ALGEIEEN No. 664. Woensdag 4 October 187J. I i de Jaarg. Binnenlandsclie berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT VERSCHIJNT elken "W oensdag en Zaturdag-morgen ten 8 ure nil OUT CO HI P. tc leuzen. ADVERT ENTIEN. Ongofrankeerde brieven worden niet aanrre- nomon. bD IPolitielc Overzigt. Naar men donderdag nit Parijs berigttewas de Dnitsche zaakgelastigde graaf von Arnim sinds maandag daar niet geweest, maar werden de onderhandelingen tnssehen hem en den Fran- sclien minister de R6mnsatbetreffende het be wuste bandelstractaat, niettemin ijverig voortge zet, ferwjjl aan den gnnstigen uitsiag dier onder handelingen volstrekt niet langer werd getwijfeld. Volgens de Ind6p. Beige vvordt de onderteeke- ning van bet tractaat ieder oogenblik de gemoet gezien en kan men deze zaak reeds als geein- digd beschouwen. De aandacht van de dagbladpers en van het jmbliek is overigens bijna uitsluitend gerigt op de Bonapartistische woelingen. Feiteljjke bewijzen zijn daarvan vooralsnog weinig voorhanden. Men weet alleen van het uitreiken van vlugschriften in de kazernes en dat er een ievendig vefkeer tnssehen Chislehurst en Parijs plants heeft. Vol gens den berigtgever der Kdln Zeit.is de ge- heele beweging niets anders dan eene poiitieke campagne die hoogst waarschijnlijk zal duren tot den 7 October den vooravond van den verkiezingen voor de departementale raden. Terwijl men nl. de kiezers beangst maakt door hnu het spooksel van een tweeden coup d'etat voor oogen te liouden, hoopt men zoodoende de kleine burgers en het platteland voor de repu- bliek te winnen. Verscheidene in de zaak van het Parijsche oprocr betrokken personendie door de krijgs raden tot dwangarbeid voor korteren oflangeren tijd veroordeeld zijn en zich niet in cassatie heb ben voorzienzijn reeds naar het bagno van Toulon overgebragt.. Ouder hen bevindt zich het communelid Trinquetdie met Urbain tot levenslangen dwangarbeid is veroordeeld, maar niet met dezen revisie en vervolgens cassatie van zijn vonnis heeft gevraagd. Rossel, wiens vonnis door den raad van revi sie vernietigd is, zal thans in den loop der vol- gende week op nieuw, en wel voor den 2n krijgsraad teregtstaan. Het Lyonsche dagldad 1' Anli Prnssienhet- welk ten doel heeft den haat tegen Duitschland te voeden, maakt bekend dat het iets doen wil om een einde te maken aan de klachten van het Pruissische gonvernementhet zal „den naam veranderen met behoud van het wezen", en het vcrschijnt thans onder den titel van le Chatiment. Over het algemeen zal de oogst in dit jaar veel te wenschen overlaten. In Frankrijk zal de opbrengstvergeleken bij vorige jaren ge- ring zijn. Ook in Engeland zal veel tnoeten ingevoerd worden om in de behoeften te voor zien. Voor Belgische en Hollandsche rekening wordt veel gekocht en eorsfgenoemd land voert veel naar Frankrijk uit. Duitschland trekt ook tar we gerst en rogge uit Hongarijeterwijl een gedeelte van den eigen oogst naar de Scandina- vische landen wordt uitgevoerd. Zaid Duitsch land voert steeds naar Zwitserland uit. Het is volstrekt nog niet te bepalenof de oogst in Duitschland voldoende zal wezen voor de be hoeften. In Spanje heeft het te velde staande graan in sommige districten veel geleden door Z'J bestaat uit 20000 loten, 10000 prijzen en 2 premien. De collecte wordt geopend op maandag 23 October 1871, en gesloten op zaturdag 4 November daaraanvolgende. De trekking van de eerste klasse vangt aan maandag 20 November, eiv\ijl de laatste 100 nommers op zaturdac; 10 i1 ebruanj zullen getrokken worden. ~7 De minister van finantien herinnert aan de strafbepalingen