4. ALGEMEEN No. 670. Woensdag 25 October 18? 1. llde Jaarg. iiinnenlandsclie berigten. Buitenlandsche berigten. en ABONNEMENT. VERSCIIIJNT WOENSDAG EN ZATURDAG DBS OUT CO MP. te Meuzen. AQVERTENTIEN. Ongefrankeerde briovon worden niet aango- nomon. IPolitiek; Overzigt. Frankrijk is gelijk aan een jongen die gewoon is slaag te krijgen en zich maar niet kan begrij- pen hoe de kastijdende roede zoo in eens opge- hcven blijft. Kinderacbtig is de vreugde die in vele bladen wordt blootgelegd over de den 12n dezer tot stand gekoraen overeenkomst. Men begrijpt zich die plotselinge goedertierenheid van Bismarck niet. En toch is het gesloten tractaat ruim zoo gunstig voor Duitschland als Frankrijk. llet gedeelte grondgebied dat Duitschland aan Frankrijk weer afstaat is eene inham in het Fransche grondgebied en als zoodanig dus van twee zijden door eene Fransche bevolking inge- sloten. Hoogst moeijelijk dus om daar den Duitschen geest in te planten. Maar omtrent Elzas en Lotharingen zijn bij het tractaat bepalingen gemaakt voor Duitschland van het grootste belang. Tot het einde van dit jaar mag uit deze ge- westen, behalve voedingsmiddelen, alles vrij in Frankrjjk worden ingevoerd, het eerste halfjaar van 1872 wordt 5/4 en dat tweedc halfjaar t/2 vrijdom van invoer verleend. Fransche fabrikateu, die in Elzas en Lotharin gen de laatste bewerking moeten ondergaan kunnen eveneens vrij van regten weer worden uitgevoerd. Men bemerkt dat door deze beschikkingen het niet kan uitblijven of de nienwe Duitsche pro- vincien gaan in de eerste maanden eene zeer bedrijvige en voordeelige toekomst te gemoet. Dat eerste jaar opent voor de bewoners een tijd van voorspoed en welvaart en dat eerste jaar is daarom juist alles waard. De eerste indruk der vroegere Franschen over hunne Duitsche nationa- liteit wordt zeker gunstig. Men zal beginnen te gevoelen dat het eigenlijk nog zoo kwaad niet is Duitscher te zijn en dat bij voorspoed en welvaart den naam die men draagt er eigenlijk ook al weinig toe afdoet. De vijandige houding van eenige onverzoen- lijken mag zich nu en dan openbaren, de alge- meene volksgeest zal ze denkelijk spoedig onder- drukken en de Elzassers enLotharingersmisschien binnen weinig tijds toonen even goede Duitschers te ziju als de beste Beijerschen of Saxers. Voorts zullen volgens het gesloten tractaat de departementen Aisne, Aube, Cote d'Or, Haute, SommeDoubs en Jura nu reeds, in plaats Mei e. k., worden ontruimden het geheele bezettingsleger, na de ratificatie dezer overeen komst, nog tot maar 50 duizend man worden teruggebragt. Doch ook de Duitschers waren de bezetting der genoemde departementen zeer moede. De bespotting en minachtig waaraan de troepenondanks de strengste maatregelen gedurig in het openbaar bloot stonden, vervvekte een gevoel van wrevel, dat alleen door de strenge Duitsche krijgswetten kon worden onderdrukt en het gevaar voor ernstige botsingen steeds levendig hield. Over het finantiele punt is bepaald dat het vierde halve milliard van af 15 Januarij tot 1 Mei 1872 in veertiendaagsche termijnen zal worden betaald, met een extraatje van 150 mil lioen intrest. Bismarck heeft dus geen enkelen sous geschon- ken, terwijl bij het aehterwege blijven der beta- lingen het ontruimde grondgebied, volgens het contractdadelijk weer wordt bezet. De toestand in Oostenrijk blijft nog altoos hoogst twijfelachtig. De partijen staan sterk tegen elkander over en de keizer met von Beust wenden zich nu eens naar deze dan naar gene zijde. Het tegenwoordig bewind dat de zelfstandig- heid der Oostenrijksche