordt hierover te gemoet gezien. Met hoeveel ophef ook de eerste anderhalve of twee milliard door Frankrijk zijn gestort het blijkt dat de verschaffiog van het nog over- gebleven kollossaal restant iutegendeel zwaar weegt. Ouderscheidene pogingen zijn reeds aangewend om deze zaak uaar genoegen met Duitschland te regelen. Reeds heeft men gesproken van eene groote leening door eene vereeniging van de voornaamste bankiers van gansch Europa be- werkt. Thans spreekt men dat Rusland En geland en Oostenrijk zich tegenover Duitschland voor deze groote schuld verantwoordelijk zouden stellen. o P. Neve op het dorp Groeuendijk. De spoedig aangebragte hulp der braudspuiteu en do lofwaar- digen ijver der spuitgasten en eeuige andere ter hulp toegesnelde ingezetenen maakten het mo- gelijk niet alleen de iu de oniniddelijke nabijheid staande huizen maar zelfs de aan die bergplaats vastgebouwde woning van den eigeuaar voor de vernielende vlammen te beboedeu. De schade wordt vcorloopig gcschat op plus minus 800. Het gebouw was geheelen het voorhanden berkhout voor de zekerd. helft tegen braudschade rer- In het Proviuciaal blad no. 14 maakt de comraissaris des Konings in deze provincie be- kenddat de loting voor de nationale militie in dit jaar zal plaats hebben te H u 1 s top maandag den 26 Februarij des morgens ten 9 ure voor de gemeenten HulstOssenisse. Hengstdijk, Hontenisse Boschkapelle. Stoppeldijk, Graauw. Clinge en St. Jan Steen te Axel, op dingsdag den 27 Februarij des margens ten 10 ure voor de gemeenten Axel, Neuzen, HoekSas van Gent, Philip pine, Overslag, Westdorpe. Koewacht, Zaara- slag en Zuiddorpe te IJ z e n d ij k e op donderdag den 29 Fe bruarij, des morgens ten 9 ure, voor de gemeenten: IJzendijke NieuwvlietGroede. Breskens HoofdplaatSchoondijke Biervliet en Waterland- kerkje te S 1 u i s op zaturdag den 2 Maart, des mor gens ten 9 urevoor de gemeenten Sluis, St. Kruis, EedeOostburg. Kadzand Aardenburg. Zuidzande, RetranchementIleille en St. Anna ter Muiden. Neuzen, den 30 Januarij. Bij acte gepasseerd voor den notaris mr. J. P. Dronkers werden gisteren alhier vastgesteld de statuten voor de naamlooze vennootschap „de Zeeuwsche beetwortelsuikerfabriek" op te rigten te Sas van Gentmet een kapitaal van f 250.000. Naar wij met zekerheid vernemen zal deze fabriek in den loop van de maand September aanstaande in werking komen waartoe bereids al het noodige is voorbereid. Bij de heden alhier gehouden aanbeste- ding van zinkwerken aan den Nieuwen Neuzen polderis aanneraer geworden de heer 0. Ros- kam Jz. tc Sliedrecht. voor eene som van f 61.300. De voorlaagste inschrijvcr was de heer D. Tholens alhiervoor f 64 585. Hontenisse 27 Januarij. Heden och- tend omstreeks 5 ure ontsiond er door eene tot dusverre onbekende oorzaak brand in de timmer- maus- en bezembinders-wcrk- en bergplaats van De alhier bestaande scberpschutters-ver- eeniging „Prins Frederik Hendrik"die uu een jaar geledeu zulk heftigen tegensfand in hare vestiging oudervoud dat zij gedurende 1871 meer leden verloor dan woomag sedert de laatsver- loopene vijf a zes weken op zich toepassen de Zeeuwsche wapenspreuk L u c t o r e t e m e r- go; ik worstel en o n t z w e m. Het getal dergenen die zich als wapendragende leden aan de vereeniging annsluiten verineerdert dage- ljjks. en is tot zoodanige hoogte geklominen dat het bestuur heeft moeten besluiteu nieuwen voorraad geweren aan te vragen en maatregelen heeft genomen tot het bckomen der benoodigde kleedingstukken. Zuiddorpe, 29 Januarij. Iledcn namid- dag omstreeks 3 uren overleed plotseling in deze gemeeute. de wel edel gestrenge heer medicinse doctor Karel van Waeslid der provinciale sta- ten van Oostvlaanderenburgemeester der ge- meen'e van en wonende te Wachtebeke en ridder van het Leopoldsorder, in den ouderdom van 70 jaren. Maandag ochtend 22 dezer omstreeks 6'/a uur brak er te Kapellebrug gemeente St. Jan Steen, zonder bekende oorzaak, brand uit in de schuur van F. van Laar. In een oogenblik tijds stood ook niet slechts de aanpalende woning in vlam men, maar tevens de beleidende woning en schuur van C. L. Jansen. Van de gebouwen waarin een varken, een kruiwagen en eenige arbeiders gereedschap door het vuur verteerd werden, ble ven alleen de buitenmuren 3taande. Van laatst genoemde was niets van den eerste waren woning, schuur en iuboedcl tegen braudschade verzekerd. 