ALGGIHGEN No. 688. Woensdag 2? December 187J. Binnenlaiidsche beriiden. Buitenlandsche berigten. 11 de Jaaro*. ABONNEMENT. VERSC IIIJ N T WOENSDAG EN ZATURDAG 1)11 OUT COM P. te leuzcn. A D V E R T ENTI E N. Cngefrankeerdo brieven worden niet aausre- nomen. Jfolitieli Ovei-zigft. In 1848 naar Frankrijk terruggekeerd, nam priDS Lodewijk Napoleon welilra zitting id de nat. vergadering. Niemand die in dezen een voudigen nietig voorkoraende afgevaardigde de man der toekomst zag, waarin het tegenwoordig geslacht na eene reeks groote wereldgebeurteuis sen Napoleon III keeft leeren kennen. Met de laatste omwenteling zijn wederom verbanningswetten opgeheven. De oude vriend van bet huis Orleans, Thiers, bewerkte de ophef fing van het decreet, waarbij het geslacht der Bourbons van Frankrijks bodem verdreveu werd maar hij verkreeg die opheffing niet dan na de verklaring dat de prinsen van Orleans huu vor stelijk vvoord hadden gegeven dat ze niet als vertegenvvoordigers in de nationale vergadering zouden optreden. Bij de vraag in de nationale vergadering of men dit woord zou teruggeven, had jl.maandag een dier onstuimige vergaderingen plaats, welke de geschiedenis van Frankryk heeft leeren kennen als de voorloopers eener omkeering van zaken. „Herinnert gij," riep de afgevaardigde Pascal Duprat, „u niet hoe ik en vele mijner hier tegen woordige medeafgevaardigen, zicb den 2 Decern her 1848 in de kelders van de Mont-Valerien bevonden Zullen wij dan door de ondervinding nooit wijs worden Een republiek die prinsen toelaat, lost zich zelve op." En na eene warme discussie heeft de verga dering de zaak in het midden gelatenmaar hebben de prinsen inmiddels den knoop doorge hakt en zitting genomeo, als om de grijze be tuiging in onze dagen weder te bevestigen „Vest op prinsen geen vertrouwen." Het nieuwe Spaansche kabinet is naar men nit Madrid meldtreeds geheel geconstitueerd. Hagasta is president van den ministerraad en minister van binnenlandsche zaken Malcampo heeft de portefeuille van marine; Blass van bui- tenlandsche zaken Cauda van openbare werken Topete van kolonienAngulo van finantien Groizard van justitie en Gamindi van oorlog. Sagasta is president en minister van binnen landsche zaken. Drie leden van het oude mi- nisterie en daaronder den voorstander der cou- ponbelastingde financic-minister Angulo zijn hierbij opgenomen. De cortes zullen 8 Januarij bijeenkomen. Op Cuba blijft het er treurig nitzien. Sedert 1868 zijn niet minder dan 75.000 man uit Spanje naar Cuba gezondenongerekend nog het getal vrijwilligers. Uit Weenen berigt men dat de inkomsten van 1872 de nitgaven met 21 millioen zullen over treffen en er dus geen groote finantiele maatre gelen zullen noodig zijn. In dit opzigt verkeert Weenen dus in blijd scbap. Er werd wel meer te vroeg gelacht. Ontzcttend luiden bij voortduring de berigten omtrent de verwoestingen, welke de hongersnood in Perzie aanrigt. Van pogingen, door de rege ring aangewendom althans iets tot leeniging dier ellende te doen verneemt men hoegenaamd niets. De hongerende bevolking wordt geheel aan zich zelve overgelaten. Wie het land kan verlaten vertrektde overigen moeten omkomen. In Yeds en Bender Abbas voltooit de cholera het door de hongersnood begonnen werk. Een 500tal uitgeputte volgelingcn van Zoroaster waren onlangs in laatstgenoemde plaats aangekomen doch daar ze bijna alien ziek waren moest de Perziesche overheid hen onder bewaking in het open veld een verblijfaanwijzen Geheele scheeps ladingen Perzianen begeven zich naar Bombay waar. door de zorg der Britsch Indische regering, onmiddelijk in hunue eerste behoeften voorzien wordt. o Z. M. heeft met ingang van 23 Dec. a. s. lo. aan den gener.