kroonlanden ijverig blijft voorstaanheeft van den kant der Duitsche partijdie alle deze landen in eene Duitsche monarchic wil zamensmeltenveel te verduren. Naar het zich thans laat aanzien zaldetegen- woordige regeringspartij de bovenhand behouden en mag men het te gemoet ziendat Oostenrijk even als Duitschland in een zuiver federatieven bondstaat zal hervorrad worden. Hoogst moeilijk blijft het den draad der on- eenigheden tusschen de voornaamste partijen in Spanje te vatten. Onder den strijd der dusge- naamde beginselen lijdt echter het wezenlijk volksbelang en krijgen de uiterste partijen die men in Spanje voor goed onderdrukteweer vrijer spel. Neuzen, 24 October. De heer C. Walraven van Neuzen surnumerair aan de Nederlandsche staatsspoorwegen te Gelder- malsumis na afgelegd examen bevorderd tot klerk 3e klas en tevens overgeplaatst naar Breda. Men meldt uit Hulst 21 October. Als eene zeldzaamheid kunnen wij mededeelen dat de heer Hartog alhier dezer dagen een kalf heeft geslagt ter zwaarte van 148 kilogr. Het was slechts 11 weken oud en afkomstig uit de boederij van den heer August van Waesberghe alhier. Sas van Gent24 October. De heer J. D. Stubbe, zoon van wijlen de heer M. E. Stnbbd alhier, is benoemd tot station chef te Ertvelde (Belgie.) Van de 95 candidatendie zich voor het acte-examen in Zeeland hadden aangemeld heb- ben zich 11 teruggetrokken. Acten zijn behaald 6 als hoofdonderwijzer 16 als hulponderwijzer1 als hoofdonderwijzeres 3 als hulponderwijzeres3 als huisonderwijzeres voorts door 5 mannelijke candidaten voor de Fransche taal2 voor de Engelsche taal2 voor de Hoogduitsche taal6 voor de wiskunde2 voor de gyranastie2 voor het teekenen door 2 vrouwelijke candidaten voor de Fransche taal .1 voor de Engelsche taal1 voor de Hoogduit sche taal1 voor de gymnastie 7 voor de hand- werken. Afgewezen zijn 7 mannelijke canditaten als hoofdonderwijzer4 als hulponderwijzer4 voor de Fransche taal 1 voor de Engelsche taal2 voor de Hoogduitsche taal3 voor de wiskunde1 vrouwelijke candidaat voor de Fran sche taal1 voor de Engelsche taal1 voor de handwerken. Bij het schijfschieten der infanterie te Vlis- singen is vrijdag een onderofficierdie met den observatiepost was belastzwaar gewonddoor- dien hij onvoorzigtig van achter de bedekking te voorschijn kwam toen eeu soldaat zijn geweer op de schijf afschoot. In een correspondence uit Zeeland in het Vad., waarin zeer geklaagd wordt over de ver- werping van het wetsontwerp 's Jacob c. s., wordt reedegedeeld, dat de maildienst VlissingenLou den kans heeft van slagen, dewijl de deelneming goed vooruitgaat, en de zaak nog al sympathie vindt. Een Belgische maatschappij wendtkrach- tige pogingen aan om aan deel der provincie een spoorlijn te bezorgende lijn EeclooCa- prijekBreskens in 't voormalig 4e district; de wijze waarop deze onderneming op touw wordt gezetdoet een gunstig resultaat verwachten. De oesterbanken onder Yerseke op de Ooster-Schekleleveren dit jaar weinig voordeel op door de schaarsckte der vangst. De oesters gelden tot f 5 de 100 stuks op stroom of aan de wal. Beter gaat het met de mosselvangst die een aantal visschers zoo uit Tholen. Bergen op Zoom, Kieldrecht enz. goede verdiensten geeft. Uit Bergen op Zoom berigt men dat daar reeds gedurende eenige weken honderden tonnen werden aangevoerd die door vreemde commissionairs k f 1.60 per ton opge- kocht en naar Antwerpen worden gevoerd om van daar naar Parijs en Londen te worden ver- zonden. Behalve aan mevr. Merkus geb. Schuurman is op dezelfde wijzeop voordragt van de keizerin van Duitschland het