A L G E E E N No. 697. Zalurdag 27 Januarij 1872. 12(!e Jaara;. Binnenlamlsche berigten Buitenlandsche berigten. o JPolitiels Overzist. Het vaartnig der Frauscbe repnbliek heeft we- der eene schok doorstnan waardoor het wel niet is lek gestootenmaar welkemet anderen ver eenigdtocb zija ziukenden toestand nieer en mcer aantoont. Wanneer de bevelbebber toeh toont, dat hij door eigenziunigheid en heerschzucht de inzigtcn van anderen, niet minder bekwaam, kan dnlden nocb dragen en telkens en telkens dreigt zijn be wind neder te leggen, a!s de door beni bepaalde koers niet op eeu streep na wordt gevolgd dan kan men gernstelijk zeggen dat zoodanig scbip gevaar loopt op eerie klip te verzeilcnvooral dan wanneer het door booge rotsen en onveilige gronden is omringd. 't Is bekend, dat Thiers heeft bedankt en weer aangenomen. Zulk eeti hooding stelt reeds eeu gewoon bnrgerman in ietwat dubbelzinnig, zoo niet kinderachtig licbt. Wil hij gevleid wezen door aanzoeken oin toeh niet ai te treden door het zien afmeten zijner groote verdienste als dit ol dat lid of wil bij toouen welk een magt hij bezitom zijn wil door te drijven hoe dit zij in geen geval past zulk een bonding aan de po- sitie van president eener repnbliekdoor den naam van den staat zelve reeds gedwongen een degelijke stem te geven aan het volk of zijne vertegenwooialigers. Het spreekwoord„Een vos verliest zijn haren nietkan ook met het volste regt op Frankrijks anti republikeinsche president worden toegepastofsehoon bij ook al duizendmaal verzekert, in het stuk van regeren alleen de stem van het volk te willen hooren en volgen. Over het algemeen dus schrijft men is men in Frankrijk maar weer verhengd dat de pre sidents stoel bezet blijft. Men acht den toestand nog niet genoeg geeii'end om den man die bij al zijn gebrekenin de moeijelijkste dagen is opgetreden met een zeldzame kracbt in woord en. daad, te vervangen. De naklanken van den doodsklok onzer krijgs- roem, van de alarm-toon der binnenlandsche be- roeringeu ze zijn nog niet uitgestorven om nu reeds het gezag op gel ok in de handet: van den een of ander mcer of minder bekenden staats man toe te vertrouwen en welke staafsvoi m voor Frankrijk is weggelegd nog is de handhaving van bet verbond van Bordeaux (de repnbliek nu t ter zijdestelling van al'.er inzicbt in een be laug) de meest vvenschelijke en van dat verbond is Thiers de vertegenwoordigcr en beksluiter. Het gedurig wisKelen der rei;eiingsinannen be duidt ovcral cn in allelandenstilstand, jaachternit- gang van het rad der staatsmacbine die stilstand, ze zouvoor Frankrijk allernoodlottigst kunnen wor den. De oorlogssebuld, de bcstrijding der commu ne, wel onderdrukt mnar niet gedood de meest mogelijke verzacbting der diep geslagen woDden, dat zijn zaken die geen uitstelmaar dagelijks voortscbredenden arbeid eiscben en aan dieu arbeidhet valt niet te ontkennenwerkt de tegenwoordige regering met zijn ouden kittel- oorigen president met onverdroten kracbt.. Sedert eenigen tijd liepen er gernchten van een ernstig conflict tnsschen Duitschland en Brazilie. naar aanleiding der gevangenneming van eenige Duitsche matrozen te llio Janeiro. De regering heeft het thans noodig geacht in een der oflicieuse bladen de verklaring te doeu afleggen, dat de betrekkingen tnsschen de beide landen zoo vriendschappelijk zijn als steeds bet geval was. Het incident, dat die goede betrek kingen had knnnen storen is door bet Brazili- aanseh gouvernement nit den weg geruimd op eene wijzedie geen andere dan aangename herinneringen kau acbterlaten. Zoo ook als het evolutie eskader zicb naar de Braziliaansche kust mcgt begeven dan zal zijne verschijniug vol- strekt geen vijandig karakter hebben. Er kan dus geene sprake zijn van eenige minder wel willende gezindheid tusscbeu Duitschland en Brazilie. De