-majoor A Engelvaart, op zijn verz., een eervol ontsl. verb uit zijne betrek'k. van minister van oorlog. met dankzegging voor de door hern den lande bewezen diensten 2°. het beheer van het departem. van oorlog ad itcini opgedragen aan den heer L. G. Brocx, minister van marine. Blijkens het voorloopig verslag over de spoorwegbegrooting in de tweede karner werden behalve de aansluiting in het Noorden ook ver schillende locale quaestien besproken. Zoo werd door ecnige ledeu betreurd, dat de sta.itsspoor weg op de halte aan het kanaal van Zuid Beve landalleen personendoch geen goedcren opneomftot groot ongerief voor de voormaiige 4e en 5e distiicten in Zeeland en Schouwen. Aeitzon 26 December. De raad dezer gemeente heeft besloten de jaarwedde van den 2™ hulponderwijzer aan de openbare school alhierW. den Hollander, op te voeren vau f 400 tot f 450. Wij vernemen dat met het bestuur dezer gemeente onderhandeliugen worden gevoerd over de stichting eener petroleum gasfabriekwaar- orntrent veel kans van slagen bestaat, als wan- neer wij ons spoedig in eene voor Neuzen zeer gewenschte verbetering zullen mogen verheugen. De directie van den spoorweg Mechelen Neuzpn heeft bevorderd tot stationchef aan de halte Kijkuit, de heer P. J. Minuaarmaga zijnnieester te Hulst. Schoondijke, 21 December. Aange- noraen het beroep naar deze gemeente door den wel eerw. heer Visserpredikant te Fort Bath. 21 December. In deze gemeente is eene rekerijkerskamer tot stand gekomen welke uitsluitend uit o.ngehnwden bestaat, en zich reeds in ongeveer 20 werkende, beuevens in eenige honoraire leden mag verheugen. Breskens. 21 December. Alhier is door den timmermansknecht J. van de Sandeeene houlen schoolklok met raderwerk vervaardigd. Het wijzerbord is 7 decimeters in 't vierkant en is zeer duideljjk daar de cijfers 8 centimeters groot zijn. Door aan een koord te trekken wor den de wijzers voortgestuwd. De prijs is 10 gulden. Liefhebbers worden tot de bezigtiging vau deze schoolklok uitgenoodigd. De gemeenteraad van Vlissiugen heeft in zijne 11. vrijdag gehouden zitting met 10 tegen 5 stemmen aangenomen het voorstel van de heeren Kleijuhens, Verkuyl Quakkelaar, Ockers, Cal- lenfels en de Groof, om met heteindevan 1872 alle subsidieu van wegen de gemeente aan diaco- nale armbesturen af te schaffen. Het ongeluk dat het stooraschip Willem III heeft getroffen, was van te grooten omvang, om niet alles in 't werk te stellen er de oorzaken van op te sporen, teneinde daaruit zoo mogelijk leering te trekken. Dat het bestuur daartoe onmiddelijk handen aan 't werk sloeg en eene commissie van onder zoek naar de oorzaak van den brand van het scboone stoomschip benoemde, is bekend. Uit den aard der zaak is de commissie tot vele negatieve resultaten gekomen. Zoo is het genoegzaam zeker, dat de brand niet kan ont- staan zijn door broeijing der steenkoleu of door eenig gebrck in de zamenstelling der wcrktuigen en daarmede in verband staande pijpen even- min als de uitbreiding van den brand kan ge* weten worden aan onvoldoende bluschmiddelen. De commissie acht het 't meest waarschijnlijk dat de brand in de lading is ontstaan. De tegenspoed aanvankelijk door de schoone ondcrneming ondervondenbevvijst niets tegen hare lcvensvatbaarheiden wij vertrouwen dat de energie van hare leiders die slagen zal weten te boven te komen. Ongetwijfeld wacht haar een goede toekomst, omdat de basis der onder- ueming gezond is. De stoomvaartmaatschappij Nederland vraagt gepromoveerde artsen voor hare stoomschepeu in de vaart op Java door hct Suez kanaal. Dezer dagen had op den dijk tusschen Nieuw Lekkerlaud en