ALGEMEEN No. 672. Woensdag 1 November 1871. i I de Jaarg. NAJAARS liinnenlandscbe berii>:ten. Buitenlandsche berigtert. f landelsberigten. Advertentien. Bewogen met het lot der Zeeuvvsche broeders ten gevolge van den vreesse- lijken brand te Chicago en Holland in Noord- Amerikabebben eenige vrienden te Neuzen het denkbeeld opgevat van hulpbetoon tot leeniging van dat lot. en roepen daarvoor niet alleen Zeeuweumaar alle inwoners van de provincien des Rijks ook voor hunne gewest genootenop om aan dat ide6 nitvoering te geven door het vormen van Commissien enz. Allen die zich tot dit doel mogten willen vereenigen knnnen bij de Uitgevers dezer cou rant inlichting erlangen nopens de personen die zich voor dit oogmerk willen interesseren. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van NEUZEN maken bekend dat de in die gemeente te honden zal plaats hebben op Woensdag, den 8 November aanstaande. Neuzen, den 31 October 1871. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. JPolitieb: Overzigft. Ten tijde der Fransche staatsomwenteling der vorige eeuw werden door het toenmalig bewind assignaten of geldswaardig papier uitgegeven bestemd om de in omloop zijnde klinkende munt te vervangen. Deze assignaten waren aanwijzingen op de waarde der nationale goederen. Aanvankelijk tot eea bedrag van 400 millioen uitgegeven volgden weldra millioenen op millioentallen en men deelt mede dat zelfs tot een bedrag van 40 milliard van dat zoogenaamd geldswaardig papier werd uitgegeven. Aan de betaling van zulk eene ontzaggelijke som viel niet te denken het pa pier daalde en weldra was het collossale cijfer tot nnl gedaald. Bekend is het, hoe vele duizenden. ook in ons vaderland, en daaronder de zwaarste kapitalisten, bierdoor tot den bedelstaf werden gebragt en aan deze gebeurtenissen is misschien ook den diepen afkeer af te leiden van het volk, ook in ons landtot nog voor weinige jarenvoor alle geldswaardig papier. Zulk een vrees begint in Frankrijk te herle- ven, met het oog op de zware finantiele verplig- tingen die het land op zich heeft genomen. De landelijke bevolking vooral houdt niet alleen het voorradig gondgeld terug, maar zoekt zich ook van het geldswaardig papier te ontdoen. Het gevolg hiervan is eene riiziug der waarde van het geld; een twintig franestnk b.v. wordt met 25 centimes opgeld gereedelijk weggenomen en men vreest dat deze verhouding nog ougun- stiger zal worden. De regering is reeds genoodzaakt het loopend muntkapitaal te vermeerderen doch het is vol- slagen onraogelijk, uithoofde der belangrijke ka- pitalen die dusdoende aan den handel worden onttrokken, daarin voetstoots te voorzien. Overigens is het meest belangrijke de bijeen- komst der provinciale raden insfellingen welke niet weinig tot bevordering van Frankrijks in- wendige rust zullen konnen bijdragen, voor zoo verr# deze zich met hunne hoofdbelangende welvaart Imnner departementen bezig houden. De verkiezing van prins Napoleon op Corsica, waarvan zooveel ophef werd gemaaktheeft bitter weinig te beteekenen gehad en de prins heeft dan ook reeds zijn mandaat neergelegd. Napoleons intrigues tot aanhechting van Belgie blijven nog altijd in de pers een punt ran drukke bespreking. Het schjjnt dat men den balling op Chislebnrst met de meest zwarte kool wil teeke- nen, want veel wat men zoo oprakelt, draagt de meest kenbare sporen van verdichting, ofschoon zeker onder de menigvnldige vertellingen de kiem der waarheid verborgen ligt. Frankrijk heeft na de onfruiming nog 50 duizend Duitschers ten zijnen laste en 3lf-i mil