ALGEMEEN No. 694. YVoensdag 17 Januarij 1872. 12de Jaarg. ^innenlaiidsche berigten. A BONNE ME NT. VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATUEDAG DIIOIT CO MP. <e leuzen. A D V E RTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. Jr*olitielc Overziyft. Men is over 't geiieel nog al ingenomen met den uitslag der verkiczing in Parijsofscboon waar circa honderd duizend stemmeu op eeu bekend radicaal worden nitgebragt, de lucbt in derdaad nog niet zoo heel zuiver van coinrnu- nistische dampen kan worden geaeht. Van dit gevoelen schijnt ook de commissie van 20 ledeu gckozen uit de nationale vergadering; daar zij zich hardnekkig blijft verzettcu ondanks zell's den aandraug van Thiers, de zetel van het he wind uaar Parijs over te brengen. Er is beweerd, zegt ze, dat de verwerping van het voorstel orn dieu zetel naar Parijs over te leggen een voor- wendsel zal zijn tot het stichten van tweedragt, van haat en tot opruijing tegeu het gezag maar laat ons dit niet terughouden te doen, wat wij in 's lands belang noodzakelijk achten. De partij der orde heeft het voorwendsel, waarop gewe/eu is, niet noodig. Aan voorwendsels heeft het haar nooit ontbroken. Ilet wachtwoord is nooit gevouden. Vandaag is het terugkeer naar Parijs, morgen de amuestie, ovennorgen roept zij kamer- ontbiudings. Parijs, zegt deze commissie, het zal noodig zijn, dat het nog meerdere offers brengt. Wij gelooven dat alien die het opregt met de republiek meenen, er geen oogenblik aan denken, Versailles als zetel des bewinds te verlaten. De proef met de repnbliek, zegt de commissie, kan alleen te Versailles genoinen wordem Volgens berigteu uit Rusland, bij de Engelsche Times ontvangen, maakt de Czaar zich gaande weg gereed ten oorlog. Von Bismarck's vrcesselijke profectie „de strijd tusschen Frankrijk en Duitschland gesf.reden zal in eene halve eeuw het einde niet zien zou wel cens waarheid kunnen worden. Men schrijft uit Berlijn aan een Duitseh blad „Van verschillende kauten hoort men spreken over het wantrouvven jegens de politiek van den heer Thiers, hetwelk meer en meer in onze re geringskringen zou beginnen te heersehen. Dat wantrouwen schijnt in de daad te bestaau en vind schoon de mond des heeren Thiers steeds van vredelievende verzekeringen overvloeit, zijne oorzaak te viuden in feiten, namdijk in de maat- regelen welke tot reorganisatie vau bet Fransche leger zijn of nog zullen worden genomen. De beweging voor de politieke emancipatie der vrouw is in Engeland eene nieuwe phase ingetreden. Veertig parlementsleden (dezelfden die steeds bun bijval scbouken aan motien tot toekenning van het stemrcgt aan de vrouw) hebben zich gevormd tot een centraal coinite van eene „nationale vereeniging voor he! stemregt van de vrouw". Reeds in verscheidene andere plaatsen zijn subcomitds gevestigd, bijna uitslui tend uit vrouwelijke leden zamengesteld. Een eerste algemeeue vergadering zal op 17 dezer worden gehouden. De prins van Wales is thans zoozeer in be- terschap toegenomen dat bij reeds zijn kamer voor een paar uren heeft kunnen verlaten. Van de drie of vier geneesheeren die den prins hebben behandeldis er slecbts 6611 achtergebleven dr. Lowe. De verschillende leden van het konink- lijke huis keeren weer naar hnune respectieve residentien terug. De autoriteiten in Polen hebben uit Peters burg strenge instruction ontvangen om alle teeke- nen van natioualen rouw en verdere demor.stra tien, die het Poolseh comitO te Lemberg voor bet jaar 1872 heeft op touw gezet, ten krachtigste te beletteu. Er zijn berigten ontvangen uit