ALGEMEEN to No. 666. Woensdag 11 October 1871. Itde Jaarii. BEKENDMARING. Binnenlandsche berifft@n. Buitenlandsche berio-len. t ABONNEMENT. uo Gelijk bekend is, heeft zich te's Graverihage, naar den wensch des Konings eene comuiissie gevornid met bet doel om eeu gedenkteeken te doen veinjzen op de plantswaaf de gesneu- velden van bet Nederlandsehe legerbij de ver- dedigiug der Antwerpscbe citadel in 1831 worden bijgezeten oudervindt die zaak alge- nieene belangstelling. Daar bet evenwel gebleken is dat menigeen wenscbt vergemakkelijking van de gelegenbeid om die belangstelling te openbaren belasten de ondergeteekendendaartoe uitgenoodigd zicb gaarne met bet ontvangen en overmaken van geldelijke bijdragen tot dat doel. Zij zullen die bijdragen in ontvaug uemen gedurende aebt dagente rekeneu van heden. Neuzen, den 11 Oktober 1871. J. A. van IIOVBN. J. J. FERCKBIn. J. o e JONGE, JPolitielt Overzigt. Uit Frankrijk nog geene bepaalde berigten over bet. Pruissisch Fransch verdrag. Men leest daarover zooveel veronderstelliugen uu eens ten goededan weer ten kwadedat we die zaak voor keden in ons overzigt lateu rusten als geloo- vende dat ze binnen weinige dagen tot eene bevredigende uitkomst zal leiden. Ook de krijgsraadzittingen over de commune- leden beginnen, nu de koofdschuldigen beginnen op te ruimenminder belangrijk te worden dan alleeP voor zoo verre ze nog cen blik scben- ken in het Parijscbe volksleven, vooral dat der dames. Zoo verschenen in den afgeloopen week twee elegante en smaakvol gekleede dames voor den regtbank, die in geheel bunne houding een toon van exquise besehaving aaunamen, en toch went het bewezen dat deze fijne jnffertjes in de dagen der commune op de barricades gevochten en een alles bebalve zacbte rol tegenover de voorstan ders der regering badden gespeeld. Is Frankrijk op militair gebied zeer vernedefd, eeu andere niet minder indrttkwekkende neerlaag zal de tinanciele toekornst nitmaken. Wauneer Frankrijk al de leeningen, die voor het uitvoeren van den jongsten oorlog en voor bet betaleu der vijf milliarden aan Duitscbland rcreiscbt worden zal gesloten hebbendan zal er jaarlijksch voor de dienst der nationale schuld AAn milliard noo- dig zijn; terwijl voor 1830 de staats uitgaven in het geheel nog geen milliard bedroegen. Victor Hugo heeft zich voor zjjn eeuwigen' mede-broeder-opposant of mal content in de bres gesteld en. verzacbting zijner straf bij Thiers verzocht. Thiers heeft verklaard dat het verleenen van gratie niet aan hem maar aan eene daarvoor benoemde commissie was opgedragen. Het zal misschien ook bier weer bevestjgl worden; de grooteu plukken de kersen en de kleinen ontvangen de pitten. Rochefortdie acbter de schermen met een onnavolgbaar talent het vmir des opstands heeft aangeblazen, en in het critiekste oogenblik zieh aan de zijde der opstandelingen heeft gescbaard vrij te spreken of met een sebijn-vounisje er door fe halen is de grofste onregtvnardigheid tegenover duizeud anderen, die juist door zulke mannen opgezweept in bun verderf zjjn gestort. Mcer dan twintigduizend ongelukkigennu reeds 4 maanden in dc gevangeniswaaronder velen weinig of in 't geheel niet sebuldig wach- ten te vergeefs op de bebandeling hunner zaak. Op last van den minister van oorlog znljen j aan de Russiscke vestingen en forten vele w(er ken verrigt worden met het doel om ze zooda- nig tc versterken, dat zij vveerstand zullen kuii- nen bieden aan de veelvermogende artillerie VERSCHIJNT elken Woensdag en Zaturdag-morgen ten 8 ure DROIT COMP. te It'euzen. <■1# ADVERTENTIEN. J" F .fcM menu mi. "•'n0v4r" <M0 