ALGEIEEN 1 No. 667. Zalordag 14 October 1871. 1 Ude Jaar$. I BBEBJHBMAEOT&. ~BEK.ENDMAK.iNG. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNE M E N T. V E R S C IIIJ N T WOENSDAG IeN ZATUEDAG I) SB C5 H T C ffl 11'. te A'euzeii. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden cist aange- nomen, 90+. 7,45 9,15' ,57. Daar met Maandag aanstaande te beginnen de brieven en drukwerken door middel van dsn spoorweg worden verzondenzoo zijn de ondergeteeken- den in de noodzakelijkheid gebragt de uitgave van liun blad daarna te rege- len en zullen zij de couranten voor dit district voortaan elke Woensdag cn Zaturdag rnorgen met den EERSTEN TREIN verzenden. Hierdoox verzoeken zij liunne beguns- tigers, de ADVERTENTIEN en NIEUWSTIJDINGEN dingsdags en Vrijdags in te zenden, VOOR DES NAMIDDAGS DRIE URE. Neuzen, De Uitgevers, 13 Oct, 1871. DTIONT COMP. Daar bet vegen der schoorsteenen dikwerf zecr vcel te wenschen laat en zuiks niet zeldeu brandgevaar heeft doen ontstaan isten einde daariu te voorzien door den Raad dezer gemeente tot gemeente-sckoorsteenveger aaugesteltl M. WISSE Az. alhier. Hem zijn de noodige instruction gegeven om de schoorsteenen gocd te vegen. Do ondergeteekenden vertrouwen dat de inge- zetenen nu voortaan bij voorkeur van de diensten van dezen gemeente sckoorsteenveger zullen ge- bruik maken. Nedzen den 13 Oktober 1871. Burgemeester en Wetkouders van Neuzen J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIE LE MAN. JPolitieli Overzigt. Zcker iemandeen oord van vrede en geluk willende stichten rigtte in eene schoone, eenza- me streek een aangenaam gelegen gebomv op waarin ieder mogt intredeu en woning kiezen, ODder edne voorwaardedat bij gansch en al moest breken met het verledene. Geen daad mogt getuigen, geen woord mogt aan zijn mond ontglippen, geen gedachte mogt bem bezielen waardoor hij zich ook maar in het allerminst bij zijn vervlogen leven ophield. Wij gelooven dat bet aannemen van dit be- ginsel, tot zekeren greus, voor de Fransche natie gelukkiger zoude zijn dan zooals men nu doet wroetende in de ingewanden van hetjammerlijk verleden't welk zij zoo pas achter zich heeft. Hoe menig nuttig leven door den zwijmel- droes der algemeene bedwelmiDg en verblinding dier dagen medegesleept, zou op deze wijze voor zijne betrekkingen voor de maatschappij nog kunnen bewaard blijven. Rosselde bekwame officier, die de sehoonste getuigenis voor zich heeft, die na een geheel leven van pligtsbetracbting ook in deze buitengewone dagen is medegesleeptis andcrmaal door de militaire regtbank wegens desertie ter dood ver- oordeeld en zal, indien geen gratie door de daar- voor gestelde commissie wordt verieendmet zooveel anderen onsehuldiger dan bij zijn booid op het schavot moeten laten. Bebaive deze regtbanken voor de duizende commune scbuldigenheeft men tiiaus ook per- manentc commissien tot onderzoek der sekurke- rjjendie bij de gedaue leverantien voor den staat gedarende den oorlog bebben plaats gebad waarbij ecbter mcestal de hoofdscliuluigen goed verborgen blijven. Verder zal onderzoek worden gedaan naar alle voorgevallcn en gebeurtcnissen en in zonderkeid naar den toestand der vestingen voor ze aan de Pruissen werden overgegevfcn en daarbij in de eerste plaats naar die Metz. De commissie. die de kapitulatie heeft te onderzoekenis druk aan 'twerk. De „capitu- lards" zullen in chronologische orde voor de