ALGEMEEN No. 675. Zaturdag 11 November 1871. Birinenlandsche beriaten. Buitenlandsche beri^ten. 11 de Jaarg. ABONNEMENT. V E R S C II IJ N T "WOENSDA.Gr EN ZATURDAG bij 1) II O 1 T COM P. te Iteuzen. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. JPolitieli Overzigt. Al8 aan bet strand een 7,ware branding ge tuigt hoe op het daar voorliggend watervlak alles kook en bruist, als hemelkooge golven elkander rustloos opvolgen en oogenblik op oogenblik dreigen de hechtste waterkeeringen to versliudcn, dan is bet bijkans onmogelijk zich die zelfde uitgestrekte vlakte binuen weinig tijds voor te stellcn als een effen rueer, waarop geeD eukel windje het zeil van den racksten boot voor 7.ijne vaart genoegzaam doet zwellen. Eveneens en meer nog is (lit het geval met de maatschappij, waar hartstogt en begeerlijkheid de oude keer ponten van wet en orde omverwerpen en een vreestelijke branding de beroering toont waarin het watervlak des maatschappelijken levens ver- keertalom dood eu verderf om zich been spreidende. Hoo sprak men voor weinige maanden, komt Frankrijk ooit te boven, wat het in den jongsten oorlog geleden heeftwaar riep men in den tijd der commune, zal het einde zijn van dien gruwe- ljjken toestand waarin leven noch bezitting te Parijs meer veilig ishoe zal die dus oniroerde maatschappij weer tot stilstand komen E11 tocb kunneu wij mededeelen dat, hoezeer de naweeen der ondervonden rarnpen nog wer- ken de Fransche maatschappij tot eene rust en kalmte is teruggekeerd zooals ze in de laatste 30 a 40 jaren niet heeft gekend. Op Allerheiligendag stroomdeu duizendeu treu- rende naar het kerkhof Pere la chaise om de graven hunner gestorvene vrienden te bezoeken. Meer dan 200.000 personen gingen door het groote ijzeren hek dat de doodenakker van de bewooude wereld afscheidt en legden immortellen krausen op de zerkenwaaronder het overschot der overledenen rust. Het treurigste tooneel bood de plants aau waar honderden communisten, die door de regecringtroepen gefusileerd waren, op het laatst van Mei en bloc begraven zijn. Vele armoedig gekleedde vrouwen knieldeu op de zwarte aardewelke de kuil overdekte, eu wierpen weenende hunne offers neder. hopende dat zij in de nabijbeid mogten vallen van de plaatswaar het lijk van haar echtgenoot haar vader of zoon ruste. Zelden heeft Parijs zulk een droevige „AllerheiIigen" den gedenkdag der dooden beleefden die stilte ze werd door geen enkelen oproerkreet verbroken terwijl er ge- zorgd was dat de menigte zich alleen in een enkele rigting kon voortbewegeu. Treffend contrast op den toestand van voor slecbts weinige maanden. De krijgsraad van Versailles is nu genaderd tot de eigenlijke moordenaars van de generaals Lecomte en Thomas. 27 personenwaaronder 2 vrouwen zijn beschuldigd meer of minder de handen in den moord te hebben gebad. 100 getuigen zijn opgeroepenmaar tot nog toe is weinig licht in de zaak opgegaan. Omtrent Spanjes finantiele plannen valt wei nig te zeggen. Het verdient opmerking, dat eene pas ingestelde regeering met zulke plannen voor den dag komt. Daarenboven, wat beteekenen die voortdurende oneenigheden tusschen de partijen van Sagasta en Zorilla waarvan men verhaalt dat ze maar zeer weinig in beginselen verschillen en den eenen dag dat ze vereenigd en den anderen dat ze weer gescheiden zijn. •Wordt hier 00k een overlegd staatkundig comediespel gespeeld. De woede der Portugeesche pers over de plannen van den Spaanscben minister van finau cien kent geen grenzen. Ze raadt het publiek dringend aan zijn geld terug te