ALGEMEEN No. 678. Woensdag 22 November 1871. 11 tie Jaarg. Binnenlandsche berigten. WOE JSTsdag eisj zatuedag ABONNEMENT. VERSCHIJNT I) II O SI T COUP, te Xeuzcii. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven nomen. worden niet aange- folitieli Overzigft. Welke weg gaat Oostenrijk op, was de alge- meene vraag, toen de verrassende tijding van de aftveding van deu rijks kanselier werd aan gekondigd, die sedert 1866 getoond had voor de moeijelijke taak tot opbeuring en herstelling dezer verachterde en in meer dan 66n opzigt ontredderde monarchie, meer dan iemand anders in staat te zijn een man als Bismarck in Pruis sen, gewapend met het ijzerharde borstharnas waarop alle partijen hun overdreven pogingen, hnnne roekelooze eisehen, geheel schadeloos zou - den zien afstuiten. Hier raeende men het constitutioneele Oosten rijk in zijn gang te zien gestuit en deze belang rijke monarchie in Midden-Europa te zullen zien tcrugkeeren op den weg eener scherpe reactie op het gehied van godsdienst en staatkunde, daar, dat de bcgonnen toenadering met het ver- cenigde Duitschland zou worden gekeerd in vijandschap en onverzoenlijkheid, en een dolzinnig liajagen van het prioraat in Duitschland daarvoor in de plaats zou treden. In een 66n woord dat de gansche vijf jarige arbeid door de opoffering van dezen staatsman zoude zijn vernietigd. Die vrees werd in en buiten het land zoo levendig gekoesterd en geuit, dat de ex-kanselier het noodig geacht heeft in eene circulaire aan de gezanten zijns rijks zijne inzigten bloot te leggen. IIij zegt, dat alleen beweegredenen van per- soonlijken aard en inzonderheid zijne gezond- heidstoestand, hem bewogen hebben zijn ontslag aan te vragen en herinnert dat bij gednrende zijn bewind niets voor oogen gehad heeft, dan eene verzoening met alle rijanden van Oosten rijk tot stand te brengen. „lk kan," zegt de ex minister, „met eon gerust geweten aan mijn opvolger de vrachten nalaten, van een verzoeningsgezinde en tevens waardige politick, tot wier uitvoering de keizer mij be noemd bad en welke door de vertegenwoordigers zijner volkeren in hunne laatste zittingen zijn goedgekenrd." Omtrent de man aan wier handen tbans het lot van de Oostenrijksche landen is toevertrouwd, deelen wij hieronder 't volgende mede Andrassy werd geboren in 1823 en dankt zijne opkliraming in de staatdienst aan den rol, door hem gespeeld in 1848. Bij het uitbreken van den Hongaarschen opstand had hij, hoewel slechts 24 jaren ond de aandacht zijuer landgenooten weten te trekken die hem naar den landdag van Presburg afvaardigdenhij vertegenwoor digde daar het comitaat Zemlin en werd met Kossuth benoemd in eene eommissie, belast met het ontwerpen van het programma der hervor- mingspartij. Toen de Oostenrijksche bajonetten hem kwamcn storen in zijn werk, greep hij naar de wapenen en kommandeerde den landstorm van het comitaat Zemlin in het gevecht bij Schwecbat. De voorloopige Hongaarsche rege- ringdie te Debreczin haar zetel had, oordeelde hem echter meer gescbikt voor de diplomatic dan voor het leger en benoemde hem tot haar gezant te Konstantinopel. Toen de Hongaarsche opstand met geweld van wapenen was onderdrnktwerd Andrassy bij verstek ter dood veroordeeldbij decide het lot van een aantal zijner landgenooten, wier naam met de geschiedenis van Hongarije onafscheide- lijk is verbonden, en ging in ballingschap naar Frankrijk. Van 1848 tot 1857 woonde bij meestal te Parijsgedeeltelijk ook in Engeland. In laatstgenoemd jaar verleende Frans Jozef, die hct oorlogsgevaar van de zijde van Frankrijk zag dreigen eene