Engelsche regering zal eerstdaags nit Spanje ont'vangen eene merkwaardige memorie. gesteld door zekereu Fernandez y Garcia Daarin wordt bewezen dat bet Engeland's pligt is Gibraltar aan Spanje terug te geven. Men weetdat Gibraltar terug te krijgen het idcaal is van elken regtgeaarden Spanjaardmaar men weet ook, dat Engeland bet nooit tcrng zal geven. Daar- voor lieeft bet te veel aan de vesting ten kostc gelegd, terwijl het in Geuta, aan de overzjjde, dat Sjianje in ruil zou willen afstaan een veel te kleine compensate ziet. Jammer maar. dat Garcia niet van Sagasta heeft knunen verkiij- gendat deze de memorie opzotnl. Zij zal nu fang's niet olflcielen weg, dat is door tnssebeu- konist van den Spaanschen consul te Londen, aan haar adres worden bezorgd. Z. M. heeft benoemdin het bestnur der waterkecring van den calamiteusen polder Stad- Philippine. tot voorzitter V. N. Vocrman en lot lid J. B. Snoeckin het bestnur der waterkee- ring van bet. calamiteuse waterscbap Tien bonderd en Zwarte tot voorzitter J. de Brnyne te Cad- zaud en tot leden J. Bisseeuw Jz. cn J. de Hullo Jz-in bet bestuor der waterkeering van den calamiteusen polder Adornis, tot voorzitter J. de Brnyne te Nieuwvliot en tot lid J. du Boisin het bestnur der waterkeering van bet calamiteuse waterscbap Oud- en Jong Breskens, tot voorzitter A. Luteijn en tot leden J. van Male Jz. en P. Leenhonts Pz.in bet bestnur der waterkeering van den calamiteuse Hoofd plaatpoldertot voorzitter C. F. Serrarens en tot leden J. B. Temmerman en J. P. Tils. Het tractaat tot afstand van de kust van Guinea is door Z. M. bekrachtigd. De tweede kamer zal vermoedelijk tegen de helft der volgende maand weder bijeen kotnen. Axel, 2G Januarij. Loop der bevolking in 1871. De bevolking op 31 Dee. 1870 bedroeg 2685. In 1871 geboren 56 m. en 70 vr.126. Er hebben zicb in de gemeente geves- tigd 75 m. en 70 vr145. 29567 Overleden 76 m. en 72 vr. 148. Het getal personen die de gemeente hebben verlateu be droeg 56 m. en 44 vr. 100. 248. 2708. Bevolking op 31 December 1871 Er zijn 25 huweljjken voltrokken. Breslcens, 25 Januarij. Tot lid van den gemeeutc-raad albier is benoemd de beer J. de Masier. Groede25 Januarij. Den 22n dezer heeft zicb albier een man door ophanging van het leven beroofd. Achteruitgang in zijne zaken schijnt de reden van deze verschrikkelijke daad geweest te zijn. Men meldt nit Vlissingen. Zondag morgen zijn op de reede albier twee sieepbooten der Belgische maatschappij tegen elkander gevaren. De eene heeft haren weg naar Antwerpen kunnen neiuen maar de andere heeft bet op de haven gezet cn is tusscben Oesterput gezouken Door sommige bladen wordt tnedegedeeld dat in den avoud van 20 December jl. het vol gende treurige vaorval heeft plants gehad op den straatweg tnsschen Loon op Zand en Kaatsheuvel. Vier jonge lieden kwamen per rijtuig van Til- burg teen eensklaps door een onbekend militair bet paard bij den teugel gegrepen en bijna dvvars op den weg gezet word men gebood hem het paard los te latcn en toen hij aan dit bevel niet wilde geboorzameu tracbtfe men door zweepsla gen daartoe te dvvingendaarop trok de militair y.ijn sabel en begon die wild en woest door het rijtuig been te zwaaijen met bet ongelukkig ge- volgdat bij G. v. d. W. van Kaatsheuvel een Sabelbouw in de band toe bragt en een vinger afkapto. Al hoewel men den militair niet kende, merkte men tocb bij het flaauwe tnaanlicbt op dat bij meer was dan gewoon soldaat. Het was de le luit. J. H. H. van M. van bet 6. reg. inf.; hij lieeft zijn misdrijf ten voile be kend doch gaf voor dat bij om vuur gevraagd had dat men weigerde, waarop bij driftig ge- worden, zijn sabel had gctrokken de tegenpaidij echter boudt vol zijne stein niet geboord te bebben. De krijgsraad zal tbans in deze zaak beslissen In bet paleis voor volksvlijt