ALGE1EEM ,i T"* ar -*» No. 605. Zalurdag 7 October 1871 11 de Jamg. Bjnnenfandsche heri^teii. itiojlenfan-cfsclie fjpriO'ipiiK I landelsberiglen. o I,olitieli Overziit I' rankrijk heeft. tcgenwoordig weinig belang- vijks. De raad van 25 die gednrendte de va- cantie der nationale vergadering de regei ing ter zijde staat, heelt reeds zijne zittingcn begonnen maar men schijnt aan hare werkzaarnhederi liefst geene openhaarheid te willen geven ait bans de president Grcvy lieelf. dit aan zjjne medeleden verzocht. Intussrhen gaat Thiers voort met bet nemen van alle die maatregehn welke Frank rijks rust en kracht ontwijfellmar zullen bev'or- deren. In plaats met onverstandigen jjver, zooals dit door een groot dee! der nationale vergadering werd verlangdgaat de volksontwapening nu hier dan daar geregeld en zonder eenige stoornis voortterwijl daarentegen aaii de running van een nienw wel georganiseerd leger met"3 alle kracht wordt gearbeid. De schulddelging aan Pruissen wp'rdt- dnafge broken voortgeiet. Zoodat nu reeds pas een half jaar na den vredede betaliug van bet v.ierde halve milliard is verzekerd. Het vertrouwen begint dan ook sterk te her- leven. Fabrieken zoo lang stilgestaan begin- nen hnnne werkzaamheden weer op te vatTen. Handelszaken in vele vooral in de oorlogsdis- trictennu geruimen tijd als doodbegTnnen te herlevenkapitalisten die hilnno verrnogens buitenlands in veiligheid hadden gcbragt be ginnen deze alom weer in werking te brengcn en deze drie factoren arbeid hamle! en kapi taal zullen niet uitblijven bij vernieinviug bun nen overvloed over het rijke en wclvarende Frankrijk lift te storten indien slechts een on y.ekere politieke toestand dit niet verhindert. Gistcren heeft volgens de Independancede Dili mate gevolmagtigde het antwoord van het kabinet te Berlijn aangaande de overcenkomst ten opzigtc van den Flzas en Lotharingen aan den beer Thiers overgebragt. Het is niet gun- stig. De wijziging door tlr n->tlp,,:ilr, a ■- JP.up in de prirmtieve grondslagea der overeenkomst gemaakt, zou door von Bismarck ten stelligste zijn wervvorpen. Volgens een germ lit zou de heer Thiers onmiiidelijk per telegraaf nieuwe voor- stellen te Berlijn h eh ben gedaan in dien zin <lat het Fransche gouvernernent bereid is van de wjjziging af te zien. mits daarentegen de he- paling van een termijn voor ceil excc)»tionelen toestand van den Elzas en Lotharingen ten op- zigte der tolregten vervalt. In een brief nit. Versailles is echter berigt ontvangen dat alle moeijelijkliedcn hetreffende de regeling der tolkwestie nit den wcg zijn ge- ruimd en dat het tractaat thans kan ondertcckeud worden. De Pruissenhaat begint meer toe te nemen svaarschijnlijk omdat de bladftn bij de betrekke lijke schaarsheid van nieuws nicts beters yveten te doen dan de bevolking op te hitsen. Te Parijs is men weJ genoodzaakt zich stil te lion den zoolang de staat van beleg niet opgelieven is. Generaal LadmirauU is een strong lieer en hij hecft elken vijandigen uitval tegen Pruissen verboden. Het ergst schijnt de Pruissenhaat te heerscben te Lyon, waar men over 't geheel schijn te doen wat men vvil. Thans is ook bekend geworden bet ontwerp van een vergelijk van de Oostenrijksche regering met Boheme waarin onder anderen de volgende bepalingen voorkomenDe indirecte