commissie verschijnen. Generaal Wimpffen zal liet verbaal van Sedan Ieveren van Uhrich zal de commissie vernemen hoe 't zich binnen en buiten Straatsburg heeft toegedragen Bazaine zal een tafereel opbangen van de lotgevallen van Metz enz. Een andere commissie is mede ijverig aan den arbeid, namenlijk die, welke in last heeft de besluiten te herzienkrachtens welke door het bewind van 's lands verdediging en inzonder- beid door Gambettaals minister van oorlog oflicieren tot boogere rangen bevorderd zijn. Ingevolge de aaviezen door de commissie reels uitgebragt en waarmede de minister van oorlog zich beeft vereenigd, worden de divisie gcneraals, Boissonnet en Barral weder divisie-generaals krijgt generaal Thoumas den rang van kolonel terug cn verlaten de generaals Jaures en Jaure- guiberry de landmagt om liunne plaatsen van vice admiraal en kapitein ter zee te bernemen. Genoemde generaal Barral is een der officieren, diena zich op bun woord van ecr te hebben verbonden niet weder tegen de Duitscbers te vechtcnvan Gambetta weder eer. komtnando aannamen. Volgens een Berlijnscb telegram in den Londonschen Standard zonden Bismarck en von Moltke beslotcn liebbeu bij de Fransche regering aanzoek te doendat de schending van bet woord van eer, door eenige Fransche officieren gednrende den oorlog gepleegddoor een onzijdige iuternationale commissie zal wor den onderzocht. Do Spaansche staatshnlk dobbert nog altijd op eene zeer onstnimige zee. De partijen blijven rnalkander nog te sterk zoodat bet scbip van staat geen koers kan bouden zoolang deze par tijen zooals in Spanje sedert onbeucbelijke jaren, de handen ineenslaan zoolang er geen mannen opstaandie door liunne zedeiijke kracbt die partijen overbeerscben. Die man was Prim en bet verlies zijner kraclitige arm blijft dus ook nu nog een waar verlies voor laud en vorst. De Times noeint het een voor Spanje diep lietrenrenswaardige staat van zakeudat de Cortes zijn verdeeld in vier of vijf partijen of fractienwelke elkander beurlelings en weder- keerig bare stemmen tot bet omverwerpen van rainisterieu leenen terwijl geen van haar sterk genoeg is om zelf een stevig bevvind tevormen. Na langdurige discussie is in de gehouden zitting der tweede kamer van woensdag 11. het lot van bet wetsvoorstelhoudende maatregeien tot bevordering van een geregelden stoomvaart- dienst tusscben Vlissingen en New-York beslist. Het is met 44 tegen 22 stemmen verworpen. Neuzen, 13 October. Gedurende de vorige raaand zijn het kanaal albier opgevareu 87 zeeschepen, metende 15849 tonnen en 307 binnenschepen, m. 17437 t.en afgevaren80 zeeschepen, m. 15097 t. en 270 binnenschepen, m. 16675 t. Totaal sedert 1 Jannarij 1871 zjjn het kanaal opgevaren630 zeeschepen m. 98939 t. en 2790 binnenschepen, m. 169579 t.en afgevaren: 608 zeeschepen, m. 111223 t. en 2750 binnenschepen m. 172158 t. In de 9 eerste maanden van 1870 zijn bet kanaal opgevaren: 252 zeeschepen, in. 46742 t. en 2428 binnenschepen m. 136891 t. en afge varen 232 zeeschepen m. 49898 t. en 2372 binnenschepen m. 135085 t. De uitslag van bet najaars examen in deze provincie, voor zoo ver bekend voor onderwij- zers en onderwijzeressen zijn toegelaten llulpouderwijzers de heeren J. de Visser. te ZaamslagP. Beunte AardenburgA. F. Kusse te Groede J. M. van Riet te Sint Kruis. Engelsch onderwijzersde heer M. Zoune villete IJzendijke. Per Telegra af. HoofdonderwijzersDe