¥o¥oopige amdiging. OPENBARE VERKOOPING. OPEHBARE VERKOOPING. TE E 0 O P VEEMARKT @11 f 6000: VERLOllEN! JAS-, WHIST- en IIOHBIlEKAAIi T E\ Handelsberigten. Advertentien. No. 1. Een HUIS en ERF, No. Een HUISin drie per- Ecnige MEUBILAIRE GOEDE- REN als: OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPING De Buitengemeen gocd gelegene kapitale HOFSTEDE, TE Beste Ruhr-; Schep- en Stukkolen; BUN ZWART KLEIN H0NDJE. ST00MB00TDIENST WESTER-SCHELDE. Voor de zonsverduisterinfr op 11 December fi. s. worden door Engeland dric expedition uit- gei nstwaarvan de hoofdleiding is opgedragen aan twee Engelschen en prof. Weiss teWeenen. Zekere Leonce Laeroix te Ronaan had sedert gerpimen tijd de vrouw van een slager vervolgd en met den dood bedreigd. Dingsdag ontmoette ltij haar in de Rue de la prisongreep haar bij den arm en loste een revolver in haargelaat. De kogel ging door de regterkaaken de vrouw niet doodelijk gewond nam de vlugt in een winkel. De moordenaar vervolgde haar en loste nog twee schoten op haar. die echter het doel niet troffen. De toegesr.elde menigte wierp zich op den man doch zijn buitengewone kracht en lengte stelde hem in staat om te ontkomen. Hij sehoot zich twee kogels door den hals die voor ingiugen en in den nek weder uitkwamen. Zoo gewond en hevig bloedende liep hij echter verscheidene straten en pleinen over, naar de kaai van Havregevolgd door het volk dat hem niet kon inhalen en terwijl hij ieder die hem naderde met een revolver in ieder hand bedreigde. Onder akelige kreten liep hij naar de Seine bedacht zich een oogenblik wierp toen de beide revolvers in het waternam een mes en, besloten om te sterven sneed hij de beide slagaders van zijne armeu door en sprong in de rivier. Toen men met een sloep kwam om hem te redden veraedigde hij zich wanhopig. want hij wilde sterven. Men overmeesterde hem echter en bond hem de armen met touwen vastteneinde hem stil te houden. In het gasthuis kwam hij onder geneeskundige behandelingdoch zijn toestand is natuurlijk hopeloos. Iedereen was hevig ont- roerd door het afschnwelijke schouwspel waarvan men getuige was geweest. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 10 tot S3 October. JPrijzen der Effeeten, Amsterdam, 23 October. Rotterdam. 23 October. Vionden. 23 October. Bevallen van eene Dochter Vrouwe C. G. B. BARENDS geb. DE BERGH. Sas van Gent den 21 October 1871. fflSfififf*1* De ondergeteekenden betuigen bij dezen hunnen welmeenenden «lnntc voor de ruime belangstellingzoo van bier als van elders ontvangen bij de geboorte hunner eerstelinge. Axel 25 October 1871. M. EIJKE Jr. L. A. EIJKE—VAN DEE Savan. De Notaris J. J. FERCKEN j™, residerende te Neuzenzal ten ver- zoeke van Vrouwe THfiR^SE DE LOOZE douairiere van den Heer FELIX DE LIMON grondeigenaresse te Gentin het openbaar presen- teren te verkoopen op Dingsdag den 21 November 1871, des voormiddags ten 10 ure, op de hofstede V a a r t w ij k in de gemeente Axelbewooud door Norbertus Jos. Martens Omtrent 100 stuks OLMEN BOOMEN en omtrent 200 stuks CANADA BOOMEN van differeute zwaarte ten deele geschikt voor leverantie en werkhout. De Notaris Mr. J. P. DRONKERSte Neuzenzal ten verzoeke van de benificiaire erfgenamen van wijlen den Heer A. E. STUBBE in leven Secretaris en Ontvanger der gemeente Sas van Gent, en krachtens Regterlijke magti gingin het openbaar verkoopen Op Vrijdag deu 27 October 1871 in het Logement van den Heer J. Veesaeet te Sas van Gent staande en liggende aan de Westzijde der Kaaibinnen de gemeente Sas van Gent kadaster sectie C no. 300groot 1 roede 19 ellen. ceelen wordende bewoond, en ERF, staande en liggende nabij de Wallenbinnen de gemeente Sas van Gent, kadaster sectie C no. 228 groot 42 ellen. Beiden te aanvaarden 2 Januarij 1872. Betaling der koopprijzen 15 December 1871. 