belastingen worden door den Rijksraad vastges'.eldzoowel voor Boheme als voor de overige Gisleithaansche landen. In de tegenwoordige bijdragen van Bo heme tot de algemeene rijksuitgavenwordt geene verandering gebragt. De directe belastin gen worden door den Boheemschen landdag ge regeld en door Bohcemsche ambtenaren gc'ind. De koning der Belgen heeft jl. donderdag offici- iiel andientie verleend aan eene deputatie van bet eomite der ambulances van de Fransche pers, die hij monde van haren voorzitter, dr. Ricord, een ad res van dankbetuiging aan den vorst voor- las en hem een gonden eerepenning met diplo- liia ter hand stelde als blijk van erkentelijkbeid aan de Belgtsche natie en barer souvereinvoor de zorgen. eo den biistand aan de Fransche ge kwetsten gednrende den oorlog 1870 1871 ver leend. De niedaille vertoont aan de eene zijde gekwetsten die van het slagveld opgenomen worden. en op de andere zijde staat: „A\n zijne majesteit Leopold II, koning der Belgen, voor zijne zoo mensehlievehclc tnsschcnkomst fen behoeve van de Fransche gekwetsten 1870— 1871." De koning nam deze bnWe aan minder voor zich zelcen" zeide hij „dan voor bet Bel- gische volkdat zooveel deelnemlng in het jii- der. en het ongclnk heeft betooud in deze ijseiijke omstabdigheden." woning Iaten opgetrokken Hein. I Piet Hein ze.tfenwaarvan de voorgevel is f veld door een jonge vronw werd verpieegd. Met van bel huis, fw Als Geksmot, i hl'eernrnk'er ,f. Van Pie;t (len haF»aJijfcSte., ,w'y, iko ^kwetsfe stelde ,L" -1 ,,UjkeC: MJ-ewaJen va>,. onze reiziger haar ecu hankbiijQt vW U«J ,L|er te.- hand, met de verzekeringd«t de zender van bet gdsehenF, zoodra zijn toestand y«n veioorlooven (want zijn H.onden wareu nog met uersteld) in persoon haar z.gn dank zoo komeo betuigen. npea vab eei! drakelrkop ter bennifering aan 1 - (nip de (rioei.e Dj'aak, en twee marinereii j ptetjnen metgnsciit-ifren venReldende den geboorta- i ua^ van r lei en de ecrste sieeoleggiu^ een lfewijsboe hcvig de piokken tc wocdei: kau didnendat bij den Belloorel aldaar ai de kiiideren ten getale van zesaan die v zijn bezweketv. rs B:J ,Znidh'>ni °P ''e jagt zijnde heeft tz- B., uldan vreesselijke ziekie vervolgde justitie heeft een laade r, in plaats vari een baas dien bij iweemaal ocn persoon geraakt. De zich de zaak aangetrokken. Door den heer Dr. Raupp, to Bergeijk, is z wart en nmjevaar gesdioten j deze h'icr te ■\r t> Zf-'d:/^n,e v<%ei werd aan den heer A. W: Sin its, te Eindhoven welwillend at'-csraan om zijn kabinet te verrijken. De zwarte ooije-' vaar is van dezelfde groote en heeft buiten de kleur er v. oren r eel overeenkomst met den iewo- 1 °n "oijenvaar, maar is van pen geheel versclnllenrie geaardbeid. De witte noijevaar nls vnend van den mensch woont onuiiddelijk INeuzon G October. Bij de op den 29 September plaats hebbencle bestpding van het tuaken van venie- digingswerken aan de .oevers van eenjge calami- teirse polders waren voor de Margaretiiapobier, J. Filis te Vlissingen voor 11338. en voor de Eendragtpolder L. F. Willems to Selzaete, voor 9248, de minste insehrjjvers. Uit Tholen mejdt men aan de N. R. Ct- „naar het schijntrnaakt het Ticndenbond zich in het geheim steeds sterker tot eene algeheele weigering der Tienden, ofschoon het aautal toe- getredenen nog niet aanzienlijk