algemeene amnestie aan de staatkundige veroordeelden Andrassy maakte van deze gelegenheid gebrnik en keerde naar zijn vaderland terug. Na do afkondiging van het October patent, waarbij aan Hongarije het regt van vertegenwoordiging werd gegeven, werd hij door 6en der kiesdistricten naar den landdag afgevaardigd, waar hij zich onmiddelijk aansloot aan de Deak partij, die de zelfstandigheid van Hongarije in Jiaar programma had geschreven. In 1848 ter dood veroordeeld, staat dus deze man thans aan het hoofd van den Oosteurijkschen staat. VVelk eene lotswisseling De Duitsche rijksdag gaat voort met bet nemen van de maatregelen, welke het denkbeeld van Duitschlands eenheid, ook op ander gebied dan die des oorlogs, tot waarheid maken. Het voorstel tot eene algemeene muntshervor- ming verzekerd zijnde, is een nieuw voorstel van niet minder algeineen Duitseh belang, aange- nomen, namelijk dat eener algemeene reglsoefe- ning. Voor bet geval dat de II. vader tbans zijn verblijf in Frankrijk mogt willen vestigen, heeft Thiers hem het kasteel Pan, gelegen in het de- partement der Pyreneenaangewezen een vor- stelijk verblijf, vroeger door de koningen van Navarre bewooud. Met het oog op den kwijnenden toestand waarin Parijs op dit oogenblik verkeertschijut de regering er werkelijk op bedacht te zijn haren zetel wederom in de wereidstad te vestigen en 's lands vergadering, zoo dikwerf door de oude zondares zoo medoogenloos uiteen gescheurd en verjaagd, weder aan haar te willen toevertrouwen De discussie over het dubbele gezantschap te Rome is afgeloopen. Nadat de minister van binnenlandsche zaken bet voorloopig behoud der missie breedvoerig verdedigd en gezegd had dat ods land uit eigen hoofde in dezen niet moest voorgaan tot opheffing dezer gezantscbapspost is ten slotte het amendement Dumbar aangeno- men met 39 tegen 33 stemmen, waarna het ge- heele hoofdstuk buitenlandsche zaken met alge meene stemmen is aangenomen. Neuzen, 21 November. Van de 191 kiezers hebben heden 128 aan de kerstemming voor een lid van den gemeenteraad deelgenomen. Bij beschikking van den minister van bin nenlandsche zaken van 17 dezer wordt verplaatst met ingang van 1 Januarij e. k.de ingenieur D. N. Labrijnthans te Neuzennaar Assen terwijl de ingenieur J. W. G. Steinekerthans te Maastricht, naar Neuzen wordt verplaatst. Door de arrondissements-regtbank te Lei" den zijn ter vervnlling der vacature van kan" tonregter te Noordwijk, de volgende heeren voor* gedragen. Mr. A. E. Croockewitkantonregter te HulstJ. W. Moutongriffier bij het kanton- geregt te Beverwijk en J. C. Dupui, griffier bij het kantongeregt te Gouda. Breskens, 20 November. In de afge- loopene week had alhier aan de haven een voorval plaats, hetwelk ernstige gevolgen had kunnen hebben. Een Arnemuidsche visscher, van het dorp komende, en zich naar zijne schuit willende begeven, viel, door den donker misleid, in een, aan de haven aanwezigen welpnt. Op zijn geroep snelde men spoedig toe, en met behulp van eene ladder mogt bet hemgelukken, met eenige kneu- zingen aan het hoofd, uit den put verlost te worden. Alweder een bewijs hoe nuttig ook bier eene verlichting op het haventerrein zoude zijn. De beide schepen aan de Nieuvve Sluis en Zwartepolder (zie ous vorig nommer) zullen geheel verloren zijn, terwijl ook van de ladin gen, porcelein-aarde eu krenten, niets teregt zal komen. Beide wrakken, die door de bemanning verlaten zijn, zullen waarschijnlijk spoedig rer- kocht worden. De beer H. M. Hubregtse hulponderwijzer te Sluis is benoemd tot hulpondervvijzer aan de school der le klasse