nemenen de Spaansche fondsen dalen aan de Lissabonscbe bears roortdurend. Uit Oostenrijk een gewigtig nienws. Von Beust, meldt de telegraaf, heeft wegens zwakke gezondheid zijn ontslag gevraagd en bekomen. De leider dus der Habsburger staatshulk ge- durende de moeijelijkste jaren, de regterhand des keizers, de man die men niet ontkennen kan dat met veel kracht en doorzigt bet slin- gerende en lekke vaartnig bestunrde, zal het roer nit zjjne handen in die van graaf Andras- sij overgegeven. o iNeuzen, 10 November. De uitslag van de verkiezing voor een raads- lid alhier op 7 dezer was als volgt ingeleverd 113 billetten. van onwaarde 2 geldig. .111 Volstrekte raeerderheid 56. Hiervan bekwamen D. Tholens 45 stemmen. A. C. N. Grenu 40 J. A. van Boven 7 P. Moes 6 G. Dees 4 A. de Feijter Pz. 2 en G. van de Vrede, J. C. P. Blees. D. Scbeele Rz., J. L. van IJsselsteijn J. van Pienbroek A. Tholens Az. en F. Dees ieder eene stem. De overstemming tusschen de twee eerstge- noemde beeren is bepaald op 21 dezer. Tengevolge van het veelvuldig opkoopen van vee in den laatsten tijd door Belgische kooplieden, was de uajaars paarden- en veemarkt alhier zwak bezet. Ook werkte daarop nadeelig dat de voor- naamste toondag te Goes, waarvan het alhier doorgevoerd wordend vee in den regel nog hier ter markt komtthans eerst in de derde week var. November plaats heeft. Er waren slechts aangevoerd 32 runderen 8 paarden en een vijftigtal biggen. De premieu werden uitgereikt aan Ivo Lam- brecbts te Ertvelde voor het meeste rundvee de meeste paarden en bet scboonste stuk rund vee van buiten de kantons Axel en Hulst aan- gebragtaau E. J. Levi alhier voor de scboon ste koe van binnen die kantonsaan A. de Feijter alhier voor het scboonste paard en aan P. Willems te Sluiskil voor de meeste varkens. De beer H. P. W. Steenkamp, geneesheer alhier, is van de 22 sollicitanten benoemd tot gemeeutegeneesbeer te Oostvoorne, prov. Zuid- Holland, op een tractement van f 700 's jaars. Mag dit tractement hoog worden genoemd het blijkt daaruit ook, dat de stand van geDees- heer eene betere toekomst wachten de ge- meentebesturen van het platteland zullen niet te karig mogen zijn in het verleenen van tracte- menten, overeenkomstig dien stand willen zij hunne gemecnte in het vervolg niet geheel van geneesknndige hulp verstoken zien. Axel9 Novemher. Gisteren wilde de treinwacbter aan de Kijkuit, H. Koemansvan den spoorweg MechelenNenzen. eenen wagen met snikerpeeen geladen, welke door de loco- motief voortgeduwd wasen aan eenen anderen wagen vastgemaakt moest wordeD, tegenbouden, met bet ongelukkig gevolg, dat hij tusschen de twee wagens aan de borst werd verpletterd boe- wel men van buiten aan het ligchaain geene wonde kon bemerken, was de man terstond een lijk eeue vrouw eu drie kinderen betreuren bet ver- lies van een oppassend man en vader. Hontenisse, 6 November. Gisteren had alhier de aangekondigde schietwedstrijd plaats van de sedert een jaar bestaande koninklijke scherpscbntters-vereeniging „prins Frederik Hen- drik." De scbijf was geplaatst op eenen afstand van 200 passen en de uitslag was als volgt le prijs een zeer fraai album met het portret van den geverde hoog wel geb. heer Baron Collot d'Escnrykapitein kommandant van het korpswerd behaald door den le Untenant J. van Sikkelerus met 41 punten de 2e prijs een groote tafellampgeschenk van den heer A. van der Beck, pciniingmees'.er der vereeni- ging, door den scberpschutter J. van Krooncnburg met 36 punten de 3e prijs, eene porte cigare met berlijnsch zilveren