ALGGIHEEBI No. 696. Woensdag 24 Januarij 1872. 12de Jaarg. liinnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT WOENSDAG ETsI ZATURDAG D ISO NT COM P. <e Aeuzcn. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen, JPolitiek; Overzigft. Weiuig nieuwe zaken zijn onder de rubriek het buitenland mede te deelen, vooral als men daarvan afzondert de restauratien waaraan men in alle landen onopbondelijk bezig blijft. En hiervoor zal het jaar 1872 ruime stof opleveren. Er is, om 't zoo te noemec, veel werk aan den politieken en administratieven winkel. De groote gebeurtenissen van onzen tijd tocb, ze hebben in bijkans alle landen een staat van onbestemdheid te voorscbijn geroepen, die eene doortastende en niet te verzuimen voorziening vereiscbt. Onder deze mag wel in de eerste plaats ge- noemd worden het te volgen belastingstelsel in Frankrijk. De man van het oude regime, Thiers, put zich uit in de moeijelijkste pogingen om de nieuwe maatschappij op oude vermolmde grondslagen te vestigen, niet bedenkende dat datgene wat voor een halve eeuw of vroeger nog zonder zicbtbaar schadelijke gevolgen kon worden nitgevoerd en bewerkstclligdin onzen tijd waarin handel en industrie de magtigste drijfraderen des maatschap- pelijken levens zijn gewordendeze krachten niet dan tot onberekenbare schadeja bijna tot zelfmoord leidende gevolgenkunDen worden gebreideld. Thiers gebrnikt al den invloed zijner positie, al de kracht zijner taal, om een zware belasting op bijkans alle grondsloffen te leggen. Men weet dat het Fransche fabriekwezen op een Imo gen trap van ontwikkeling staat, dat in soliditeit en schoonbeid van bewerking bijkans geen land ter wereld met hetzelve kan wedijveren maar waar is het ook dat een aanmerkelijk deel dier werkkrachten met de vertrokken Duitschers is henen gegaan, waar is bet dat de door den oorlog verlamde zaken, dat de zware geleden verliezen, veeleer eene vrjje en onbelemmerde vleugelslag dezer gewigtige drijfkrachten vorderen, dan dat drukkende belastingen hen tegenover het overige Europa in eene zeer ongunstige bonding brengen. Frankrijk zegteenblad, is bezig de hen te slagten die de gouden eijeren legt. Er openbaart zich dan ook eene vrij hevige oppositie tegen dit voornemen der Fransche re gering. Aan de beurs te Marseille had eene manifestatie plaatswaarbij werd verklaard, dat men liever alle andere belastingen zou dragen dan znlke de nijverheid doodende maatregelen aan te nemen. Thiers zal, als het hem gelukf deze belasting door te drijvenveel van zijne populariteit ver liezen. Het Journal des D6bats zegt, onder dagteeke- ning van 17 Jan.: De toekomst van den strijd in de vergadering over het belasten van de grond stoffen laat zich nog niet vooruit zien. Het ter- rein wordt roet voor voet betwist en verdedigd. Intusschen is een veelzins aanbevelenswaardig plan door den heer Andr6 en anderen voorge- dragenstrookende met de ware begrippen van staathuishondkundevolgens dat plan zouden de handel en de nijverheid honderd millioen francs voor de schatkist opbrengen. Ook Italie is bezig eene belasting te brengen op alle geweven stoffen doch even als in Frank rijk, vindt deze belasting eene hevige tegen- kanting. De Italiaansche regering hecft het voornemen opgevat eene nieuwe spoorwegverbinding aan te leggen tusschen Rome en Brindisiniet alleen om de gemeenscbap te bevorderen tusschen de boofdstad en het zuiden des rijksnaar vooral ook met het oog op de Indische maildienst. Ook wordt er gesproken over eene directe stoomvaart- verbinding tusschen Venetie en Oostindie en China. Wekelijks zou een stoomschip uit de stad der Lagunen vertrekken en de tarieven zouden zoo laag mogelijk worden gesteld. Ook beeft men het oog op eene regtstreeksche ge meenscbap tusschen Napels en New York. 