ALGEMEEN No. 66.3. Zaturdag 30 September 1871. 11 de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandselie berigten. rjolitieli Overzi^t. De jongste berigten uit Parijs doen nog steeds geen nieuw lieht opgaan over den stand der ondeihandelingen betreffende het Fransche Duit- scbe bandelstractaat. Eigenaardig alleeu is bet optimistiseh oogpunttvaaruit sommigen in Frankrijk de kwestie beginnen te bescbouwen zij ziju nl. van meening, dat er eigenlijk van Duitscbe zijde in 't gebecl geene ernstige be zwaren zijn geopperdmaar dat er alleen zoo veel gerucht over die zaak vvordt gemaaktom aan Frankrijk tc doen beseffen hoeveel het zijnerzijds bij de te sluiteu overeeukomst zoude winnen. Volgens die meening, zijn dus en de Duitscbe fcn de Fransche regering eigenlijk bezigeen kinderacbtig comediespel op te voeren. Een scbrijven uit Versailles bevestigd bet door de Times medegedeelde berigt dat de Franscbe re gering maatregelen neeiut, om bet 4e halve milliard, vddr den bestemden tijd, aan Pruissen te betalen. De regering zou zich die som ver- schatfen door middel van scbatkistbonsvvelke door de eerste bankiershuizen in Europa geen dosseerd zullcn worden en betaalbaar zullen zijn te Louden in April en Mei 1872. Keizer Napoleon beeft zeker op zijn rustoord een zonuig dagje gebad, toen bij de tijding ver- nam dat de bijtende lantaarnman, de onverzoen- lijkste en brntaalste vijand zijner geheele dynas tic, de onverbeterlijke Rochefort, als loon van al zijn woelen en drijventot levenslange ves- tingstraf is vervvezen. llij zelf is waarlijk dan toch ook beter af. Rochefort beeftin weerwil van den aandrang zijns verdedigers den beer Joly geweigerd in booger beroep van zijn vonnis te korneu. De Constitution berigt. dat vele afgevaardig- den der linkerzijde zicb bij den beer Thiers zullen vervoegen om ten gnnste van Rochefort tnsschen beiden te komen. Bedoelde afgevaar- digden zullen zich met dat doel insgelijks wen- den tot de cominissie der nationale vergadering wclke de heer Thiers bij het verleenen van de gratie te raadplegen beeft. Een vrij belangrijk wetsvoorstel is bij de Fransche kamer ingediend. strekkende om de departementale rader. te magtigeneene com inissie te benoemendie de function van het wetgevend ligchaam zal vervullen wanneer de leaner ontbonden of uiteengejaagd vvordt. Het voorstel bepaalt dat zoo de nationale vergade ring of een der karaers- vvelke baar opvolgen, onwettig vvordt ontbonden of belet vvordt zitting te boudende departementale raden alsdan zonder daartoe opgeroepen te zijn onverwijld in de hoofdplaats van elk gewest moeten bijeen- komen en voor de handkaving van orde en wet zorgen zullentot dat kunne gelastigden twee uit elken raadzullen bijeengekomen zijn om de function van de nationale vergadering uit te oefenen. De zetel van het aldus vereenigde ligchaam zal te Bourges, Tours en Poitiers zijn. Dat ligchaam vvordt ontbonden zoodra de na tionale vergadering weer in staat gesteld is van hare regten als souvereine magt van Frankrijk gebruik te maken. Doch indien de nationale vergadering langer dan twee maanden belet vvordt baar mandaat uit te oefenendan zal de vergadering van gelastigden algemeene verkie zingen uitschrijven tot zamenstelling eener nieuwe kamer. Volgens de Patrie is Pruissen met slechts bezig de inrigtingen van zijn leger verder te vol maken inzonderlieid de artillerie, maar vvordt daar te lande ook jjverig aan de uitbreiding van het zeevvezen gearbeid. Onder anderen is er besloten tot den aanbonvv van twee nieuwe fre- gatten cn van twee gepantserde korvetten waar- door het aantal gepantserde oorlogbodems van de Pruissiscbe vloot op twaalf zou worden ge- bragt. Ook de Engelscho artillerie zal volgens den Franscben Moniteur ten gevolge der ondcr- vindingen van den jongsten oorlog, groote ver_- beteringen ondergaan er worden tbans kauonnen vervaardigd volgens een nieuw