0!ilfIini>ELlJK DAARSA aan het Huis onder no. 1 hiervoor vermeld 1 Buffet met Lessenaar1 Scbrijflessenaar1 Kleerkast3 Ledikanten1 ijzeren Ledi- kantjeMatrassen gevuld met zeegrasDe kensSpreien BedlakensTafellakens Servettenronde en vierkante Tafels Stoe- len 1 Armstoel, 1 Ziekenstoel, Schilderijen, Spiegels, Karpetten, Kleedjes Serviezen Geleijerd Aardewerk Glaswerk en andere huishoudelijke zakeaVOORTS1 houten Aak met roef, 1 open houten Aak bei den liggende aan den Kapitalen dam 1 Heistelling met ijzeren Blok3 Krui- wagens, Schuierplanken2 Schoppen8 Manden eenige Baalzakken20 Sparren, de helft in 1 Steekwagen en 1 Bascule en hetgeen verder ter verkoop zal worden aan- geboden. De koopen tot en met f 3 moeten contant worden betaald. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kan- tore van voornoemden Notaris. Mr. J. P. DR0NKERS, Notaris te Neuzen, zal ten verzoeke van den Heer B. DEN EXTER VAN DEN BRINKaannemer van publieke werken te Krabbeudijke Op Woensdag den 1 November I87B, Eene groote partij AFBRAAIi, boofd- zakelijk bestaande in-. PLANKENBAL. KEN, KAPBINTEN. eiken STIJLEN KOZIJNEN, RAMEN, DEURENoude STEENEN DAKPANNEN 7000 k 8000 nieuwe WAALSTEENEN, voortsSTEI- GERPLANKEN, SPARREN en hetgeen verder zal worden aangeboden. De verkooping zal geschieden nabij de Oost- scbutkolk te Neuzen alwaar de goederen in tijds zullen afgenummerd liggen. WESTDORPE. De Notaris S. A. DE SMI DT te Axel zal op Maandag den 6 November 1871des voormiddags ten t i e n uren ten verzoeke van den Heer DOMINICUS GOVAERT, lanabouwer te Westdorpe en op de door hem bewoonde hofstede in het openbaar presenteren te verkoopen 200 stuks zware en gave CANADA BOOMEN, zeer geschikt voor alle soort van werk en om te zagen en 150 stuks WILGEN en CANADA TRONKEN met GEWAAIalles staande op de hofstede van den verkooper. Gegadigden komen op daguur en plaats voormeld, voorzien van gegoedde medekoopers en ZEGGEN HET VOORT. 0P MAANDAG DEN 6 NOVEMBER 1871, des middags te 12 uren preciesin het gemeente- hnis te 's Heer Arendskerkezal de Notaris J. M. P IL A A R gevestigd te Goes naraens zijne principalenin het openbaar ter verkoop aanbieden genaamd Veudzigt, geheel tiendvrij, bewoond door den pachter M. JANSE bestaande in hechtsterk en pas grootendeels vernieuwd WOONHUIS met ruime MELKKELDER SCHUUR WAGENHUISBAKKEET en ver dere GETIMMERTENaan den postweg van Goes naar Middelburgin de gemeente van 's Heer Arendskerke, in den Nieuwen Craaijert- polder, met ERF, TUIN, BOOMGAARD WEI- en BOUWLAND, in dezelfde gemeente, en in de gemeente 's Heer Abtskerke c. a., in het geheel ter grootte van 61 8568 centiaren. Breeder bij uit te zetten billetten omschreven. Informatien zijn te bekomen bij den Rent- meester, den WelEdel Geb. Heer J. FRANSEN VAN DE PUTTE te Goes, bij den Notaris D. VERIIULST te Middelburg en ten kantore van voornoemden Notaris PILAAR te Goes. De DIRECTEUR der REGISTRATIE en DO- MEINEN voor de provincie ZEELAND maakt bekenddat op een nader te bepalen dag in de tweede helft der maand November a. s. zal worden overgegaan tot de openbare veiling van eenitre militaire gronden en ge- bonwen enz. in de gemeente Breskens 9 als de gronden van liet