ALGEMEEN No. 683. Zaturdag 9 December 1871. 11 do Jam's:. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. WOENSDAG EN ZATURDAG ABONNEMENT. V E 11S C H IJ N T nil OUT COM P. <e leuzen. A D V E R T E N T I E N. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. I)e te 's Gravenhage gevestigde Conimissie voor de oprichting van een citadel-monument betuigt li«ir*telijl£ dank aan die ingezetenen van Neuzen weike daarvoor bebben Itijgedragen en ver/.oekt l)ij ben de folk barer erkentelijkheid voor de milde gift (f 33te willen zijn. Daaraan bij deze voldoende maken wij tevens bekend dat zijdie als blijk van eervolle her innering aan de nagedachtenis dergenen die in pligtsbetraclitingonder de moeijeljjkste 0111- standigheden, huu leven ten offer bragten, alsnog bijdragen voor bet citadel monument wenschen te gevenen voor de overmaking daarvan onze tusscheokomst mogten verlangen ous tot bet verleenen derzelve steeds volgaarne bereid zullen vindeu. N eI'zes den 8 December 1871. J. A. VAN BOVEN. J. J. FERCKEN. J. DE JONGE. folitiels; Overzigt. Wij," zegt een Fransch scbrijver, zijn gelijk aan schipbreukelingen, die met elkander vechten op de drjjvende overblijfselen van het vroeger vergane scliip en tot staving dezer vvanhopige lowering voert bij aan, dat de storm der revolutie reeds 80 jaren over Frankrijk heeft gewoed, en er nu nadat pas de vreesseljjke orkaan der com mune is gestild reeds weer sporen van onte- vredenlieid met den regeringsvorm en de regeer ders ran meer dan een kant zich vertoonen. Worden wij slap in den teugel geredenzegt bijwij zijn ontevreden omdat bet bestunr niet krachtig genoeg is; houdt men ons daareotegen stijf in bet gebitdan worden wij koppig en zotter. ons op onze acblerste pooten. Is Thiers rdelmoedig, dan is bij zwak is bij gestreug, dan is bij een onverdrageljjk despoot. Laat de - regering de vrijheid van drukpers misbrniken tot allerlei laagheden en lastergeschrijf. dan heet bet dat r.ij voor die kocinginne der aarde een lafliartige vrees koestertwordt de pers verhin derd dagelijks het volk op te ruijen en aan banden gelegd, dan was Frankrijk nooit in zwaarder ketenen geklouken. Zoo groeit in onzen tijd bet onverdelgbare kruid der outevre- denheidzoo blijven staatkundige tinnegieters ijverig bezig in onzen bodem het zaad der twee- dragt te strooijen zoo geven ook nu weer Bo napartistische huurlingen met kwistige band bun goud om de republiek te verderven en het derde keizerrijk een plaats te bereiden. Wij wij ten het der commune als eene misdaad, dat zij voor een oogenblik vergeten heeftdat Pruissen met het geweer aan den voetonze broedermoordende twisten aankeeken vvat doen wij nu Juist hetzelfde. De ontbindicg van Frankrijk bedreigt onsen dat dringend gevaar kan ons niet terughouden. De praetorianen van bet keizerrijk liggen in eene hinderlaag en over- rompelen zij onsdan zullen wij in den diepen afgrond vallen inwelken de staten van Zuid- Amerika gevallen zijn en wij twisteu en blijven twisten. Droevig, maar waar woord over zoo scboon een land. Frankrijk is niet alleen eene bedrei- ging voor zich zelfmaar ook voor geheel Europa. Wij moeten dat land in niets vertrou wenwij kunnen er alles van verwachten zegt v. Bismarck. Daarom moet het steeds weten dat Duitsehland de rots is waarop bet zich te pletter stoot. Ziet bet eenig licbt bres te maken in de ijzercn niuur die ons omringtdan hebben wij het dadelijk op ons lijf. Er raag dus geen enkel straallje zijn waaruit het haar zou toe scbijnen zich op ons te kunnen wreken. Wij stellen vertrouwenzegt