ALGEMEEN S1 No. 684. YVoensdag 13 December 1871. llde Jaarg. PUBL1CAT1E. IJinneiilaiidsche berifften. Iliiitenlandsche berig-ten. o Yastleggen en vasthouden van Honden. I)e BURGEMEESTER van ZAAMSLAG Overwegende flat in eene naburige gemeente hondsdollieid is voorgekomen Gezien art. 1 der Verordening omtrent de lionden zoo als die is gewijzigd bij Raadsbe- sluit van 12 Junij 18G8; B e s I n i t Van af den 11 dezer maand tot den nader te bepalen dag moeten in deze gemeente alle lionden vvorden vastgelegd of vastgehouden. Hiervan zijn uitgezonderd bekende herders- honden terwijl zij schaaps-kudden hoeden of drijven en jagthonden wanneer die terjagt zijn, mits onder geleide en op verantwoordelijkheid hunner meesters. Vastliggende honden mogen geen wegofvoet- pad opeubaar of nietkunnen bereiken. Het vasthouden van honden op openbare straten en vvegen moet geschieden aan een ketting of touw van niet langer dan twee meters. Zaamsi.ag, den 9 December 1871. De Burgemeester voornoemd L. VAN DIXHOORN. £Jolitiel< Over*zlert- Na eene langdurig gespannen verwachting heeft eindelijk Frankrijks grijzen president gesproken. 1 let was ook geen gemakkelijke taak thans tot het Fransehe volk te sprekeu thans nu alles uit den voorloopigen, meer en meer tot besten- digen toestand komt. Daar was zooveel te ver inijden dat de gevoelige sr.aar van den Franscken trots kou kvvetsen daar was zooveel te ontzien wat ijdele verwachtingen kon opwekken daar was zooveel in het oog te honden van den in- druk welke zijn woord in Europa zou maken. Om al deze klippeu te ontwijkan heeft Thiers zijn woord op de uiterste schaal der voorziglig- lieid doen wegen zooals nit de hieronder vol gende mededeeling van het door hem gesprokeue kan hlijken In den aanvnng zijner boodschap constateert de heer Thiers Frankrijk's voornitgang op den weg van vrede en van binnenlandsche reorgaui satie. Hij herinnerde aan den toestand, waarin Frankrijk door het keizerrijk was geraakt en stelde daartegenover hoe de natie thans getuigen kan dat het leedwaaronder zij gebukt gaat rijkelijk wordt opgewogen door de goede orde waarin zij zich thans mag verheugen.. De materiele orde schijnt geheel hersteld en de afdanking der nationale garde heeft zonder eenigen tegenstand plaats gehad. Omtrent de voltooijing van Frankrijks reorganisatie zeide de heer Thiers, dat men daartoe den tijd moet af- wachten en daarvoor den goddelijken bijstand moet inroepen in het verlrouwen dat alle ver- 6tandigen in den lande daartoe hunne mede werking zullen verleenen. Na den rampvollen oorlog, die Frankrijk had te doorstaon is de toestand boven verwachting gunstig. De staatkunde van Frankrijk zal be heerscht worden door het verlaogen naar het behoud van een duurzamen waardigen vrede. Mogten er onverhoopt betreurenswaardige poli- tieke gebeurtenissen ontstaan, dan zal men zeker Frankrijk daarvan niet als de oorzaak kuunen beschouwen. Frankrijk wil weder datgene worden wat het op grond van zijn regtgevoelt te moeten zijn en wat andere statenin bun eigen belang mogen eischen dat het zijn zal. De heer Thiers zegt verder te betreuren de ldoedige eonHicteu, ontstaan in de departementen, alsnog door Dnitsche troepen bezet. Het leven des vreemdelings moet voor iederen Franschmau even heilig zijn als dat van een landgenoot. Ten aanzien van het buitenlaud zegt de heer Thiers, dat inzonderheid met Rusland en Italie vriendschappelijke betrekkingen worden onder- houden. De onafhankelijkheid van den paus zal kracbtig gebandhaafd moeten worden doch Frankrijk wil zich dienaangaande van raadge- vingen onthouden vooral zegt de heer Thiers uit eerbied voor den grijsaard, voorwien wij alien symphatie moeten gevoelen, Tot het materiecl gebied komendc, wordt in de boodschap gezegd dat h indel en nijverheid met vol