ALGEIEEN No. 692. Woensdag 10 Januarij 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. folitieli Overzigft. Hoc eenvondig in tegcnstelling van vroegere jaren de nieuwjaars reeeptie aan bet hot' afliep, ouder de bevolking van Parijs beerschte eeue opgewekte stemming. De boulevards vveerkaat sten weder van de sckitterende uitgetooide win kelsbet geld stroomde bij hopen in de la der band'elslieden en eene opgewekte stemmingals ware bet jaar 1871 uiet bet rampspoedigste jaar geweest Oat Frankrijk ooit had doorleefd beerschte ouder de bevolking. En tbans begeeft men zich met nieu'wen ijver in dea atrijd der verkiezingen, die zullen moeten plaats hebben. Tegenover de oude radicaal Victor Hugo, staatde meer bezadigue Vautrain, die zijne geloofsbelijdenis voor de Parijsche bevolking vol- geuderwij/.e oplegt Uwe afgevaardigde, zegt hij, moet ter vergade- ring verscbijnen met ecu geest van verzoening van bevrediging niet met eon uitdagend woord. De stem van Parijs in zijne kalmte is altijd mag- tig genoeg om te worden gehoord. Voorts herinnert de beer Vautrain dat hij in de noodlottige dagen van Junij 1848 adjunct zijnde bij de mairie van het vierde arrondissement door verdediging van de zaak der orde en der wet, de republiek heeft verdedigd. Maire tijdens den coup d'etat van 2 December 1851, protesteerde hij tegen de scliending der wet en legde bij zijne betrekking neder, waarop bij gedurende 20 jaren ambteloos burger bleef. Tijdens de smartelijke dagen van bet beleg nam hij bet ambt van maire in het vierde arron dissement waar en als lid van den tegcnwoordi- gen gemeenteraad van Parijs heeft hij steeds ge tracht te bcwijzendat men binnen de grenzen der bevoegdheid, aan die ligcbamen toegekend de diensten kon bewijzen, welke men geregtigd was van de gemeenteraden te verwachten. Hoewel van meeniug, dat enkel de republi- keinsche iastelliugen tbans het laud uit zijn moeijelijken toestand kunnen reddenwenscbt hij toch niet de republiek boven het algemeen stemregt te stellen en verklaart hij ten voile eerbied te bebbeu voor de uitdrukking van den nationaten wil. De commune en hare schanddaden worden door hem zoo streng mogeljjk verafscbuwdter wijl hij gclooft. dat de partijwoelingen nieuwe rainpen over bet land zouden brengen. Het bestuur van den heer Thiers wenscht hij te schragen. terwijl hij aller medewerking inroept tot onderstenning eener staatkunde. gegrond op de gematigheid en de begeerte. om den vader- land chen bodem ten spoedigste van de vrfeemde overheersching te bevrijden. Wat hij wenschtis het grondvesten der partij van Frankrijk. De Duitsche keizer heeft bij de nieuwjaars- receptie tot de generaals en ministers eenige hartelijke woorden gerigt. waarbij hij zijne er- kentelijkbeid te kennen gaf over de wijze. waarop zij gedurende den oorlog tpt de gelukkige vol- brenging der grootste taak badden bijgedragen. Tbans zoo drukle de keizer zich uit moet het aller streven zijnom* de vrede die ons ge lijk wij hopen. voor een geruimen tijd verzekerd is, dienstbaar te maken aan de bevestiging der grondslagen onzer tegenwoordige grootheid en aan de ontwikkeling van alle zedelijke en stoffe lijke goederen des volks. Het nieuwe hoofd der admiraliteitgeneraal van Stoscb is gelijktijdig tot Pruissisch minister van staat benoemd geworden. Een katboliek die dagelijks toegang tot bet Valieaan heeft. schrijft in een brief uit Homo van den 26 December j.l. het volgende aan het journaal de Brnxelles „A1 miste Rome bij dit kersfeest de plegtigbeden van vroegere jaren toen de paus de mis in de domkerk van St. Pieter vierde in bijzijn eener uit alle deelen der wereld zamengevloeide schare geloovigen, Rome is evenwel ook nn den naam van hoofdstad der cbristenheid waardig gebleven. De kerkelijke overheid bad gemeend de vergunning tot bet bouden der in den