ALGEiEEN No. 690. Woensdag 3 Januarij 1872. 12de Jaaig. Binnenlandsche berigten. ii Buitenlandsclie berigten. WOENSDAG EN ZATURDAG i ABONNEMENT. V E 11S C IIIJ N T D1IOKT CO 93 P. <e Jleuzeu. ADVERTENT! E N. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. JPolitieli Overzigt. De toespraak des keizers van Oostenrijk aan de beide huiz.cn van den Rijksraad is bet rneest belangrijke feit dat wij in het begin dezes jaars aan onze lezers hebben mede te deelen ofscboon ze ook vveinig nieuwe gezigtspunteu voor de toekomst van het veelsoortige rijk aanbiedt. De geheele rede des keizers toont aan dat de wegen van Andrassy en v. Beust al vrij paralel loopen en de Oostenrijksche regering er niet aan deukt aan de tegenstrevende volkstamruen meer con ceBsien dan zijn voorgangster te verleenen. Ove rigens vindt men in bet geheele stuk eene op- 4 somming van algemeene toestanden, zooals men die in bijkans alle troonredenen kan lezen, waarbij 1' eutant adore6 van onzen tijdde algemeene legerorganisatie natunrlijk ook weder niet vvordt vergeten. Als het binkende paard komtacbter- aan, een te kort van 50 millioen florijnen zoodat bet zonnetje dat men voor een oogeublik over j Oostenrijks flnancien beeft laten opgaan, al spoe 1 dig weer is verdwenen. Thiers heeft ook weer zijn stokpaardje op de catheter bereden en eene uitvoerige rede gehon den tegen de voorgestelde inkomstenbelasting. Zijn voornaamste argument tegen deze belasting was dat de grondeigeudorndie in Frankrijk naar zijn zeggen zwaar is belast, daardoor dub bel zoude worden getroffen. Voorts redeneerd bij dat hetgeen voor Engeland en Amerika goed is en weldadig werkt, daarentegen voor Frankrijk niet zoude deugen. Wij zullen den grijzen staats man in zijne hoogere politieke en sociale beschou wingen niet volgen. De oud minister van Lode- wijk Philips verzaakt ook bier weder zijne geheele 0 gine niet. Ronduit zegt hij, ik ben een oud protectionist. Hij maakt over het geheel den indrukt van een figuur die in de lijst van onzen tegenwoordigen tijd, bij al zijne groote bekwaam- beden, toch niet past. Welk een onberekenbare dienst Thiers aan Frankrijk beeft bewezen door liet hollend paard der revolutie in den tengel te grijpen eu tot staan te brengenhij is niet de man die door de meest mogelijke vrijheid vau handel en industrie ook Frankrijk aan een ge- biedenden eisch van zijnen tijd zal laten voldoen. Handel en bedrijvigheidze zijn in onzen tijd te magtige factoren geworden dan dat men ze ongestraft kan terugdringen in het keurslijf eener X vroegere regeerkunst. Een boofdartikel van de Timeswaarin werd opgekomen tegen de buitensporighedeu die gewoonlijk op kerstmis worden begaan schijnt van niet veel invloed te zijn geweest gelijk het blad dan ook zelf verwachtte. Het City blad had er juist op gewezen dat het dit jaar meer dan ooit pligt wasmet het oog op den toestand van den prins van Wales, die bij alle klassen zooveel deelneming had gewekt zich niet te buiten te gaan aan sterken drank, en ditmaal was het veel erger dan vroeger. Voor een enkelen policiekommissaris toch ver- echenen den dag na kerstmis niet minder dag 66 personenheschuldigd van dronkenschap vecbtpartijen en vectoring der openbare rust. Griekenland beleeft weer een kabinets crisis. Volgens berigten van daar zon Bnlgaris met de zamenstelling van een nieuw kabinet worden belasten met hem Commoundouros en Zal'mis daarin zitting nemen dat ministerie zou dus een van verzoening zijn, want de drie genoemde staatslieden zijn juist de drie personen die elkaar in den laatsten tijd het gezag bebben betwist. 