Gngefrankeerdo brieven. worden niet atme- nomen. die de Pruissen, bij bet belegeren der Fransche vestingen, zoo goed te stade is gekomen. Zoo zijn bij v. de wallen van de vesting Kroou- stad, op de punten, die bij een eventuelen aan- val. bet meest aan 'a vijands vuur zouden zijn blootgesteldvan een ijzeren mnnr voorzien maar men beelt bevonden dat de metalen platen niet dik genoeg zijn en daarorn zullen zij door andere, die 18 duim dik zijn vervangeu worden. Deze zullen tegen de hevigstq aanvalleu bestand zijn. Het departement der artillerie heeft den minister aangeraden, ten bekoeve der Rassiscbe vestingen een millioen pond krtfid in depot te nemeu en er zijn reeds maatregelen genoiuen om dit bevel ten uitvoer te brengeu. Het mate-'' niiel der vejdhatterijeu zal met 68 stukken ge schut worden yermeerderd waardoor de Russl scbe artillerie GOO stukken meer zal hebben dan de Duitscbe. o In de Staats-courant van 5 dezer is opge- nomen een koninklijk besluit van 27 September, tot regeling der ansjovis visscberijen opde Sehelde en Zeeuwscbe strooinen en zuiks met gedeelte lijke iutrckking van het koninklijk besluit van 21 October 1867 (Staatsblad no. 108). Art 1 van dat besluit luidt als vo.lgtOe ansjovis- visdeherijen op de Sehelde en Zeeuwsche stroo inen worden telkeus voor een tjjdvak van tieu jaren bij bet lot in concessie gegeven. De me- dedingiug staat 6pen voor alle Nederlandsehe visschers voorzien van de akte van consent bedoeld in art. 12 van het rpglement» vastge st,eld bij koninklijk besluit van 26 Augustus 1825 (Staatsblad no. 66), en, voor zoover betreft de wateren Vermeld in art. 1 van bet reglemeut ter uitvoering van art. 9 van bet in bet hoofd dezes bedoeld tractaat [bet tractaat tusscben Neder laud en Belgie van 19 April 1839], ook voor alle Belgische visschers voOrzien van voomield consent. Weduwen of de gezamelijke minder- jarlge kinderen van overleden visschers worden tot de mededinging toegejat'en mits bet bestuur der visscberijen genoegen ueemt met den persoon, die de visscherij uitoefent. Door den heer minister van binnenlandscbe zaken is aan den opzigter van den waterstaat A. Fagel te Nenzenoji^dragen bet toezigt bedoeld bjj konink. beslnit van 4 April 186U (Staatsbl. no. Id) op den dienst van den spoor- weg van Neuzen (Sluiskil) naar de Belgische greuzen in de ligting van Mecbeleu. Het provincial geregtshof in Zeeland beeft 11. vrijdag het volgende arrest uitgesproken. Jacobus Steur. oud 43 jaren. wonende onder Honteuissewas beklaagd als zou bij op 2 Jnlij |R des avonds tusscben 10 en 11 urea, in de ber- berg van B. Buile onder Honteuisse welke her- berg met dieus woonhuis Aon geheel uitmaakt ten nadeele van Jacobus Pietersdie zicb met den beklaagde in voornoemde herberg bevond, vier stukken van f 2.50drie enkeie "franken een halve frank, benevens nog eenigc oenten eB een stuk Amerikaanscb geld arglistig hebben weggenomeu en zich toegeiiigeml. Hij Is schul- dig x eiklaaid aau diefstal gepleegd bij nacht in eeu bewooud huis, en, onder aauneming van verzachtende omstandigbedenveroordeeld tot ecu correctionele gevangenisstraf van drie maan den en in de kosten der procedure. Te beginnen met den 16 dezer, zullen de brieven door middel van den spoorweg worden verzonden met alle drie de tieincn in bride rit De maatschappij van den spoorweg Meche- 'en erneuzen heeft besloten met ingang van den ft dezer, een namiddagtrein te geven van St. Nicolaas tot Hulst en tusscben liggende plaat- sen des donderdags van iedere week vertrek Lende van St. Nicolaas ten 3 u. 40 m. en aauko- mende te Hulst 4 n. 15 m. terugkeerende