liard, behalve de rente, te betalen. Hoe hierin te voorzien blijft nog immer het moeijelijkst vraagstukzoo'ang foch de laatste Duitscher niet van Frankrijksbodem is verdwe- nen, zoolang kan niet gezegd worden dat Frank rijk zijne vrijheid totaal heeft herkregen. De vervanging van de Pruissisehe troepen door Fransche bezetting gaat in de vrij gekomen ge- westen ijverig en van de zijde der wederzijdsche bevelhebbers met. de meeste hoffclijkheid voort. Verleden zondag hebben de Beijersche troepen Guise, Saint Quentin, la Fere, Soiseon en Laon ontruimd terwijl de laatste Beijersche detache- menten Laon den 24 dezer zouden ontruimen. Zoo gaan de mannen hceudie zoowel de vrienden en redders als de vijanden en verdervers van Frankrijk zijn gevveest. Wat toch ware er misschien van Parijs, ja van Frankrijk ge- weest, zoo niet juist deze manschappen de ge- drochten der commune als in hnn hoi hadden teruggedrevenen zoodoende de regering des lands instaat gesteld orde en wet te bandhaven. o Het Staatsbl. no. 104 bevat het besluit van den 19 Oct. 1871, omtrent het vervoer van vee langs spoorwegen en de outsmetting van veewa- gens no. 105 het besluit van den 21n Oct. 1871, houdende bepalingen nopens het overmaken van gelden door middel van het stelsel van postwis sels, tusschen Nederland en het vereenigd kouiug- rijk van Groot Brittannie en Ierland. Neuzen, 31 October. Ileden had alhier. door het bestuur der vis- scherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, de aangekoudigde verloting plaats van deansjo- vis visscherijen in de Wester-Scheldewaarvan de navo.lgende personen perceelen hebben geloot Pieter Johannes de BruijnPetrus van der Heijden, Josephus Levines van HoekLudovicus Gomanus Lookefeer, Jan Cornelis PietersLouis Praatalien visschers te ClingeAdriaan van ImmerseelJan van Immerseelbeide visschers te GraauwEmanuel Claessens, visscher te KieldrechtJosephus Meurs visscher te Philip pine en Marines Robijn timmerman te Hoek. Wchoondljlie30 October. Bedankt, voor het beroep naar deze gemeente door den weleerw. beer Hulstein, predikant te Vreeswijk. Breskens, 30 October. In de haven alhier is gisteren een hoekerschipvan den heer Wibaut uit Vlissingen geladen met steeukolen aan den grond geraakt en over zijde gevallen. Men is bezig de steenkolen in een ander vaar- tuig over te laden en den inboedel te bergen. Men zal beproeven het schip te ligten. Met betrekking tot de werkzaamheden in de a. s. vergadering der prov. staten van Zeeland en meer bepaald orntrent die aangaande de uitoelening van het toezigt op de nitvoering der werken voor zeevvering en oeververdeding van de calamiteuse polders, stellen gedeputeerde staten voor te worden bijgestaan door den hoofd- ingenieur en de verdere ainbtenaren van 's rijks waterstaatmet verhooging van hunne tegen woordige toelagen en wel met bepaling van die van den hoofdingenieur op fl200, van die voor 5 ingenieurs ieder op /"650. terwijl aan de ge- zamenlijke opzigters als vergoeding voor reis- en verblijfkosten en voor bureau werkzaamheden een bedrag van f 4200 zal behooren toegekend te worden. De tot nu toe uitgetrokken som zou dus met f 7150 verhoogd moeten worden, welke som later te verminderen zal zijn met /"1600 voor de bezoldiging van twee provinciale opzig ters voor de wegen daar hunne werkzaamheden in 't vervolg onder de rijks opzigters zouden kunnen verdeeld worden. Nu in de maand November a. s. de aan hecbting van Dordrecht aan het vasteland van ons vaderland cen feit zal wordendoor de vol- tooijing der kollossale spoorvvegbrug aan den Moerdijkis