1 Jl. vrijdag werden aan het gebouw van bet provinciaal bestuur te Middelburg onder meer k 1 de volgende werken aanbesteed lo. Het leveren en storten van steen tot voort zetting van de oeververdediging wederzijds de Jiavcndijken van het kanaal van Neuzen. Laagste iqfchrijver de beer J. Eilis, te Vlissingen voor f 11.248. 2o. Met aanleggen van een bnitenberm met Dooniikscbe steeugloojjinglang 65 M.aan de oostzijde van den Oosthaveudijk te Nenzen. Laagste inschnjver de beer J. Verkuijl Quakke laar, te VlUsingen voor f 5667. 3o. Het veriengen der losplaats op het einde van het zijkanaal van de Axelsche Sassiug. Laagste insehrijver de heer D. Tboleus, te Neuzen voor f 15.955. Zaamsl pf, 2 Januarij. Op aanstaanden donderdag en vrijdag zal ten hnize van den beer J. de Visser alhier. een adres gerigt aan Z. M. den koniug, ter teekening liggen boudende ver- zoek tot vernietiging der verordening op bet be rijden dtr knnstiegen in de provincie Zeeland, door de staten dier provincie in hunne laatst gehoudene vergadericg vastgesteld. Hontenisse, 1 Januarij. Rnstig en stil vcheidde bet jaar 1871 van den nieuw intreden den jaarkring. De vlammen der brandende lampen in de mnzijktent op het dorp Klooster- zande werden door geen windje bewogen, en stelden de werkende leden der Harmonie St Ce celia in staat, ora onmiddelijk na klokslag van twaalf lire met een viertal stnkken van haar repertoirewaaronder het meer dan fraaije 1 e d r a pe a u d'honneur par van B u g- genhout, directiebeschermheer en contri- buerende leden van die Hannonie als 't ware een „leef lang en gelukkig!" toe te roepen waarop honderden meuscheu op het marktplein zamenliepen ora onder het lustig spel der Har monie elkander de hand te drukken en 's Hemels beste zegeniugen toe te wenschen. Mogen al die wenschen vvelgemeend zijn en door den Algever goedgunstig verhoord worden j De Hooge raad beeft verworpen het beroep tn cassatie vau Iman Dorst, ingesteld tegen een arrest van bet bof in Znid Holland waarbij hij tot levenslange tuchtbuisstraf is veroordeeld ter zake van moord. Zoo als wij in ons vorig nommer mede- decide werd 11. woensdag morgen in tegenwoor digbeid van een aantal deskundigen de spoor wegbrng over het Ilollandscb Diep beproefd. Te half tien uur werd aangevangen met de belasting van elke spanning afzonderljjk. Een trein be staande uit vijf aan elkander verbonden loeomo- tieven met tenders, benevens zes waggons, te zamen een gewigt vormende van 342.000 kilo grambleef gedurende zes minuten vertoeven op elke spanning, die door den trein geheel ge dekt werd. De doorbuiging van de spanningen bedroeg 27 tot 32 millimeter, en 11a het vertrek van den trein bedroeg de blijvende doorbuiging van 0 tot 1 millimeter voor elke spanning. Het bij deze gelegenheid gebruikte gewigt is grooter dan ooit over eene der spauningen zal vervoerd worden, daar de zwaarste goedereutreinen slechts 230.000 K. G. zullen wegen. De proefneming is dus volkomen geslaagd. Volgens ontvangen telegram uit Batavia dd. 29 Dec, is het stoomschip „Prins Hendrik" der stoomvaartmaatschappij „Nederland" 's mor- gens ten 10 nre aldaar aangekotnen. Aan boord was alles wel. Vertrokken van Nieuwediep 19 November des morgens ten 11 urealzoo de geheele reis volbragt in minder dan 40 etmalen waarvan 36 etmalen op zee, 1 in Port Saul 2 in het Suez kanaal en 1 te Suez. De- duur der reis is dus nog vier-en dertig m en korterdan die der uitreis van bet stoomschip „Prius van Oranje." Door den koning van Siam is onder meer- deren benoemd tot ridder van den Witten Olifaut de luitenant ter zee le klasse A.Dronkers. De beer dr. R. Westerhoff, lid van de tweede kamer der staten-generaalte Wartnm, beeft aan het provinciaal museum van oudbeden in DreDtbe ecu kostbaar handschrift nit