AANIIESTEDING. ZWARTE S0IM-I1T. OPEMBARE VERKOOPING. MACHiNALE STEEN, TE KOOP: LET WEL! EEN GULDEN Buitenlandsche beri^ten. Ilandelsberigten. In^ezonden Stukken. Advertentien. TH.iESOQRXE! per k w a r t a a I. i\ i: i) i: ii mnsc he BE if HOFSTEEDJE, Woonhuis, Schuur en ver- dere (icbcHiwen, Erf, Tuin, Boomgaard, Wei- en Bouw- landstaande en liggende in den Ka- pellepolderbiunen de gemeente Axel kadastraal bekend in seclie Cuis. 5,6, 7,8, 9 en 10, te zameu groot 3 bunders 34 roeden 10 ellen. het afgeloopen jaar zijn aangehoaden en opge bragt 2436 hectoliters voorloop van brandewijn gcmiddeld 85 pet terwijl door hen gedureudo dien tjjd 90 processcn verbaal van bekeuringen enz. ziju opgemaaUt. De hoopdat de rmfderpest. zich in de om slreken van AudenarJe in Belgie uiet zou uit- breiden is teleurgesteld. Vrerleden week zijn in de nabnrige dorpen nienwe gevallen gecon stalecrd en 31 beesten afgemaakt. In Frankrijk blijt't de ziekte voortdurend groote verwoestiugen aanrigten. Men meldt nit Antwerpen Twee kantoor- bedienden begaven zich 2 Jan. naar de Natiouale bank, om daar eene soin te storten van 110.000 i'rs., waarvan 107.000 in bankbiljctten en 3000 in specie. Het lange wachten mocde, gavec de bedienden bet geld aan den kassier over, zeg- gende, dat ze 's middags de kwitantie zouden komen halen De kassier telt de som na, laat lit door twee andere beanibten eveneens doen, maar alio drie bevinden, dat er 31 000 trs. ont- brekon. De bedienden kwanien's middags weer op bet kantoor en men verbaalde ze de zaak. lutnsschen doet de politie onderzoekmaar arrestatien bebben nog niet plaats gehad. Eenige dagen geledcn kwam ecn beer, die eene woniug zocbtin de Bergstrasse te Berlijn om een kwartier te hnren. Na allcs te bebben onderzocbt en bezigtigd en bet met den eigenaar omtrent buurprijs en voorwaarden volkomen eens te zijn gewordenwilde hij reeds heengaan in de onderstelling dat alles in orde was - toen de hnisheer hem vroeg: „Hebt gij een bewijs vaninenting „Neen waarvoor Het antwoord was: ,,Dan kan ik u tot mijn spijt mijne wouing niet verburen. Ik neein slechts lieden in buis die een bewijs bebben dat zij kort geleden met goed gevolg zijn inge- ent." Hij liet den huurder staan en gingheen^ Het kabinet van schilderijen nagelaten door den gewezen werkman Joseph Gillot, on- langs iu Engeland als fabrikant van stalen pennen overJedenbeeft eene waarde van raeer dan 1 millioen gulden. Dat gevierde actrices gewoonlijk nog al rijk gezegend worden met liefdesverklaringen is bekend dat er ouder voorkomen van allerlei allooi is na te gaan de vorm intussehen waarin een opgesrdioten straatjongen eenmaal aan wijlen de tragediene Rachel de gevoelens zjjns harten openbaarde, verdient wel aan de vergetelheid ontrukt te worden. Zijn billet doux Inidde als volgt„Indien gij hem die u aanbidt en gaarne zijn vrouw zou willen noemenwilt herkennen, zie dan naar de bovenste galerij Ik zal er met de beenen over gaan liggen In savoye- of boerenkool geboren te wor dendat gaat nog aan. maar in 1800 eijeren lieen dat is blijkbaar een canard. En