beslag, uitgeloofd door den eersten Untenant voornoemd, door den heer A. van der Beek voornoemd met 25 punten de 4e prijs, twee fraaije kandelaars geschenk van de lioog wel geboren vrouwe, Baronesse Collot d'Escurydonatrice der vereeniging, door den korporaal L. J. van Braband met 24 punten de 5e prijseene tafellamp geschenk van den heer J. J. van Arenthals, lid van bet bestnur der vereenigingdoor den hoog wel geb. heer kapitein kommandant voornoemd met 20 punten de 6e prijs, eene fraaije berlijnsch zilveren tabaks- doos, geschenk van den beer J. Kroon, secretaris der vereeniging, door P. van Heese met 19 punten de 7e prijs twee vazen geschenk van den 2e luitenant J. A. Pateer Ez.door den korporaal J. Weeserpoel met 18 punten de 8e prijs een boekwerk in twee deelen geschenk van den beer J. van Braband, lid van het be- stuur der vereenigingdoor den scherpscbutter P. J. van Braband met 18 punten de 9e prijs een sabel met draagband uitgeloofd door de ver eeniging. door den scherpscbutter P. van Sikkele rus met 18 punten; (de laatste drie in die orde toegewezen na overkamping)de lOe prijs een theekomfoor,geschenk van den heer B. Heijndrikx, door den beer J. J. van Arenthals, lid van het bestuur der vereeniging, met 17 punten delle prijs, eene tabakspijp, geschenk van jufvrouw van Sikkelerus, door den scherpscbutter J. Jacobs met 16 punten; de 12e prijs eene tabakspijp, geschenk van den scherpscbutter J. van der Meeren door den scherpscbutter L. Sinke, met 14 punten na overkampen met den sergeant- majoor intructeur D. Lamersden sergeant P. Neeteson en den scberpschutter P. Dronkers. Voor de contribueerende niet werkende leden waren twee prijzen uitgeloofd: le eene fraaije tafellamp door de vereeniging. eu 2 een boek werkin twee deelen door den heer J. van Braband. lid van bet bestnur der vereeniging; de eerste werd behaald door den beer P. van Arenthals. timmerman en de 2e door den heer P. Fruijtier landbonvver beiden te Hontenisse. Zoo in de marschen als op het terrein van den wedstrijdeu bij de uitdeeling der prijzen werd bet feest opgeluisterd door het spel der harmonie St. Cecilia. De door het gemeentebestuur van Yzen- dijke uitgeschreven geldleening groot f 20.000, ad 5%' ten beboeve van den aanbouw van bet telegraafkantoorbet slechteu der wallen.de verbetering van den gezondheidstoestand der ge- ineente. bet aanleggen van een wandelweg ron- dom de kora der gemeente enz., is volteekend. Wij vernemen zegt de Midcf. Ct., dat de spoorwegbrug over het nieuwe kanaal van Arue muiden niet in orde is bevonden en dat men reeds bezig is een gedeelte van bet metselwerk weg te broken om bet door ander tc vervangeu. Hoewel het ons niet gelukt is bieromtrent bij- zonderheden te vernemenschijnt ons tocb zoo- veel zeker dat bij bet nemen van gepaste maat- regelen deze zaak geen beletsel zal beboeven te zijn voor bet opeueu der spoorvveglijn in Fe- bruarij a. s. In den Goesscben gemeenteraad is bij de beharuleling der gemeentebegrooting. lang en breed beraadslaagdniet over het onderwijs maar over de kleeding der policie-agenten. Enkele leden haddeu stalen van lakenstoffen medegebragten dank zij dit middelwerd men bet ten slotte eens dat die uniformen wel f 30 goedkooper konden zijn. Als een bijzonderheid deelen wij mede, dat H. Westrateeen flinke jongeu in eene na- burige gemeente van Goes uit beboeftige ouders geboren welke door eenige vrienden aldaar zijn opleiding in het gesticht voor Hulpbeboevende Blinden te Rotterdam heeft genotcn, zoo ver is gevorderd dat hij dezer dagen na een