v. Bismarck in de tegenwoordige regering van Frankrijk maar wat kunnen wij vertrouwen of ze niet spoedig door een andere zal worden vervangen. Met 1 Januarij e. k. wordt de provincie Elzas Lothariugen opgeuomen in het Duitscbe Zollve- lein deze gebeurteuis wordt echter met zckere spanning tegemoet gezieu in die streken van Duitsehland waar de tabaksbouvv een der voor- naamsie middelen van bestaaii der bevolking uitmaakt. Dit is iuzonderbeid het geval in Rijn Beijeren. De tabakin Elzas-Lotharingen gewonnen werd tot heden door de Fransche regie bijna uitsluitend aangekocht en verwerktslecbts een zeer klein gedeeite van het product verkree0, een andere bestemming. Tbans wordt de gansche massa, welke de nieuvve provincie voorbrengt, op de Duitscbe markt gebragt, betgeen natuur- lijkerwijze een gevoeligen slag aan den Phaltzer tabaksbouvv zal toebrengen. Tbans reeds laat zich de luvloed daarvan bespeuren. Nadat nu in de diingenste bekoeften is voorzien, ziet men e piyzeu weder teruggaan. lletgeen voor goede quauteit voor ruiin 8 dageu met 18 A 20 flor. nerd betaaldstaan de houders thaus reeds af voor 1 flor. en men vreest dat de prijzen no° verder zullen terngloopen, wanneer bet oogenblik eenmaai daar is dat de Elzasser tabak werke- lyk in concureutie treed met de Phaltzer proc'ucten. Volgens het Dagblad van Moskouzal de nieuvve geblindeerde batterjj, welke voor het fort keizer laul te Kroustad wordt opgerigt, eerlang geheel voltooid zijn. Zij bestaat uit zes draaiende torens elk van twee stukken van zeer zwaar kaliber voorzien en zal, wanneer zij geheel is voltooid eene som van nagenoeg drie miliioen roebels kosten. De gezamenlijke batterijen der geuoemde vesiing zijn tbans met 700 stukkeu geschur gewapend. waarvan dehelft, uit getrok ken kauounen van groot kaliber bestaande de kuustmatig vernanwde toegangen tot de reede bestrijkt, zoodat het forceeren daarvan door eene vijacdelijke vloot onmogelijk moet worden geacht. Bij eventueele verbeleriugen van het blinderin"-s stelsel van oorlogsvaartuigen zijn de defensR werken van kronstad nog voor verdere uitbrei dmg vatbaar. De president van Amerika heeft in zijne bood scbap tot bet congres de afschaffing van alle biutenlandsche belastingen aanbevolen uit<*ezon- derd die op alcohol, tabak en het zegel." Ointrent Amerika s verbomling tot het bniten- landgeeft bij te kennendat een drei^ende twist door middel van vreedzame onderhandeling was bijgelegd tusscben Engeland en Amerika en bij drukt. den wenscli uit dat dit voorbeeld navolging mag vinden. Het bezoek van den LngeLschen prins Alexis, in Amerikat was het bewijs van de moederzijdsche goede verstaud- bouding. Terwijl de president wijst op bet onbeboorlijk geoiag van den Kussischen gezant tegenover Amerikaansche arnbtenaren en deze dienten»e volge zijne terngroeping noodzakelijk bad ge- maakt, legde bij een zeer vrieudschappelijke geziudheid voor Duitsehland aan den dag. Ten opzigte van Cuba meent de president dat het bier bestaande geschil in der minne metSpanje zal worden gescbikt. Benoemd tot kantonregter te Noordwijk tnr. A. E. Croockewit, thans kantonregter te Hulst. In de tweede kamer is een nader wetsont- werp ingediend tot bekrachtiging van de heffitig van de provinciale belastingen in Zeeland, waar sedert de indiening van het vorige ontwerp, de prov. staten bebben besloten de grondbelasting met 2, die op de personele belasting met 3 op° ceuten te verhoogen. De minister van oorlogde beer Engel vaartheeft in de zitting der 2e kamer van donderdag 7 dezer medegedeelddat hij zijne