naar St. Nicolaas 4 u. 30 m. Men meldtuit Axel, 30 SeptemberJJit- geuoruen aardappelen en suikerpeeen van welke (le rooijing in vollen gang isis de^oogst van de veldvruckten in dit district bereids sedert eeuige dagen afgeloopenen beeft men over het algemeenhoe ouguustig in het voorjaar ook de vooruitzigten waren geen reden tot klagen. iarvve is goed binnengekomende zornertarwe is tamelijk de wintertarwe minder voldoenile. Rogge hoewel weinig voorkomendezelfs niet genoegzaain voor den zaaiis meile goed, Gerst beeit eeu ruim bescbot gegeven, bij voldoende qualiteit. Haver, alsook paardenboouengaven in alle opzigten een uitmuntende opbrengst, in vele jaren zoo niet aangetroffen. Erwteu gaven weinig bescbot, doch de qualiteit is goed. zeer lingeu. Te gelijkertjjd zal een tweede postdienst i tusscben Walsoordep en Hulst tot stand k'omen I in verband met dev Cersten en laatsteu trein in i beide rigtingen. Het vertrek van Hulst naar alsoorden zal plants beldieu 's mivgeas 9 u. I 30 mm. en 's nainiddngs 1 u. 3d rnln. Aaiuappelen brengAu over het algemeen een derde minder op dan ten vorigen jure, en is de qauliteit ook mindervan ziekte vvordt eckter weinig veruomen de prjjzen varieeren tbans van 2.50 tot f 3 per mud in enkeie streken is daar. an veel uitvoer naar Belgie. SuikerpeeSn geven een sleqbt bescbot. ruim een vierde min der dan ten vorigen jare. Weilamlen en dijken geven nog veel nagras en er is zelfs in de laatste drooge dagen nog bier eoMaar booi daar van ge- wonueu. Meekrap te veldedie in de laatste strenge vorst veel beeft geleden brengt alsuu bij de delving slecbts twee derde op. Boom vnickten, als jiereii en appelen geven dooreen buiteuverwaebting en rlh'Sr andere streken ge- tclcend, nog eeu groot halt gevvas door bande* laar8 van elders worden daarvoor hooge uriizen besteed. Men meldt uit Hulst, 7 October. Dealbiei op maandag laatsleden gehouden Jaar- en Vee- markt trof zeer ongunstig weder. Desniettegen staande werd die ifiarkt nog altamelijk -med bezocbt. Aanvoer van vee was niet grooter waren aangebragt 8 paarden 22 stuks rundvee en 79 varkens, van welke laatste veel verkockt werijen. Pre mien werden genoten als volgt Voor bet grootste getal paarden J. Leenknegt en J. A. van lleteren, te Honteuisse. Voor het grootste getai runderenL. W. d'Hooge, te St. Jan Steen. Idem varkens: P. A. de Wilde te St. Gilles. Voor het schoonste werkpaard J. Leenknegt, te Hontenisse. Voor de beste baatgeveude koeP. A. Belis te Hontenisse. Voor het schoonste tweejarig paard J. Leen- knegt, voornoemd. Voor het schoonste tweejarig rund D. Harto1" Hnlst. Voor den schoonsten stierdezelfde. Voor de vetste vaars of os dezelfde. Nlitldelbui-er, 9 October. Zaturdag mor- gen bubben aan bet Sloe 150 polderjongeus den aebeid gestaakttengevolge van verschil over bet werkloonen de wijzo waarop de grond moest aangebragt worden. Op de aaqmerking der opzigters daarover, verlieten alien gelijktjjdigde met grond gevulde wagens welke reeds op den dam waren uange- bragt, zoodat de machinist genoodzaakt was "de wagens, ongelostweder weg te voeren. Ongeregeldheden hebbeu hierbij echter niet plants gebad dewijl beden rnorgen den arbeid weder rustig hervat is. llet Weekbl. v. Isr. bnisgez. deelt mede dat dezer dagen op een aanzienljjk bandelskautoor te Lotterdam na de uitbetaling van een wissel tot een h.oog bedrag, eea tekort van 1000 werd ontdekt. In de meeuing dat een bankje van f 1000 te veel betaald zou zjja begaf de pairoon van bet bandelskautoor zicb naar het huis dat het bedrag van den wissej ontvangen had. De bediende, die het geld geind had, verklaarde