toch ver- zekert men ons nit een gewoonlijk zeer betronw- liare bron dat te Parijs op den boulevard Hauss man een beroemd persoon woontdie geboren is in mil hnit cent d'oefs (1802). Nog altjjd wordt in Rnsland de ligchamelijke straf toegepast op personen, die tot zwaren straf arbeid en tot verbanning naar Siberie veroordeeld zijn. Bij keizerlijke nkase is thans namelijk bepaald, dat voortaan voor die veroordeelden het spitsroedenloopen is afgeschaft, maar dat die str.ai zal worden vervangen door slagen met den ge- vloehten kr.oet. Tevens is de bepaling. volgens welke alleen de krijgsraden iemand tot ligchame lijke straf mogteu veroordeelen kracbtens deze ukase afgesebaft. De juwelier Buck te Worcester (vereenig- de stateu) beeft een stoomwerktuig van goud en zilver vervaardigddat door een kleermakers vingerboed bedekt kan worden. Het grootste schroeftje is bet taehtigste gedeelte van een dniin. De gebeele toestel beslaat zcven zestiende dnim boogte De machine alleen weegt vijftien grein en men vind er alles aan wat tot een stoom werktuig behoort. De kracht wordt geschat op die, welke twee der afgerigte vlooien (nl. de vlooien welke eenigen tjjd ge'eden zooveel pu- bliek trokken) nitoefenden. De duur ran den gang zou eenigen minuten zijnwanneer de stoomketel met een droppel water gevuld en deze droppel door ecn beet gemaakten vinger aange- rocrd werd. in bet Aardrijkskundig Woordenboek van A. J. van der Aadeel VIII. bl. 79 aangeteekend „Bij de afschndding van het Spaansche juk in ,,1572 en 1573 werd (lit plaatsje (op Neuzen „doelende) door den hertog van Alba, tegen de „aanvallcn der Watergenzen versterkt (lie bet „eehter spoedig vermeesterden" Nenzeu beeft dus wel bepaald redenen om dit jaar feest te viereu over die beugelijke gebeur tenis, al kan men daarvan geen juisten (latum opgevenraadzaam is bet echter dat teesl te doen zarneirgaan met die van zooveel andere plaatsen in ons vaderlaml op 1 April a. s. den dag waarop iu 1572 Alva zijn bril verloor, op dat bet daardoor meer bet karakter van een nationaal feest erlange. Te verwonderen is het dat Nenzen's bestuur, als eerste persoon op deze aangclegenheid bet oog nog niet schijut gevestigd le hebben bet bestuur toch dient inijns inziens er den eersten stoot aan te geveu en - zoo noodig met andere ingezetenen het feest voor te bereiden en te leidenwant Neuzen moet feest vierenauderg toonen de inwoners zieh geen regte Zeeuwen. Een besLendig lezer uwer couraut. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN v;ui tot 14 January. l'mjzen tier JEffecten, Amsterdam, 15 Jannarij. tegen dadelljke betaling der kosten ad /0.50, bij hem verkrijgbaar. Information zijn te bekomen bij de Direelie voornoemd. De aanwijs zal geschieden op den Zatur- d a g en M a a n d a g voor de besteding. Neuzen den 9 Januarij 1872. De Directie van den Nienwen Neu/.enpolder, P VAN DEN BROEKE, Dijkgraaf. J. STURM Ontvanger-Griffier. Mr. J. P. D Pi 0 N K E li S en J. J. F E It C> K E iV Notarisseu ter standplaats Neuzen, zullen ten veczoeke van JACOB DONZE en zijne doch- ter MAGDALENA DONZEgekuwd met KRIJN VAN D1XHOORN alien wouende te Axeleu krachtens beschikking der Arrondissements-Regt- bauk te Goesop Donricrilut; den IS Januarij IS72 DES NAMIDDAGS TEN 2 UKE in bet logement van den beer L. B. A. Rolff te Axel, in het opeubaar te koop aanbieden BESTAANDE IN: Aangeslagen in de grondbelasting tot f 16.92 en in de polderlasten over 1871 tot f 7.99. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kan- tore van voornoemde Notarissen. o Mijubeer de Redacteur Vergun mij een plaatsje iu uw veelgelezen bladom den beseheiden vrager van bet luge- zonden stnk in uw nummer vac jl. zaturdag kortelijk te beantwoorden." Het kon ligt scbijnen, alsof Neuzen niet het rninste belang had bij de iuueming van deu Briel door de Watergeuzen, vaarotn het niet ondienstig is de gescbiedenis iienaaDgaande te raadplegen en dan vinden wij Itotterdam 15 Januarij. Louden, 15 Januarij. De DIRECTIE VAN DEN NIEUWEN NEU- ZENPOLDER zal op Dingsdag d e n 30 Januakij 1872, des middags ten 12 ure in het Nederlandsch Logement van de Euven Steenkaaip te Neuzen. in bet opeu baar aanbesteden Het intxlcen en zinlien van 13773 vierk. meters Z1NKSTUK en bet leveren en verwerken van 8820 scheepston (4410 last) gewone DOOR- N1KSCHE STEEN en 4990 scheepston (2495 last) afval van DOORNIKSCHE STEEN. De besteding zal geschieden i n massa. b ij enkele inschrijving, volgens art. 63 434 der A. V. voor de uitvoering enz. van 's Rijks waterstaatswerken de biljetten moeten u i t e r 1 ij k v6<3r t w a a 1 f ure des middags van den dag der besteding, vrachtvrij zijn be- zorgd ten Kantore van tleu Ontvanger-Griffier te Neuzen. Het bestek zal van af M a a n d a g den 15 d e z e r ter lezing liggen ten Kantore van den Ontvanger Griffier, en is op franco aanvragQ, Dordsehe en IJsselvorm bij/.onder gescbikt om mede te trasseerenin allc soorten v'oorhanden bij W. ROODENBURG, Steeubakker in den Noord bij Dordrecht. De Notaris J. J. FEB C KEN residerende te Neuzen zal ten ver- zoeke van den beer JOOST DREGMANS te Neuzenin het openbaar presenteren te ver- koopen op Zaturdag den 27 Janua rij 1872, des namiddags ten 3 ure: Eene groote partjj extra zware KOPPEN van OLMEN BOOM EN liggende aan de contres- carp van deu beer J. Noske en aan deszelfs landen aan den onden weg in den kleinen Noordpoldergemeente Axel. Te vergaderen ointrent den tol te Axel. Eene groote partij extra schoon Boon- stroo in den Kleine Stelle polder, te bevragen bij den eigenaar B. J. THOMAES te Hoofd- plaatof op de hofstede in voormelde polder. Op aanstaanden ZATURDAG 20 JANUARIJ zal de Ver*lotintr van F. KEIJZER in de Vlasbloem bij HOUTZAGER te Zaanislag, plaats hebben. Aanvang des avonds ten 6 ure. ONDERLING BEGRAFENISFONDS „Z E E L A N I A" TE MIDDELBURG. In eene op heden gehouden vergadering is aan ons Commissaris8enin tegenwoordigheid vac drie ledendoor den Directeur dezer inrigting gedaau de INegentiende I-{el£enini>' zijner administratiewelke iu volkomen orde is bevonden en goedgekeunl. Ten gevolge der bevredigende uitkomst dezer Rekeningis besloten dat de ledeD die drie