Cuba, volgens weike Ccspedes, het hoofd der opstandolingen*, met twee andereu de vlugt genomen heeft naar Curasao, en dat zij ernstig ongesteld aldaar zijn aangekomen. Men zal binnen kort aan de doorboring van neu St. Gothard beginnen. De tunnel zalonge- veer even lang zijn als die van den Mont-Cenis. Het kapitaal, voor dien tunnel benoodigd bedraagt 80 millioen lires, en met de kosten medegere kend tot in verbandsteiling met de spoorwegen in Zwitserland en Italie, zal het bedrag wel tot 125 millioen klimmen. Door Duitschland, Italie en Zwilserland is reeds 85 millioen ingeschreven. Men heeft berekeud, dat het werk in 8 jaar gereed zal zijn. I-Ioek 13 Januarij. De weduwe Jan de Bree alhier, had het genoegen onlangs op eene oudcrdom van 86 jareu bed-grootmoeder te wor den ofschoon op dezen ouderdom nog goeu ge- zoudis zij sedert vier jarcn blind. Hit haar en navolgende huwelijken zijn nu reeds 95 personeu in leveu. 16 Januarij. De mutatien in de bevolking dezer gemeente, gedurende het jaar 1871, hebben tot de navolgende resultaten geleid t Vermeerdering door geboorten met 41 ra. 63 vr. zamen 104 door vestiging in de gemeente met 48 m. 49 vr. zamen 97 zielen. Vermindering door overlijdeu met 44 m. 52 vr. zamen 96 door vertrek uit de gemeente: met 66 m. 65 vr. zamen 131 zielen. Onder de geboorten zijn begrepen 4 tweelin- gen. Als levenloos werden aangegeven 9 ge boorten. Voltrokken werden 27 huwelijken alstus schen jongmans en jonge dochters 20 jongmans en weduwen 1 weduwuaars en jonge dochters 3 en tussehen weduwnaars en weduwen 3. Men leest iu het Journal de Liege het volgcnde Door de geneeskundige wetenscbappelijke ver eeniging werd de verhaudeling over de „Goitre Exophthalmigue" van den heer P. A. Walraven Platteeuw, van Hoek in Zeelaud metdetweede prijs bekroonden zal in bun tijdschrift wordeu opgenouien. Door de afdeeliug Oostburg der Zeeuwsche maatschappij van landbouw en veeteelt is op haar laatstgehouden vergadering besloten een adres te zendeu aan Z. M. den koning, tegeu de goed- keuring van het door de staten dezer provincie vastgesteld reglement op het berijden van kunst- wegen, voor zooveel betreft de verpligte verbree- ding vau de velgen en banden der wielen van landbouw voertuigen. Tot lid van den gemeenteraad te Sluis is gekozen de heer L. A. Croin. De commissie tot regeling der aanstaande feestviering te Vlissingen heeft thans definitief vastgesteld, dat de viering.op den gedenkdag zelf van Vlissingen's bevrijdiug van het Spaansche juk, n 1. den 6 April e. k., zal plaats hebben, en niet, zooals van sommige zijden werd verlangd, op den In of wel op den 8n daaraanvolgecde. Het plan bestaat om door het luiden der klokken en het bespelen van het carillon de feestviering ,te openen, waarna onderscheidene muziekgezelschap- pen en andere corporation, die tot de feestviering zullen worden uitgenoodigd, op het stadhuis zul len ontvangen worden en zich vervolgens en corps naar de groote markt begeven, waar door militaire muziekcorpsen vaderlandsche liederen zullen ten geboore gebragt worden. Verder zal de dag aan volksspelen en andere vermakelijkheden worden gewijd, tervvijl illumi- natie en vuurwerk het feest zullen besluiten. De mazelen beginnen zich te Vlissingen onrustbarend uit te breiden. vooral ook onder het garnizoen reeds verscheidene militairen zijn hieraan lijdende in het hospitaal opgenomen. Men schrijft uit Kruiningen Werd ons nog onlangs van enkele plaatsen berigt. dat ereene kwaadaardige ziekte onder de paarden ontstaan waswelke doorgaans met den dood eindigde ook van bier hebben wij zoodauige mededeeling te doen. Van de vijf stuks paarden van den landbou wer P. Kole Mz.waaronder vier uitmuntende in dengil is er niet 60n gespaard gebleven van de ziekte, welke zich in December jl. onder hen begou te vertoonen alien zijn er aan be- zweken. 