worden toe bereidselen gemaakt tot de voorstcllingen met den photo electrischen reuzen mikroskoop van dr. Klug, vvaarvau de eerste op woeusdag 24 dezer zal gegeven worden. Door dit instrument is bet mogelijk de wonderen van de onzigtbarc wereld, SG^millioen tnalen vergrootop bet doek te brengen. Het geheele werkend personeel aan de rijkswerf te Hellevoetsluis heeft verhooging van dagloou bekomen. Naar men vcrneemt is de vertrekdag van het stoomscbip de Prins van Oranje kapt. M. C. Braat, van de stoonivaart maatsch. Nederland nit het Nienwediep, op 3 February bepaald. Op de Utrecbtsche veemarkt, die zeker als een der drukst bezoohtste in ons land kan be scbouwd worden, vverden in bet afgeloopen jaar 3579 paarden 16570 varkens en biggen 2659 schapen en lammeren 23 509 rundereu en kal- veren aangevoerd, vvaarvau bet grootste deel uit de Noordelijke provincien afkomstig waseen groot aantal vreenule bandelaren bczocbt weke lijks de markt, waarop de aanvoer nog altijt toeneemt. Dezer dagen had te Dodewaard eene aan randing plaats op den openbaren weg. Een der ingezetenendie te llien de betaling eener rekening ontvangeu badkeerde des avonds hniswaarts, toen plotseling twee mannen en een jongen uit bet kreupelhont ter zijde van den dijk te voorschijn kwamen en Item aauvielen Na kracbtigen weerstand gebodent. e bebben, go lnkte het hem te ontvlugten, doch niet zonder eenzijdigheid. Daarbij komt nog iets bier niet verzvvijgen willen. We bebben bet meermalen betreurd dat over zaken bet ondenvijs betreffende gespro- ken en geschreven vverd door mannen die, on- danks de beste bedoelingen ter wereld, waarlijjc niet geschikt vvaren over dergelijke onuerwerpen te scbrijven. Daartoe beboort meer dan alleen aan het ondenvijs verbonden te zijn, daartoe hoort allereerst die algemeene „bildung" die telaas slecbts 'tdeel van enkelen is. Wij willen dit blail met belangstelling volgen, want't koriit ons voor, dat redaeteur en medewerkers voor bun taak, uit dit oogpuut beschouwd, volkomen berekend zijn. Dat sluit niet in, dat we met t geen we lazen onverdeeld instemmen. Maar yerschil van gevoeleu sluit waardeering niet nit. Onder de vaste medewerkers missen we eenige mannen die wc gaarne daar gevonden badden. We vermeten ons de vraag te doen heeft de red. ook wat al te exclusief alleen onder vak- genootcu rondgezocht Daar' zijn, ook bniten de schoolwereld mannen wier stem verdiend ge boord te worden, waar ondenvijs kwestien ter sprake komen. Als er waarheid is in't spreek woord dat de beste stnurlni aan vval staan, laat die menschen dan ook nu en dan eens iets zeg gen. Waarlijk, dat kan geen kwaad Wij zullen, waar we onderwijs-kwestien ter sprake brengen ouze lezers in kennis stellen met 'tgeem bet „S c h o o 1 b 1 a d" bespreekt. (Oostergo. Algemeeu Nieuwsblad 1872 no. (5, 20 Januarij IloofdredacteurA. S. Carpenticr Alting.) De Tijd en de Rotterdamsche Maasbode deelen het onderstaande telegram tnede „Rome 24 Januarij. Heden heeft Z. II. ter audientie ontvangen de afgevaardigden der catho- lieke comitees van Nederland, BelgieFrankrijk Engeland. Duitschland. Oostenrijk Spanje en Zwitserlanddie Pius IX hup. hulde kwamen betuigeu en een protest voorlazen tegen de ver- plaatsing der gezantscbappen van Florence naar Rome." bet Kettinghoofu eu den zeer gebavend le zijn in kleediug en gclaat Het doel der booswichten was evenwcl verij leld Niettegenstaande de ijverige pogingen der policie Naar men ons nader meldt, is de eerste 's men ('e dadeis nog niet op bet spom. spoorwegrit van Goes naar Vlissingen bintien het uur afgelegdhet opoutbond te Middeiburg daaronder begrepen. Naar wij vernemen heeft zicb in Middei burg een comite gevormd voor de regeling der feestvieringen bij gelegeuheid der opening van het spoor. Men meldt uit Breda 20 dezer. Ondanks de moeijelijkheden