Streefkerk eon brutale aanrandiug plaats. De heer v. d. B. van Pnt- tershoek zich op reis heviudendeinfo' meerde te Nieuw Lekkerland naar een rijtuig om hem naar Street kerk te brengeu. In die herberg bevonden zich 8 macspersonen waaronder 6t!in op krukken tieen gelegeubeid tot rijden vindeude. zet de heer v. d. B. zijn reis te voct voort. Aldra werd hij achtervolgd door genoemde 8 personen, die hem aanvattendenop den grond wierpen en hem dwongen zijn geld over te geventerwijl hij daarenboven mishandeld werd. Gelukkighad hij zijn bankpapier in zijn onderjas zitten zoo I dat het niet in de handen der onverlatene viel. Het gelukte hem zich los te rnkken en op den loop te gaan hoewel nog steeds achtervolgd door de nog meer begeerende af'zetters. Hij ontkwara even wel en heeft den volgende morgen aan de politie aangilte van de aanranding gedaan. Bij den gemeenteraad van Groningen is aanlmngig eene verordeningwaarbij de ver pligte koepokinenting tot de hijzondere scholen wordt uitgehreid. Tot dus verre gold die ver- pligting enkel tot de openbare scholen. 'u bet paleis voor volksvlijt te Amsterdam zijn ter hezichfiging gesteld een broeder en zus- terwaarvan de eerste, 15 jaren oudeene lengte heett van 77 centimeter en een ge- wieht van 7 kilogram en de laatste 16 jaren oud eene lengte van 83 centimeter en een ge wicht van 10 kilogram. Beiden onderseheiden zich, naar gemeld wordt, door regelmatigen lig- chaamsbouw en een waarlijk bevallig voorkomeu. Naast elkander op eeu rustbankje gezeten be- dekt een opengevonvven Haarlemsche couraut het paar geheelterwijl dezelfde couraut toege slagen den broeder aan het oog outtrekt en als hij ze voor zich houdt om te lezen. De ouders van dezenatuurmeuschen zijn beiden groot vangestalte. Te Dillenburg, geboorteplaats van prins Willem I en zijn vier broedersis bij eenige ingezetenenmet prof. A. Spiess aan het hoofd, een plan oggerezen om tot herinnering hieraan eeu gedenktoren op te rigteu op de ruiuen van het slot waar zij het levenslicht aanschouwden. Zij vragen daartoe de ondersteuning van de Nederlanders, een vraag die zij niet te vergeefs zullen doen. De beeedigde scbeikundige Schiidler heeft bevonden, dat men van geheel fijn gemalen koffieboonen slechts half zooveel noodig heeft als van grof gemalen om toch evenveel sterke koffie te bekoraen. En als men de gemalen koffie nog in een mortier tot meel fijnwrijftdan behoeft men slechts 2/5 van de hoeveefheid die men van grof gemalen koffie noodig heeft. Ook bleek het dat men een even sterken drank ver- krijgt, 't zij men op de gemalen boonen het water giet en een poos laat trekkenof het water nog boven het vuur laat opkoken't zij door een ziftpijp filtreert. Alleen is bij gefil'- treerde koffie het aroma merkeljjk sterker dan hij de beide andere vvijzen van bereiding. Nu er over de tnsschenkomst der militaire magt bij ongeregeldheden zooveel gesproken is brengt men den volgenden brief van Leopold I aan generaal Chazal in herinnering: „Laeken 1 Mei 1861. Mijn waarde minister! Ik heb met spijt gezien dat men den werklieden te Gent het hoofd heeft warm gemaakt. Als algemeene regel rnoet iedere twist tusschen burgers be- dwongen worden door de plaatselijke politie ondcrstenud door de burgenvacbtendesoldateu moeten er niet in gemengd wordenvoordat geuen teruggedreven zijn. Over het algemeen zijn de autoriteiten er op uit om ai le snel de troepen in die soort vau irioeijelijkheden te men - genhet is daarom goed van tijd lot tijd aan de militaire bevelhebbers dezelfde instructien !e geven. Wanneer er een opstand tegen hetgou- vernement ontstaat, hetgeen Goddaukin geen dertig jaar gebeurd is dan is het wat anders