ALGEIEEN No. 685. Zaturdag 16 December 1871. ltde Jaarg. Binneniandsche berigten. Buitenlandsche berigten. In^ezonden Stukken. o JPolitieli Overzigt. Men heeft algemeen bet succes der Duitsche wapenen toegeschreveu ait het Pruissisch stelsel van algemeene dienstpligtigheid. In bijkans alle landen van ons werelddeel zelfs ons land niet nitgczonderd gaan daarom stein men voor de in voeriug van dat stelsel op. I' rankrijks president toont echter dat hij zich door die algemeene huldc niet laat vvegslepenals hij hieromtrent in zijne boodschap zegt list groot aantal soldaten dat Duitschland in het veld heeft gebragt„geeft aan de meeniug ingaug verschaft, dat het de getalsterkte van een leger isdie in den oorlog beslist, en alzoo is het thans algemeen heerschende denkbeeld out- staan, dat de verpligte krijgsdienst in Pruissen de oorzaak was van zijne grootheid en van onze nederlagen. In die meening is het ware met het valsche dooreengemengd, en het valsche is het koofdele ment in die meening. De getalsterkte eens legers is zonder twijfel van groot belangmaar de boe danigheid beteekeut meerwant door het over groot aantal worden de finantien te gror.de ge- rigt en kan het genie van de hekwaamste gene- raals zich dikwijls niet doen helden. Maar het oogenblik is tbans niet geschikt om zich bierin te verdiepen. Laten wij u zeggen, wat naar onze zieaswijze waar en wat valsch is in de alge meen verspreide meening Indien men door verpligte militaire dienst wil te kcnnen geveudat de Fransche geest door- drongen moet worden van die vaderlandslievende en moreele gedachtedat alle Franschen iu de lire des gevaarshun leven voor het land moe ten veil hebben dan heeft men gelijk en juichen wij de verpligte militaire dienst. in dezen zin toe. Maar zoo men die aldus begrijptdat alle Franschen in vredes- zoowel als in oorlogstijd in het actieve leger moeten dienendan wil men het onmogelijke bereikendan stelt meu de burgermaatschappij aan desorganisatie bloot dan dreigt men 's lands financien totaal te gronde te rigten dan krijgt men wel is waar een zeer talrijk leger, maar dergelijk leger zal den oorlog niet behoorlijk kuunen voeren. Naauwelijks zijn de Fransche kamers bijeen- gekomenof een parlementaire storm is reeds weder met alle hevigheid opgestokeu. Dejongste zitting was zoo luidruchtig en opgevvonden dat men waarlijk al een gering beetje respect voor de Fransche Senatoren krijgt. Nadat pas de notulen gelezen warenbeklimt de afgevaardigde Ordinaire het spreekgestoelte om tegen de daden der dusgenaamde „commissie van gratie" te protesteeren. Herbaaldelijk in de rede gevaller.hoort men hier en daar het woord „tnoordenaars" nitschreeuwen. Dit verwekt eene algemeene sensatiemaar het gelukt na ongeloofelijke moeite de orde te herstelleu. De president staat op en zegtik stel voor den afgevaardigde Ordinaire onder een suur te plaatsen. Hiermede mag men 't er voor houdendat de zaak in de kamer is afgeloopendaar de groote meerderheid zich bij de bestraffing van Ordinaire aanslootmaar eene andere vraag is, of buiten de kamer de stem der verontwaardiging over den dood der Rossels en Cremieux ook is tot zwijgen gebracht. Het bloed dezer politieke martelaren zal, even als dat van 2 December de keizerlijke re gering, de republiek tot een eeuwigdurend ver wijt strekken. Nog 25.000 gevangenen wachten opeenereg- terlijke uitspraak. Iu Engeland blijft men neergeslagen over den toestand waarin de toekomstige koning verkeert. Het schijnt dat die toestand dagelijks erger wordt en men vreest dat die vorst, die zclfs de ko ninklijke sponde niet ontzietzijn koude schepter zal zwaaijen om haar Engeland's toekomstigen vorst voor altijd uit banden te nemen. Hoeveel men ook op den vorstelijken telg had aan