kruis van verdienste voor vrouwen en meisjes geschonken aan mejufvrouw Marie Krtlthoffer te 's Hagemevr. de barones Emilie van Zuylen van Nyeveltechtgeuoot van den gezant der Nederlanden te Parijs mejufvr. Geertruida Boeke te Amsterdammevr. J. A. Luijken geb. Viebahn te Zantvoortmejonkvr. J. M. van Weede aan de Biltmevr. W. Berns geb. v. Rees te Utrechtmevr. Mulderechtge- noote van den heer L. Mulder, inspecteur van het lager onderwijste Utrecht. Te 's Gravenhage zijn een aantal Japansche jongelieden van 16 tot 20 jaren gearriveerd, die onder het geleide van den heer Thomson een wetenschappelijke reis makenten einde zich verschillende kundigheden op het gebied der kandwerksnijverheid eigen te maken. Maandag hebben zij een gedeelte der zitting van de tweede kamerop de gereserveerde tri bune bijgewoond en verder het locaal der eerste kamerhet Mauritshuisden Bazar van de heeren Boerhet huis ten Bosch en het konink- lijk paleis in het noordeinde bezigtigd. Dingsdag ochtend is het gezelschap naar Lei den vertrokken waar het o. a. den buitengewonen hoogleerlaar dr. J. J. Hoffman heeft bezocht en heeft tegen den avond de reis naar Amster dam vervolgdom daar te overnachten en zich vervolgens naar Berlijn te begeven. De heer baron van Zuylen van Nyevelt gezant van Nederland te Parijs is na twee maan den afwezig geweest te zijn, weder op zijn post teruggekeerd. Het Nederlandsch stoomschip „Seiue," heeft zijn geheele lading monsterkanonnen te Rotterdam ingenomen en is uit het entre- potdok gesleept. Toen het laatste groote stuk, dat met raarn en affuit de outzaglijke zwaarte van 80.000 kilo's had zonder eenig ongeval in bet schip was geheschen werden hijschblok en masten met vlaggen getooid en de werklieden onthaald. Thans vertrekt de Seine" naar Rusland, om dit monstergeschut aldaar te lossen. Reeds voor den oorlog van 18701871 waren zwaren stukken van kier naar Rusland vervoerd, doch nimmer waren zij boven het gewigt van 25.000 kilo gegaanterwijl de meesten dezer stukken thans 40 k 50.000 kilo wogen. Met 61 tegen 14 stemraen heeft de alge- meeDe vergadering der effecten-sociteit te Amster dam vrijdag avond aangenomen het voorstelop zon- en feestdagen in de sociteit geen handcl te drijven. Volgens circulaire, doen de heeren II. de Hoogh Co.te Amsterdamnogmaals een beroep op alien die het tot stand komen van het Dagblad der Christelijk Historische rigting wenschelijk aehteu. Ouder mededeeling van den tragen gang van deelneming in de oprigting van bedoeld Dagbladmaken zij bekendnog een vrij aanzienlijk cijfer beneden het vereischte 5000 tal te zijn zoodatiudien de voorstanders van het blad de handen niet spoedig ineen slaan, de hoop zal moeten worden opgegevenom het met Januarij a. s. te doen verschijnen. Zekere r. d. F. die gedurende eenigen tijd te Utrecht straat-predikatien hield en dit in ver schillende kerken voortzetteo. a. in de Wille- brorduskerk dat niet weinig sensatie maakteis thans ter verpleging in het krankzinnigen ge- sticht opgenomen. Aan het Antw. Hbl. wordt het volgende uit Luik geschreven „De persoon die zaturdag eene mand aan het adres van een persoon te Maastricht opzondwaarop eeu ei vastgehecht was, en die bovendien het opschrift „brepkbaar" droeg, zal zich een tweede maal wel wachten nogmaals de douanen op zulke wijze te trachten om den tuin te leiden. Do mand die, volgens opschrift eijeren inhieldbleek bij de opening met een groote blikken doos sterkeu drank gevuld te zijn." Onder de gevangenen te Versailles bevind zich een republikeinsehe celebriteit, de nu 68 jarige Joseph Henri, die