ALGEIEE1V No. 679. Zaturdag 2-3 November 1871. 11 de Jaarg* Birmenlmidsche berigten. Buitenlandsche berigten. Jandelsberigten. n BURGEMEESTER en WETHOU AT"™!*** DERS van NEUZEN brengen ter kennis der belanghebbenden dat van de door die gemeente in 1869 aan gcgane geldleening van f 16000 zijn uitgeloot de aandeelen nis. IA 25, 3A A1 en waarvan de liouders worden verzocbt dezelvein de lnatste week dezes jaars ten kantore van den Gemeente Ontvanger. tegen betaling. in re leverenzullende in geen geval na bet einde des jaars meer rente daarvan worden te goed gedaau. Neuzen. den 24 November 1871. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BO YEN. Do Secretaris J. DIELEMAN. JPolitiek; Overzigft. Nil r. Beust het roer van staat uit handen is genomen, dobbert de Oostenrijksche monarchic nog op de onveilige baren eener slingerende po litiek. Nog is er bij geen mogelijkkeid eenig Hitzigt op te maken. Het is inderdaad een hoog spelwant bet geldt het zijn of niet zijn der eonstitutioneele regering. De beuoemde minister Kellesperg heeft het niet eens zoover kunneu brengen ambtgenooten om zicb been te verzameien, om in deze critieke oogenblikken met hem op te treden. Ook schijnt bij met deu tegenwoordigen premierAndrassy, liet niet eens te hebben kunneu worden oratrent het te volgen regeringsbeleid. De Spaansche berigten komeu altijd zeer on volledig over en het is daardoor dat men in den laatsten tijd naainvelijks wist hoe het eigentlijk met bet regeringsbeleid gesteld was. Men vreesde door een berigt overrompeld te worden dat de cortes het oneerlijk opzet der regering gesteund cn de coupon belasting hadden aangenomen. Dit is gelukkig niet geschiedhet ministerie heeft zijn ontslag gevraagd en verzekert buiten de cortes geene beslissing te zullen nemen. De cortes komen eerst in Februarij weer bijeen. De kwestie van bet onderwijs houdt in Frank- rijk zeer de aandacht bezig. De strijdt loopt of het onderwijs uitslnitend aan leeken of ook aan de geestelijkbeid zal worden overgelaten. Het spreekt van zelf dat een land waar men tot nog toe hoofdzakelijk onderwijs genoot van onderwijzers uit den geestelijken standmen niet dan schoorvoetend daarin verandering brengt. Niet ten onregte wijzen de voorstanders van het onderwijs in Frankrijk op Nederlanden in waarheid mogen we ons gelukkig achten dat zoodanige kwestien hier voor langen tijd reeds zijn beslist. Thiers heeft van de bestaande drukperswet gebruik gemaakt om twee Bonapartistische bladen op te heffen. Zeker is het dat deze, anders Napoleontische maatregelernstige bestrijding vindt; maar of ze onverstandig mag genoemd worden, laten we in het midden, daar deze bla deu zicb enkel scheneu tot taak te maken het tegenwoordig bewind aan de kaak te stellen en de natie tegen 't zelve op to ruijen. Engelands kouinginlangen tijd door haar volk voor ziek of krankzinnig gehouden wordt thans verklaard volstrekt aan geene geestver- zwakking, maar enkel aan bevige rheumatische aanvallen te lijden en deze haar een tijd lang ver hinderd hebben hare handteekening te schrijven. Wat er van is, wie zal het beslissen. maar zeker is het dat de Engelsche staatsmachine door het lijden der koningin geen enkel oogenblik stil gestaan nog in het minst geleden heeft. De overweging dat bij dezen stand van zaken het bezit van een gekroond hoofd weinig te be- teekencn heeft. doet velen in Eugeland uaar het republikeinisme overheilen. Het bij de tweede kamer ingekomen wets- ontwerp tot wijziging der militiewet atrekt tot verbooging van het contingent van 11 op 13 duizend man en afschaffing van plaatsverranging en nommerverwisseling. Wijders wordt in onder- scheidene onderdeelen de bestaande wet ge wijzigd. iNeuzen, 24 November. Bij de berstemming