te merken thans wordenzooals ge- woonlijkzijne echt vorstelijke hoedanigheden hoog opgeheven. De bijeenkomst van Spanjes minister van fi nancien met cen gedelegeerde derEngelsche beurs, heeft tot nog toe niet veel troost voor de fond senhouders opgeleverd. Dc minister, schrijft menbeeft Engelands geldrnan volkomen toe aan bet doorzigt van vverkiug zal gestemd het nadeelige eener belastingheffing voor haden is de moordenaardie overigen de de Spaansche financien; maar of dit complement grootste onverschilligheid betoontnaar Middel- deu Engelschman veel nit hebben blijft nog in het onzekere. 't Ileeft er wel iets van alsof de trotsche Kas tiliaau het denkbeeld koestertPraat maar door manuetje. wij zullen onze zaken zelt wel weten. Engelauds gezant schrijft men heeft dan ook alles vermeden wat dan ook eenigzins den Spaanschen trots kou kwetseu. De miliciens van de ligtiug 1871 der ver- schillende korpsen infanterie en vesting artillerie; die door lotsbeslissiug 10 maanden onder de wapenen moesten blijven zullen twee maanden vroeger en wel op 1 Jauuarij a. s. in bet genot van oubepaald verlof worden gesteld. Uit het voorloopig verslag nopens het wets ontwerp der iukomsteu belasiiug blijkt, dat de meerderheid betwijfelde of de afschaffing der belasting op het geslagt een eenigzins merkbaren invloed op de vleeschprij/.en zou uitoefeuen. De patent belasting laat zich moeijelijk verdedigen. Verscheideue leden acbicn die belasting ecbter vatbaar voor verbeteriugmisscbien voor uit- breiding. Over de vraag of het evenwigt tusschen de ontvangsteu en uitgaven al of niet op den duur te haudhaven is, zoodai naar nieuwe hulpbronnen moest worden uitgezien liepeu de gevoeleus uiteen. Ook over de wenschelijkheid derinvoe- ring eener algemeene belasting op het inkomen waren de gevoeleus zeer verdeeld. Volgens berigten in de Staats Courant zijn de lagere gedeelteu der rivieren met ijs bezet terwijl op de huogere deelen veel drijfijs ge- vonden wordt. De commissaris des konings in Zeeland breugt ter kennis, dat het ressort van het Brit- scbe vice consulaat te Vlissingen opgedragen aan den heer P. L. de Bruijne is uitgebreid tot de geheele provincie Zeelaud. Neuzen, 15 December. Naar wij vernemen is in de heden gehouden vergadering van kerkvoogden en uotabeleu der hervormde gemeente albiermet algemeene stem men besloteu om de toelage van den predikaut met 200 te verboogeu en alzoo te brengen op f 600 'sjaars. De ontvanger der directe belastingen enz., de heer L. W. J. Thissen van Dreischoris als zoodanig verplaatst naar Axel. Te St. Kruis is eene maatschappij tot stand gekomen, tot het oprigten van een suikerfabriek. Zij stelt zich voor om jaarlijks 16 millioen kilo's beetwortels te verwerken. Breskens, 11 December. In den avond van den 7n dezer had aan de Nieuwe Sluis een droevig voorval plaats. Eeuige matrozen van het aldaar gestrande schip August bevonden zich in de herberg van P. de Vuist en kregen twist met zekeren J. Walkier van onder Groede en A. Verduijn van Breskens, waarbij een der ma trozen eene snede over den vinger bekwam. P. de Vuist had intusschen de hulp van de politie ingeroepen, die zich bij zijn vader bevond. Een andere zoon, Abraham de Vuist, die ook te huis was, liep vooruit en bevond zich reeds bij de vecbtpartij, toen de politie daar aankwam. De vcchtenden, die door de matrozen uit de herberg gedrongen waren, en daar met geweld weder iu wilden werden door de politie daarin verhin- derd en van elkander gescheiden. Alsnu liep eensklaps J. Walkier, wiens vvoede zeker nog niet bekoeld was, op A. de Vuist toe en gaf hem met een mcs een steek in het onderlijf, zoodat bij binnen eenige oogenblikken den laatsten adem uitblies. Voordat hij echter neervielbragt hij den