ALGEMEEN No. 691. Zaturdag 6 January 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. JPolitielt Overzigt. Sedert de beruchte nieuwjaars rcceptie op de bet algemeen reglement op de spoonvegdieusten. Het besluit bepaalt o. a.dat op elk station bij Tnillerien in 1862, bing de joyrnalistiek den den station chef een klagtenboek zal ziju vvaarin alle aahmerkingen of klagten over de dienst van den spoorvveg kunneiTgescbreven wordeu. Die biervan gebruik maakt, moet duidelijk eersten dag des jaars als aan bet sleutelgat der audieutie zalen om te vernetnen wat belangrijke tijding in den vorrn eener nieuwjaarsgroete in onzen onzekercn tijd van gewapende vrede zon worden opgediscbt of uitgebragt. Dit jaar echter heerschte er op dit punt eene meer algemeene gerustbeid. In de vroeger boo luisterrijke tbans verbraude Tuillerie-zalen wordt niet meer de eerste en hoogste toon op bet Europeesch staats tooneel gespeeld en meu weet, de Versaillesche- zetels zijn niet de spreekgestoelten waarheen Europa tbans sidderend henenstaart. De hekken zijn verbangen. Vroeger beschonwde men Frank- rijk bijkans uitsluitend in zijne verhouding tot bet buitenlandthans is bet oog alleen geslagen op betgeen daar binnen oingaat en bet woord vrede of oorlog wordt veeleer uit Petersburg Weencn of Berlijndan uit Parijs verwaclit. Of erdan vrees voor nieuwe botsingeD bestaat De zoo geruimen tijd wantrouwende beurs lezers, antwoordt neenzij treedt dit jaar binnen met zulk een lachend gelaat, dat zelfs de nieuwjaars dagwaarop anders de handel stil staatde blijmaire eener verhoogde koersennotering niet kon weerbouden. Van dien kant dus niets dan zonneschijn. Thiers heeft het bij de nieuwjaars-receptie dan ook niet eens noodig geaeht eene redevoering te bouden en die stilzwijgendheid van den anders praatzieken ouden man toont dat bij beseft dat Franscbe troonwoorden niet meer zoo hoog kliuken. In Engeland wordt de aandacbt vooral bezig gehouden door een brief van koningiu Victoria in de London Gazette openbaar gemaaktwaarin zij aan de natie haren dank betuigt voor de vele en aandoenlijke bewijzen van sympatbie, welke zij gedurende de ziekte van haren zoonden prins van Wales, heeft mogen ondervinden. Zij verklaartdat de ontvangen blijken van deelne- ming een diepen en onuitwischbaren inaruk in baar gemoed kebben acbtergelaten. Zij besluit baar sckrijven met aan de natie ook de gevoelens van erkentelijkheid van haren zoon over te brengen. Blijkcns de jongste bulletins nopens den toe stand van den prins is de aandoening in de heup minder pijnlijkmaar valt er overigens geene verandering te vermelden. Te Petersburg is berigt ontvangen van eene poging tot opstand welke in November in Kan kasie heeft plaats gehad. Tien dorpen in het zuidelijk gedeelte van Daghestan door Lesgiers bewoondhadden sedert eenigen tijd geweigerd de belastingen te betalen en een zeer oproerigen geest aan den dag gelegdzoo het scheen ten gevolge van ruwe kaudelingen der Russische popenwelke de Cireassiers zoo spoedig moge lijk tot het orthodox Griekscbe geloof wenscbten te bekeeren. Het sein tot den opstand was gegeven door bet dorp Chuschcty. welke bewo ners de llussiscbe overheden gewapenderband ver joegen. Eene afdeeling troepenonder den generaal Molikofif, snelde derwaartsherstelde na een korstondig gevecht de rust en ontwapeude de bevolking. die echter weigerachtig bleef om de aanstokers van het oproer uit te leveren. Z. M. de koning heeft al de hoofdstukken der begrooting voor 1872 bekracktigd. Bij koninklijk besluit van 5 December 1871, no. 12, zijn goedgekeurd de statuten der „Ver- eeniging ter