voor een lid van den gemeenteraad alhier, op woensdag 22 November ji. is bij de opening der stembus gebleken dat 128 stembrieljes waren ingekomen, waarvan 2 van onwaarde. Gekozen is de beer D Tbolens met 67 stemmen, terwijl de beer A. C. N. Greuu er 59 verkreeg. Dat er zicb ook rijmlustigen onder de kiezers van Neuzen beviudeu, getuigt het volgeude versje op een der stembriefjes gevonden Burgemeester 't is mjju pligt Dat ik breng hier een berigt, IV ie ik wil met mijn stem vereeren Dus schrijf ik hier naar begeeren THOLENS, scbreef de courant geuoeg THOEENS is voor lid bevoegd, Maar een ander adverteerd Dat GRENU moet zijn vereerd En wie zou als lid behooreu Zeker die hier is geboren En daarom zoo schrijf ik no Ik stem A. C. N. GRENU. Jl. dingsdag avond hadden wij het genoegen eene voorstelling bij te woneu van het tooneel- gezelschap van Vlissingen, onder directie van den heer A. Bakker, op de bovenzaal van het societeitslocaal in bet Nederl. logement alhier. Olschoon daaraau eigenlijk te laat bekendheid was gegeven, was de opkomst van het publiek, voor eene eerste uitvoering, bijzouder wel en bewees dat velen gretig de geiegenheid aangrepen, om van eene tooneelopvoering, waarvan men hier langen tijd was verstoken geweest, te protiteren, Wij vleijen ons dan ook dat deze eerste op komst den directeur moge aansporen om ons dit wintersaizoen raeormalen met zijn gezelschap te bezoeken, en dat Neuzens ingezetenen van deze geiegenheid gretig gebruik zullen maken, wetende dat een goed tooueel lean strekken tot beschaving en ontwikkeling van het algemeen. Wat de eerste uitvoering aaugaat, mogen wij ons niet veroorloven daaromtrent uitgebreid te recenseren. Zij beviel algemeen en sommige sujetten had den zeer goede momenten. Vooral de heer de Haas en de jonge jufvrouw M. Bakker hebben wij met genoegen zien spelen. De eerste vervulde in „d e Geneesheer of dat heeft mijn commensaal g e - daan" zijn rol bijzonder goed. Zijn spel was vlot en gernakkelijk, zijne mopjes wisten de laehspieren der toeschouwers in beweging te houden en uit zijne geheele voordragt bleek, dat voor hem de souffleur minder noodig was. De rol van de jonge jufvrouw Bakker in het ka- rakterstukje „de Oudoom en zijn nichtje" scheen voor haar gemaakt, en kan gezegd wor den over het algemeen uitinuntend te zijD uit- gevoerd. Ook de in de pauze door haar voorgedragen Chansonnetten waren zeer lief. De overige acteurs assisteerden naar vermogen. Slecbts eene opmerking: toen jufvrouw Chris tine in de Geneesheer" in zwijm viel zagen wij haar den geheelen duur dier bozwjj- ming lagcbec wij betwijfelen of dit wel bij den tekst van het stuk is aangegeven. Wat ons tegenviel was de muziek. De bezet- ting ontbrak er aan en de ons van vroeger gunstig bekende fluitist Stips kon ons daardoor op niets fraais vergasten. ij hopen dan ook daarin een volgenden keer te worden schadeloosgestelden houden ons verzekerd dat, waar de heer Bakker met zijn gezelschap zich bejj vert ons een aangenamen avond te verschaffen, het Neuzensche publiek niet zal achterblijven om van zijn kant te toonen, hoezeer het dit op prijs stelt. IJreskens, 24 November. Ileden vierde de heer Jac. Verlinde gedachtenis van zijn vol bragten 50jarigen dienst als scbipper van Bres- kens op Middelburg. Te opmerkelijker is deze feestviering, als men weet, dat genoemde scbipper den veldtogt onder Napoleon in 1812 en 1813 heeft medegemaakt later bij de Oostenrijkers heeft gediend, en een van de weinigen is,'die in Aug. 1815 behouden is thuis gekomec. Van vefschillende zijden, zoo van hier als te Middelburg, mogt hij dan ook de meeste blijken van belangsteliing in deze beugelijke gebenrtenis ondervinden. Wij hopen dat de heer Verlinde die nog steeds met