te Goes. De arrondissements-regtbank te Middelburg heeft jl. woensdag het volgende vonnis uitge sproken. Francies Lanretoud 26 jaren visscher te Philippine, was beklaagd van op den 12n Septem ber jl. gepleegde overtrading van het reglement van politie voor de polders in Zeeland, door het verboden rapen van mosselen, alsmede van verzet jegens de marfschaussee in zee en aan het strand onder Domburg. De brigadier van der Weide en de mar6chauss6e Hendriks zagen op genoem- den datum twee hoogaarsen in zee liggen en twee mannen op de berm in zee bezig met het rapen van mosselen welke mannen echter op de na- dering van de beambten in zee sprongen en pogingen in bet werk stelden om hunne vaar- tuigen vlot te krijgen en te ontkoinen. De beambten begaveu zich mede in zee. Inmiddels was een der vaartuigen vlot gekomen en buiten bereik De beklaagde had zich echter niet tijdig genoeg kunnen verwijderen, doch weigerde om zich op aanmaning der mankffiaussSes op het strand te begeven en verzette zich, zoodat het noodig was dat hij met wapenen werd gedreigd. Ook gaf hij een valscken naam op, doch zeide later zijn waren naam, nadat die reeds gebleken was uit papieren, gevonden aan boord der hoog aarsch waarheen de raar6chauss£e Hendriks zich inmiddels tot onderzoek begeven had. De beklaagde is schuldig verklaard 10. aan het verboden rapen van schelpvisch van een nit zee nitspringende berm onder Domburg, en 2o. aan verzet tegen bedienende beambten in de uitoefening hunner bediening en te dier zake veroordeeld tot eene geldboete van f 10 en eene maand gevangenisstraf, alsmede in de kosten. Men verneemt, dat gedep. staten van Zee- laud, uit de dezer dagen ingestelde enquete no- pens de verkiezing van een lid van den gemeen teraad te Bruinisse, aanleiding hebben gevonden om die verkiezing te vernietigen. Volgens het Vaderland loopt in den Haag het geruchtdat de minister van oorlog zijn ontslag zou hebben gevraagd. Het tijdstip zijner aftreding zou echter nog niet bepaald zijn. Het blad deelt dit gerucht niet dau onder reserve mede. Zaturdag nacht is onder Roosendaal een zware misdaad gepleegd. De jagtopziener G. Branderhorst, op surveillance zijnde is door een bekenden strooper door toegebragte slagen met den kolf van het geweer, van het leveG beroofd. De verslagene laat eene weduwe en drie kinde- ren na. De moordenaar is ongehuwd en is reeds in handen der justitie. Te Rotterdam is een conducteur der poste- rijen gearresteerdverdacht van het ligten van geldswaarden nit de brieven op het traject tus- schen genoemde stad en Amsterdam. Z. K. H. de prins van Oranje heeft het beschermheerschap aanvaard van de Nederland- sche Nationale Vereeniging van Werklieden te 's Hage. De wet van 20 Junij 1870 (St. bl. no. 132) betreffende de buitenlandsche loterijen en waar bij de wet van 1814 wordt afgeschaft en het verbod van de aankondiging ter verspreiding van loten in die loterijen wordt opgeheven, verbiedt toch in de art. 1 en 5, vreernde loterijen aante- leggen of te colleeteren op een boetevolgens de wet van 1814, van 100 zilveren ducatons. Een winkelier te Amsterdam stond op 17 dezer voor de regtbank alhier teregtbeklaagd van overtreding der art. 1 en 5 der wet van 1870, door K.K. Oostenr. premieloten te hebben gede- biteerd, dat bekl. bekende op naam van den beer Jsenthal te Amsterdam te hebben gedaan. De subst. offic. jhr. mr. de Jonge requireerde schul- digverklaring van bekl. aan overtreding van ge noemde artikelen der wet en tot veroordeeling een geldboete van f 350. Bij dat requisitor werd overgelegd het vonnis der Utrechtsche