het wel waard te herinneren dat op den 19n dier maand het juist 4eeuw geleden zal zijn, dat de afscheuring plaats had, die thans eerst voor goed hersteld wordt. Op genoemden datum toch had de geweldige doorbraak en overstrooming plaats. die de St. Llizabethsvloed genaatnd wordt en waardoor meer dan 100.000 personen omkwamen en 72 dorjaen of gehuchten overstroomd werden. Meer dan 20 dorpen bleven voor altijd onder het water bedol- yen terwijl DubbeWam mede verdronken, eerst in de 17de eeuw herbouwd werd. De toen out- stane groote waterplas „de Biesbosch" is langza- merhand weder in schorrengrienden en pol- dertjes herschapen, die gedeelteljjk reeds weder irrgedijkt zijn en waarvan men de geheele om- dijking tegemoet ziet. Een Noordhollandsche boer had eene gunst te vragen aan het bestuur zijner gemeente. IIij begaf zich achtereenvolgens bij alle leden van bet achtbaar collegie nan hnisen werd door alien met groote vriendeljjkheid ontvangen. De eerste bood hem vvjjn de tweede jenever. de derde citroen de vierde brandewijnde vijfde een kop chocolaadde zesde een glas punch en no. 7 de burgemeesterdie juist zijn avond brood nuttigde gebakken paling met eeu glas Amsterdamsch Beijersch aan. Vol hoop wachtte hij nu 's raads beslissing den volgenden dag afedoch zijn verzoek werd met algemeene stemmenals niet voor inwilliging vatbaarafgewezen. De Westfriesche vetweijer kon zijn spijt en woede niet verkroppenen gaf daaraan in de dorpsberberg lucht door de verzekeringdat hij de „heeren" niet beter kon vergelijkeu dan bij 't geen zjj hem gisteren voortgezet hadden „Elk afzonderlijk is uitmunteud maar te zamen is 't een poespasdien de duivel niet lusten zou Te Utrecht werd van den Domtoren die bewooud iseen mand met waschgoed nederge laten. Een voorbijgaande schoolknaap greep het touw vast, de haak vatte aan zijne kleederen en zoo werd hij opgetrokken zijne kleederen scheurden echter uit, gelukkig hield hij het touw goed vast, zoodat hij behouden op den toren teregt kwam. Volgens de Gron. Ct. zal bij gelegenheid der onthulling van het gedenkteeken te Heili- gerlee. op den 23 Mei 1872, de feestrede ge- houden worden door prof. P. Hofstede de Groot. Jules Simon, minister van openbaar onder- wijs, van Frankrijk. heeft bepaald dat voortaan de grondbeginselen vau het Code Napoleon op de lagere scholen moeten worden onderwezen. Een uittreksel van dit wetboek zal gemaakt en door de leerlingen uit het hoofd moeten geleerd worden. Een der Parijschc correspondenten maakt de opmerkingdat de minister practischer zou han- delen indien hij voorloopig niets anders deed dan zorgen dat de Fransche jengd overal behoor- lijk lezen en schrijvcn leerde. Het ge'orek aan contant geld wordt in Frank rijk hoe ranger hoe grooter. Het valt zelfs zeer moeijelijk om een bankbiljet van 20 francs te wis- selen. Men wijt de schuld hiervan aan de re gering, die wel aan de bankbiljetten een gedwon- gen koers gegeven heeft, doch niet toestaan wil dat men bankbiljetten van lOfrs., nog veel minder van 5 in omloop brengt. Hiermede weten de geldwisselaars hun voordeel te doen. Deze wis- selen al het goud- en zilvergeld bij de restaura teurs koffijhuishonders en kooplieden inen geven daarvoor zelfs eenige winst, maardaaren- tegen is dan ook het publiek genoodzaakt weder bij hen te komen om kleingeld te krjjgen en hun dan een nog grootere winst af te staan. Naar men zegt zal de bank binnen kort 35.000.000 frs. zilvergeld in omloop brengen cm dezen onhoudbaren toestand te verbeteren' Door de Monr.