modelbet Frazcr stelsel. Te Woolwich is men op het oogenblik bezig 27 batterijen van nieuw geschut te&vervaardigen. Tot verdediging van de knsten laat de Engelsche regering 23 kollossale stukken geschut gieten die kogels van 350 kilo's werpen, ook is er 6en mortier in de maak dat op een afstand van twee a drie mijlen kogels van 1000 kilo's werptalles zeker ter illustratie van de spreukSi vis pacetn para bellun (Indien gij den vrede wenschtzoo bereid u ten strijde.) De Russiscbe regering bescbouwt medebe- nevens de reorganisatie barer landmagtde ontwikkeling der zeemagt op dit oogenblik als eene van de voornaamste zorgen van bet bewind. llet provinciaal geregtsbof in Zeeland beeft 11. tnaandag bet volgeude arrest in booger beroep uitgesproken Francies Douwe, oud 31 jaren metselaar, wonende te Neuzen, was beklaagd dat bij op 9 Julij jl. te Neuzen moedwillig slagen en stoo- ten beeft toegebragt aan P. C. StaDdaert, en een stuk uit diens lip heeft gebeten. Bij vonnis der arrondissements-regtbank te Goes dd. 12 Augustus jl. is bij sckuklig verklaard aan moed- willige verwonding, geene ziekte of beletsel van te werken hebbende veroorzaakt van meer dan 20 dagen, en te dier zake veroordeeld tot eene gevangeuisstraf van 6ene maandin eenzame opslniting te ondergaan, in eene geldboete van 8 met subsidiaire gevangenisstraf van 6en clag, mede in eenzame opsluiting te ondergaan, en voorts veroordeeld om aan P. 0. Standaert korologiemaker te Stoppeldijk, als schadevergoe- ding de som van f 150 uit te betalen, alsuiede in de kosten van het regtsgeding. Op bet nameus den veroordeelde en door den officier van justitie ingesteld booger beroep beeft bet bof bovengemeld vonnis v e r n i e t i g d, en den beklaagde ter zake van.: moedwillige verwonding, geene ziekte of beletsel van te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbendeveroordeeld tot een cellulaire gevan- genisstraf van e6ne maand en eene geldboete van f 8met subsidiaire gevangeuisstraf van 6en dag, mede cellulair, met verdere veroordeeling om aan P. C. Standaerthorologiemaker te Stoppeldijk, als schadevergoeding te botaleu de som van 150, met verwijzing in de kosten der procedure zoo in eersten aanleg als in booger beroep gevallen. Zaamslatr29 September. In de op beden gehouden buitengewone vergadering van slemgeregtigde ingelanden van de calamiteuse poblers Eendragt. Kleine Huijssens en Marga- retbazijntot leden voor den Dijkraad van het calamiteuse waterschap dier polders benoemd, te weten Voor Eendragt. de beeren J. Vinke, J. de Putter Lz. en P. Zegers Pz., alien laudbouwers, wonende te Zaamslag. Voor Margarethade heeren W. de Klerk gezworen van dier. polder, wonende te Zaam slagA. C. N. Grenute Neazen en F. de Ruijter. te Zaamslag. Voor Kleine Huijssens. de heeren: J. Diele man. te Zaamslag en A. Scheele te Neuzen. Voor de bijdrageude polder Zaamslagwerden gisteren benoemd de heeren L, van Dixhoorn, burgemeester en C. de Bokxlandbouwer te Zaamslag. Westdorpe, 28 September. Eenezeld- zame feestviering viel heden deze gemeente ten deelde wel eerwaarde heer L. van Dijk pas- toor dezer parochie herdacht heden zijne 25jarige bediening als herder dier gemeente. Groot was de feestvreugdedie veler blijken droeg, niettegenstaande het weder zeer ongun- stig was. Reeds in den vroegen morgen wapperde de feesthulde- „het Neerlands driekleur" en de woningen veler ingezetenen prijkten met toe- passelijke opschriftenchronogrammeu en meer andere blijken van bulde. Het was oinstreeks 9 ure 's voormiddags dat de waardige herder, verzeld van de zeer eerw. beeren dekens van Hulst en Aardenburg, beue- vens eenige eerw. heeren pastoors de koin der gemeente werd binnen geleid en daar den wel- komstgroet ontving, in eene we'igepaste toe- spraak van den heer J. P. Kieboom, lid-secretaris van betkerkburau waarna ZEs. zoou, de beer F. Kieboom lid secretaris van de te dezer