't Is ODtwijfelbaar dat aan de verheffing van Italie met kracbtige hand wordt gearbeid en op dieu weg voortgaaude, dat land bestemd is een groote rol in de Europeesche huishouding te vervullen. Anders is dit in Spanje, dat met een vierde meerder grondgebied een derde minder bevolking onderhondt, en dat niettegenstaande den Spaan- schen bodem die van Italie in vruchtbaarheid overtreft. Ofsckoon voor een paar jaren eindelijk eens de morgen van betereu toestand begon te gloren, schijnen thans de onderscheiilene partijen weer j het land te beroerendaar de minister van binn. I zaken eene circulaire aan de onderscheidene be- sturen heeft gezonden om de woelingen der partijen, en inzonderheid die der internationale, met alle kracht te bestrijden, Door de arrondissements-regtbank te Goes is de volgeude aan beveling voor kantonregter te Hulst opgemaakt l.o Mr. P. J. F. Rethaan Macar6, griffier bij het kantongeregt te Alphen. 2° Jbr. Mr. F. A. P. Wittert, griffier bij het kantongeregt te Amersfoort. 3.o Mr. B. M. de Jonge van Ellemeet. griffier bij het kautougeregt te Cortgene. Olintre, 22 Januarij. De loop der bevolking albier was als volgtgeboren 100levenloos 4overleden G1 en huwelijken 20. De bevolking was op 1 Januarij 11. 2015. Aan de bestrating van den toegangweg door den Jaeobpolder naar den Sloedam is op den middag van den 18 dezer de laatste hand gelegd, en den volgenden dag is de weg voor het pu bliek verkeer opengesteld. Men kan dus zeggen dat het eiland Waleheren heeft opgehouden te bestaan. Wel was de verbinding met den vasten wal reeds eenigen tijd geleden tot stand geko men, daar de dam door het Sloe gelijk men weet, reeds den 21 December jl. vollooid is opgeleverd, maar de cominunicatie was toch nog altijd uiterst gebrekkig en per rijtuig zelfs onmogelijk. Thans echter kan men van Middelburg langs den har den weg het spoorwegstation te Goes bereiken, zonder een bij ongunstig weder alles behalve aan- genaam watertogtje te moeten maken, ofgevaar te loopen vau in den modder te blijven steken. De voltooijing van dezen weg is voor het ver keer in deze streken een groote aanwinst, die vooral zal worden gewaardeerd gedureude dat den spoorweg nog niet tot Middelburgdoorloopt, doch later zal blijken dat de rijweg over het Sloe, ook na het tot stand komen der spoorweg verbinding, volstrekt geen overtollige zaak is. De landbouwer J. Rottier Kz., wonende te Nieuwedorp, 's Heer Arendskerke, is de eerste geweest, die op den 18 dezer over den afge- werkten Sloedam met paarden en wagen is ge- redeu. Nadat reeds eenige dagen achtereen een locomotief tot vervoer van wagens met grind langs de baan van den spoorweg Goes—Vlissin- gen had geredenkondigde jl. zaturdag de uit- gestoken driekleur van het uiterst nette stations- gebouw iets bijzonders aan. Dit was ook wer- kelijk het gevalDe hoofdingenieur Simons had, met vele daartoe nitgenoodigdeneen proefrid ondernomen van Goes naar Vlissingen. Omstreeks vier uren des middags naderde de met vlaggen versierde locomotief met een rijtuigwaarop met gulden letters de woorden „Staats-Spoorweg" te lezen stondenZeeland's hoofdstad. De verza melde menigte begroette haar met luid gcjuich. Te Goes, zijn door de vereeniging „Gemeen- tebelang" adressen aan den minister vanjustitie en aan de 2de kamer ontworpen, houdende ver- zoek tot behoud vau de arrondissements regtbank in die gemeente. Deze adressen zullen binnen kort aan de ingezetenen ter teekening worden aangeboden. Bij het begin van het jaar was het