is." Men sehrijft uit IleHeroetsdnis Gednrendp .den storm, die zatnrdag 11. hier gewoed heeft, is de Engelsche brik James, met steenkolen van New castle, in de na'oijheid van Goedereede waarschijn- lijk met man en mnis vergaan. De kapitein had zich met een voorhijkoniend vaariuig naar hier begeven om een s'eepboot te inden, en in zijn plaats was de stuurman van laatsgemoeniil schip aan boord van do brik overgegaan. Toeii de sleepboot buiten kwara, was v^in de brik geen spoor meer te vinden. Rinnen eenige dafftn wordt te Nionwcdiep verwacht het te Glasgow aangebonwde stoom- schip der maatschappij Nederland, genaarad Prins Hendrik. Reeds zijn de gezagvo-rder en de equipage derwaar'ts vertrQkken. Dc i'lins van Oranje zal half October van Batavia weder naar het Nieiuvediep vertrekken. De heer B. Bakkers te Delfshaven hecft op dc plaats waar Piet Ilein geborch' werd een en broedt in zijn I terwijl de zwarte ooije vaar zjca in de. zwane liosschen van Zwitserland en Dnitsohland ophoudtwaar hij zelcleu door nen men,seb gezien kan worden. De 'geschoton vogel is jong, (Ios is de kleur der vederen zwart- r.c.itm gnjs. Jljj had een worn! aan den poot, die hem waarschijnlijk zal verbinderd hebben de -roo- le reis verder door te zettcn. is zatnrdag het tooneel van een opstand geweest. De boeren en hoerinnen eischten 2 francs 25 centimes voor het pond boter. De koopers verbittcrd over die prijsyerbooging, wilden niet meer betalen (Ian 1 fr, 50 cent. Men school cikander nit en van scheldcn kwam het weldra tot fcitelijkheden die op hnnne benrt in een oog-venk in een aTgenieen gevecht ontaardden. De stukken boter en de zoelemelksche kazen vlogen door de hieht of werden met voeten ge- treden. Het nitgestrekte terrein, zag er spoedig uit als een onmetelijke dik met botpr. on kaas belegde boterham. De polifie was rtTkiiiagtig de wanordeliikbeden te beletten. Een pompier, die tusschen beide wilde konien, werd half dood gestagen. De verkoopers werden op do vhigt gejaagd diegenen hunnerwier waren niet ge heel vernield waren boden in hnn vrees voor verdere niishandeling, de boter voor een 1 franc het pond aan. De ongeregeldhedeti dnurden van den vroegen ocbtend lot des morgens ten 11 ure. yerscheiden p^rsupen werden gekwgtst. Een hevige regenbni deed de woedende volks- menigte fen slotte uitfeedshuven. De politic heeft. naderhand proCes-verbtitil (tp^emaakt fcgen eenige belhartiels die tot doze betrenrens'.Vaar- dige ongeregeldhedeu aanleiding hubheu gpgeven Het is bekend dat er plan bestant tot de invoerjng van slaapwaggons op de spoorwegen. Deze zullen nu voorloopig, of eige&Iijk bij wijze van proef, gebruikt worden voor het traject tus schen Wye nen en Parijseorst waenem- dit vol doende resultant oplevert, zalien zij opk pelniiikt worden op de lijnen Parjjs—Berlijn Ostende—r Kenlen en Ileulen -Brindisi. VtKir 'net geh'ruik van zoodanige waggons suilJen de pac-sagicrs> op hun jilaaksbiljet een verhooging van 25 pCt. moeten betalen. De Koln. Zeitung deelt in haar jong^t versohenen mmitner het'volgende opmerkelijko verhaal mede. Een paar dagen geledca kwaiq een Engelschman een reizjgcrj te St. Johaun bij Saarbriieken aan a 1 wanr bij onderzoek deed naar de woonplnius eeuer dianstniaagd walker naam hi} naar .hehooreii wist op te geven. Spoe dig