gemeente bestaande broederschap „dc Heilige familie", ZWEW. tegemoet trad en in zeer welvoegelijke bewoordingen ook in naam zijner medebroeders, den eerwaardigen herderals pastoor en direc- teur van gezegde broederschap, een bartelijk vvelkom in bun midden toebragtbierna ging men stoetsgewijze gevolgd door de Heilige familie de cougregatie, een acbttal maagdekens die bloemeu en lestoen strooiden den jubilaris vooraf, waarop ZWEW.in eenen kring van eerw. heeren gees- telijken volgde en aan bet, in feestgewaad uit- gedoscht kerkgebouwdoor den heer voorzitter van bet kerkbureau, S. J. Daelman in eene korte maar treffende rede de ware blijken van bulde en achting werd toegebragt, welke de leden van gezegd kerkbureau voor ZWEW. ge- voelen. Hierna, in het feestelijk versierde kerkgebouw binnengeleid, offerde ZWEW. eene plegtige mis, nit dankbaarheidwaarin de Wel Eerw. heer Deken van het dekenaat Hulstin eene wel- gepaste rede en treffende woorden den waren levensloop schetste van den acbtenswaardigen jubelaris. Na afloop dezer plegtigheid werd ZWEW. door een tal van ingezetenen nog bijzondere hulde gebragt en boden de heeren leden van het kerkbureauook namens de medeschenkers, ZWEW. de bewijzen van opregtheid dezer alien, in de prachtige gescbeukenbiertoe voorbe- reidook de leden van gezegd broederschap „de Heilige familie" en die van bet genootschap „de Congregatie" bragten nogmaals hunne bulde- blijken in sierlijke giften. Dit alles deed de zuivere gevoelens van ach ting en eerbied jegens den gevierden jubilaris, van vele ingezetenen nog verhoogenzoo dat men, regen nog wind entziende, de toebereidse- len reeds druk zag makenom door eene prach tige verlichtingook aan den avond van dezen feestdag. den jubilaris te verheerlijken. Ouistreeks 3 ure in den namiddagging de hoofdonderwijzer de beer Remerij met al zijne leerlingen, in optogtden beminden herder ook hunne bijzondere achting en liefde toedragen welke blijken, met die van dankbaarheid gepaard, in eene kernachtige toespraak, door geuoemden beer hoofdonderwijzer, den jubilaris werden voor gelegd. De avond van dezen dag was niet minder feestelijk als de dag zelf, dewijl bet weder alstoen tamelijk gunstig was en men een regt genoegen smaakte, door de sierlijke illuminatie, waarmede kerkgebouw en vele woningen prijkten en meer nog, door het fraaije vuurwerk, waaraan een groot deel der bevolking, als om strijd deelnam. Dit duurde dus voort tot laat in den avond waarna een ieder rustig opgebeurd en verbeugd buiswaarts keerde; Steeds zal deez' dag den Westdorpenaren en vooral hun die ware deelneming in bet f'eest betoonden, een heugelijk aaudeuken blijven. Bijzonder verdient nog melding dat nock ge- meentebestuur, noch de bierbestaande eerewacht, te paard en dat wel onder de ken- spreuk Eendragt'. welke bare banier voertniet de minste blijken of bewijzen van bill de hebbeu betoond of bijgedragen de reden dezer algemeen afgekeurde bandelwijze ziet men van een bunner te geinoetdie den ruoed bezit zulks openbaar bekend te maken: ofmoet men ook in eene parochie uit bijna enkel 1 a n d- bouwers bestaande, en slecbts circa 1500 zielen tellende, reeds door bewijzen gestaafd zien dat 6a katholieke en liberale beginselen partij kie- zen Hoe jammer toch dat Westdorpe dit het eerst deed in ons tbans op bloei en vvel- vaart zich beroemend district. Men meldt uit Sluis21 September. Heden is door den president van het waterschap der sluis aan de Wielingen de beer P. de Bruine te St. Anna ter Muidende eerste steen van de suatiesluis gelegd. Nadat de presidentde bestnursleden de beeren D. Bekaar van IJzendijkeen J. Otto Risseeuw van Oostbnrg. en de ontvanger griffier van ge- noemd waterschap - de beer J. H. Hennequin van Sluiszich met de genoodigden (de ambtenaren van den waterstaat en de aannemers van zee en wacktsluis) in de directiekeet vereenigd hadden, werd tot de