verzorging van weezen." Deze vereeniging stelt zich ten doel de ver zorging en opvoeding van weezen uit Zuid- en Noord-Beveland en zal den naam dragen Wees huis voor Zuid- en Noord Beveland." Geen godsdienstige rigting wordt daarbij uitgesloten. Het domicilie der vereeniging is de gemeente Kloetinge. Allen, die hetzij door giften bema- kingen vaste bijdragen, besteding "an weezen, van buune belaugstelling doen blijken, zijn leden der vereeniging. In het staatsblad no. 129 is afgekondigd het koninklijk besluitkoudende wijziging van en volledig den aard en strekkiug van de klagt, zijn naamvaste woonplaatsbij klagten over beambten en bedienden zoo mogelijk den naam, de betrekking of anders bet nommer of het on-r derscbeidend kenmerk van de dienstbetrekking aangeveu en zijn klagt of aanmerking ondertee- kenen. Het boek wordt steeds op de eerste aanvrage dobr den station-chef verstrekt aan ieder, die bet ter inschrijving eer.er aanmerking of klagt verlangt. - Voor de zevende maal is ter voldoening aan art 146 in verband met art. 5 add. der gron- wetbet ontwerp eener nieuwe regterlijke inrig- ting aan de beraadslagingen der staten generaal onderworpen. Onder de 27 arrondissements regtbankcn die in het rijk wordeu gevestigd wordt Axelmet 2 kautougeiegten Axel en Oostburg, genoemd tbans bestaan er 34 regtbankea waarvan o. a. Goes vervallen zal. Kantongeregten zullen op de zelfde plaatsen worden gevestigd als bepaald was bij bet ont werp van 1870, alien is bet kantongeregt te Vlissingen hersteld. De kantongeregten ilulst en Sluis, vervallen. Neuzen, 5 January. Het resultaat van den loop der bevolking dezer gemeente. over 1871. is: dat op 31 December 1871 de gemeente telde 3840 ziclen (1878 mann. en 1962 vrouw.) zijnde 42 minder dau een jaar te voren. Er werden 169 wettige cn 2 oneebte kinderen als levend en 10 wettige als levenloos geboren aangegeven. Daaronder waren 2 tweelingen. De sterfte in de gemeente bedroeg 149. als: 105 ongehuwden 35 gehuwdenen 9 weduwnaars en wednwen: Hieronder zijn begrepen 5 die elders woon- acbtig waren. Elders stierven 3 personen bier te huis behoorende. 194 persouen vestigden zich in de gemeente tegen 258 die haar verlieten. Er werden 54 huwelijken gesloten waarvan 41 tusschen jongmans en jonge dochters 8 weduwnaars en jonge dochters, en 5 weduwnaars en weduwen. Wij meenen onze lezers genoegen te doen, onderstaand adreshetwelk gisteren door den gemeenteraad van Axel is opgemaakt om te zenden naar Z. M. den koningin ziju geheel voertuigen komende uit naburige rijkeu of den alhier aangegeven als levend geboren 81 mede te deelen Sire bet luidt als volgt AAN DEN KONING De raad der gemeente Axel provintie Zee- land kennis genomen hebbeuile van de veror- dening op bet berijden der kuustvvegen in deze provintie. door de staten dier provintie in hunne laatst gehouden najaarsvergadering vastgesteld neemt de vrijheid zich met de navolgende be- zwaren tegen dc inhering van bovengenoemde verordening tot Uwe Majesteit te wenden. 1°. Dat het de raad gebleken isdat bij een behoorlijk onderboud der kunstwegen zoo als in zijne gemeente met de aan de gemeente toebehooremle wcgen geschiedt met voertui- geu voorzien van wielcn met velgen der tegenwoordige breedte geen het minste nadeel wordt toegebraclitzoodat eene bepaling tot verbroediug der velgeu tot behoud van den weg als overtollig te beschonwen is. 2«. Datrcfet bet oog op de zware kleilandeu iu zijne gemeente gelegen in bet natte jaarge- tijde- bij de bemesting dior landenvan voertuigenmet wielen wier velgen eene breedte zullen moeten hebben van 10—12 centimeters geen gebruik zal knnnen wordeu gemaakt en dat de daardoor veroorzaakte kosten door vele ingezetenenbezwaarlijk zullen kunneu gedragen worden. 