was, do persoon kwestje gevonden, en nu bleck hetdat onze Engelschiupn de bode was van een officier(life hij een dgr gevecht,en in Augustus van 1870 zwaar gewon.dniet slechts werd verkwikt met een friijpcbe teng water maar zoo goed en zoo kwa id het ging daar op het slag. - oiedert geruimen tijd is men er te London in geslija#,], op versehill,cnde -Jianten derstad drink water voor meuschen en vee kosieloo^ veiknh-- baar^ te stellfen. De gehlen tot baking tin (lit doel bepoodigjj, zijn alle dpor yilwillige bij- dragen ramengciiragf, eA tie vferfecnigiug bcelt thans 144 ontenien en UjO drlnkbakkeh gepinatst oie door bare bemoeijiiigeh van wafer vdorzie-i' worden. Daar een, en kelp (iriukbak soms 30 pond sterling of ongev'oer /M) per jaar kost zijn -de uitgaven voor bet Fdr'sfehAfifc'n van water zeer aanzienlijk. Daarentegen bewijst de ver eernging uitmuntende diensten daar men heeft waargenomeoy dat 4142 pnarden op feen dag aan viei bakken gedrcn-kt werden, tenvijl 8000 per- sonen aan efene fontein hnnne dorst leschten Met hot jongste warme weder herfekeivje men at dagelpks 300.000 personen bet driukwater der vereenigirig gpbrniken. - De sformen welke in den loop der vori-e weeic op verscbilienda gedeelteri der Enfefhebe knst hebben gewoedliehben een groot aantal zeerampen van meer of minder grooten omva.v veroorzaal Onder anderen is dp tijding onT- vangen, dat in bet gezigt van Qbeenshdrotigh nabq Droglieda eene brik - welker naam oube- (Nend is nl de opvareode is vergaan. V\ederoru ys eep dierantommer het slagt- otiiir zjjneif roekcloosheid gewonlpn- ...D«.4wio den leeuw een stuk i leescb ontnam doqr het woedende' dier aangevallen. Hjj kreeg zoo zwace verwondingen dat bij reeds den volgenden mor- gen bezweek. Ilet ont.steTdejmbliek.on tvl^igtfe het gebonw en daardofer geraakfen onrlersclu'idene liersonen, wgaronder veto dames dnd,er den voet tengevolge waarvan sommigen levcnlo-is wefdhn weggedragen, zoodat de schrik nng'mefer onheil te weeg bragt dan het ongeluk zelf. - - De spoortrein van Manaco naar Nizza is digt bij de Eza woensdag II. ontspoord door een stuk rots dat op de rails was geroldeen teizi- gerde heer A. Pens, van Nizza. is darrrbij gedooil en de heer Rollanduit da zelfde sia l aan zijn wonden overleder.een aantal andere passagiers zijn ligt gekwetst. JE>r,ijzeii (lea- Effecten, Amsterdam, 5 October. 3M Cj actnorie van toclichting bij hutwetsontwerp ree-e- .ilgemeene belasting op its. inkomsten, ter vervan- In de IneTnorie Fende eene giug van het regt van patent en van dpn accijns on hot ge- slagt, wordt gozegd dat gestreefd moet worden naar venmer- ■der.ng van de rykanuddelenon het evenwigt tusschen de - wone uitgaven en de gewqne on,tvangsten t'e Jterstellcn on te- vens naar cpheffing van bestaande qnbUlyka belastingen De hervorming in bet belastmgwezen behoort te bestanu in bet wijzigen van directe belastingen, omdat het evenwigt tusschen deze en de mdirecte is verbroken en de aanrieulijke Vermcer- 473/"S, nr laatsten (*f> 342/j millioen in 1850 geiegen tot 1 lmers lloeilL,vooral °P do nnndergegoede burgersdrnkt. jmmcrs.terwijl de opbrengst der indirecte met tfSpCt is g. stegen, is die van de directe sedert IS50 met sleci ts 13 DCt Bovendien kunnen geene nieuwe indirecte belastingen gehe^ onbreimst b f* ™™erP™- «1- i- u'aamL de kdaagnjk genoeg zon zijn, om over de bezwaren der zoS i„nt te, fPPe"'. "e taba!