vertronwen hunne werkzaamheden her- vatten, daarbjj erkennende dat zij door de handels- tractaten veel nadeel hobben geleden. Om die reden is dan ook besloten het tractaat met Enge laml op te zeggen en nicuwe onderhandelingen aan te knoopen ten einde tot eene betere rege- ling te geraken. Wat de financien betreft, deeM de boodschap mede, dat de uitgaven met 188 rnillioen francs zijn venninderd terwijl de vlottende schuld met een gelijk bedrag is afgenomen. De regering heeit de Fransehe bank gemagiigd tot de liit- gilte van bankpapier voor sommeu van klein be drag. De militaire organisatie zal aldns plaats heb- ben het leger zal c. a. sterk zijn 150 regimen- ten infanterie ieder van 2000 manop elke duizend man zullen 4 stnkkcn geschnt aanwezig zijn. In oorlogstijd zullen alle weerbare mantien tot het vervnllen der militai'6 dienst worden gerocpen. Het jaarlijksch contingent, bij lotic.g aan te wijzen bedraagt 90 000 man zoodat er gednrende vijf jaren 450.000 man onder de wa- penen zullen blijven. In het slot der boodschap wordt het volgcnde gezegd De finaneieie toestand is boven verwachting gunstig. Frankrijk veriangd naar vrede, orde en reorga- niiatie zoowel op militair als op financieel ge bied. De geheele wereld moot zijn wenschen in dit opzigt met Frankrijk vereenigen. De heer Thiers wenscbt gematigheid en regtvaardigheid i der nationale vergadering hare verheffing boven de partijen. Voorts zegt hij Indien mijne foe wijding nog eenige weinige dagen nuttig kan zijn, rekent dan op mij. Indien mijne toe wijding u niet onmisbaar voorkomt, wanneer gij in mijne inzigten niet deelt, geeft dit dan door een enkel teeken te ker.nen. Ik zal n de mij toevertrouwde taak in beteren toestand overgeven dau waarin zij mij werd opgedragen. Tot zoover de telegraaf. Wij behoeven wel niet te zeggen dat het bovenstaande slechts een dorre schets is van het staatsstuk. H De eerste kamer der staten [generaal is tegen den 14 dezer ter vergadering opgeroepen, Neuzen, 12 December. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal albier opgevaren 84 zeeschepeu, rnetende 11777 tounen en 410 binnenschepen, in. 428012 t. eu afgevaren55 zeeschepen, in. 9582 t. en 399 binnenschepenm. 26G44 t. Totaal sedert 1 Januarij 1871 zijn het kanaal opgevaren 785 zeeschepen m. 122200 t. en 3655 binnenschepen, m. 223G30 t.en afgevaren735 zeeschepen m. 137771 t. eu 3575 binnenschepen m. 221542 t. In de 11 eerste maanden van 1870 zijn het kanaal opgevaren: 340 zeeschepen, m. 6 i 527 t. eu 3231 binnenschepen, m. 18176G t. en afge varen 307 zeeschepen m. G4559 t. eu 3158 binnenschepen m. 180068 t. ./Vxel 12 December. Naar men verueemt zal op zaturdag aaustaande tea hnize van den heer Roljjf alhier, een adres gerigt aan Z. M den koniog, ter teekening liggen. houdende verzoek tot vernietiging der verordening op het berijden der kunstwegen in de provincie Zeeland, door de stateu dier provincie in huuue laatst- gehoudene vergadering vastgesteld. teitoppelclijk:10 December. De ge- meeute geneesheer alhier. de heer J. C. Douw, is als tweede geneesheer benoemd te Aardenburg, op eene jaarwedde van /500 als helft van het tractement der arrnenpraktijk. Hontenisse, 9 December. Gisteren avond gaf onze Harmonie haar eerste winter- concert. Niettegenstaande weg en weer hoogst ongunstig waren, was hetzelve niettemin betrek- kelijk druk bezocht. V6or het begin van het Iaatste stuk wachtte der directie en den wcrkende leden der Harmocie eene hoogstaangename rerrassing. De hoog wel. geb.heer Baron Collot d' Escury, beschermheer dei Harmonie en burgemeester der gemeente besteeg de estrade, verzocht de directie bij zich, en overhandigde haar in eene gepaste toespraak, eene den vorigen dag bij ZHWG. van zijne excellentie den heer connnissaris des konings in dit gewest