portefeuille ter beschikking van den koning ge steld heeftomdat hjj ongeneigd is om mede te werken tot eene legerorgauisalie bij de wet, en ook wegens den toon van het antwoord der kamer op bet rapport over de mobilisatie. Hij zal eene kredietwet indienen voor zijn depar tement. Neuzen, 8 December. Het^ tooneelgezelscliap van den beer A. Bakker uit Vlissingen gal bier gisteren avond eene voorstclling, waarbjj bet schooue tooneelspel van wijleu den beer A. Ruiscb „'tWas maar een Loods" werd opgevoerd. Het gezelschap kweet zich uitmuntend van zijne taak en bet zou tbans onbillijk zijn een der acteurs afzonderlijk lof toe te zwaaijen waar alle toouden zoo goed voor kuune rollon berekend te zijn. Het stuk is met sucees afgespeeld en bet terugroepeu van velen, zoowel als het applans, gaven bljjk van de tevredenheid der toescbou wers over de nitvoering. Het nastukje „Een lucifer tusschen twee vnren" bezorgde een goed slot aan de voorstelling. Met belaugstelling wordt door velen eene volgeude overkomst van het gezelschap tegemoet gezien. t5r-eslcens 7 December. In den nacht tusschen 6 en 7 Dec. is de Russische bark August, geladen met bout en komemie van Ri^a met bestemming naarGent, bevvesten de Nieuvve Sluis aan den groud geraakt. Men heeft met sleepbooten beproefd het scbip in vlot water te brengen. hetwelk ecbter niet gelukt is. Nu zal men bet scliip trachten te lossen en af te tuigen. Waarsebijnlijk zal het niet meer vlot geraken. Dit is in korten tijd reeds bet vierde scbip dat aan deze kusten verongelukt. Uit Dordrecht wordt ons per telegraafge- melddat random bet eiland zooveel drijfijs gaat, dat morgen boogstwaarsebijnlijk geen enkele boot meer zal varen. Een der gevangenen in bet Luis van arrest te Dordrecht is zondagocliteud ontvlugt en heeft den gevangenbewaarder in zijne plaats in de eel opgesloten. Na te Willeinsdorp met een bootje naar Strjjeosas te zijn overgestokeu, werd hij te Buitenslnis gevat. Op bet stationsterrein te Dordrecht wordt ijverig gewerkt aan voorloopige iurigtiugen voor een bureau en goederenbergplaats. Daar de ope ning der lijn tot Moerdijk spoedig wordt tege moet gezien, zullen die inrigtingen reeds binnen eenige weken voor bet gebruik gereed moeten zijn. Op den 1 April 1872 zal het driebonderd- jarig feest van de inneming van den Brie! door de VVatergeuzen feestelijk worden gevierd. Men denkt thansna 300 jaren voor deze gebeur tenis een toepasselijk gedenkteeken op te rigten. De feestcommissie voor dit vaderlandsche linnengoed en amiere voorwerpen van waardc evenwel zonder inbraak terwijl bij een derd en bewoner pogiogen tot inbraak werden in bet werk gesteld, die echter door de waakzaambeid der bewoners verijdeld werden. De onveili<^- lieid nee nit zoodauig toe, dat de bewoners vali ai^elegeu landhoeven zich van vuurwapens voor zien. Voor een doodgraverspost te Groningen nadden zich maar even 98 sollioitauten aauge- boden. De raadsdienaar B. van 1'rooijen is benoemd. In de Purmerender courant komt voor een „proeve van eeu plan tot aflossing der Neder- landscbe staatscbuld, geraamd op 640.000.000 zoomede tot alscbaffiug van eenige belastin<*-." De geheele schuld zou in 1935 afgelost zijn en m dat jaar 32 miliioen gulden op de belas tingen gespaard worden welk resultant verkregen moet worden door de uitgifte van reutedra- gend papiereu geld. De gezamenlijke lengfe der kunstwegen in Nederland, zoowel wat rijks provinciale- gemeente als buurtwegen betreftwas, volgens opgaaf: bij bet einde van bet jaar 1870"niet mindei dan 10.751 kilometers. In de