proeftijd] van 14 dagen, te Leksmondals organist is ge plaatst en zooook door uitoefeniug van bet door hem aangeieerd handwerk in zijn eigene behoefte zal kunnen voorzieu. Moge (lit tot voorbeeld strekken van menig cbristenvriend om zich zoo mogelijk het lot van zulke ongelukkigendie dikwijls tot last der familie of eenig armbestuur vervallen aan te trekken. De commissie door den gemeenteraad be noemd om voorstellen te doen om de stad 's Hertogenbosch als vesting uit de rij van's lands verdedigingswerken te doen tredenheeftnu de minister van oorlog bij de eerste kamer op een dubbelzinnige wijze heeft gesproken over het al of niet behouden der vestingwerken den gemeenteraad bet voorstel gedaan om in bet be- lang van den handelde nijverheid en van de gemeente in bet algemeen bij de regering po- gingen aau te wenden om de vestingwerken van 's Hertogenbosch te doen slechten met be- houd van de sfadswallen 6.70 M. i AP., met bet oog op de watervrijmaking der stad. De gemeenteraad heeft daartoe besloton. Voor de Haagsche regtbank hebben deze week twee personen teregt gestaan die betrok- ken waren in de jongsto ongeregeldheden. Zij waren beklaagd van geweldadig verzet tegea de politie toen deze een paar belhamels in hech- tenis wiide nemen. Tegen een van hen eeu jongelingwerd door het openbaar ministerie eene gevangenisstraf van zes dagen geeischt tegen zijn medebeklaagde een volwassen man wiens poging tot onlzet der gearresteerden gelukt was. eene gevangenisstraf voor den tijd van eene maand. Naar men verneemt zal bet stoomscbip prins Hendrikkapitein J. Hendriks, van de stoomvaart-maatscbappij „Nederlandden 18 November a. s. van het Nieuwediep naar Java (door hot Suez kanaal) vertrekken. De gemeenteraad van Gouda heeft in zijne zitting van maandag besloten eene leening van f 40.000 te sluiten bij de maatschappij voor ge meente crediet Naar het Utr. Dagblad verneemt, wordt ook te 's Gravenbage de agent van de HH. Isentbal en Co. vervolgd wegens den verkoop van Ham burger loten. In den morgen van 6 November jl. hebben eenige knapen uit Oosterwolde (prov. Friesland) zich reeds vermaakt met schaaisenrijden op de Weperpoel. De gemeenteraad in Baarderarleel heeft de jaarwedde van den hoofdonderwijzer te Jellink van f 290 tot f 500 verhoogd. In Februarij 1872 zal deze hoofdonderwijzer 50 dienstjareii telleu. In de nacbten van 11, 12 en 13 Novem ber zal bij een heldere luchtweer de jaarlijksche sterrenregen zigtbaar zijn. De koningin der Belgen wordt thans ge- regtelijk vervolgd wegens de weigering om de rekening harer modiste ten bedrage van 67.000 fr., te betalen. H. M. wil het op een regterlijke uitspraak laten aankomen. Men meldt nit Brussel. Do koning heeft 2500 fr. gegeven ten behoeve van de slagtoifers van den brand te Chicago. Ook wordt hier een inschrijving geopend voor een Belgische kolonie in Wisconsin, die daar eeu stadje ge sticht heeft, Brussel geheeten. De woudbranden in het westeu van Amorika hebben deze noder- zetting ten eeneuraale vernieldmeer dan 200 bouwhoeven zijn verwoest en meer dan 1500 menschen zijn zouder dak. In Parijs is eene brochure verscheuen waarin Per drie maanden binnen Neuzenf 1, franco door bet geheele Rijk 1,10 t, n n n geheel Belgie1,40 Enkcle nommers0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Brievenbushoudcrs. Van tot 4 regelsy o 40 Voor elke regel mecr0 10 Advertentien gelievt men aau de Uitgerera in te zenden iiiterl'ijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DKIE tire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1