vaste band bet roer stuurt nog lang gespaard moge worden, en eerlang in gezondbeid zijn 80sten jaardag moge vieren tot vreugde zijner betrekkingen en vele vrienden. Wclioonclijliti, 23 November. Beroepen alhier de weleerw. heer Visscher, predikant te Fort Baih (Zuid-Reveland). VVjj vernernen dat door een onzer voor- naamste Hollandsche reeders in de vorige week een bezoek is gebragt aan Vlissingen. met het doel om aldaar een groot huis te koopen en zich aldaar te vestigen. Volgens de Maas en Roerbode hebben jl* maandag of dingsdag te Maastricht een officier en een leeraar aan bet gymnasium en aan de hoogere burgerschool aldaar geduelleerd met een pistool. Maandag heeft te Beetsterzwaag de finale toewijzing plaats gehad van 20 perceelen lioog- veen gelegeu onder Appelscha en Toehteloo. De verkoop was Imitengewoon levendig, zoodat er zeer hooge prjjzen werden geboden. Voor een perceel werd f G.62 per 16 centiaren (dat zou ruira 4100 per hektare zijnj) geboden eene som die nog nimmer besteed is. Gp 18 dezer is te Groningen een huvve lijk gesloten tnsschen twee doofstommen. De bruidegom is te Amsterdam gevestigd, de bruid woonde te Groningen. Sedert eenige dagen bevindt zich de lijfarts van den ex keizer, dr. Conneau te Parijs. Naar men zegt zou Napoleon hem opgedragen hebben om zich op de boogte te stellen van de stem ming die iu Parijs heerscbtvan daar dan ook dat dr. Conneau zicb 't meest iu de koffijhnizen ophoudt of men hem ontmoet op hijna alle andere openbare plaatsen. Napoleon schijnt weinig ge- loot te slaan aan de doorgaans zeer optimistische berigten die hem door zijn agenten gezonden wordenen dus de zaken eens te willen zien door de oogen van iemand waarin hij onbepaald vertrouwen stellen kan. Ge krijgsraad te Versailles heeft eindelijk itit8praak gedaan in de zaak der moordenaars van de generaals Cldment Thomas en Lecomte. Hoewel zij tot het laatste oogenblik plegtig hun onschuld betuigden werden Ardagner en zeven andereu ter dood veroordeeld een der beschul digden een Pool is tot levenslangen, twee tot tien jaar dwangarbeid en eenige anderen tot versehillende straffen verwezen. "Zeven beschul digden, waaronder twee vrouwen, zijn bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Hoe lang het duren zaleer het gebonw van het ministerie van financiende tuilerien en het palais royal te Parijs weder hersteld zijn, is eenigermate hiernit af te leiden dat de prefect der Seine heeft anngekondigd de vcrpachting van het regt tot aanplakken gedurende drie° zes en negen jar.en op de schuttingeu en raster- vverkendie rondom de terreinen geplaatst zijn. Gen prins on Bismarck, die volgens sotn- migen thans feitelijk de absolute alleenheerscher van Duitschland is werd dezer dagen weder vorstelijke eer bewezen door de spoorwegrnaat- schappijen. Deze bebben n. 1. een prachtigen salonwagen laten vervaardigen en ter besclnk- king van den prins en zijne geraalin gesteld. Hij heeft maar te bevelen op welke lijn de wa- geu moet geplaatst worden; het prachiige rijtuig is buiten de cootrole, zoodat de familie Bismarck voorfaan niets meer op de spoonvegen te beiaien heeft. De Duitsehe regering heeft het volgende aan Straatsburg toegestaan Voor der. herbouw van de nieuwe protestantsche kerk 800.000 frankenvan de prefectunr 650.000 fr. de bibliothoek 600.000 fr.de schilderij verzame- ling 600.000 en van den grooton sckouwbur" 1.100.000 fr. Ge politie in Geneve is eene industrie op t spoor gekomen, die aan eene soortgelijke hier te lande van een paar jaar geleden herinnert. Een zekere heer Berthoy, directeur van een on- [angs opgerigte bank, had, met behulp van een njzonder bekwamen lithograaf, nie.t meer of min (lei dan een millioen valsche Erie spoorwe°'- en Eyonsche Crediet action in voorraadtoe°n hij door de politie, die een enkel van die exempla- ren op haren wcg ontmoet had, werd gesuapt. J- "der de medepligtigen, die van den prins geen kwaad wisten, maar ter goeder trouw aan deze men we hankoperatie deelgenomen hadden be- hoorde ook de bruid van deu bankier, wie hij jut galanterie of met liet doel haar van meet af in zijn hniseljjk lief en leed te doen deelen, ecu plaatsje aan zijn lessenaar had ingeruimd. 