beer G. Mulderte Neuzen. Benoemd tot kapellaan te Lepelstraatde eerw. beer J. I. Fransentot nu toe kapellaan te Stoppeldijk en tot kapellaan te Stoppeldijk, de eerw. beer F. van Eeckelen priester van bet seminarie tot kapellaan te St. Jansteen de eerw. beer A. M. P. Koenraadt, priester van 't seminarieter vervanging van den eerw. beer J. van Hooijdonk die benoerad is tot 2en kapel laan te Groot-Znndert. Den 15n dezer, wordt te Veere een rijks- telegraaf kantoor geopend. - Aau bet Goriuchems Weekbl. wordt nit 's Ilage gemeld dat de Belgiscbe generaal die te Autwerpen de Nederlandscbe commissie voor de overbrenging van het stoffelijk overscbot der gesneuvelden op de citadel ontving, een voor- malig deserteur uit bet Nederlandsch leger is. Dit zou de reden zijn waarom die overbrenging niet van de gebruikelijke uideeling van ridder- orden gevolgd is en waarom de Nederlandscbe hoofdofficieren bedankt bebben voor bet diner dat hun door dien generaal werd aangeboden. Naar men verneemt is vrijdag met de tusschen Dordrecht en Londen varende stoomboot Martinus Ilenriette naar Engeland vertrokken, dr. G. II. L. V. uit Rotterdam beruekt geworden wegens zijne verkeerde bebandeling eener kraamvrouw, welke liaren dood ten gevolge beeft gebad en waarvoor bij door de arrondissements regtbank te Rotterdam tot 4 maanden cellulaire gcvange- nisstraf is veroordeeld. Omtrent bet spoorwegongelnk op den Grand Centraal Beige deeit de Noordbrabauder de vol- gende bijzonderheden mede: Donderdag avond kwam de sueltrein van Brnssel naar Utreeht een uur te laat te 's Ilertogenbosch aan de oorzaak van deze vertraging lag in een vreesselijk spoor wegongelnk, daags te voren omstreeks 10 uren des avonds tusschen Leuven en Rotselaer voorgevallen. Een goederentrein komende van Rotselaer, en cen passagierstrein, rijdende van Leuven, zijn nabij Ilolsbeek op elkander geloopennaar wij vernemen is een stoker op de plaats doodge- bleven en zijn alle passagiers en conducteurs gekwetstvan de eerste 3 zoo gevaarljjkdat men voor bun beboud vreest. Van de2l beesten in een wagon zijn 17 zoodanig verminkt dat ze onkenbaar waren3 werden gekwetst, terwijl sleclits 6en ongedeerd bleef. Om de grootte van bet ongeluk te kunnen afmeten dient, dat don derdag miduag circa te 3 uren de liju nog zoo danig versperd was met verbrijzelde locomotieven wagens enz.dat de sneltrein van Brussel naar Utrecht niet heeft kunnen passeeren maar dat alle passagiers voor de plaats des ongeiuks heb ben moeten uitstappen om met ecu treindie aan de overzijde gereed stondde reis te kunnen vervolgen. Naar wij van een ooggetuige verne men, was de indruk van die plek allervreese- lijkstte meer omdat men tvvijfelde of er niet nog lijken van onder de vermorselde wagens zouden te voorschjju komen." Het gemcentebestuur van Naaldwijk heeft een praehtig gescbenk doen toekomen aan ieder der drie geneeskeeren aldaar, wegens bunne be- langlooze diensten tijdens de pokkeu epidemie. Te Assen is een SOjarig landbouwer, die gezond en wel isen sinds 30 jaar hetzelfde paard gebruiktdat thans 34 jaar telt. Het schijntdat er over bet rijden van pleiziertreinen op zondag, evenals in Groningen, ook in Friesland r.og al zeer versebillend ge- dacht wordt. De predikant der bervormde ge meente te K. nl. had dezer dagen de vrjjmoedigheid op den kansel de passagiers van die treinen „ougelnkkige rampzalige zondaars" te noemen „die