rijksveldwachter Adriaansen (waarschijn- lijk in ouwetendhcid) nog een slag met een ijzer toe. waardoor deze eene wond aan het hoofd bekwam. De politie heeft zich vervolgens van Walkier meester gemaakt en hem te Breskeus in verze- kerde be varing gebragt. Zaturdag is dejustitie over geweestheeft de lijkschouwing plaats ge burg overgebragt Wij vernemen met zekerheid, dat de maat schappij tot exploitatie der staatsspoorwegeu is aangescbreven, om den dienst op Middelburgop 1 Maart e. k. te openen. Zoo lang het gevroren heeftis het kanaal van Znid Beveland dagelijks nog beva- ren. Ook komen de schepen reeds van Ant- werpen zonder hinder van het ijs. Er is een rekwest aan den minister van biuuenlandsche zaken gezondenvoorzien van ruim 100 bandteekeningen van schippershou dende verzoek om te Hansweert stooinbooten op het kanaal te hebben. Het is te hopen dat Z. E. daaromtrent spoedig maatregelen zal nemen, het zij de dienst tijdelijk aan den aaonemer der jaagpaarderij gegund vvorde, hetzij eene publieke besteding voor een tal van jaren plaats hebbe. Men schrijft ons van Hansweert 13 Dec.jl. Maandag namiddag is buiten de voorhaven van Hansweert op de steenen blijven zitten een Engel sche brik met steenkolen geladen. De kapitein meende des nachts weder vlot te komen, doch het schip liep vol water, zoodat deukelijk schip en lading hier wel verkocht zullen worden aangezien het schip met laag water droog loopt. Gelukkig zou dit voor deze plaats zijn devvijl de voorraad koleu hier opgeruimd is. Gepasseerden donderdag is de eerste dienst in de nieuwe R. C. kerk te Hansweert gehouden. Het gebouw is zeer fraaij gemaakt zoodat de bouwmeester en ook de heer pastoor alle eer daarvoor toekomen. De kerk is ruim de be- zigtiging waardig. Te 's Gravenpolder heeft zich eene commis- sie van dri'e heeren geconstitueerd, die voorne- mens is om in vereeniging met den secretaris der gemeente, bij de landbouwers van 's Graven polder een adres aan den koning ter ondertee kening te laten circuleeren, inhoudende bezwaren tegen art. 3 van het door de provinciale stateu van Zeeland in hun laatste vergadering vastge- stelde reglement op het gebruik en de instand- houding der kunstwegen. De aartsbisschoppen van Utrecht en 'sHer- togenbosch en de bisschoppen van Haarlem, Breda en Roermond hebben een adres aan den koning gerigtwaarin zij verklareu zich diep gegriefd te gevoelen door de beslissing der tweede kamer genomen, omtrent de intrekking van het gezant- schap bij den pans, en verklaren vertrouwen te stellen in de nadere bescbikkingen die in deze zaak door den koning zouden worden genomen. - De prov. Noordbrabauder bevat eenige bij - zonderlieden betrekkelijk de brug over het Hol- laudsch Diep De leugte dier thans voltooide brug is niet minder dan 2536 ellen meer dan een half nur gaaus. De beide oevers van den arm der Maas zijn met elkander verbonden deels bij middel van een draaijende brug. Het eerste gedeelte, de vaste brug heeft 14 openin gen, ieder van 100 ellen. Langs den zuiderkant is een dubbele gierbrug (pout volant) gemaakt met twee opeuingen van 16 ellen breedte. Het paalwerk des vaste brug bestaat uit twee rijen, elk van 13 pijlers. De school van de brug is gcheel vau ijzer. Ieder gedeelte van het eene bruggehoofd tot het andere, is 12 ellen breed en weegt 450.000 ponden de geheele constructie weegt 6.380.000 ponden. De stukken voor het aanleggen der bogeu zijn te Amsterdam vervaar- digd. Hun zamenvoeging heeft plaats ge'nad te Willemsdorp, het uiteiude der brug langs den kant van Rotterdam. De plaatsing derreusach- spoorweg moeten extra treinen voor goederen ioopen om in den dienst te voorzien. Te Parijs zijn proeven genomen met een werktuig om ijs te breken dat men de jjsploeg