nog volkomen onbekend welken invloed de invoe- ring van het uniform port, van 5 cents voor het binnenlandsch verkeer hebben zou, en er waren er die tneenden, dat de ramiDg van 2.500.000 voor dezen tac te hoog zou blijken. De uit- komst heeft werkelijk dit vermoeden bevestigd, maar op zulkewijze, dat de minister die uitkoinst den moedeloozen zegevierend mag voorhonden. Want de posterjjen hebben wel minder opgebragt dan de f 2.500.000waarop zij geraamd waren, doch slechts 23.400 minderdat is nog niet 6en percent. Zoo is dan ook deze nnttige ber- vorming zonder schade voor de schatkist vol bragt. Een spoorslag te meer om met nuttige hervormingen voort te gaan. Ieder weet dat sommige gewetenloozen veel verdienen met de uitgifte van Belgische centen, die dagelijks bij duizenden uit Belgie in ons land worden ingevoerd, hetgeen eene winst van niet minder dan 6 pet. oplevert, ten gevolge waarvan men vooral in Limburg schier niets dan kopergeld in omloop ziet en bij betalingen terug ontvangt. Immers bekomt men voor een gulden IV. 2.12 of 212 centimes; de twee centimes wor den met de Hollandsche centen gelijkgesteld en voor een cent uitgegeven, zoodat men voor een gulden 100 Belgische centen bekomt. Vooral zijn het de winkeliers die er bij profiteeren. Voor eenige weken betaalde een rijk graanhan delaar en molenaar te Siltard, die zich iedere week voor zijn handel naar Luik begeeftzijn timmermande rekening bedroeg rnim f 99, en de man ontving die som in Belgische centen, in zoogenaamde knappers van 50 centen. De tim merman weigerde de raand met Belgische centen. en wat was nu het antwoord van den rijken molenaar Als gij die mand met knappers niet aanneemt, knot gij nog drie jaren op uw geld wachten en ik laat bij een andcr werken. De rijke molenaar had op f 97 niet minder dan f 5.82 gewonnen. Zoo gaat het algemeeu. In het Dagblad van Z. H. en 's Graven- hage sclwijft men Al meer en meer vindt het denkbeeld van de Brielsche hoofdeommissie tegenstand, ora als monumeut te Bridle een „waternymph" op te rigten en zoo dreigt ook meer en meer verschil van gevoelen over de uitvoering verdeeldheid te stichten, waar slechts nationale eensgezindheid behoorde te bestaan. Het zal daarom zeer relen in den Iande aan- genaam zijn te vernemen dat er door een kring van vaderlandslievende manner, een plan is ont worpenomin stede van de voorgenomen „waternymph" eene inrigting, die rekening kan maken op aller onverdeelde sympathie en onder- steuning. te stichten te Brielle cn waarvan Z. M. de koning zelf bereid zou zijn den eersten steen te komen leggen eene inrigtingwaardoor een waardige herinnering kan gestieht worden aan Willem van Oranje, den grooten grondleg ger onzer vrijheid en nationale onafhankelijkheid. Een der officieren, die betrokken is bij den bekenden aanslag in den Haarlemmerhoutis reeds van zijn betrekking als inspecteur bij den hoofdeursus der cavalerie ODtheven. Het honfdbestuur van 't Nederl. Onderwij zers Genootschap heeft zich per missive gewend tot de onderwijzers in Nedcrlandmet een oproeping om het 3e eeuwjaar der geboorte van den Nederlandschen staat door gepaste school- vreugde tot een onvergetelijk feest voor de jengd te makenzonder bepalingen te willen vast- stellenwanneer of hoe feest gevierd zal worden, dewijl het doel alleen is, om tot feest- viering op te wekken. Als bladvulling biedt een oud-regterlijk ambtenaar aan 't W. v. h. R het volgende aan De nieuwe regterlijke organisatie van den mi nuter Jolles is reeds voorspeld in het boek Job kap. XII, vs. 17, waar men leest„Hij voert de raadsheeren beroofd weg, en de regters maakt hij uitzinnig" (van