3o. Ook meent de raad zijne bevreemding te kennen moeten geven dat bij lit. van art. 7 van genoemde verordening is bepaald „dat provintiiin ingericbt en bevracht oveiecn- komstig de aldaar geldende voorscbriften van (lie verbod -bepaling zullen zijn nitgezonderd." Het zal wel geen betoog behoe.ven Siredat het een der grootste ourecbtvaardigbeden is dat vreemdelingeu die geen de minste onderhouds- kosten der wegen te dragen hebben een vrij en onbeperkt gebruik daarvau zullen kunnen maken eu dat bet juist de uit Bclgig komende voer- liedeli ziju die met hunne zwaar beladen voer tuigen zooals vlas enz., het meeste nadeel aan de wegen toe brengen. Zoodat deze bepaling teu eeuemnale in strijd is met art. 3 dergrond wet dat zegt „dat alien die zich op het grond- „gebied van het rijk bevinden hetzij ingezetenen „ot vreemdelingcn gelijke aanspraak hebben op „bescbenning van persoou en goederen." Ook komt bet den raad voor bet zij met be- scheidenheid gezegd dat ofschoon bij art. 2 der wet van den 6 April 1869 (Staatsblad no. 39) aan de staten der provintie de bevoegdheid wordt verleeml zoo noodig verordeningen vast te stellen op bet berijden van kunstwegen in de provintie, de staten in dat geval de geest en de strekking dier wet geheel hebben uit het oog verloren en dat men juist in bet leven heeft geroepenbetgeen men bij bet vaststellen van bovengenoemde wet beeft vvillen voorkoinen daar toch door den minister van binnenlandsche zaken in antwoord op het voorloopig verslag der commissie van rapporteurs over bovengenoemde wet is gezegd. „Aan den wensch van onder- „scbeidene leden dat er voor rijks klinkertwegen „bepalingen omtrent het maximum der vrachten „voor die van bet bij dit nrtikel afgeschafte „koninklijke besluit vau den 24 November 1829 ^(Staatsblad no. 73) mogten worden in de plaats „gesleld, meent de ondergeteekende niet te mogen ntoegeven hij moet bezwaar maken om wegens „de verhooging ran onderhondskosten, welke het gevolg van de voorgestelde nieuwe regeling „kan zijn het vrij gevig stelsel vau bet wets- j on twerp los te laten." „Eveumin komt het denkbeeld aannemelijk „voor, om nopens het vervoer over bruggen en „de rijkswegen, beperkende bepaling in te voeren. „Het voorscbrijven van een maximum van vracb „ten of van een minimum van breedte van de velgen der wielen voor bet vervoer over eene „brug in den weg, hindt bet vervoer over den „weg zelven eu daar zich in verreweg de meeste „rijkswegeu bruggen bevindenzon beperking van bet vervoer van vracb ten over de bruggen „de vrijstelling voor de wegen genoegzaam illu- I „soir maken. „Zalvroeg men bet gevolg der thans aan „den provintialen wetgever gedane opdraehten „wezen dat een gemeentebestuur niet tegen be „schadiging der open bare wegen, door te zware „lading der voertuigen of te smalle velgen mag waken Op deze vraag gceft de ondergetee- „kende een bevestigend antwoord. Het zal aan den provintialen wetgever zijn ,,om te beoordeelen of een weg niet in onder „koud bij bet rijk, dus ook een gemeenteweg, „beperkende voorschriften nopens bet vervoer „van vrachten noodig beeft; hierdoor zal tevens worden voorgekomen dat een gemeentebestuur „uit kwalijk begrepen zuinigheid, bet vervoer „op een weg- zonder noodzaak aan beperkende voorschriften onderwerpt of wel liever eene „beperking van het vervoer verordentdan dat ,.het den weg door verbetering krachtens art. „141 der gemeentewet. tegen bet vervoer van vrachten bestand maakt." De raad is dns op grond van al het