jaren of langer in de eerste afdeeling zijn ingo- scbreven dezen winter gedurende acht we- Ren van de Iielft banner contribute worden vrijgesteld. Middelburg den 12 January 1872. HUBERTUS REKKER, j H.J. VAN DEINSE, I Comrnis- L. L. WOUTERSENsarissen. P. A. VERHULST J Tot deelneming gelieve men zich te vervoege bij de beerenP. H. DE RIDDER te Hulst (Agent voor de kantons Hulst en Axel) en bij de Onder-Agenten C. F. W. AMMON te Sas van GentJ. WISSE te AxelJ. C. VAN HAM/ te Boschkapelle en P. DRONKERS te Honte- nisse; terwijl voor de overige plaatsen soliede personen als Onder-Agenten worden gevraagd. De Directeur J. VERHEIJ, DE OLIJFTAK. Naar plattelandsgemeentenfranco bij octvangst van een postwissel of postzegels ten bedrage van f 1. Inhoud van No. 1. Den Briel iu 1572. Histor.-Romant. Scbets door J. G. Vriese. Miss Finch, De Arme Blindedoor Wilkie Collins. In het Maastricbter Park. De Tecbas-Pas in. Spanjemet ecn plant. De Overbrugging van bet Holl. Diep bij Moerdijk. De Visscher van St. Goar. Buitenlandsch Overzicht. BnreelWagenstraat 100 s' Gravenbage. Deze zwarte SchrijfTnkt is volgens een nienw systeem vervaardigd en bereikt in tegenover- stelling der bestaande Inkten waarvan bet ge- sehreven sehrift door onderdom rood wordtdo boogste graad vau zwartheid. Te bekomen bij de Boekhandelaars DHONT COMP., te Neuzen. Prijs SO cents per heelo en 455 cents per halve flesch. Middelen van Vervoer. Stoombootdienst op de Weater-Scheldo. Van Vlissingen naar Bobssei.es en Nkuzkn: elken dag- de* morgens kwart voor 8 uur. Van Neuzen naar Hof.dekknskerke elken I'ingadag, Woensdag, onderdag, Vrijdag, Zaturdag ea Zoudag des voormiddags 10 unr. Beurtveer tusschen Nouzen en Vlissingen. Overlijden. 9 Jan. Jannetje Gerarda de Witte, oad 2 j.^ d. v. Jacob en van Wilhelniina Sara Looije. 11 Jan. Adriana Levina Schilleman, oud 3 j., d. v. Jacobus en ran^Anna Eliza-, beth Bootsgezel. Geboorten. 11 Jan. Petrus Josepbus, z. v. Johannes Bo- gaart en van Laurina Schijvenaara. Nedirlakd. aCertific. Werkelijke scbuld pet. alito dito dito 3 adito dito dito 4 uAandeel Handelmaatschappij. 4j A'to expluitatie Ned. staatsspoorw. Beloik. aCeriifieateu bij Kotschiid. 2* Fcankbijk. aluschrijviugen 8 adtio5 Rusland. aObligatien 171)8/18165 aCertific. adm. Hamburg 5 adito Hope ft Co. 1855 6e 3erie. 5 adito f 1OU0 1864 5 adito f 1000 1866 5 aLoten 1866 5 •Oblig. Hope Co. Leening 1860 4J aCertific. dito4 aluacript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 aObligatien 1867-1869 4 aCertificateo6 aAandeel apoorweg Gr. Maatach. 6 aOblig. dito4 dito apoorweg Poti-Tiflia. 5 dito dito Jelez Orell .5 dito dito Cbarkow Azow 5 66' 881 183J 123 51f 99 69i 88J 96J 96j 2511 885 691 721 48, 223 1753 90 891 89. Tarwe ruimde tegeo 20 cent laj:er langzaam op. Gerat 20 cent hooger. Haver 20 cent en Erwten 2k cent lagar. Zeeuwaehe en Viaamacbe Tarwe f 12,40 a f 13,—, Over- maaaaebe f 11,00 a f 12,0(1 mindere f 8,50 a f 10,80. Kogge Zeeuwaehe ec Vlaamsche f 9,25 a f 9.80, Overmaaasche f 8,30 a f 8,80. Gerat. Zeeuwaehe winter f 6,60 a f 7,—. mindere f 5,70 a f 6,60, zonier dito f 5,70 a 6.