blijdschap.) Kennelijk ziet dit op de opbeffiug der prov. hoven en op de trakteraents-verhooging der regters. Bij de jongste volkstelling te Zwolle is gebleken, dat daar vier hoofden van huisgezin- nen woonachtig waren, die schriftelijk opgaven te zijn: „Heiligen der laatste dagen." (Mormo- nen.) Overigens befoonden zij zich zeer onwillig in het doen van meer vereischte opgaven ora- trent de vrouwen en kinderen. In het poslkantoor te Harderwijk is inge- broken en eene som van f 500 a f 600 ontvreemd. Dezer dagen zou te Helmond een bruids- paar door den echt worden verbonden. Op weg naar het stadhuis wcrd de bruidegora door den schuttersbode gearresteerd als onwillige schntter was hij tot een boete van f 12 veroordeeld, die hij nog altijd had verzuimd te voldoen. Hij werd in verzekerde bewaring gebragt en eerst toen de boete door zijn vader was voldaan in vrijheid gesteld. Daarop had de huwelijksplegtigheid plaats en konden de gasten aan het fecstmaal aanzitten. - De nieuwe ijzeren brug, van rijkswege over de rivier de Rent, nabij de stad Meppel, gelegd werd dingsdag onderzocht, en beladen met een gewigt van p. m. 30.000 kilo, zakte zo op zij, en zou door midden gebroken zijn, had de brug nog geen steun gevonden op een paar bouten pijlers, die nog onder de brug stonden. Het onderzoek had plaats in tegenwoordigheid van den heer hoofdingenieur en ingenieur van den waterstaat der provincie. De brug moest eene spankracht hebben van 34.000 kilo. Als een zeldzaamhcid deelt men ons mede, dat in de gemeente Ooststellingwerf uu reeds een paar ekstcrs druk bezig zijn om een nest te bouweD. Op den 31 December 1870 waren in Ne- derland gevestigd 349 medicinae doctores met algemeene bevoegdheid, 625 medicinae doctores met beperkte bevoegdheid, 52 artsen 1188 plattelands- en stedelijke heelmeesters 34eervol ontslagen officieren van gezondheid der le en 2e klasse6-1 tandmeesters 767 vroedvrouwen, 820 apothekers en 170 droogistwinkeis. Verder waren er 75 geexamineerde apothekersals be- dienden bij anderen werkzaam 305 apotbekers- bedienden bevoegd volgens art. 34 der wet van 1 Junij 1865 (Staatsblad no. 61), 45 hulp- apothekers en 113 leerling apothekers. Zal het jaar 1872 een overvloedigen oogst opleverendan is het noodig dat de laudbou- wers van nu af jagt makeu op rupsennesten. De kleine witte zakjes, die aan de hoomen zitten, de als met siijiu aan elkander gekleefde eitjes, die ringen rondom de takken vormen moeteu zorgvuldig opgezocht cn verbrand worden. Men beweert dat de vorst de rupsen dooddit is eene dwaling. Men heeft die iusecten zien weerstand bieden aan eene koude van 25 graden. Bij de Belgische kamer is een voorstel in- gedieud tot regeliug van den arbeid tier kinderen in de raijnen. In die voordragt is <!e bepaling opgenomeu dat jor.gens beueden de 14 en mcis- jes beneden de 15 jaren niet mogeh toegelatcn worden. Volgens de Times is te Louden eene maat schappij opgerigt, welke zich ten doel stelt Engeland en Frankrijk door een oudcrzeescben tunnel te verbinden. De Times verwondert zich dat, hoe vreed- zaam de wereld er uitziet, zij nog zooveel bus- kruid noodig heeft- De uitvoer van dit artikel naar buiteuslands in 1871 was 2.565.500 pond. In 1870 was dit 2 455.000 poud. Per drie maanden binneH Neuzenf 1, franco door hot geheele Rijk 1,10 it i, it on geheel Belgie1,10 EnVele aommers0,05 Men abonneert zich bij alio BoekhandelaarsPostdirecteurc u cn BrieYenbushoudera. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0 40 Voor clke regel meero'lO Advertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zeuden uiteriijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1