< b- v- is "Ft te belastdn zondei groote beleinmcring voor een belangrijkcn tak van h-a"dei e" ,]1^er,leid' Rcstitati" WJ ll'tvoer, on* tot verbetcring van bet beiastingstelsel bijdr.rvn V" door «wrplp?te,ng van Hen last van eenige voowerpen zeep. Maar daartoc meet Cei-st con op anderen p zooals hij M goed fundament gelegd word'en, dat qlleeji te vjnden is i Wijtigmg ddr directe |e!astiVgen. Als het patent'vervalt, bl'ijven allcen grondbclasiingen ncr- soneel .over. Dc laatsten, die reeds voor 4,'o-naf. do gemeenlm ut-XV- ktU ZOnJcr ieu ^"V.cntcn haar verl i °"t"eIuon' between onfegtfaardig zou zijn en verwarrmg m de gemcentelijke fmancien zou vcroorzakeu Do grondbclasting te verme^deren van patent de andere bronnen vrijstelt Ook verbetcring van pa tent is ondoenlijk zonder zelf in een inkomsten-belasting te verva'llen. Er blijft dus slechts over een nieuwe directe belasting in t§ voeren, die nidt langs allerlei omwegen de inkornsten tracht te, bereiken, maar dadclijk de personon aanslaat, naar hnn i^- komeu. Een zuiveife personele, geen reele belasting. Paaraan zijn bezwaren van invoering verbonden maar bij belastingen moet iaen niet naar het volmaalcte streveiide \Taag daarbij is alleen, wat is billijker, regtvaardigeren dan kan de in- komstenbelasting de vergelijking met el lie andere doorstaan. Men behoort verdcr haar zooveel mogelijk te verzachten door haar slechts tot een mat.ig bedrag te heffen en in de wetzelve een vast bedrag te noemenzoodat zij niet de sluitpost der begrooting wordfc, die men elk jaar laat rijzen of dalen. Daarom heeft de minister haar dadelijk op 2pCt. voorgesteldeen be drag dat volgens de patentwet thans reeds van sommigen be- drijven (tabel no. 9) geheven wordt. Daardoor ial vferhooging niet zoo gemakkelijk plaats hebbenals bij de wet op dc mid- delen bet geval zou zijn. Een heffing van 2pCt. sehijnt bovendien voldoende, als zij naar de* berekening, 8 millioen oplevert. nvici cu MiKsinarwi le v ervici^i nolffu Nederland. tfHortific. Werkelijke schuli? 2^ <zJito dito diTo 8 adito dito dilo 4 flAnndecl Handelmontscnappij. dito exjiloitatie W<'d. staatsspoortv. Brlgie. ^Certificateu bij tiotsehild. 2* Fhankruk. alnsfhrijvibien 1 .3 <id>to 5 Uusland. ^Obliijiat^icn 179^/1^1^. 5 flCeftific. adnfi HaTRltna adito Hope Co. Ge serie. 5 fldito f "I «dito f 100(* 13G(J5 ttLoten 1866 'b a')blig. liope Co. Leenrng I860 4^ tfCertific. aito. t 1. rtlnseript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. X «(fb!ii;atian 1867-1869 4 tiOrtifieaten6 aAandeel spBOfwpg Gr. Maatsch. 5 gjObliff. dito f .v. .4 dito spooitreg Poti'Tiftis. 5 dito dito Jelez Orel. .5 dfto <Uto Charkow Azow j 5 Polpn. «Scbatkiat obliii«tien. .5 Oostenrijk. aOblig. metall. in zilver Jan./Julij. 5 adito dito ApTiJfOpt. «d,Ho in papier Vlei/lWi* 5 adito dito Febr. Aug. i 'teening isma tfrH)!i:;;Uien Buiteul. 1SI57-70 3 a<lito W"T ndito BinnenWnilscKe .3 ailito 1356-18(323 adito 1867- 18693 Turkeije. dilo (bionenl.)5 Egvpte. dilo 18(.'8. 7 Italte. Spanje. PottTUGAI,. pet. t53!( M>', Mil 82', G8i 8 It 95! 95*; •2+1 S5^ 67 f* 71» «v> Slllj 170 8»i 8S- 87 -J 5 65 -3w£ •*77 48 »5i 4* 77;

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1