de J5o eeuw ten geschenke gegeven. Het bevatlo. de oudste ordceleu van den Etstoei van Drenthe, eenigzius systbematisch bewerkt2o. de lands- brief aan Rudolf van Diepboltbisschop te Utrecht op bet doet slaghen vau 1447 op Sint Urbaaudag; 3°. de seentbrief van de geesle- lijken van Rolde en Noordlaren gegeven te Bork in 1442 4°. zeutbreve van Drenthe aan den bisschop van Utrecht50. bet Iandregt van Btuldinge en Haakswold van 1428, op onze lieve vrouwe avoud gegeven door Berend van Minister en Jobauna van Ruiven beer en vrouw van Ruiuen. De planeet Jupiter bereikt in de maand Januarij haar grootsten glans. Zij komt den 15n in oppositie met de zon eu scbittert den gehee- len nacbt aan den heme). Omstrecks midder nacbt troont zij boog in het znident als een vorst onningd door zijn hofstoet. Tengevolge der opening van den tunnel onder den Mont Cenis en het in werking brengen van een regtstreekschen posltrein tusscben Pa rijs en Modenazullen de brievenmalen naar en uit Nederlamlsch Indie via Bripdisi voortaan over Frankrijk en Italie, eu niet lauger over Duitscblaud cn Italie, worden geexpedieerd. In verband voorts met een vervroegd vertrek der stoombooten nit Brindisizullen de voor Nederlandscb Indie bestemde brievenmalen mede op een vroeger tijdstip dan tot dusverre moeten verzonden wordenzoodat de correspondentie voor Nederlandsch Indie te Amsterdam en te 's Gravenbage, en op andere plaatsen naar even- redigheid, in 't vervolg uiterlijk des donderdags avonds ter post is te bezorgen. In den namiddag van den 27 Dec. 11. had te Antwerpen in het in aanbouw zijnde huis van den beer van Halle een vreesselijk ongeluk plaats. Acbt werkliedenzeveu metselaars cn een schnjuwerkeywerkten aan een gebouw achter bet reeds'geheel voltooide hoofdgebouw. E-nsklaps boort men een vreesselijk kraken. Men zag den regtschen muur langzaam overbel- len.vervolgens instorten en naar buiten op bet ledige terrein vallen. Alle werklieden badden uog den tijd 0111 zich te reddenmaar ongeluk kig kozen er versckeidene het gevaarlijkste punt tot wijkplaats. Zij waanden zich daar veilig, toen plotseling de manrwaaronder zij stonden, eveneens instortte eu de vijf ongelukkigen onder het puin bedolven werden. De slagtoffers wer den vreesseljjk verminkttwee doodeen ster veude eu de beide overigen zwaar gekwetstmet arm en beenbreuken, van onder bet pnin gehaald. Te Parijs hadden den eersten kerstnacbt bijzonder veel arrestatien plaats gebad men be- groot het aantal op minstens twaalf honderd. In bet quartier de la Roquctte zijn drie en zeventig rustverstoordersdronkelappeu ofscbel- men naar de wacbt gebragtin bet twintigste arrondissement honderd zeventienin bet zeven tiende ceu en negeutigin bet tweede een en veertigin het acbtste negeu en zestig enz. De hooge lasten die tbaus te Parijs moeten opgebragt en nog zullen verhoogd worden drukken voornainelijk de kleine neringdoenden die bui tendien nog de acbterstallige hnren en wissels hebben voldoen. De onievredenkeid neemt dagelijks toe. Een handwerksman van Tbiouville, (Frank rijk) die in staat van droukenscbap huiswaarts keerde met zijn kind, legde zich even buiten de vestingwerken ter rust, en viel ondanks alle pogingeu van bet kindora hein te beivegeu verder te gaanin een diepeu slaap. De nacbt viel in en bet kin I bief een angstig gescbrei aan toen bet bemerktedat bet den nacbt zou doorbrengen in bet veld. Op dit gescbrei wer dennaar het sebijut, wolven gelokt, die in de buurt loerden op buit. Den volgenden morgen vond men de beide ongelukkigen geheel vcr- sckeurd. De rijkskanselier, vorst Bismarck, de min. van oorlog en marine graat von Roon en de veldmaarscbalk graaf von Moltke