plegtigheid overgegaan die plants had in tegenwoordigkeid van een talrjjker publiek dan men met het oog op bet ongunstige weder had mogen verwachten. De aannemer van de zeesluis deheerJ. Ver- kuijl Quakkelaar, overhandigde de materialen aan den voorzitter met eene toespraak waarin bij het bestuur geluk wenschte met de heugelijke ge- beurtenisen in herinnering bragtdat hij voor ongeveer twintig jarenals opzigter van den waterstaat bij het opmaken der eerste planuen voor bet kanaal behulpzaam was geweest. De president bedankt den heer Quakkelaar, en gaf tevens het vertrouwen te kenneu dat al de werken van bet uitwaferingskanaaltot dns- verre zoo goed geslaagddoor de zorgen van den waterstaat voorspoedig tot heil van ait district zouden voltooid worden. Daarna werd de steen gelegd waarop de inge- nieur van Hooff het bestuur zijne gelukwenschen aanbood met de hoop, dat bet volgeude jaar bet feest der opening van de sluis zou mogen gevierd worden en het bestuur uitnoodigde om de in aanleg zijnde werken te bezigtigen. Niettegenstaande den aanhoudenden regen werd hieraan gevolg gegeven en begaf men zicb van het versierde feestterrein langs bet kanaal naar de wachtsluisen van daar uaar het bad- huis. Aan de genoodigden werden daar eenige verversckingen aangeboden en nog eenige ureu in genoegelijk zamenzijn doorgebragt. Men verneemt dat het plan tot oprigting van een dagelijkschen maildienst tnsschen Vlis- singen en Londen voorloopig reeds voldoende deelneming ondervindt. Aan de Oraroeper wordt hieromtrent nog ge- schreven dat de reeders Sprenger en den Bouw- mcester Borsius van der Leije reeds buizeu tot expeditie kantoren te Vlissingen gekocbt keb- ben en dat de laatsfgenoemden tevens sckeeps- bouwmeestersin onderbandeling ziju met bet rijk om de gausche Vlissingsche marinewerf over te nemen. Zondag 11. ziju te Vlissingen door een Belgiscben loodskotter binnengebragt de schip- breukelingen van een Engelsche schooner. Zij zijn onmiddelijk in het huis vau den beer Ver- bruggeiuspecteur van bet Belgiscbe loodswezen opgenomen, die, na ben van de noodige kleedereu voorzien te hebbenben voor zijne rekeniug in een kosthuis heeft bezorgd. Den 6 October a. s. zal weder een oproe- ping plaats hebben van 40 jongeiiedeu voor bet iustructie bataljon te Ivampen. Bij de laatste stemming -voor 3 leden van den gemeenteraad te Wisch (Gelderland) achtte £en kiezer de 3 oudste dochters der aftredeude leden even waardig als bun papa's om in den E. A. Raad zitting te nemen. Die keuze eckter van den emancipatie lievenden kiezer werd ecu groote teleurstelling voor een der leden. Twee beeren toch waren met nieerderkeid berkozen terwijl de derde juist bet aantal stem- men verkreeg om berkozen te zijuen wel doordieu bet stembiljet. versierd met de uameu der dames bij de opening der bus van ouwaarde werd verklaard. Gcdeputeerdea duckteu er ecbter anders over en verklaarden bet biljet in qnaestie wel degelijk geldig. waardoor ons lid tot nog toe geen zitting in de raad beeft kuu- nen nemen. Meu beeft zich tot booger magt gewend en ziet nienwsgierig uaar de beslissing dezer zaak uit. In de gemeente Midwulda, bij Wiuackoteu, ontstond dezer dagen bij bet aansteken vau een petroleumlamp op onverklaarbare vvijze brand in de woning van een arbeidersgezin. De vlammen namen zoo snel toe dat weldra bet buisje geheel in brand stoud en van den inboedel niets te red den was. De 23jarige zoon tracbtte nog bet vette varkeu uit bet bok te drijven, maar moest deze poging met den dood bckoopeu. Zaturdag vierde Belgie den 41n verjaardag zijner onafkankelijkkeid en begon te Brussel een reeks van festiviteiten. Te acbt ure 'smorgeos werd bet feest geopend met een salvo vau 21 kanouscboten 't geen de drie volgeude dagen werd berhaald. De Place des Martyrs was ver- 1 sierd en iedereu avond geillumiueerdhet mu-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1