fort Frederik Hendrilt en van den toren Nassau met daarop staande gebouwen de gronden gelegen in het zooge- naamde I )uivelshoelcje bene- vens een tweetal stale jes grond te Breskens, zamen uitmaken- de ID kavels. TE AXEL, op Dingsdag den 31 October 1871. beschikbaar bij le Hypotheek op lan- den. Adres ten kantore van den Secretaris KIE- BOOM te Westdorpe. tegen civiele prijzenaan het pakhuis van E. STlLLLINGSMA bij de Oostsluis te Neuzen. ALLES EERSTE KWALITEIT. Eene partij Waal Metselsteen en goede Kalk. Te bevragen bij den Slnisknecht MEEUSEN te Sas van Gent. Rond den hals finaal wit met witte bles, 4 witte pootjes met rost bont witte gemengdde staart langen het einde wit. Zijnde een van het mannelijk hon- dengeslacht. Die het vindt en ten mijnen buize bezorgd zal daarvoor eene redelijke belooning genieten bij den ondergeteekenden J. P. HAAK te Axel. NOVEMBER en DECEMBER 1871 JANUARIJ 1872. Dagelijks u. u. u Van Vlissingen n. Breskens, vm. 0.3O nam. 3. Breskens Vlissingen, 7.3.30 Dingsdag Woensdag Donderdag rijdag en Zaturdag. Van Vlissingen naar Borsselen, voorm. 7.45 Borsselen Neuzen, 8.15 Neuzen IO. Hoedekensk, Hoedekensk. Neuzen10.30 Neuzen Borsselen 's midd. 12. Borsselen Vlissingen, nam. 12.30 Zondag. Maandag. VanVlissingennaarBorsselen,vm. 7.45 vm. 7.45 Borsselen Neuzen8.15 8.15 Neuzen naar Hoedekensk, IO.„10.30 Hoedekensk.n. Hansvveert, 10.30 11. Hansweert n. Walzoorden, 11.11.30 Walzoorden n. Hansweert, 11.30mid. 12. Hansw.n .Hoedekensk, midd. 12.nam. 12.30 Hoedekensk.n.Neuzen, nam. 12.30 1. Neuzen naar Borsselen, 1.30 2. Borsselen naar Vlissingen, 2.2.30 IN RUIME KEUZE VOORHANDEN DHONT COMP. Middelen van Vervoer. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Spoorwegen. van Neuzen naar Mechelen 6,80. 10,15. 6, Huwei.ijks-Aangiptfn. 21 Oct. Cornells Dees, oud 23 j. jm. en Sara Pladdet, oud 20 j., jd. Ovrrlijden. 22 Oct. Janneke Hooglander, oud 18 j., d. v. Pieter en van Maria Bareman. Geboorten. 21 Oct. Petrus, z. v. Johannis Pranciscus Pielaet en van Maria Prancisca Hillaert. Frantjois, z. v. Jan van de Ree en van Jacoba Weijns. Nedkrlakd. aCertific. Werkelijke schnld 2} pet. 53} adito dito dito 3 A3* adito dito dito 4 84} aAandeel Handelmaatechappij. 4] 134} dito exploitatie Ned. staatsspoorw. 112| Beloik. aCertificaten bij Rotschild. 2J 57} Fdankkijk. alnschrijvingen *r'Sa adito5 Rusland. aObligatien 1728/1 Bt 85 21J aCertific. adm. Hambmrg 5 .88 adito Hope Co. 1855 6e serie. 5 81 adito f 1000 1 86 4 5 943, adito f 1000 1868 5 94J al.oten 1866 241] aOblig. Hope Co. Leening 1860 4J 87 aCertific. dito4 67} alnscript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 aObligatien 1867-1869 4 725 aCertificaten^5( aAandeel spoorweg Or. Maatsch. 5 S23 aOblig. dito4 .170 dito spoorweg Poti-Tiflis. 5 88;, dito dito Jelez Orel. 5 88J dito dito Charkow Azow 5 87J Poi.EN. aSchatkist obligatieD6 Oostbnrijk. aOblig. metall. in zilver Jan./Julij. 5 66} adito dito April/Oct. 5 56,J adito in papier Mei/Nov. 5 47, adito dito Febr./Ang. 5 47] Italii. Leening 18615 55-t Spanje. aObligatien Buitenl. 1867-70 3 33} adito 1871 3 33} adito Binnealandsche3 2'} Poarnoil.. adito 1856-1862. 3 35} adito 1867-18693 36 Turkeije. dito (binnenl.)5 44,a Eqtptr. dito 18687 .78 Auerika. adito Vereenigd* Staten (1874) 5 adito dito dito (1904) .5 adito dito dito (1882) 6 97' adito dito dito (1885) 6 97} adito Illinois7 adito dito Redemption 6 dito Atl. Gr. W. Spw. Ohio ser. (7 p). dito dito geconsolideerde 7 dito dito debentnres. 