ontvangen fraaije medaille door zijne ex. tijdens diens jongste bezoek in deze gemeente a.in de Harmonie tot versiering van haar prachlig vaandel toegezegd. Een luid aangeheven „Levo de com mis- s a i i s des konings! L e v e Baron van L ij n d e n gevolgd door oorverdoovende hu lahs ran de vverkende leden der Harmonie en van de aanvvezige toehoordersen het Neder laudsch Volkslied beautwoordden de toespraak des waardigen beschermheers. ervolgens nam de wel. ed. heer van der Beekcommissaris der Harmonie de medaille in octvangst, in gepaste faal daarvoor den opreg ten dank der Harmonie betuigende. Dat de werkende leden onzer Harmonie met dit boogstvereerend bewys van erkentelijkheid van Zr. Ms. vertegenwoordiger in dit gewest zeer in hunnen schik zijn, en daardoor hnn vaandel zoo mogelijk voor hen nog meer waarde -zal hebben dau vroeger, zal wel geen betoo behoeven. Het provinciaal geregtshof in Zeeland heeft in de afgeloopene week het volgende arrest uit- gesproken Maria Jansen, oud 29 jaren, dienstmeid. wo nende te Neuzen was beklaagd als zou zij op den 12 September jl.des morgens omstreeks half vijf uurte Neuzen, uit de woning en ten nadeele van Jacoba Martina Schramvveduwe van Anthonij Jansen. bij wie zij destijds als dienstbode tegen vast loon en inwoniug diende, een zak met geld inhoudende de sora van f 26.77, arglistig vveggenomen en zich toegeeigend hebben, terwijl zij- bij die gelegenheid aan genoeuide weduwe, die haar op heeter daad had betrapt en haar voor de komst der politie de deur niet wilde laten uitgaan moedwillig een stoot tegen de "neup heeft toegebragt. Zij is schuldig verklaard aan diefstal gepleegd in een bewoond huis. door een loonbediende ten nadeele barer measteres, en het moedwillig toe- brengen van een stoot of slag, waaruit geene ziekte of beletsel om te werken is ontstaan en onder aanneming van verzacbtende omsfandig- hedenveroordeeld tot een correctioneele gevan- geuisstraf van d6n jaar en in de kosten der pro cedure. Het reizend publiek wordt eropmerkzaam op gemaakt datals men van Rotterdam over Roosendaal naar Antwerpen reistper Grand Central Beige, in de tweede klasse, het reisgeld vijfendertig cent minder is, wanneer men plaats neemt van Rotterdam naar Dordrecht, en terwijl men op de stoomboot blijft, van Dordrecht naar Antwerpen dan wanneer men van Rotterdam vertrekkende, in etkis plaats door neemt. Voor de terugreis geldt het bier gezegde eveneeus. De- passagiers der stoomboot Prins van Oranje van de stoomvaartmaatschappij Nederland zullen van Gibraltar met een andere stoomboot naar Nederland vertrekken. Te Westzaan is de 20jarige zoon van den mosterdfabrikant K. in het raderwerk van den molen geraaktgruwelijk verminkt was de on gelukkige weldra een lijk. Tijdens den sneeuwstorm ging een arbeider van den heer D. aldaar de zeilen van den hout zaagmolen iuhalen. De molen stond sfildoch een der zeilen was losgeraakt en om de as geslagen. De 23jarige jongeling, (kostwinner zijner moeder) ging naar boven. toen plotseling een rukwind de wieken een paar slagen deed draaijen waardoor de jongeling naar beneden viel. Hij verketrt in bedenkelijken toestand. In deu nacht van 9 op 10 December jl. ontstond ongeveer te 3 uren brand in de mee- stoof van de lieeren Remeijns onder Nieuwedorp, met het ongelukkig gevolg dat de meestoof met alles wat daar in was een prooi der vlammen werd. De woning en de toren zijn gespaard. De oorzaak is tot nog toe onbekend. Zaturdag jl. is te Rotterdam door een jongen aan de stoomboot Johan de Witteen trouimeltje bezorgd met adres te Breda. Daar het adres aldaar onbekend was, werd het troni- m-Itje aan den afzender teruggezonden. Op de terugreis evenwel verwekte het eenig vermoe- den zoodat men te Moerdijk o-'erging tot de opening onder getuigen, en alsiru