't En gagement zal nu vermoedelijk wel afraken. Meermalen is men gewaarschuwd fmren groene lampekappeu die vaak arsenicnm bevat- ten. De Nene Pr. Zeit. vermeldt een geval van een aichitect te Berlijn die tengevolge van laat werken bij zoo'n kap verschjjnselen van epilep- tisehen aard en sterke aandoeningen der oogen kreeg. loen de lampekap op raad van zijn docter veiwijuerd was herstelde hij zeer spocdig. Nog heeft de winfervorst zijne ruige mats nog maar even hoven den horizont vertoond en reeds beginnen de wolven zich iu de burnt van na te vertoonen. Bij heele troepen loopen deze ongenoodige gasten de dorpen af. reeds zijn een knaap van 12 en een nieisje van 10 jaar de slagtoffers buDuer vraatzucbt gevvorden. - Eeu der slagtoffers van den grooten brand te Chicago bad twee dagen nadat zijn liuis inboedel enz. verbrand wasuit onde plankeii een ruwe hut getimmerd. Het uithangbord door bem zelf geschilderd laid aldus „John Wilson, schoenmaker, beeft alles verloren, behalve zijn vrouw, kinderen en energie." In den staat New Hampshire is de wet tegen de dronkenschap met liet volgende artikel veischerpt„De schadedie een besckonkene aanrigt. moet worden vergoed door den lierber- gier, ten wiens huize de ongelnkkige zich aan het gebruik van sterken drank te buiten heeft gegaan. Bij nalatigheid in die vergoeding van de zijde des tappers zai deze met eene boete van 50 tot 100 dollars gestraft worden." M Dordrecht23 November. St. licolaas. 23 November. 277ste Staats-Iioterij. O Bij de op 15 November te Ofcn, ten ora-staan van £2*tans en Getuigen, plaats gehad hebbende trekking der Kon. Hong. Premi iloten, zijn op de volgende Serien en Nora- mers Groote Prijzen gevallen: Serie 2181 no. 43 100000 Scrie 2181 no. 10 f 500 500 n 3978 v 30 ir 15000 3688 a 3 5000 V 2478 n 6 1000 M 2478 ti 18 1000 V 3688 8 1000 V 4644 n 3 1000 tl 246 11 11 ii 500 2478 2478 3197 3633 3688 5939 19 500 21 500 48 500 1 500 33 500 Verder zijn nog dc 5852 en 5868, iedor a t ^VAVnn.vn Alle hier niet genoemde prijzen beneden f 500.— ,.iJU na u zien in de uitvoerige Trekkingslijstdie door de firma ISiUN THAI. C. te Amsterdam wordt uitgegeven Serien 579, 589, 1452, 1462, 263], 50 Nommers, getrokken. zijn na te Aanvocr van Nieuwe Tarwe iets ruiiner, vraag levendiger prijzen bijna onveraaderd. ltogge 10 cent lager. Zomergcrst 10 a 20 cent hooger. Bruinebuonen 5') cent lager. Erwten iets lager. Overige Grauen als vorea. I'uike Zeeuwsche en Vlaamsche Tame f 12,70 a f 13 2" Overmaassche f 10,10 a f 12,20, goede f II,'.to f l 80 Rogge, Zeeuwsche en Vlaamsche f 7,50 a f 8, Overmaassche f 7,80 a f 8,60. Gerst, Zeenwscbe en Vlaamsche winter f7,M| a f 8,20, Overmaassche f 6,60 a f 7,10, Zeenwscbe en Vlaam sche zomer f 6,50 a f 7,00, Overmaassche f 5,50 a f 6 00 Haver, dunnc f 2,5C a f 3,50, dikke f 3,70 a f 4,20. Pa'ar- denboooen f 7,20 a f 8,20. Dnivenboonen f 7,80 a f 8,50. ittehooneu f 11,50 a f 14,00. Bminebooncn f 10.00 a f 13 110 Erwten f 9,50afl0,00. Koolzaad f 15,60 a f 17,--. Lijnzaad a f Tarwe fr. 30,50. Rogge fr. tl7.70. Boekweit fr. 17,50 Haver fr. 8,Gerst fr. 15,70. Boonen fr. 21,50. lijuz.aad Ir. 24,40. J Prijzen van f 100 en daarboven. lste Klasse. Trekking van 2023 Nov. f 20000 no. 4825. f 5000 19750.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1