kerstnacbt gebruikelijke mis niet te moeten verleenen. De kerkgebouwen waren dan ook gedurende den nacht gesloten doch zoodra zij in den ochtend geopend werden 8troonulen de geloovigen toe en de toeloop hield den ganschen dag aan. In de Jezm'tenkerk bijvoorbeeld waren minstens twaalfduizend men- schen vereenigd om de predicatie van den pater Galleranivan deorde van Jezus, aan te booren deze verkondigde den aanstaaudeu triomf der goede zaak bij wordt deswege door do revolu- tionaire dagbladen dozer stad met spotternijen ver* volgd. In de groote Mariakerkwaar de ge- wjjde krib naar de gewoonte op bet altaar ten toon was gesteld en door hare eenvoudigheid te midden der ruirae en wijdsche kerk prijkte was de toevloed zoo grootdat er sehier geweld noodig was om binnen te komen. De paus heeft iu per oou driemaleu de mis gevierddes mid- j dernachts, des ochtends en op den middag, telkens in bet Vaticaan. Zijne heiligheid toonde na het 72 personen verrigten geeu zvveem van al de plegtigbeden vau den dag zelfs van vermoeidheid. rVenzen 9 Januarij. In het jaar 1871 ziju aan het rijkstelegraaf kantoor alhier behandeld 9978 berigten terwijl de geldelijke ontvangsten 2389.60 lieliepen. De hijzondere drukke scheepvaartbewegiug op deze haven was van zeer gnnstigen iuvloed op het telegrafisch verkeerhet is toch grootendeels daaraan toeteschrijven dat iu het jaar 1871 2208 berigten meer zijn behandeld dau in het vorige jaar en de geldelijke ontvangsten die van het vorige jaar met f 700.55 overtroffen. Wij meenen bij al deze vooruitgaande bewe- giug andermaal onzen wensch te moeten uiten dat toch inzonderheid in het belang der sclieep- vaart die van wind en tij afhankelijk zijnde zich onmogeljjk naar de beperkte dieusttijil van het telegraafkantoor kunnen regelen ruimerge legeuheid zal gegeven worden om zich van den telegraaf te bedienen. Gedurende het afgeloopen jaar werden door het rijks-telegraafkantoor te Hulst verzonden 1260 ontvangen 1605. overgenoraen en verder geseind 6, te zamen behandeld 2871 telegrammen. In 1867 hedroeg dit getal van de opening op 1 Julij tot 31 December 788. Iu het jaar 1868. 2295. 1869. 2522. 1870. 2989. Het jaar 1871 wijst dus eene vermindering aan van 118 telegrammen. Tot deze tijdelijke afname van het verkeer hebben verschillende oorzaken zamengevverkt. Gedurende 1871 werden gewisseld met binnen- landsche kantoren 2399 met Belgie 460met Noord-Duitschland 4, met Oostenrijk 3, met Italie 2met Egypte 4. Uit Hulst schrijft men Een vreeselijk ongeluk heeft op den nieuwjaarsdag, de bewo- kinderen j overleden getal huwelijken 12. l iosachlcixpelle. In deze gemeeute zijn in 1871 geboren 52, overleden 31 en 3 perso nen levenloos aangegeven. 7 huweljjken werden gesloten. Htoppeldijk. De loop der bevolking alhier was iu 1871 als volgt geboren 102; overleden 57levenloos aangegeven 7getal huwelijken 9. Hengstdijk. In 1871 zijn alhier gebo ren 31, overleden 17 en levenloos aangegeven 1 persoon. 3 huwelijken werden gesloten. Zuiddorpe. In het afgeloopen jaar 1871 zijn alhier geboren 43 en levenloos aangegeven 6 kinderen overleden 55 personen er werden 12 huwelijken gesloten: 44 personen vestigden zich in en 37 personen vertrokken uit de ge- mcente. Dc bevolking hedroeg op 31 December 1871 906 zielen. Lamswaarde8 Januarij. Weinige dageu voor het einde desjaars, vierde het man- nenkoor „Vrijheid Eendracbf' alhier, zijn eerste jaarfeest. Met prjjzenswaardigen ijver en volharding oefenden de leden zich gedurende dit eerste. moeijelijke jaar, iu het vierstemmig ge- zang. Mogten zijvoor hunne pogingen om het volksgezang alzoo te veredelen en Lamswaarde, waar weleer zulke schooue scliuttersgilden be wederom op te luisteren en vernieuwd te zetten meuig blijk van belangstcl- tvvee daarvan kunnen wij niet uers c'.er naburige grensgemeente Clinge