vond men in deu trommel eenjwelgeschapen, pasgeboren kind. le Amsterdam is een pre'mieleening uit- geschrcver.g van f 5.000.000die vcrdeeld is in 5000 serien uitgegeven in aandeclen van een guldentot den aankoop van gronden en deu bouw van duizend burger woonhuizen binnen Amsterdam. Deze lotenj bevat 1350 hooge prijzen alle met een hooger bedrag dan de inleg uitloteudeen geen nieten. De eerste vijf jaren worden jaarlijks twee honderd burgerwoonhuizen, met twee afzonderlijk verhuurd wordende boven- woningen ter waarde van f 5000. uitgeloot ter wijl de volgende jareu prijzen in geld worden getrokkeu. De regering te Parijs heeft den verkoop van photographien voorstellende de execatie te Satory, verhoden. De Monde Illustre kwam uit met een bladzijde zwart, maar wanneer men alles met een natte spons afveegde had men do voorstelling der executie in al hare verschrik- kelijkheid. Tot nu toe is het weekhiad nog niet in beslag genonacn. Zon men soms schrijft ouze berigtgever naar aanleiding der con- fiscatieen. evenals Macbeth. „bevreesd zijn om te denken aan 't geen men gedaan heeft en niet durven terngzien naar 't geen men deed." Te Parijs nemen iu den laatsten tijd 0| onrustbarende wijze de gevallen van zelfmoon toe. Bijna alien worden veroorzaakt door d< ellende en de daaruit geboren wanhoop. He zijn de verwijderde gevolgen van hot lijden ge dureude het beleg. De meeste zelfmoorden komen van onder den middelstand, die veel meer geleden heeft dan de werklieden. Deze haddea toch altijd nog hnn sold ij als nationale garde eu bovendien de geriefelijkheden van de cantine, met brandbout kleeding en dekking maar het buis- gezin van den kleinen koopman en winkelier vau den beambte en bureauklerk ha 1 gebrek ook het hoogst noodige. Een ander gevolg van het beleg dat zich een thans openbaart is de aauzienlyke verminderin der geboorteu te Parijs gednrende de vijf laatst! maanden. Terwijl toc'h van Junij tot October 1870 de statistiek hot belangrijk cijfer van 23.375 ge- boorten aangeeftwijzen de vijf zelfde maanden van het loopende jaar slechts het aanzienlijk min- dere cijfer aan van 12.030 jonggeborenen zijnde alzoo een verschil van nagenoeg 100 pCt. Van den Moezel meldt men dat daar een strike (werkstaking) van geheel bijzonderen aard op touw gezet is, die zich waarschijnlijk wel verder zal uitbreiden. Volgens de wet moeteu de herbergiers met I Januarij 1872 de litermaat invoeren, in plaats van de kwartmaatdoch daar deze kleiner is, hebben de mcesten het nu reeds gedaan. Nu evenwel de maat verkleind is, behoorden zij ook den pnjs te vermindcren doch dat hebben zij niet gedaan. Hiermede zijn echter de habitues niet tevreden en eenparig hebben dezen besloten hun arbeid (het drinken) zoblang te staken tot de herbergiers er in toestemmen den prijs te verminderen. Het aardigste van deze strike is dat de werkstakers hierbij niets verliezen, maar zeer veel winrien, daar zij het geld, dat anders zoo rnimsehoots in de herbergen gebragt werd nu tot voordeel voor hnn huisgezinnen kunnen besparen. Hierover zijn dan ook de huismoe lors zeer tevreden en men zegt dat zij den herbergiers heimelijk aansporen om niet toe te geven, doch deu ouden prijs te blijven behoudeu. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 4 tot lO December. Huwelijks—Voltkekkingix. 7 Dec. WilUm de Putter oud 40 j., jm. en Catharine Uakker, oud 36 j.. jd. Pieter Nagtegaal, oud 27 j., jm. cu Cathelina Jansen, oud 19 j,, jd. Hcweluks-Aangiftin. 7 Dec. Michiel Ilendrik van Do. selaar, osd 22 j., jm. en Catharina Floreutina van der Slo> oud 21 jjd. Ge boorten 5 Dec. Leijntje, d. v. Michiel Harte en Francina Dieleman. Adriana Johanna, d. v. Pieter van i en van Maatje Klaassen. 8 Dec. Hendrik Egbert, z. v.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1