in 1846 een aanslag waagde op het leven van Louis Philippe en ter dood verooraeeld werd. Hij kreeg evenwel gra- tie en werd naar de galeijen gezonden. Van daar gelukte het hem te ontsnappen en naar Amerika te gaan, waar hij bleef tot dat de derde Fransche republiek uitgeroepen werd. Hij voegde zich later bij de communalisten en zal nu minstens wel weder zijn oude plaats op de galeijen gaan in- nemen. In de afgeloopen week ontstond er in ee11 der gevangenissen van Versailles, waarin onge- veer 1200 personen zitten, een begin van oproer, dat echter spoedig onderdrukt werd. Toen na- meiijk een onder-officier in een der afdeelingen bezig was met de uitdeeling van vleesch, begon- nen eenige gevangenen te pruttelen over de slechte kwaliteit van het voedsel. Op het antwoord van den onder officier, dat dit hun weinig hielp, vielen zij op hem aan en sloegen hem met die zelfae stukken vleesch in het aangezigt. De wacht greep naar de wapenen en wist daardeor ontzag in te boezemen. Na een onmiddelijk in- gesteld onderzoek werden de belhamels vastgezet en de noodige maatregelen genomeu, om verder soortgelijke gevallen te voorkomen. 0. a. zullen voortaau geen bezoekers meer worden toegelaten. Een Duitscher, die dezer dagen Versailles bezocht, werd door de bevoegde autoriteit op de meest gewone manier gearresteerd alleen omdat hij van den overkant van den Rijn afkomstig was. De al te ijverige politie moest hem even wel een poosje later wel weer loslaten. Op zijn aanklagt is de politie-agent, die deze mooije vangst deedontslagen en heeft de commissaris van politie een ernstige berispiog van den minister van binn. zaken gekregen. De Franschen schij- nen zich nog maar niet te kunnen wennen aan den toestand van vrede die rustige reizigers ongemoeid laat. Op bet plateau van Champigny bij Parijs alwaar op 1 en 2 December 1870 zoo hevig werd gevochtenviel dezer dagen een ernstig ongeluk voor. Bij het omploegeu van een akker stootte het ploegijzer op een bom die niet was gespron- gen. Tersr.ond had eene ontploffing plaats. Het ligchaam van den landbouwer werd letterlijk in stukken gescheurd, die naar alle rigtingen nit - eenvlogen. De paarden werden gedood en do ploeg in spaanders geslagen. Rochelort is naar Tours getransporteerd en opgesloten in de zelfde gevangenisdie prins Pierre Bonaparte tot woonplaats strekte toen hij beschuldigd was van den moord op Victor Noir. Zijn beroep op een anderen regter is niet toege laten en hij zal te Tours blijven tot er definitief over zijn toekomstig lot is belist. Dezer dagen is plotseling uit de haven van Cherbourg een eskader naar de knsten van Corsika vertrokken, waar manifestation ten gunste van den ex-keizer gepaard met een begin van oproer hebben plaats gehad. De academic van Clermont (Frankrijk) heeft een corresponderend lid vau zijn lidmaat" schap vervallen verklaardomdat bij Duitscher was. of gelijk de academie het uitdrnkt. „be- hoorde tot eene natie van spionnen en plunde- raars." De betrokken persoon was echter al twintig jaar dood wel een afdoend bevvijs dat hij volkomen onschuldig was aan hetspion- neren en plunderen in den jongsten oorlog. >Q I ioli Per drie maanden binnen Neuzenf 1, franco door het geheele Rijk 1,10 w geheel Belgie1,40 Enkclc nommers0,05 Men abonncert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Briovenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels - - - -0,40 Vfior elke regel meer 0,10 Advertentien gelievb men aan de Uitgerers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DBIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1