met schrik geslagen. Vier om bunne woestheid en driestheid beruchte personen liepenvan den vroegen morgenkroeg in kroeg uit om bun zoogenaamde nieuwjaarswenschen een ieder te brengen. Beschonken geworden, begon bun de weg van de eene herberg naar de andere te lang te vallen daarom paard en kar ingespan- nen, en onder vloeken en tieren holde men nu bet dorp rond. De aanmerkingen vau den veld- wachter werden met de schrikkelijkste godslas- teriDgen beautvvoord niemand kon bun iets doen niemand kon bun deren. Op een der j hoofdwegen van het dor]) verbeft zich een groot steenen kruisbeeld op een zwarcn, twee trappen hoog arduinen voetdaar ging het op los. Hij daar ook braakte men onder vloeken uit, Hij ook die daar hangtkan ons niets, rijden we hem omver. Vooruit! vooruit 1 De dronken voermau zweept het schnimende afgeinatte ros en in dolle vaart rijdt meu op het kruisbeeld aau men nadertde zweepslag weergalmt in de lucbthet snijdende tonw wordt nogmaals met geweld het hollende paard om de lcnden gesla gen, een vreesselijke godslastering wordt uit- gebraakt het vooHuig stoot terug op het hard- voetstnknog een vloek en de godslasterende voertnan wordt door den schok over de kar ge- vvorpen en met het hoofd tegen den voet van het Christusbeeld geslingerd enwas een lijk. 11 iils-it De loop der bevolking alhier was in 1871 als volgt: Geboren 86 en 6 levenloos stonden leven bij ling ontvangen met stilzwijgen voorbij gaan. Eerstelijk werden de leden door de directie van de Harmonie St. Cecilia te Kloosterzande op het zomerconeert aldaar den 13 Aug. 1871, verrast met eene fraaije meilailleen op het concert van 31 Dec, jl. waarmede het onde jaar alhier blijinoedig werd gesloten werd het man nenkoor vereert met eene aanmoedigings raedaille, namens den hoog wel geb. wel ed. achtb. beer Collot d' Escuryonzen hooggeachten barge meesteraangeboden. Wij weteu bet. deze ondtibbelzinDige waar- dering van hnnue vorderingen in den zangzal door den leden op hoogen prijs worden gesteld en de directie aansporen bet nog jeugdige man nenkoor, voor Lamswaarde in de toekomst zoo wel eene ecre te doen worden alsook de concerten voor deze afgezonderde en stille platle- landsgemeente een rijke bron van edel genoegen te maken. SSiis van Gent 8 Januarij. Met ge noegen kunnen wij mededeelen, dat 11. zaturdag de societeit „de Harmonie" alhier op eeneaange- name wijze verrast werd. Nadat de president der societeit de beer „Barends", met eene wel ingekleede en zeer goed gekozeu toespraak de vergadering geopend bad, en de talrijk opgeko- men leden met eene zeer geleidelijke rede het doel had gescbetstwaarom deze bijeenkomst plaats had, werd daarna eensklaps den leden eene schoone naamlijst ter bezigtiging en als geschenk aan de societeit aangeboden. Maakte reeds op het eerste gezigt deze plaat op de leden een zeer gunstigen indruk nog in veel grooter mate was dit het geval, toen alien dit voorbrengsel van kalligrapbie meer van nabij in detail gade sloegen zoodat wij met bijzondere voldoening volmondig kunnen verklaren, dat in het geschenk, netbeid, schoonheid, goeden smaak en orde in den volsten zin des woords daarbij in eelit harmonisch verband met elkander ver eenigd zijn waarvoor wij den vervaardigerdie alleen nit liefhebberij dit praehtige stuk voltooide, en het uit achting aan de societeit de Harmonie ten gescheuke aanbood, bij deze openlijke onzen op regtcn dank en achting betuigen. Den 3 dezer is aan het locaal van het provinciaal gouvernement te Middelburg, bij eukele inschrijving aanbesteedhet herstellen of vernienwen van eenige provinciale waterstaats- werken en wegen in deze provincie. met hun driejarig onderhouden zulks in 13 perceelen. Hiervan zijn aannemers geworden de heeren C. Bolier Cz. c. s. voor eeuo som van f 25.240 per jaar, In de residentie loopt het geruchtdat het kamerlid. de heer Stieltjes. zich met de portefeuille van oorlog zou belastcn. Met 31 Dec. van dit jaar wordt de Nederl. crediet- en deposifobank ontbonden. Tot leden der commissie van li(]uidatie zijn in Nederland benoemd de heeren Alec. J. von llemertenmr. M. II. 