dat hij het juiste bedrag had ontvangen en aau Ojd patroons gegeven en zeide geen andere in lichtingen te knnnen geven. Daannede scheeu onze koopman niet tevreden en hjj voegde den be diende eeuige harde woordeu toe. Eenige dagen later werd ten kantore van deu koopman een naanwkeurig onderzoek gedaan en bevonden, dat men zicb bad vergistbet abu- sivelijk optellen van een kolotn of iets dergelijks was oorzaak van 't misverstand. Den volgenden rnorgen begaf de koopman zich toen naar 't kassierskantoor verzocht boveube- doelden bediende te sprekeb, vroeg hem in le- gepwoordigheid van alle aanwezigen om verschoo uing en uoodigde hem met zijn echtgenoot ten zijnent. Daar werd den man op nieuw verschoo ning gevraagd en als souvenir een bankbillet vau 1000 overhandigd. Kapt. Janssen, dezer dagen uit 's lands dienst ontslagen deelt in de Arnk. Crt. mede, dat dit ontslag nitsluitend is verleeud teiigevolge van zijn schrijven in het Utr. Dagbl. Men zal zich herinneren dat gen. kapitein in der tijd, in een met zijn naam onderteekend schrijven, gexve zen heeft op de misbruiken welke hij de mili- tairen bestaan, ia het naar de kerk commandeieu, enz. Daar hij een huisgezin heeft en geen middel van bestaan, vraagt hij medewerking vau'tpn- bliek ten einde zoodanig geplaatst te worden dat hij door werkea in de behoefte van ziju geziu kan voorzien. Naar aanleidiug van het geval te Geesteren waar de deur van 't braudspuithuisje te naauw gemaakt is, sehrijft men aan de Amst. conr. dat te Hellendooru indertijd het volgende, niet minder snugger bedrijf is voorgevalleu. Een beer wilde zijn woonkamer tot een stal en dezen laatsteu tot een xvoonvertrek doen ber- bouwen, De werklieden gingeu ijverig aau deu arbeid, en spoedig was het karrewei iu orde. Toen men echter bet rijlu'ig van den landeige- naar in de nienwen stal wilde plaatsen bemerkte men eerst dat de wagen zich nog bevond in zijn onde bergplaatstbans een nette, geheel al'gewerkte en dus met gewone dearen en ven- sters voorzieue woonkamer Spoediger dat? men verwachtte zid de regtstreeksche stoombootdieust van Antwerpen op New York in werking komeu. Volgens bet llandelsblad van Antwerpen is het contract tus scben de Belgische fegering en de Engel.sche coucessionaii-sseu geteekend en het waarborgfonds reeds gestort. Vier stomubooten ieder van iriiti- stens 2500 ton, zullen in dienst gesteld worden. Er is dezer dagen mefding gemaakt van eene briefwisseling tusscben keizer Napoleon en eeu lelgischeu journalist, die eeu koningrjjk aau- hood voor de ridderorde van bet legioeu van ear die ziju borst zeer slecbt zou versieren. Er zijn tbans eeuige nadeve bijzonderheden bekend geworden omtrent dien leveraucier van kouingrjjkeu. De held der geschiedenis was van 1 November 1862 tot 31 Met 1863 werkzaam bij de Echo du Parlement. voor een traetement van veerti" francs per maaud. Niet meer voor dat blad werkzaam zjjpde tracktte bij zijtie talenten bij vier of bij vijf andere bladeu aan te wendeu maarbetzij men zijne talenten niet naar waarde wist te befoonenof dat hij ze te hoog sehatte, onze letterkundige werd overal afgev-e-zen. Toeu rigtten zich zijne biikken naar Parijs. vmzrm :U |ii Per ilric maanden binnen Neuzen franco door hot geheeje Eijk gejiecl .Belgie. it i tt II u Xinkele nommcrs M oil abonneert zieh bij allc BoekhandelaarsPostdirecteuren 0,05 Brievoubushouders. is) ft Sb BIJ \oor elke regel meer u CSJglUl! AdvcrtenBen gelieve men aan de t"H«ey»rs in te aenden uiteflKfe Dmgsdag en Vrijdag avond 6 ure. 111 II'. - o v 4 fjOLU, mm 1 mm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1