regtbank in de zaak van Dumosch. Bekl. droeg zelf zijne verde liging voor, hij be- riep zich op andere personen die dezelfde loten debiteerden en dan ook hadden moeten zijn ver- volgd en meende ten slotte, dat hij niet onder de terruen der strafwet viel. Uitspraak den 24 dezer. Voor de Haagsche regtbank stond donderdag een winkelier teregt wegens het collecteeren in buitenlandsche loterijen. Het openb. min. eischte eene geldboete van 100 zilveren ducatons f 315. Den 14 December a. s. zal er te 's Hage een vergadering gehouden worden van het Ne- derlandsche centraal comite \an het roode kruis. Uit de noordelijke prnvincien werd dezer dagen zooveel vee naar Utrecht vervoerddat de Centraal-Spoorweginaatschappij wagens te kort kwam. Men rekent dat in de laatste 14 dagen ongeveer 12.000 stuks vee vervoerd zijn meereu- deels voor Frankrijk bestemd. In zekere gemeente van deu Alblasser- waard werd onlangs een verwer door het ge- meentebestuur belastom het hek aan den ingang der begraafplaats te verwen. Boven dat hek is een heel goed nagemaakt doodshoofd geplaatst, dat mede „naar behooreu" moest geverfd worden. Toen de verwer, naar zijne meening, zich zeer verdienstelijk van zijne taak gekweten had werd het geverfde hek door een lid van het gemeentebestuur in oogenschouw genomen en aan den verwer de opmerking gemaakt, dat het „doodshoofd" er zoo „raar" uitzag. „Ja, kijkzie je," sprak de verwer, „ik heb het doodshoofd een kleurtje gegevenomdat hetglad af witer zoo dooijelijk uitzag. Nou loopt het zoo erg niet in 't oog." De man sprak de waarheid, hij had bet doods hoofd zou wat „rozekleurig" geverfd. De dyssenterie (roode loop) heeft in 14 gemeenten van Gelderland sterfgevallen veroor- zaakt. In September stierven 56, in October 39 lijders aan dyssenterie, totaal 95, waaronder 53 te Harderwijk, 13 te Ermelo, 7 te Stad Doetin- chem, 6 te Epe5 te Borculo. De gemeente Ilattum zal dit jaar een twee- de leening sluiten met de maatschappij voor gemeeutekrediet te Amsterdamditmaal ten bedrage van f 20.000, grootendeels ter voorziening in de kosten van het bouwen eeuer meisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs, tevens kostschool. Men leest in het Vaderland „Lexmond, 17 November. Terwijl de vreese- lijke pokken-epidemie in onze gemeente blijft heerschen en bij voortduring nieuwe slagtoflfers vergt(men mag beweren dat schier een tiende gedeelte der bevolking sedert Mei aan die ziekte is overleden) neemt de tegenzin tegen de vacci- natie af, en laten zich velenter elfder urehe- laas inenten. Het gemeentebestuur heeft de openbare school tijdelijk gesloten. Ook deden zich sedert eenige dagenenkele hevige ge- vallen van* typhus voor." Als een bewijs dat bet vooroordeel tegen de inenting der runderen van lieverlede begiut te wijkendient dat in de gemeenten Lopik Jaarsveld en Willige Langerak door den plaats- vervangenden districts-veearts reeds 118 stuks zijn ingeent. Te Ureterp is iu de vorige week een jongetje geboren dat reeds bij zijne geboorte oud oom was van een jongen van zes jaar. Men meldt uit Warfifum aan het Vaderl. „Het adres van de heeren G. J. Geertseraa c. s. heeft de andere provincien in de meening gebragt, dat de Groningsche landbouwers bijna alien tegen- Per drie maanden biimen Neuzen f I, franco door hct gehcele Rijk 1,10 I tt goheel Belgie1,40 Enkcle nommcrsn 0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Brievcnbushouders. BIJ Tan 1 tot 4 regels0,40 Voor clke regel meer,0,10 Advertentien gelieve uicn nan ile Uitgerern in te leuden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1