gesteld op het namaken of ver- valschen of het gebruiken van nagemaakte of vervalschte postzegcls waarop eene gevangenis strat van drie maanden tot vjjf jaren is gesteld. Daaronder is, zegt de minister, ook begrepen het meer dan eenmaal gebruik maken van een postzegelwaarvan de stempcl is vernietigd of veranderd. De minister van finantien maakt eene her- ziening van de belasting op het personeel gereed, waarvan de hoofdstrekking moet zijn opheffing van den grondslag van de deuren en vensters en van dien der haardsteden en een eveuredife verhooging der overige grondslagen. en overstroomingen enz.maar in de overige dis tricten is de opbrengst zoo ruim dat er geen invoercn van elders zullen noodig zijn. Spanje maakt dus eene uitzondering op de meeste Euro- pesche landen. Tot nu toe werd voornamelijk in die behoeften door HongarijeTurkijeRus- land en Amerika voorzien. In heiden eerstge noemde rijken bleef de oogst van 1871 verre beneden de verwachtiug, zoodat er slechts eene kleine beschikbare voorraad voor den uitvoer kan bestemd worden. Wjj vernemen dat de ontwerp-vestingvvet het nieuw ontwerp der militiewet gereed zijn en binnen weinige dagen aan den raad van state zullen worden toegezonden. Neuzen 3 October. In de op gisteren gebouden vergadering van ingelanden van den Groote Huissenspolderzijn benoemd tot vcr- tegenwoordigers van dien polder in het water- schap van de calamiteuse polders Margaretha Kleine Huissens en Eeudragtde heeren Adriaan Riemens Jz., landbonwer. en Maarten van Dix- hooin particnlierbeiden te Zaamslag woonachtig. In de heden alhier gehouden vergadering van stembevoegde ingelanden van de polders Nieuw Jtbene en Kreke, is tot vertegenwoordiger van die polders in bovengenoerad waterschap benoemd de beer J. Sturm ontvanger griffier van verschil- lende polders te Neuzen. Sedert ruim een jaardat de pokken hier geheerscht hebben (thans kunnen zij als gewe ken bescliouwd wordenbeliep het getal aan- getasten 400. Daarvan waren gevaccineerd 78 niet gevaccineerd 322. Het getal daaraan over ledenen beliep 52waarvan gevaccineerd 2, niet gevaccineerd 50. Hontenisse, 29 September. Onlangs vertoonde zich in deze gemeente een persoon van een met te voordeelig uiteriijkdie. onder voor- wendsel van door den laatsten oorlog verarmd te zijn vooral Iangs eenzaam staande boerderijen bedelde. Omtrent denzelfden tijd werd erdief- stal gepleegd op de hofstede bewoond door de wed. F. terwijl in de vorige week op een laten avond door iemaDd beproefd werd de pastorie te Groenendijk met geweld binnen te dringen. Zou een en ander soms ook het werk zijn °van hendie een vorig jaar het nabnrige Vlaanderen exploiteerden Hoe dit ook zij t t' is te hopen dat dergelijke ongenoode gasten aan het waak- zame oog der politic niet ontsnappen. de provincien Zeeland en Noord Brabant, een menigte bronnen van welvaart zal openen, maar dat deze stoomvaart ook een uitstekende geld- belegging zal opleveren. Welke belangrijke invloed door de afdam- ming van het Sloe wordt uitgeoefend op de vaart door het kanaal door Zuid-Beveland, blijkt nit de vergelijking der scheepvaart bewegiug, welke \n 'lei maan^ Augustus j 1., met die, welke in dezelfde maand van vorige jaren plaats had. De getallen aanduidende de scheepvaart-beweging in Augustus van elk der jaren 1867, 1868° 1869, 1870, en 1871. zijn respectivelijk 1709, 1706 1980, 1542. en 3133. De verraeerdering der scheepvaart in Augustus jl. met betrekking tot die in de zelfde maand van 1869 toen van vorige jaren de drukste vaart plaats had be- draagt dus 1153 vaartnigen. In Augustus 1869 voeren per dag gemiddeld 