01 zulks een gevolg is van de duurte der eerste levensbehoeften dan wel dat men minder trouvvlnstig is, weten wij niet, maar als bijzon- derheid verdient vermelding: dat in de gemeente van Kattendijke met eene bevolking van 960 zielen, in 1871 geen enkel huwelijk is gesloten. De Nederlandscbe aartsbissehoppen en bisschoppen hebben tot den paus een adres ge- rigt medegedeeld door De Tjj.l waarin zij 0. a. verzoeken het behoud van den pauselijken vertegeuwoordiger bij het Nederlandsche 'hof, ondanks de opheffing der Nederlandsche missie te Rome. Zaturdag nacht heeft op het stationsterrein te Rozendaal een stoute diefstal plaafs gehad. Met den laatsten treiu van zaturdagavond was uit Belgie mede gekomeu een waggon, inhoudeude gouden en zilveren muntspecien. Deze waggon bleef den nacht op het stationsterrein over en was gesloten en geplombeerd. Handige dieven hebben hem weten te openen. en daaruit mede genomen vier zakkeninboudende ongeveer 100 000 frs. 0 Zoodra zoudag morgen het feit outdekt werd, was de politie op de been. Zeer spoedig werd in een weiland op 200 passen afstand van het staiion de verloren schat in de grond begraveu ontdekt. Of men eveuwel al het ontvreemde terug heeftweet men nog niet, daar men in het onzekere schijnt te verkeeren, of de aango geven waarde, met de wezenlijke overeenstemt. De justitie schijnt de vermoedelijke dader of daders nog niet op bet spoor te wezen. Te 's Bosch heeft eeu oud soldaat getracht zich het leven te benemen omdat hij met zijn pensioen van f 86 niet kou rondkomen. Maaudag jl. is het 74 jaar geleden dat de heer Fhorbecke geboren is. Onze premier is nog een of twee jaren onder dan de heer Thiers. Het gerueht, als zoude de heer Stieltjes zich met de portefeuille van oorlog willen be- lasten, blijkt thans ongegrond te zijn. Op het groote bal, dezer dagen te's Hage aan het hoi gehouden verloor de koningin een prachtigeu diamant van 10 duizend gulden waarde. Een kapitein der infanterie 's avonds van dat 1 bal thuis komende, deed zijn sjerp af, en, 0 wonder de diamant viel uit de sjerp op den grond Men meldt uit Sliedrecht11 Jan. Gistereu avond 6'/2 ure is alhier een hevigen brand uit gebrokenwaarbij in betrekkelijk korten tijd 16 huisgezinnen van dak beroofd werden onder die ongelukkigen bevonden zich ook eenige pok- lijderswelke ziekte hier nog in hevigheid heerscht. In 1860 waren te Amsterdam van de 100 personen, die huwden, 13 die niet konden schrij- ven in 1871 bedroeg dat getal op de honderd maar 6. Wel een bewijs, dat het onderwijs in dien tijd vooruit gegaan is. Volgens het Alg. Volksbladvoor Ned. hebben te Haarlem twee officieren in gezelschap van een oppasser (een soldaat) des avonds tus- scheu 8 en 9 uren in den Hout een eerzaam booggeacht burger opgewacht, op wien 66n hunner wegens familie aaugelegenheden verbolgen was. Verradelijk op hem aangevallen zijnde, heeft de een hem met zijn vuisten de andere met een karrewats in erge mate mishaudeld. Na eenig, worstelen gelukte het den aangevaflene een mes te trekken waarop de helden op de vlugt gingen doch niet zonder dat een van hen een steek in den rug heeft bekomeu. Zij zijn thans iu streng arrest gesteld. [11 no. 1. der Landbouw Goirant maakt dr. Mulder melding van de kracklige bulp, die aan de Hull, maatschappij van lan Ibouw ver- leend