hebben van den Duitschen keizer als kerstgescbeuk elk een borstbeeld van Z. M., vergezeld vau een eigeu- handig schrijven ontvangen. De salouwagen, dien de directien der Duit- sche spoorwegen eeuigen tijd geleden aan prins Bismarck ten geschenke hebben aangeboden zou, naar men in de afgeloopeu week uit Berlijn meldde, tegen de kerstdagen gereed zijn en ter bescbikkiug van den rijkskanselier kuunen ge- steld worden. Het rijtuig bevat vier afdcelingeu, twee slaapvertrekken een salon eu een voor den arbeid iugerigte afdeeling. Op de deur vau bet rijtuig ziet men voor bet eerst bet uieuwc vorste- lijke, ivapeu vau den rijkskanselier. Tusscben Kleef en Keulen werden sedert eenigen tijd balen koffij uit de wagons van de Rheinische Eisenbabn gestolen. Het is tbans der justitie gelukt een conqdot op bet spoor te ko- men. dat deze winstgevende industrie op groote scbaal uitoefenden baanwacbters en andere jier- soueu zijn de schuldigen. Reeds zijn onder- scheidene balen die begraven wareu terugge- vonden anderen is men op het spoor. De Engelscbe bladen bevatten zeer uitvoe rige beschrijvingen van de collectie edelgesteenten die door de firma Emanuel Co. te Londeu ten verkoon zal worden aangeboden. Le waarde dezer collectiewelke van keizerin Eugenie af- komstig is, wordt gescbat op ongeveer 80.000 p. st. Zij bevat intussehen geenszins al de ju- weelendie eemaal de vorstin tooiden. Deze verzameling bevat slechts die gesteentenwelke door dames van hooge geboorte en wier beurs ruim genoeg voorzien iskunnen gedragen wor den. De prachtige robijnea der keizerin zijn gekocbt door de keizerin vau Rusland. De nieuwe markt voor buitenlandsch vee te Deptford nabij Londenis donderdag 11 dom- den lord mayor geopend. De marktdie uie'i minder dan 210.000 p. st. beeft gekost. is in- gerigt voor 3900 beestcn en 11.500 schapen maar bij overvloedigen toevoer kan voor 5000 beesten en 14 000 scbapen plaats gemaakt wor den. De doelmatige en prachtige inrigtiog wenl door aliendie bij deze plegtigheid tegenwoor- dig warenzeer geprezen. Barnaul telt zijne leerlingen tot zelfs in Bucharest. Men las dezer dagen in een der meest gelezen dagbladeudat een jong mooi meisje met ecu huwclijksgift van 5000 ducaten den wensch te kennen gaf om te trouwen. Ge- gadigden werden verzochthunne geteekende brieven onder een bepaalde letter aan 't bureau der courant te bezorgen. Het! regende natuurlijk brieven en korteu tijd daarop las men in bet- zelfde blad dat men weigerdc haar de brieven ter band te stellende briefschrijvers werden daarom verzoc'nlzicb dien avond indecomedie loge 12 te begeven onder belofle dat de trouw- lustige jonge dame zich daar ook zou bevindeu. Des avonds was loge 12 ledigmaar de comedie stampvol. De directeur had zijn doel bereikt. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 35 tot 31 December. VVegeus den Nieuwjaarsdag zijn geene Markten gehun:lcn. Per drie miandem binnen Neuzenf 1, franco door het geheele Iiijk 1,10 f, b gehecl Belgie1,40 Enkele noininers0,05 Men nbounerrt zich bij alio BoekhandelanrsPostdirecteuren en Bricvenbusliouders. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0,48 Voor elke regel meer1# Advertentien gelieve men aan de iitgcvera in te zcndan uiterl^k Dingsdag en Vrijdag naraiddags DiALE lire. Ill weujks-Voltrekkingen. 28 Dec. Michiel H»ndrik van Doeselaar, oud 22 j., jm. en Cathnrina Florentina van der Sloot, oud 22 j., jd. Overlijoen. 27 Dec. Johanna Jacoba van Sprang, oud 27 j., d, v. Pieter Marinui en van Johanna K»s. Geboorten. 27 Dec. Suzanna Cornelia, d. v. Johmncs Pieter Eekman en van Suianna Koster, beiden wonend# te Vxal

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1