-Cenis tunnel reis- men thans in 23 uren van Parijs naar Rome. Dezer dagen is te Munchen eene bezending aitikelen per spoortrejn aangebragt, zooalsmaar zelden daar ter stede in eene zoodanige hoeveel- heiu is aangevoerd. Vijftien waggons waren beladen met zilveren specie, in kistjes gepakten bevattende elk 2000 th. wegende 81 kilogr. No- werden aangevoerd een aantal millioenen in bank* biijetten en andere papieren vau waarde, een en ander uitmakende een gedeelte in de betaalde ooriogsscbatting, door Frankrijk aan Duitschland betaald. Lnidens berigten nit Berlijn en Weenen zouden de Pruissisehe en Oostenrijksche regerin gen er ernstig op bedaubt zijp. om maatregelen tegen de Internationale in het leven te roepen. Uit Koningsbergen wordt gemeld Aange- zien er zich sedert den 14u dezer geen geval van cholera heeft voorgedaan kan men de ziekte als geweken beschouwen. Sedert den 26 Jnlij toen de ziekte nitbrak tot den 14 Oct. zijn 2880 personen aangetastwaarvan er 1568 bezweken. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van S3 tot 29 October-. Rotterdam, 30 October. Louden, 30 October. Voorspoedig bevallen van een Zoon M. J. JANSSEN geliefde echtgenoot van C. A. KOOIvLVAAR, Kapitein der Infanterie, Ileden overleed plotseling, tot) niijne diepe droefheid mijne geliefde Echtgenoote I1ENDRIKA ANNA DE BRUIJN, in den ouderdom van ruim 43 jaren mij nalatende vijf jeugdige kinderen. Hulst, 26 October 1871. J. BORGHSTEIJN. De ONTVANGER der REGISTRA- tie en DOMEINEN te HULST zal, ten oversfaan van den Notaris A. A. V E /?- M A i\ D E L te Sas vau Gentin het Logement bewoond door J. M. Veesaert aldaar, in het opjnbaar VEKPACJiflTSS® de navolgende Goederen Op Dingsdag den 7 lovember 1171. A. voor eon jaar de voormalige VESTING- GEOND van Sas van Gent, verdeeld in aeht perceelen. B. voor zes jaVende RIJKSBUITEIfGRON- DEN rondorn den Angelinapolderdie in het Sasscke gat, in het Axelsche gat, mot den Dijk van den Visartpolder en die langs den noordelijken on oostelijken Wal van den Brakmanverdeeld in negen perceelen. C. voor zes jaren, de JAGT op eenige dier gronden, in een perceel. ®p Woensdag «len ioveisiber B87S. D. Voor zeven jaren, do GR&SGEWASSEN en VISSCHERIJEN behoorende tot de ka- nalen van Neuzen en Hulst en van een ge doelte van de oostelijke Waterleiding van het kanaal van Nensenzoomede de GRAS- GEWASSEN van de Tragels in de Axel sche vlakte, en eindelijk de OVERZETVE- - - Huweujks-Voitkkkkingkn. 26 Oct. Abraham Jolijt oi.cl 32 j., weduwenaar van Elisabeth de Doelder en Thoua Diele- man, oud 38 j., jd. Overlijden. 27 Oct. Lcunis de Meester, ond 3-1 i. z. v. Mattheus en van Joziua Maria do Visser, echtgenoot van Neeltie Vermeers. J Geboorten. 23 Oct. Pieter z. v. jaeobns van Doeseiaar, en van Pieternella de Mul. 27 Oct. Charles Louis z v Desire Pierre de Cooker en van Ida Dmbbel. Zeenwsche en Vlaamsche Tarwe f 12,50 a f 13 25 Over maassche f 11,50 a f 12,25, mindere f 10,50 a f 11,50. 'Rogee Zeeuvrscbe en Vlaamsche f 7,75 a f 8,50, Overman.,che f 8,25 a f 9,00. Gerst, Zeeuwsche winter f 6,80 a f 7,60, nieuwe f at zomer dito f G,—a 6,60, mindere f 5,20 a f 680 Haver, korte f 3,40 a f 4,60, lange f 2,70 a f,3,75. Paard'en- boonen f 8,— a f 8,40. Duivenboonen f S,50 a f 9 20. Bruineboonen f 13,50 a f 14,75 mindere f 12,— a f 13* 00 Witteboonen, Walchersche f 14,50 a f 15.50, Zeeuwsche f \r«~' ^in,d,e" 1 l3'" 8 f 14'25" Erwtea- Walchersche f q r ,n '7' ,Zee"w8ch6 f a f 12,25, mindere 88 in '10'"' Koolz0a,a]d/. f'emming 1 hooger. Lijnzaad 88 a 105 stnivers per 31 V2 kop. Granen vast.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1