dan mag men niet gedoogen dat die zich uit- breidt. Het za! goed zijn die opvatting aan de ministers van binnenlanilsche zaken en van justi tie mede te deelen. Leopold. In Belgiii bestaat, naar men meldt, hct plan om eene maatsehappjj op te rigtendie de verzekering van personen tegen spoorwegon- gelukken ten doel heeft en zich tot alle landen zal uitstrekken. De te betalen premie zal 3 centimes bedragente betalen hij het nemeu van een plaatsbiljet le klassa, 2 centimes 2e klasse en 1 centime 3e klasse. Het waarbor^- kapitaal zal 3 millioen francs bedragen. Bij overlijdeo ten gevolge van eeu spoorwegongeluk, ontvangt de nalalenschap van den verongelukten en verzekerden reiziger een pensioenen hij verwonding waarnit ongeschiktheid tot werkeii ontstaat, een levenslange ondersteuning. Aan de beambten van de spoorwegenwaarop geene of slechts geringe ongelukken voorvallen keert de maatschappij jaarlijks eene gratificatie uit. De heer Monchenr, minister van publieke werken, heeft vrijdag 23 dezer met zeer gnnstig gevolg voor eene deputatie uit de staten dor provincie Braband het plan verdedigd om Brussel tot eene zeehaven te maken. De schatkist en de steden Brussel, Antwerpen en Mechelen zou den subsidien ten bedrage van 18 millioen geven. Volgens de Parijsche Patrie is er geen twijfel meer aan of Von Bismarck heeft de ongeregeld heden te Brussel aangestookt. Immers de bur- gemeester Anspach is eene verre bloedverwant van kcizer Wilhelm. Wel rnoet men het begin dier familiebetrekking zoeken in den aanvaug der vorige eeuw, maar dat doet weinig ter zake! Maief voegt de Patrie er bij, dat ze gaarne be- teil is eventueele rectificali m van dit berigt in hare kolommen op te nemen. Charles Lullier en Ronx uit Marseille zijn reeds naar Toulon getransporteerd om eerstdaags met het zeilschip le Rhiu naar Noumea te worden gebragt. De commnnisten Urbain en Trinquet gaan mede. Van een andere communeman. Ver- raorel, die aan zijn op de barricade verkregen wonden is gestorven, zijn gisteren door een op- kooper „de hemden" verkocht. De opkooper had 6 fr. 75 c. voor de zes hetaald. Zij bragtcn middelbaar gerekend 111 fr. de zes op... als souvenir van Vermorel. Zondag 17 dezer hrak de groote pijp van de waterleiding waardoor het Theatre Italien te Parijs van water wordt voorzien. Binnen een uur stond het water tot eene hoogte van meer dan 25 centimeters in de bureaux van admini- stratie. In het vertrek van den directeurden heer Barier. dreven de stoelen en tafels rond. Ter gelegenheid van het 25jarig hestaan van den spoorweg van Hamburg op Berlijn heeft de directie aan de gezamenlijke beambten en bedienden ten geschenke nitgekecrd het bedrag der geldendie het personeel tot nu toe ten behoeve van het pensioenfonds gemiddeld tot een bedrag van 18 a 20.000 thaler 's jaars, had bijgedragen. Twee onderofficieren van hot garuizocn tc Gotha (Sakseu) zijn gedegradeerd cn tot drie maanden vestingstraf veroordeeld, omdat zij mid den in den naeht de soldaten in ouderkleeding, hlootshoofds en blootvoets hebben doon exereeren en vervolgens de trappen en vloeren der kazerne hebben doen schoonmaken. Te Stainz. eeu stad in Oostenrijk. is do aldaar algemeen geachte burgemeester vcrrader- Per drie maandcn binnen Ncuzcnf 1, franco door hct geheele Eijk 1,10 i a a n n geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abouneert zich bij alle BoekhandclaarsPostdirccteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels0 40 Voor elke regel mcerq'jo Advertentien gelievo men aan de l itgevera in te zendeu niterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DHIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1