64 schepen door het kanaalterwijl dit getal in Augustus jl. 101 beett bedragen. De vermeerdering der vaart kan dus gemiddeld op minstens 58 percent ge steld worden. Men leest in het Nieuwsblad voor den BoekhandelDe heer W. Hulscher GJzn. te Deventer verzoekt ons ter kennis van belangstel- lendcn te willen brengen dat de heer Dr. A.M. Ledeboer geneigd is aan bibliotheken en lief- hebbers voor zoover de voorraad strekteen present-exemplaar te willen afstaan van „Het geslacht van VVaesberghe." Een bijdrage tot de gescbiedenis der boekdrnkkunst en van den boekhandel in Nederland, met drnkkers merken cn facsimile, 2o vermeerderde uitgave. Door D: A. M. Ledeboer. Aanvragen om exemplaren, met opgave voor wien ze bestemd zijn, te rigten aan den heer Hulscher. 7, T-e 8 Hase heef,,: men een nagebootst bankbiljet van f 100, afkomstig van de beig- neetkraam van Lyon, willen uitgeven doch men liet zich niet foppen. De dader bevindt zich in hechtenis. - In den handel is gebragt een biljet ge- drukt in den vorm en met de klenr van een bankbillet van honderd gulden. Binnen den rand leest men ,,B 238 B 238 merk De Nederland- sche Bank Dit kistje bevat honderd cigaren v. Havana Amsterdam 1 September 1871 de Impor teur Whusucx. De Exporteur Assursooynx." Ter voorkoming van misleiding wordt daarop de aandacht gevestigd. De minister van finantien heeft, bij resolutie van 21 Sept., vastgestcld de 277e staatsloterij. Sas va.n Gent, 3 October. Den 29 Sep tember heeft de weleerwaarde heer van Oers kortelings tot deken en pastoor van lJzendijke benoemd. voor goed van zijne parochianen'af- scheid genomen. Als pastoor hier ter stede is hij opgevolgd geworden door den weleerwaarden heer Weterings. vroeger kapelaan te Breda. De societeit De Harmonie heeft afgeloo- pen zaturdag drie nieuwe leden aangeworven. Naar men verneemt is de voorloopig deel- neming in het plan tot oprigting van een dnge- lijksche maildienst tusschen Vlissingen en Lon- den in de znidelijke provincien aanvankoljjk al- leszins voldoende. Vrij algemeen ziet men in, dat het hier niet alleen een eeht national ouder- neming geldt, die bij de aanstaaude voltooijing van den spoorweg Venlo- Vlissingen, vooral voor Zondag morgen is schipper de Haan van Alblasserdammet zijn aak naar Rotterdam zei- lendein aanraking gekomen met de Dordtsche boot Job. de Wit. Door den schok is de schip per overboord geslagen en voor de oogen zijns zoons verdronken. Naar men aan de Dev. Cour. meldfc is te gen den postilion van de postkar van Zwolle op Alraelo, door de gemeente politie van laatst gemelde plaats procesverbaal opgemaaktwe- gens het verwekken van nachtelijk gerucht erstorende de rust der iugezeteuen door.... hoornblazen bij vertrek en aankomst. Voor de betrekking van agent van politie te Groningen, waarvan er met den lsten Janu- arij a. s. 25 in dienst zullen tredenhebben zich niet minder dan 315 persoonlijk aan het bureau van politie aangegeven, terwijl er bniteri- dien nog ruim 100 brieven van aanbieding als zoodanig zijn ingekomen zoodat bet getal lief- hebbers voor deze betrekking ruim 400 bedraagt. lijk subsidie had verleendvan de uitvoerinf,, van hun voornemen afgezien hebben. To ivenvcr in Belgiekropen onlangs een paar jongens na gebeng'eld te hebben door den bcugelring. Een andere wilde hun vcorbeeld \olgenmaar... bleef halfverwege steken. Hij kon niet meer voornit en ook niet terng. Zijn makkers trokken en rnkten vruchfeloos. Er kwam volk toescbieten vergeefs was aller pogen. Eindelijk was er cen slim genocg om voor te stellen den ring uit te graven "en daarna werd de knaap. met den ring om den