provincie Gelderland was het traject dier wegen bet grootst, nl. 2.058 kilometers; vervolgens in Zuidbolland 1.612, Noordholland 1414, Noordbrabant 1 068 Groningen 898, Friesland 886, Limburt' 819 Ovemjssel 801, Utrecht 515, Drentlie 357 en' Zeeland 323 kilometers. Omtrent de cichoreiteelt in Nederland kan over het vorige jaar bet volgeude worden me degedeeld Het getal beteelde hecfaren was volgens opgaaf 1691 waarvan 1431 in de pro vincie Friesland, 12.) in Groningen, 65 in Noordbrabant, 44 in Litnburg, 22 in Drentlie en 4 in Zuidbolland. De gezamenlijke opbren°-st wordt geschat op 32.149 580 kilogrammen zijude 19.080 kilogr. per hectare en de waarde van dezen oogst op 514.390. herinneringsfeesttracht in de voornaamste plaat sen sub-commissien op te rigten ten einde bet tot een nationaal feest op te voeren. Volgens mededeeling der maatscliappij Ne derland, is haar stooinschip Prins Hendrik, kapt. J. Hendriks, van Nieuwediep via het Suez'kanaal naar Batavia bestemdblijkens ontvangen tele gram, den 3 dezer ten 6 nor 's morgens te Port Said aangekornen alles wel aan boord hebbende de reis alzoo volbragt in 13 dagen, 19'/^ uur, met eene gemiddelde snelbeid van 103/|0 mjjl! Het stooinschip Prins van Oranje, kapt. M. C. Braat, is volgens ontvangen telegram den 2 De cember te Gibraltar aangekornen met eene ligte averij aan de machine die aldaar zal word^en gerepareerd. Te Welsrijp een dorpje van 300 zielen in de gemeente Hennaarderadeel, prov. Friesland, is in den nacht van Dingsdag en Woensdag 27 en 28 Nov. jl. weder op twee plaatsen gestoleu, j Zaturdag is te Cbampigny, nabij Parijs, een lijkdienst geboudenter gedachtenis aan de militairen die in de gevechten van den 30 November tot den 2 December 1870 bij de uitvallen tcgen de Duitschersdaar ter'plaatse en in de nabijbeid gesneuveld zijn. Bij die gelegenheid is een gedeukteeken tebunnereere opgerigt. Men scbat, dat 12 000 a 15.000 per- souen bijeenkwamenom die plegligheid bij te wonen. De aartsbisschop van Parijs las de mis. De generaal Ducrot liield vervolgens eene rede, waarin bij liulde bragt aan den inoed der dap- percn die aan de bloedigc uitvallen deel hebben genomen, en aan de onverschrokkenhcid die bet ambulance peisoneel aan den dag heeft ge- legd. „Elkeen zcide bij, heeft in die dagen zijn pligt geilaan. En nooit was er een gunstiger oogenblik, om met den vjjand vrede te sluiten, dan na dat, toen onze eer geretl was. De his toric zal te eenigei tijd zeggen, waarom de vrede niet te dien tijde, maar cerst later op ongunsti- ger voorwaarden gesloten werd." De bandelwijze der Fransche jury'sdie twee keei achter elkander iemand vrijspraken boewel bet duideljjk bewezen was dat bij een Duitscb soldaat bad vermoord, heeft tengevoUe gebad dat in de geheele sfreck die thans m Frankrijk nog door de Duitscbe Iroepen bezel is, de staat van beleg is afgekondigd en (later dientengevolge reeds zondag te Eperuay twee Franscben, die bet weder op bet leveu van een der manscbappen van bet bezettingsleger badden toegelegd, door een Duitschen krijgsraad gevon- nisd en onraiddelijk doodgescboten zijn. Het tractaat van October geeft daartoe het regt en alleen zoodoeudezeggen de Duitscbe bladen Per drie mtanden binnen Neuzenf lj franco door het geheele Rijk 1,10 tt V u n n geheel Belgie1,40 Enkele nominees f. 0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 repelsq Voor elke repel nicer0 10 Advertentien pelmve men aan de T itgevers in te zcnilen uiterlijfe Dingsdap en Vrydag namiddags DkIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1