met gelijke treinsnelheid op den weg waren naar dehel." In de gemeente Opsterland zijn in 6ene week drie personen overleden tengevolge van 't misbruik van sterken drank zjj waren alien in de kracbt van hun leven en gehuwd. Op grooten verzoendag is de kerkdienst te Dedemsvaart den geheeleu dag bjjgewoond door Jacob van der Roeroud 102 jaren. Ook heeft bij dien dag de vasten getrouw gehoudenzon- dor daarvan eenigen binder te gevoelen. Een jeugdig metselaar viel nit den 28 me ter hoogen toren der nieuwe kerk te Woubach in Limbnrg, docb wist onder het valien een touw te grijpen waariangs bij zonder ongemak naar beneden gcleed. Een half uur later zat bij weer op den toren aan zijn werk. De nieuwe stoomboot-linie van Antvverpen op New York is, zooals wij reeds deden voorzien, een voltrokken werk. Vrijdag is het contract tusschen bet Belgiscbe gouvcrnement en de heeren lord Churchill, Rolt Hills en Churchward defiui- tief geteekend. Oek de geldelijke waarborg is reeds gestort, en men zal onmiddelijk de handen aan bet werk slaan om die voor Beigie zoo be- langrijke concessie in uitvoeriug te stellen. Zoo als wij gezegd bebben zal de dienst tusschen Autwerpen en New York door vier booten ver- rigt worden ieder van 2500 ton gemetenmi nimum. Het Chiueesche gezantschap dat ettelijke maanden in Frankrijk omdoolde zonder gelegen- heid te kunnen vinden om aan zijn mandaat te voldoen en eindelijk ten langen laatste bij Thiers toegelaten werd was naauwelijks vertrokken en bevond zich reeds te New York toeu men (of dit hun schuld of die der Fransche regeriug was, wordt niet gemeld) zich berinnerde nog iets vet- geten te hebben. De heeren zijn 5 Oct. op nieuw te Parijs aangekomen. De soldaat Albrcchtdie bij den aanleg van de schietbaau bij Hiidasheimbet eerst op den grooten voorraad begraven zilver stootte, ontving daarvoor 10.000 Th., een plaats ais op- zigter in het Berlijnscb museum waar de ge- vonden scbatteu bewaard worden met 600 th. traetement en het uitzigt op nog 6000 tb. De waarde van bet gevoudene wordt op I'ft mil- liocn th. gescbat. Deze schatting heeft den sol daat aanleiding gegeven tegen zijne beloouing op te komen en '/2 rnillioen th. te eisebea. Naar aanleiding van het algemeen streven naar loonsverhooging onder de arbeidersklasse deeit een der bladen het volgende medeIn Londen wonen 11.000 slijterS en slechts 4.000 slagters en bakkers. Jaarlijks worden er 30.000 dronken lieden ingepakt. Do 14 voornaamste kroegen worden 's wekelijks door niet minder dan 260.000 personen bezoeht. Te Glasgow heeft men om de 10 huizen een herberg. Daar en te Manchester wordt jaarlijks door de arbeiders een rnillioen pd. st. aan drank besteedte New- Castle 400.000 pd. St., te Dundee 250.000 pd. st. Te Preston heeft een statisticus 141 werklieden heimelijk nagegaan en bevonden dat verreweg de meesten 22 pCt. van bun loon aan sterken drank besteeddendat 41 van hen vau 25 tot 75 pCt. daaraan uitgaven en sleclits 12 zich Per (trie maanden binnen Ncuzcnf 1, franco door het geheeie Rijk 1,10 tt geheel Beigie1,40 Enkele nommcrs0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteurcn cn Brievenbuabouders. BIJ Van 1 tot 4 regclsf 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertcntien gelieve men aan de Uitgevera in te zenden uiterlyk Dingsdog en Vrijdag namiddags DitlE ure. 5;15, icrdijk. o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1