is door de maatschappij tot hevordering der vlas industrie. Zij heeft niet minder dan 9 gouden en zilveren medaillesbenevens 4 ge- tuigschriften en bovendien 3 geldprijzeu, elk van f 50, uitgelobfd voor op de te 's llage iu 1872 te hondeu groote tentoonstelling in te zendeu producten en werktuigen betrekkelijk de vlas- industrie. In het Nieuws van den Dag deelt de voormalige kapt. Janssen het publiek me le, dat hij zich nog steeds in denzelfden onhoudbaren toestand bevindt en verzoekt dat men alle be rigten als ouwaar moge beschouwen die melding inakeu dat hij eeu betrekking heeft zoolaug hij, Janssen dit niet zelf pnbliceert. Fransche paardenhandelaars reizen op dit oogenblik de verschillende gemcentea van de provincie Utrecht af om bij de landlieden paarden te koopen. De meeste landlieden hebben eekter hunne paarden reeds vaD de hand gedaan de kooplieden nemen nu nog al wat zij krijgeu kunnen. Hooge prijzen van /'500 a 600 per stnk worden besteed. Het aaugekochte wordt bij koppels naar Belgie vervoerd. Niet zonder bevreemdheid is door velen ver- noraen, dat het wrak van het stoomsckip Willem III der stoomvaart-maatschappij Nederland de verloopene week te Portsmouth iu veiling ge bragt, de aauzienlijke som van f 250.000 heeft opgebragt; een cijfer dat stellig de mcest gespan- nen verwacbting heeft overtroffen. Men schrijft uit Zwolle dd. 8 Jan. Het gebruik van paardeuvleesch neemt hier bij den dag toe en vooral het gerookte is zeer gezocht. De twee hier bereids bestaaude slagte- rijeu kunnen dan ook reeds niet meer voorzien in de bestaaude behoefte en word het ontbrekende daarom van elders aangevoerd. Te Hasselt (Overijssel) is een poging tot moord gepleegdwaarvan men de volgende bij- zonderheden mededeelt. De bakker Wentink weduwenaar met twee kiuderen liet zijn hnis- houden besturen door eene 19jarige dienstmeid. In den morgen van den 9 dezer was W. met zijn zoon bezig brood te bakken toen de meid in de bakkerij kwarn, als wauneer W. de meid aangreep, op den grond wierp en tracbtle haar met een mes den hals af te snijden hebbende hij haar dan ook diepe wouden in den hals toe- gebragt, waarna hij dood bedaard voortging met bakken. De meid had nog genoeg bewustzijn om het hnis te outvlugten en bevindt zich thans iu zeer bedenkelijken toestand. De dader is in hechtenis genomen hij heeft opgegeven dat de meid met den duivel omging, dat zij altijd in het koftidik keek, en wanneev ze naar den schoor steeu zag, de broodjes in den oven verbrandden, dat ook zijn vnur iu den oven nilging en dat de meid niet uit den hals heeft gebloed maar uit een rood doekje dat zij om had. Te Bakkuizeu gemeente Gaasterland is dezer dagen eene vrouw bevalleu vau vier kin- derenalien van het vrouwelijk geslacht.. De beide eerstcn kwamen deu 8 dezer levenloos ter wereld maar de beide volgeuden die deu 9u verscheueu gaven hoewel de geboorte zeer ontijdig was, nogeenigteeken van leven. Ilierop werd spoedig de pastoor gehaald om deze b< ide kleinen te doopen toen dit gesckted waszijn ze weldra overleden. De toestand der kraam- vrouw is nog niet buiten gevaar. Tot bewijs hoe sterk de smokkelhandel in Groningen wordt gedrevendient dat alleen door de ambtenaren te Bellingwolde gedurende Per drie maaiideH biuuen Neuzenf 1, H franco door het geheele Rijk 1,10 n geheel Belgie#1,40 Enkele nommers 0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Brievenbushoudera. BIJ Van 1 tot i regelsy q Voor elke regel meer010 Advcrtention gelievt men aan ile Uitgevers in te teinlen uiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1