buik naar den dorpsmid gebragt, die den jongen plat op bet aan bee Id plaatste en zoo den ring door- kapte. Men gelooft niet dat bij nu ooit weer zoo n kunstje zal proberen, De heer Leon Say, prefect der Seine, heeft aan den Parijschen gemeenferaad het stedelijk budget voor het lager onderwijs voorgelegd. Deze begrooting is geraamd op om.streeks zeven fnil- lioenzijnde 200.000 fr. meer dan het vorige jaar. Men zegt dat de gemeenferaad wel ver van op die som iets te willen afdingen bereid is om voor het onderwijs des noods nog meer toe te staan. Door de hepaling van het gonvernement dat er voortaan slechts 6en benl zal zijn bijge- staan door drie knechfs, en dat dezen hun resi- dentie te Tarijs znllen vestigen om zich van daar naar de plaatsen te begeven waar hun te- genwoordigheid vereischt wordt, zijn verscbillende gemeenten overgegaan tot het opruimen hunner guillotines. Die te Aix werd donderdag publiek in drie perceelen verkochthet hont bragt 28, het ijzer 22 en de wagen 40 francs op. Het koopje werd toegewezen aan den heer Bouracini, die het zeker als een gedachtenis wil bewaren,' want hij was jaren lang de benl van Aix en omstreken, en heeft ten gevolge van den nieuwen maatregel zijn pensioen gekregen. Napoleon III bevindt zich nog steeds te lorquay en denkt er zelfs over om zijn verblijf daar vooreerst te vestigen, ofschoon hij tot nag toe geen gesehikte woning heeft kunnen vinden". Hij lijdt weder eenigzins aan zijn oude kwaal rhumatiekmaar dat verhindert hem niet oni dagelijks bezoeken te ontvangen van de aristo- cratie uit den ointrek en ook van Russische pnnsen, die daar vertoeven. Met deze laatsten schijnt hij op zeer goeden voet te staan, woens dag bragt hij ban een contra-visite. Volgens den Antwerpschen Pr6curseur zou- den de concessionarissen voor een regtstreek- schen stoomvaartdienst van Antwerpen °op New- York, waaraan de Belgische regering een belang De ingenieur Brunton meent dat er na het doorboren van den Mont C6uis wel niet meer zal getwijfeld worden aan de mogelijkheid om een tunnel van Dover naar Calais te maken. De af stand is wel grooter dan die van Bardoneche naar Modane maar de lagen die men te doorboren heeft zijn ook lang zoo hard niet. Zij zijn, zoo als de genomen proeven voldingend' bewezen bebbeuvoor het grootste gedeelte kalkacbtig. Met het oog op de locale moeilijkheden, bereken't Brunton dat er twee jaar noodig zouden zijn om een voorloopigen doorgang te maken zonder den laatsten oorlog gelooft hij dat men daaraan reeds zou begonnen zijn, en dus het denkbeeld van een regtstreeksche S)>oorwegverbinding tusschen Lou den en Calcutta een sehrede nader tot zijn ver- wezenlijking zou gebragt hebbeu. Woensdag zijn te Londen tweestraatpredi- kers gearresteerd omdat ze bun ambt. hadden uitgeoefend midden in een druk bezochfe passa ge. zoodat de weg versperd was geraakt. Ze voerden ter huqner verdediging aan dat men Gode meer moest gehoorzamen dan de menschen, maar de agent merkte op dat in hetzelfde boek' waar ze nu uit ci'teerdenook stond dat men aan zijne overhedeu gehoorzaamheid was yer- schuldigd. Een parapluie koopman adverteert in een Engelsch blad dat hij zich wegens den om- Per drie mnanden binncn NeuzenJ n n n franco door het gchcelc liijk 1J0 a a n n n geheel Belgie1,40 Knkele nommers0 05 Men nbonncert zicb bij alle BoekhandelaarsPostdirecteurcn en liricvenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels0 40 Voor elke regel meer010 Advertentien gelieve men aan de Uitgerera in te zenden uiteriijk JJmgsdag en Vrijdag avond 6 nre. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1