— mindere f 4,30 a f 5,50. Haver, korte f 3,50 a f 4,80, lange f 2,70 a f 3,80. Paarden- boonen f 7,25 a f 7,75. Iluiveuboonen f 7,50 a f S,75. Bruineboonen f 13,25 a f 15,mindere f 9,— a f 11,—— Witteboonen, Walcherache f 14,50 a f 15.50, Zeeuwaehe f 13.25 a f 14,25, mindere f 8,-- a f 12,25. Erwten, Walcherache f 9.50 a f 9,75, Zeeuwaehe f S.25 a f 8,75, mindere f 7,50 a f 8,Koolzaad stemming of 71 a 75l/a. Lijnzaad 87 a 105 aluivera per 31 'A, kop. Meekrap, prijzen oaverauderd, handel iets levendiger. Tarwe vait. Haver stil. Aan ile onderstaande en verder bekende Depothou- j ders is verzonden eene nieuwe bezending van alie uit het Magazgn van VAN HOUWENINGE V1SSER, welke zich zoowel door veel verbetebde kwaliteit als lags pbijs, bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van 5. 2''S en 1 ona, waarop het nummer en de prija, loopende van af 90 Cents tot per 5 ons, zijn vermeld. Bij hoevtelheden van minatens 15 Ned. pond, worden dezelve deaverkiezende iu met lood bekteeite ki»tjc» afgeleverd. Prijscouranten zijn gratis te bekomen: Neuzen, J. C. van Sprang; Axel, Job. FeenhuizenHonte- niase, Th. I'assaerlSlnis, J. C. A. Mets; Middelburg, J. A. Goetha/s. 's Maandags voormiddags 10,30 uur. Van Walsoorden naar Hansweert, IIoedekenskerke en Neuzen des Zondaga voormiddags 11,30 uur. des Maandags middags 12 uur. Van Neuzen naar Borssei.en en Vlissinokn: elken ingsdag, Woensdag, ronderdag, Vrijdag en Zaturdag des middags 12 uur. des Zondaga namiddags 1,80 uur. des Maandags namiddags 2 uur. van Neuzen. van Vj.issinobn. Woensdag 17 Jan. voorm. 7,u. nam. 1,u. Tonderdag 18 7,30 1,30 Vrijdag 19 8,2, Zaturdag 20 9,— 3, Maandag 22 11,u Dingsdag S3 12,6, Spoorwegen. van Nenzen naar Mecbelen 6,30. 10,15. 2,16. 6, Axel n 6,53. 10,35. 2,39. 6,23. Hulst 7,10. 10,51. 2,56. 6 40. van Mechelen naar Neuzen 6,50. 10,40. 1,45. 5,50. Hulst 8.55. 12,40. 4,45. 8,50. Axel 9,15. 1,—. 5,10. 9,10. van Nenzen naar Gent 6,20. 10,30. 4,50. H Sas van Gent 6,45. 10,55. 5,15, van Gent naar Nenzen 8,10. 12,30. 6,45. Sas van Gent 9,29. 1,45. 7,58. t fSelzaete-Lokeren 9,05. 1,20. 7,35. Lokeren-Selzaete 6,30. 10,15. 4,55. 8,30; Selzaete-Eecloo 9,05, 1,20, 7,40. Eecloo-Selzaete 6,10,15. 4,35. St. Nicolaas-Lokeren-Gent 5,50*. 8,10f. 9,35{. 11,45+, 3,15+. 5,05f. 8,—*. Gent-Lokeren-St. Nicolaas 4,40*. 7,10+. 9,30+ 10,50+. 2,20+. 5,—*. 7,10+. St Nicolaas-Beveren-Antwerpen 5,55*. 8,10+, 10,10+ 11,40+. 3,15+. 5,40+ 8,—+. Antwerpen—Beveren—St. Nicolaas 7,30+. 9, 11,—+. 2,30+. 4,30+ 7,—*. St. Nicolaaa-Teinsche-Meehelen 5.15. 8,25. 12,05. 2,55. 7,45. Mechelen-Temsche-St. Nicolaas 6,50. 10,45. 1,35. 5,35. 9,15. Lokeren-endermonde—Aalst—Brussel 7,02. 9,10. 10,a7. 1,50. 4,50. 7,35. Brnssel-Aalst-endermonde-Lokeren 7,28. 11,20. 2,10. 5,15. Antwerpen-Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,05 tot Moerdijk. Rotterdam-Antwerpen 6,15. 8,50. 12,15. Goederentrein 1, 2 en 3 klas. Reizigerstrein 1, InUI Sneltrcin I in 2 klas. DRUKK'eRIJ VAN, DHONT COMP, TB NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2