8 dito St. Panl Pac. Spw. le sec. 7 69] dito dito dito 2e sec. 7 69] dito dito 1869 dito. 7 704 Beazilib. aObl. 1863 4] adito 1865 5 Mbxico. dito 18513 Grenada. dito afgestempeld6 Venezuela, dito 3 Ecuador. dito1 8 N.B. De a gemerkte effecten worden bij de Nederlaadsche bank als beleeningapand aangenomen. Tarwe als voren. Bruineboonen 75 eent lager. Erwten 25 cent hooger. Verdere Granen onveranderd. Zeenwsche en Vlaamsche Tarwe f 12,50 a f 13,25, Over- maassche f 11,50 a f 12,85, mindere f 10,50 a f 11,50. Rogge, Zeeuwsche en Vlaamsche f 7,75 a f 8,50, Overmanasche f 8,25 a f 9,00. Gerst. Zeeuwsche winter f 6,80 a f 7,60, nieuvve f -, a f zoiner dito f 6,— a 6,60, mindere f 5,20 a f 5,80. Haver, korte f 3,40 a f 4,60, lange f 2,70 a f 3,75. Paarden- boonen f 8,— a f 8,411. Duivenboonen f 8,50 a f 9,20. Brnineboonen f 13,50 a f 14,75 mindere f 12,a f 13,00 Witteboonen, Walcherscht f 14,50 a f 15.50, Zeeuwsche f a f mindere f 13,— a f 14,25. Erwten Walchersehe 10,25 a f 11,—, Zeeuwsche f II,— a f 12,25, mindere f 9,-- a f 10,-. Koolzaad stemming 1 hooger. Lijnzaad 88 a 105 aluivers per 31 kop. Meekrap, puike iets hoiger, mindere als voren. Granen uominnnl onveranderd. DES VOORMIDDAGS TEN 11 URE, EN DES NAMIDDAGS OM 1 URE in het openbaar te koop aanbieden IN DE GEMEENTE VAN EENE KAPITALE OP DE UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE WINTERMAANDKN EN BIJ TE NEUZEN. jjty Logement- en KofBjhuishouders genieten een ruim rabat. Van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen: elken dag des morgens half 8 uur. Van Neuzen naar Hoedekenskerke elken Dingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zatnrdag en Zondag des voormiddags 10 uur. 's Maandags voormiddags 11 uur. Van Walsoorden naar Hansweert, Hoedekenskerke en Neubin des Zondags voormiddags 11,30 uur. des Maandags namiddags 1 uur. Van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen: elken Dingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag des middags 12 uur. des Zondags namiddags 1,30 nur. des Maandags namiddags 3 uur. van Neuzen. van Vlissingen. Woensdag 25 Oct. voorm. 11,u. nam. 5,u. l'onderdag 26 12,6, Vrijdag 27 nam. 1,Niet varen. Zaturdag 28 Niet varen. voorm. 9, Maandag 30 voorm. 4,— 10, Dingsdag 31 4,80 10,30 Aiel 6,53. 10,35. 6,23. Hulst 7,10. 10,51. 6 40 van Mechelen naar Neuzen 6,50. 10,40. 6,18. Hulst 8,55. 12,40. 7,50. Axel n 9,15. 1,8,10. van Neuzen naar Gent 6,20. 10,30. 4,50. Sas van Gent 6,45. 10,55. 5,15. van Gent naar Neuzen 8,10. 12,30. 6,45. Sas van Gent9,29. 1,45. 7)58. Selzaete-Lokeren 5,40. 9,05. 1,20. 7,35. Lokeren-Selzaete 6,30. 10,15. 4,55. 8,30 Selzaete-Eecloo 9,05. 1,20. 7,40. Eecloo-Selzaete 6,10,15. 4,85. St. Nicolaas-Lokeren-Gent 5,50*. 8,10f. 9,35f. ll,45f 3,15f. 5,05j. 8,—*. Gent-Lokercn-St. Nicolaas 4,40*. 7,10t. 9,30f. 10,5Of. 2,20f. 5,—*. 7,10+. St. Nicolaas-Beveren-Antwcrpen 5,55*. 8,10+. 10,10(. 11,40+. 3,15+. 5,40+ 8,—+. Antwerpen-Beveren-St. Nicolaas 7,30+. 9,11, 2,30+. 4,30§. 7,—*. St. Nicolaas-Temsche-Mechelen 5,15. 8,25. 12,05. 2,55. 7,45 Mechelen-Temsche-St. Nicolaas 6,50. 10,45. 1,35. 5,85. 9,15 Lokeren-Dendermonde-Aalst-Bmssel 7,02. 9,10. 10,57. 1,50. 4,50. 7.35. Brussel-Aalst-Denderinonde-Lokeren 7,28. 11,20. 2,10. 5,15, Antwerpen-Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,05 tot Moerdijk. Rotterdam-Antwerpen 6,15. 8,50. 12,15. Goeierenlrein 1, 2 en 3 Has. Reizigerstrein 1, 2 ea 3 Has Snellrein 1 en 2 Has.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 2