's Jacob, beiden te Amsterdam. Het Utr. Dagblad is iu slaat gesteld mede te deelen, dat hot bij de nitsebrijvers der prijs- vraag omtrent Nederland's verdediging ernstig wordt overvvogeu die op nicuw uit te schryven. Naar wij vernemen is onze laudgenoot, de beer Karel VViener te Brussel, voornemens de opening vau de spoorwegbrug over de Moordijk door eeue medaille te vereeuwigen. De Noordstar deelt mede dat in eeu gast- huis een nicuw geneesmiddel bij pokziektc xijlol genaamd is aangewend met uitnemend gevolg. Al de patienten die er mede behandeld werden ziju hersteld. Men meldt ous uit Steenderen Voldoende aan eene vroeger gegeven belofte, ontliaalde de kastelein onzer societeit op oudejaars avon l dc leden op hiefstuk. Eene groote schotel met heer- lijken hiefstuk werd op tafel gebrngt en alien dedeu zich om 't zeerst, de mildheid van den gastheer roemende, kostelijk te goe 1. Naafioop van den maaltijd maakte de kastelein aan 'tge- zelschap bekend, dat hij hen op paardenvleesch onthaald had, welke openhartige mededeeling de meeste gasteu vrij verstoord eenige met ecu sterk gevoel van onpasselijkheid, naar liuis deed gaan. Woensdag nacht, ten drie urc, werd aan het zwerk in het noordwesten een vuurroode bol gezien, die een zeker licht van zich gaf, en, na circa een of twee minuten schijnbaar onbe- wegelijk gestaan te hebben, uitcenspatte, cn eeu blaauwen straal nalict, terwijl het voorwerp ver- dwenen was. De veeziekte breidt zich in Belgie en Frank rijk weder uit. In de winkels op de boulevards te Parijs werden eenige dagen gele len wandelstokken ver- kocht, waarvao de knoppen de bekende figuren voorstelden van de radicale afgevaardigden. Om den verkoop te forceeren riep de koopman „Koop! Mijne Heeren! koopde rottingen der kiezers iedereen wil zeiedereen zal ze hebben." Op de vraag door een voorbijganger gedaan, wat dat was, werd hem geantwoord Dat zijn rottiugen vau het mandat imp6ratif. De kuop van iedere stok vertoont een afgevaardigde en op die wijze kan do kiezer hen altijd onder den duim hebben." Het huls van Pierre Bonaparte te Auteuil is dezer dagen op regterlijk bevel verkoclit ter voldoening van eeue schuld van ongeveer 1000 aan een houthandelaar. Een New Jersey nieuwsblad verhaalt een voorval, dat bij gelegenheid van eene begrafenis plaats bad als volgtEen der scbepenec van de plaats had het ongeluk zijne vrouw door den dood te verliezcnzooals veronderstelt werd doch hetwelk later hleek niets anders dan schiju- dood te zijn geweest. De geivono toebereidselcn voor de begrafenis])legtigheid waren gemaakt en de regelen iu aeht genomen, en toen de lijk- bezorgers het ouderstelde lijk naar de begraaf- plaats bragten werd de draagbaar bij het omgaan van een hoek plotseling tegen een voorwerp gestooten door welken schok de vrouw tot bc- wnstheid werd gebragt, en alzoo voor een levend begraven hehoed. De toevallige ouvoorzigtig- heid der dragers had dus een gelukkig gevolg, en veroorzaakte niet weinig vreugae onder de fami- liebetrekkingen. Da vrouw echter, zoo wonder- baarlijk gered leefde siechts korte jaren daarna waarna zij werkelijk stierf. Nu werdeu dezelfde begrafenistoebereidselen en plegtigbeden herhaald als bij de vorige gelegenheid. en opnieuw trok de stoet naar de familiebegraafplaats. De plaats naderende waar het vroegere voorval had plaats gehad, herinnerde zich de echtgenoot het vroegere tooueel en opstaanae riep hij den lijkdragers luide toe: „Wees voorzigtig bij het omgaan van dien hoek."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1