voren- staande van meening. dat door de vastgestelde verordening "op bet berijden der kunstwegen in de provintie Zceland het tegendcel is verkregen, dan hij de vaststelling der wet van den 6 April 1869 (Staatsblad no. 39) is beoogd. Om al welke reden de raad van Axel uwe Majesteit eerbiedig maar tevens driugend ver- zoektde door de staten der provintie Zeeland in hunne laatst gehouden najaarsvergadering, vastgestelde verordening op bet berijden der kunstwegen in de provintie Zeeland als in strijd met de wet en het algemeen belang daargesteld niet goed te keuren. Hook, 5 Januarij. Gedurende 1871 wcr- wettige waaronddr een tweeling en Ion eebie kinderen eu als levenloos 5. De sterfte bedroeg 41 ongehuwden 9 gehuwdenen 8 weduwenaars en weduwen. 58 Er vestigden zich in de gemeente 58 en er vertrokken uit dezelve 42 personen. Huwelijken werden gesloten 12 tusschen jongmans en jonge dochters. 3 jongmans en weduwen 1 weduwnaars en jonge dochters, en 3 weduwnaars en weduwen. 19 Op bet einde des jaars bedroeg de bevolking 803 mann. en 812 vrouw., zamen 1615. en gaf eene vermeerdering over 1871 aan met 40 zielen. Ossenlssse, 5 Januarij. Op 31 Dec. 1870 bedroeg de bevolking alhier."500 ra. eu 457 vr. in 1871 vermeer-> derddoorgeb. met 16 m. en 11 vr. door vestiging 23 17 zamen 39 28 539 in. en 485 vr. Verminderd door overlijden met 12 m. en 16 vr. door vertrek 22 17 zamen 34 33 Bevolking op 31 Dec. 1871 505 ru. en 452 vr. Zoodat bet totaal der bevolking even als in 1870 op 957 zielen is gebleven. Er zijn alhier 4 huwelijken gesloten alien tusschen jongmans en jonge dochters. Door den gemeenteraad van Tholen zullen pogingen worden aangewend tot overbruggiug van de rivier de Eendragt, eene zaak van veel gewigt voor die stad en omstreken en voor de commnnicatie zeer gewensckt. De nieuwe gouverneur generaal van Neder- landseh Oost Indie, de beer Loudon, is, volgens ontvangen telegram van 31 Dee., in welstar.d te Batavia aangekomeu en beeft het bewind aanvaard. De ongesteldheid van den beer Tborbecke is, naar wij met genoegen vernemen, afnemende, zoodat het zicb laat aanzien dat de grijze staats- man eerlang ziju werkzaamkedCn zal kunnen hervatten. De onderofficiereukorporaals en man- schappcn der artillerie instructie compagnie te Scboonboven hebben door den stadsomroeper bij bekkenslag bun nieuwjaarsgroet aan hnn stad- genooten doen brengen. Zeker een niet zeer gewoon verschijnsel. Voor de betrekking van seeretaris bij bet polderbestuur van bet dijkdistrict in Over'ijssel, standplaats Vollenhoven waaraan een jaarlijksch inkomen van p. m. /"1600. bebalve de admini- stratie kosten is verbonden hebben zich onge- veer 100 sollicitanten nit onderscbeidene provin- cien onzes lands en daaronder van aanzienlijken buize aangemeld. Te Delftzijl hebben op nieuwjaarsdag eenige werklieden ongeregeldheden veroorzaakt. Zij eischten van den burgemeester onderstand deze gaf gedeeltelijk toe om daardoor vcrdero onaangenaambeden te voorkomcn. Do militaire magt werd onder de wapens gehouden. Zaturdag a vendomstreeks zes unr, stap- ten twee onbekende mannen op 't onverwacbts de woning binnen van M. Lezer, slager te Assen, eu zeiden tot diens vrouw, welke alleen in de kamer was v rgeef ons onderstand, want bij de nitdeeling van spek beeft men ons ledig weg- gezonden Do kuisvrouw, boewel zeer verscbriktbad de gevatbeid om tegen baar dienstmeisje't vvelk biunenkwam te zeggen „roep Lezer even uit bet achterhuisjwaarop de beide mannen ijliugs bet huis verlieten, maar in hunne vlugtcenjas, waarin een cigaarkoker zat, mecnamcn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1