die zich voor deden, heeft zicb albier tocb eene sub comtnissie voor de feestvie ring op I April aanst. gevormd. Het eomit£ telt achttien leden waaronder acht katbolieken. Men meldt uit 's Hertogonbosch 22 Januarij. Zaturdag avond tileef de beer Hartogensis bankier albierin de Wageustraat op zijne wandeling l>lotseling dood, en zondag morgen viel de beer Suurbeek terwijl bij voor den Spiegel toilet maakte, dood achterovcr. Gedurende 1871 vverden door de verschil lende kautoren van den rijkstelcgraaf bier te lande verzouden 1.468.070 en ontvangen 1.479.550 berigten. De gezamentlijke opbrengst, was 573.825.04. Buitendien vverden doorgezonden 270.912 berigten. vvoordoor de gczamentlijke opbrengst tot 655.231.16 slijgt. bewaring 122. te zamen 3701 dan 868 eu Blijkens de statistiek van bet gevangenis vvozen over 1869. voorkomende in bet Weekblad van het Regt vvaren op 31 Dec. van dat jaar in de strafgevangenissen 1939. in de buizen van verzekering 1123. in de buizen van arrest 517 in de buizen van gevangenen zijnde 11 meer 1 139 minder dan in 1867. i We bebben reeds eenige rnaien acbtereen kennis mogen maken met het „S ch o o 1 b I a d wekelijksche conrant voor lager, middeibaar en g y m n a s i a a 1 onder- vv ij s onder redactie van J. Vcrsluys leeraar aan de R. H. B. school te Groningen," en meenen met nadruk de aandaebt onzer lezers op dit orgaai] te mocten vestigen. Men lieeft bij de annonce van het plan tot de uitgave van dit blad er over geklaagd ilat de kraebten zoo vcrsnippei'd vverden omdat er reeds ineer dan eene conrant is aan de belangen van bet onderwijs gewij 1. Wij deelen die klagt niet. Wanneer men zich een bepaald pad heeft afgebakend kan men niet langs den weg wandelcn dicn anderen bebben rangewezen, en in plaats van tot versnippering van kraebten aanleiding te geven beboed een dergelijke uitgave ecrder voor het gevaar van De krijgsraad te Versailles heeft uit-spraak gedaan in de zaak van dep. moord, op de gijze laars gepleegd. Veroordceld zijn Genton tot de doodstraf, Francois tot levenslangeu dwang- arbeid Latour en Fortin tot twintig jaren dwang- arbeid Ramcn tot tien jaren dvvangarbeid; Girar- dot Graugeault, Levin, Potdevin Herault Lamirault, Lesencbal en Maranlt tot deportatie Girault tot vijf jaren gevangenisstrafIIure tot 6en jaar gevangenisstraf. Picon Langbein Vattier, Pigerre DenainPeclin de vrouw Pre vast en de jongedochter Graudel zijn vrijge- sproken. Even voor de uitspraak in bet geling is bet geblekeu dat Pigerre, niet was de man waarvoor men hem hield. Dien dag was namelijk gcarres- tecrd zekere Sicarddie sprckcnd op Pigerre gelijkt, en deze was de hedoeldc persoon. Van de beide vrouwen. die vrijgesprokcn zijn. heeft eene in de gevangenis bet levenslicbt gesebonken aan een kind. Crernelde moordenaar van den Pruissi* se'nen soldaat tc Luneville cn die in hcchtenis is genomen, heeft een scbrijven aan den president, der repnbliek gerigt, waar in bij vcrzockt dat men bij bet bcoordeclcn zijner daad, rekening bonde met het inotief (vatlerlandsliefde) dat hem er toe leiddeen op grond vvaarvau bij eene genadige straf verzoekt. Men leest in la Patrie„Bj de verhoorcn in bet thans in bebandeling zijnde geding der moordenaars van de la Roqnetrcs is een gczegde voorgekomen, dat de geheele gescbiedenis der commune in zicb Ijevat. Do president vroeg aan een dor getuigen, hoe hij zoo gclukkig was ge- wecet om uit eene gevangenis te ontkomen welker denren voor eerlijke lieden zoo stevig vvaren toegegrendeld. „Ik bob mij als galeiboet vcrraomd," was het antwoord van den getuige." Men zegt dat te Parijs sprake is om be- lasting te leggen op de valsche haren. Dit is eene vcrnicuvving van de belas!in,g derGrieken, want wij lezen in Aristotel.es dat. de koning in i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1