'Het heeft II. M. de kouingin behaagd andermaal eene som van 150 te schenkeu aau de onder hare bescherming staaude koninklijke kantwerkschool te Sluis. Men meldt uit Aardenburg, 22 Januarij In de heden gehouden vergadering van den ge- meenteraad is op voorstel van" den voorzitter met algemeene stemmen besloten, om den post van /"1000 op de begrooting van dit jaar uitge trokken, ter bestrijding der kosten voor de vie- ring van het tweede eeuvvfeest der roemrijke verdediging van Aardenburg tegen den herhaal- den aanval der Fransehen op 26 en 27 Junij 1672, onder nadere goedkeuring van ged. sta- ten, te verhoogen met f 800 en alzoo voor de feestcommissie beschikbaar te stellen de som van f 1800. De feestviering bij de opening van den Zeeuwschen spoorweg tot Middelburg en de verbinding van Walcheren met Zuid-Bevelanq, zal geregeld worden door de te Middalburg bestaande vereeniging: „Uit het Volk, Voor het Volk," door deze is reeds daarvoor een plan kenbaar ge- maakt. Men stelt zich voorcp de markt een groot feestlocaal op te rigten, bestemd voor ver- schillende mnziekuitvoeringen als ook tot ont- vangst van de met den eersten spoortrein aan- komende antoriteitcn en feestgenootenna die vooraf op feestelijke wijze van het station te hebben afgehaald. Verder zal de feestviering bestaan uit eene illuminatie van de Abdij, waar eveneens muziekuitvoeringen zullen plaats heb ben een groot vuurwerk op het exercitieplein, enz. Wanneer het feest met eenigzins gunstig we- der mag bckrooud wordenbelooft het der be- langrijke gebeurtenisdie men wenschte to vio l-en alleziuswaardig te zullen zijn. Uit Camperland meldt men De ziekte der paarden van den landbouwer Remijnse is tot staan gekomenuadat er zes stuks zijn bczweken. Voor het provinciaal geregtshof te Amster dam is de vraag behandeld of een gefailleerd koopman die na insolvenlverklaring en verkoop van zijn inboedel, een prijs trok uit destaatslo- terLjen dien niet aan den curator ten behoeve der massa verantwoorddeschuldig is aan-be- driegelijke bankbreuk door het verduisterea van aan zijn boedel behoorende gelden. De zaak isdat ecu smiddie cen twintigste kooplot gespeeld had. daarop f 1300 had out- vangen. Hij beweerde niet te hebben geweten na de insoiventverklaring zulko baten in den boedel tc moeten brengeu. De advocaat-generaal meende echterdat de gefailleerde wel schuldig was en requireerde tegen hem de veroordeeling tot eene cellaire gevaugenisstraf van drie maan den. De uitspraak is bepaald op 31 Jaunarij. Hef Gentsche blad Voiksbelang, zegt dat de Brielsche hoofdeommissie voor de feestvie ring van 1 April ook in Belgie „de medewerking beeft gevraagd van eenige bekende geestvenvan- ten der oude Geuzen." Het blad hoopt dat to Gent weldra een comitd tot het verzamelen van bijdragen zal worden opgerigt. Met kracht spoort het Voiksbelang de Zuid Nederlanders tot deel neming aan. Niet alleen is de iuneming van den Briel cok voor hen „eene nationale herinne- ring", maar „ook als voorvechters der vrijzinnige gedachte" moeten zij den verjaardag van dat feit eeren. „De Nederlandsche Geuzenstrijd zegt het Gentsche blad is niet enkel een onafhankelijkheids-oorlog geweesthij hekleedt een belangrijke plaats in de wereldgeschiedenis, oindat hij nog een andere, meer algemeene strek- king had. Van wclke gevolgen deze langdurige worsteling voor de gansche menschheid geweest is, kan naanwelijks geschat worden. Ilet gold immers niet alleen de vrijheid van een klein land, maar de vrijmaking van den meuschelijken geest van staatkundigen en kerkelijken dwang. „\Vat zou er in Europa niet gebeurd zijn hadden de Geuzen de vaan des oproers niet op- gestoken en, ten koste van goed en bloed, oin- hoog gehouden Het konioklijk despotisme, toen in bijua alle rjjken zegevierend, verbonden met de door de jezni'ten hcrstelde roomsche kerk zou overal de zegenrijke hervorming in het bloed gesmoord, door de brandstapels uitgeroeid hebben, en op de puiuhoopen van alle menscheljjkc vrjj- heden zou zich voor eenwen welligt, het rijk van duisternis en gewetensdwang gevestigd heb ben." Luxemburg is dezer dagen in opschudding gebragt door iemanddie zich uitgaf voor Ar- menisch bisschopdie in de kerk der redemp- loristen ook de mis heeft bediend de heilige sacrameuten uitgedeeld en groote gcldsommen ingezameld voor den aanbouw van eene kerk in Perzie, maar die vervolgens spoorloos is verdwe- nen. Het onderstannde raoge als een staaltje dicnen van de verliezeu door Frankrijk in den ongelukkigen oorlog geleden. P^rronne lijdt een schade van 4.551.607 frs., Mezi6res van 5.550 O0O, Bazeilles van 3.845.000de verliezen vaa latutr.igenoemde stad zijn zeker de grootste, ais men in aniimerking necmtdat die stad de kleinste is der genoemde plaatsen. De airecteur der gevangenis la Roquette te Parijs, waarin de aartsbisschop tijdens de com mune vermoord werd, is veroordeeld tot levens- iangen dwangarbeid. Omtrent het plan om den overtogt over het kanaal voortaan met groote stoompontons te doen, die geheele spoorwegtreinen been en weer kunnen overbrengen deelt de icgenieur Aber- nethy het volgende mede „Bcdoelde veerbooten of pontons zullen onder het statiousdak in ka- nalen ten anker komen. De passagiers behoeven hunne wagens niet te verlaten, vclor dat zij aau boord der vaartuigen zijn. Alsdan stappen zij uit op eene soort van stoep, zooals op de stations, waar zij naast elkander kajuiteu, ten huune be hoeve van alle verfrisschingen voorzienbereid vinden alsmede een tolbureau tot het onderzock hunncr goedcrea en passeu gedurende den over-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1