heeft genoemd. Het bestaat uit een groot plocgijzer. dat door een tusschen de beide zij - den aangebragten haard voortdurend op zekeren graad van hitte wordt gehouden zoodat men er het ijs gemakkelijk mede kan snijden. De proefuemingendie in tegenwoordigkeid van verscheidene ingenieurs en van den directeur der openbare werken hebben plaats gehad. be- wezen dat de ijsploeg volkomen aan het doel beantwoordt. De celien waarin mgr. Darboy, de beer Bonjean en de overige gijzelaars, die onder de commune gefusileerd werden gevangeu zaten zullen volgens een besluit der regering nooit meer gebruikt mogen worden doch ten eeuwigen dage in den zelfden toestand blijven waarin zij zich nn bevinden. Men zal tevens een gedeukteeken ter nage- dachtenis der vermoorden oprigten. Aangaande de werkstaking der telegrafisten wordt uit Manchester berigt, dat het getal der die tige brugbogen wen! gcdaan door middel van twee enorm groot pontons, welke door vier stoom booten ter plaatse gesleept werden. Om ze op de brngboofdei: te plaatsen, maakte men gebruik van den vloed. Naar men verzekert, wordt er ernstig aan gedacht, provinciale of districts akkerbonwscholen op te rigten en daarua een rijks koogere land- bouwschool. Het vervoer van koopmansgoederen langs de versehilleude spoorweglijnen is te Utrecht zoo groot dat onmogelijk aan alle aanvragen tot ver voer kan worden voldaan. Langs den staats- telegrafisten die weigeren 200 was. Deze zijn echter door telegrafisten nit Londen en andere steden vervangen. Te Liverpool hebben 70 a SO telegrafisten geweigerd. Te Dublin, Belfast en Cork staat de telegraafdienst stil. Te Glasgow hebben een aantal telegrafisten geweigerd. Het postkantoor had gisteren slechts 12 telegrafisten naar Liverpool gezondeudoch beweerdten voile toegerust te zijn om de beweging te onder- drukken. De moordenaar Kelly, die den agent van politie Talbot in Dublin vermoordde, en desvvege door de Ju^y werd vrijgesproken, moest nogmaals teregtstaan wegens twee schoten op politie agen- ten gelost. Zijn" dediger vroeg een paar maan den uitstelom de Engelsche bladen zoo sterk tegen Keily partij haddeu getrokken, dat het van invloed zou kunnen zijn ophetvonnis. Dit ver zoek is gestaan. Binnen eenige dagen zullen op alle staats en particuliere spoorwegen in Pruissen, op last vau den minister van koophandel, proeven wor den genomen met een nieuw stelsel van verwar- ming van spoorwegrijtuigen. Zoowel de mindere als de eerste klasseu zullen worden verwarmd. Men zal zich tot dat einde bedienen vau ehe- miscb bereide zaamgeperste steenkolen. De helm, die in 1867 bij wijze van proef bij de Pruissische infanterie is ingevoerd, zal gelijk iu den oorlog met Frankrijk is gebleken op den duur niet voldoen. Daarom wordt nu voor de infanterie. artillerie en pioniers het mo del aan de achterzijde gewijzigd eu zal het zoo weder bij wijze van proef worden ingevoerd. Voorts zullen de tegenwoordige kapotjassen en oorkleppen vervangen worden door mantels, voor zien van cen kap. Den eersten avond waarop Adelina Patti zich te Moscou liet hooreu, werd zij niet alleen twintigmaal teruggeroepenmaar verdicude zij 33.800 francs. Gisteren had te Ossenisse de aanbestediug plaats voor het boinven van een scboolgebouw met onderwijzerswoning in die gemeente. Daarvoor zijn ingekomen de volgende biljetten P. J. van Remortele te Hontenisse 6900. 6840.- 6749.90 6710. 6610. 6300. 6143.— 5989.— 5860.— 5749.— 5724.- F. Jonkbeim J. Jonkheitn J. van Driessen Jak. Dubois. J. Bleijenberg J. Freijscr P. J, Visser J. Scheele Dz. H. Ringhont Jud. Dubois Iiieruit blijkt dus Stoppeldijk Hontenisse St. Janstoeu Hontenisse Neuzen Hontenisse dat aannemer geword n V V) v r>

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1