ALGEMEEN No. 662. Woensdag 27 September 1871. 11 de Jaarg. Binnenlamlsclie berigten. voeteu zijn gesteld. De 57 overigen blijven in hechtenis tot (lat de instructie zal zijn afgeloopen. JPolitielc Overzigt Terwijl de leden der nationale vergadering uitrusten van de veel omvatteude en belangrijke werkzaambedendoor haar in het afgeloopen zittingtijdperk verrigthoudt men zich bezig met de vraag waar de grijsaard, van wien men de wederopbouwing van het zoozeer geteisterde Frankrijk yerwacbt de beer Thiers, gedurende dien tijd zijn verblijf zal houden. Verschillcndc berigten daaromtrent- doork-ruisten de dagbla den en nn weder berlgt men dat bet vrij zeker schijnt dat b|j Versailles niet zal verlaten. Een kort bezoek bragt hij aan Parijs en aldaar voor- namelijk aan die wijken welker namen gedu rende de commtinfetijd op i'eders lippen waren, als de broeinesten van het bloedige en ontee rendste drama, 't welk de geschiedenis onzer eenw weet aan te wijzen n.m. die van Belleville, Montmartre en Vrllette. Overigens heeft bij het no" druk genoeg met de onderhandelingen over een traetaat met de Noord Duitsche bond, be trekkelijk den Elzaswaarmede het niet goed wil vlotten. De aangekondigde officieele overgave van de Parijscbe forlen aan den regteroever van de Seine door de Duitsche aan de Fransche troepen, heeft woensdag morgen te 9 uren plaats gehad Iloewelgelijk men weette Parijs nog eeue geweldige verbittering tegen les Prussiens bestaat heeft de menigte die de vertrekkende Duitschers gadesloeg zich weten in te honden zoodat alles zonder stoornis is afgeloopen. Het was juist een jnar geleden dat de Duit sche troepen v66r Parijs verschenen en de Pnrjj zenaars van uit hunne woningen het geluid konden hooren van het vijandelijke geschutvuur. Op den 25 dezer maand zullen de vier aan Parijs grenzende departementen (Seine. Seine- et Oise, Seine-et-Marne en Oise) door de Duit sche troepen geheel zijn ontruimd. Henri Rochefort heeft dien dag zipi eerste verhoor voor den krijgsraad ondergoan. De voor- malige redacteur van Le Mot d' Ordre heeft zich hartstogtelijk verdedigd en tegen de meeste der tegen hem ingebragte punten van beschuldi ging geprotesteerd. Met de overige commune- leden zeide hij zich zelven onmogelijk als medepligtige te kuunen beschouwendaar bij deze niet eens kende. en hij ook niets heeft gedaan wat als misdadig kan worden beschonwd men legde hem zeide hij - thans allcen zijne booze bedoelingen ten laste. maar hij had zich alzoo krachtig tegen de commune verzet, en ook nooit tot het omverhalen der woning van den heer Thiers aangespoord. Voorts ver- klaarde hij dat kort vddr zijne inkechtenisneming te Meaux, een Pruissisch generaal hem de vrijheid aangeboden. maar dat hij dit aanbod afgeslagen had. In den verderen loop van bet verhoor vercle- digde bij zich ook wegens dc hem toegeschrevene opruijende artikelenen beweerde dat die niet uit zijne" pen waren gevloeid. Zijn gewezen secretaris Mourat en de voor- naamste medewerlter van zijn bladMaret werden na hem in het verhoor genomen. De commissaris der republiek heeft ten slotte zijn requisitoir genomen en de toepassing der wet in al hare gestrengheid geSischt. Volgens ontvangen berigten uit Versailles heeft de krijgsraad 11. donderdag uitspraak gedaan; Rochefort is tot deportatie naar eene vesting. Mourat tot eenvoudige deportatie en Maret tot 500 fr. boete veroordeeld. Maandag is de maitresse van het lid der commune Urbainzekere wednwe Leroyoud 21 jarendoor den krijgsraad tot deportatie veroordeeld. Zij bleck uit de kas van de com mune voor hare persoonljjke behoeften te hebben geput en daarhij weinig bescheidenheid aan den dag gelegd te'hebben. Eer. der getuigen ver- klaardehaar o. a. te hebben hooren zeggen, dat de godsdienst. noodeloos was en alle gees- telijken gefusileerd moeten worden te beginnen met den aartsbisschop van Parijs dat de commune moet zegevierenen datzoo zij bezweek alle gebouwen te Parijs onvergehaald zullen worden zoodat de soldaten van Versailles slechts over puinboopeu binnen Parijs zouden komen. Het Journal de Bruxelles berigtdat van de Belgendie te Parijs wegens deelname aan de commune gevangen zijn genomen, 47 op vrije Van Kcevvacht wordt als eene merkwaar digheid, medegedeelddat bij den landbouwer J.°J. van de Vijver aldaar, eene biggezeug den 8n dezer, 23 levende biggen heeft ter wereld gebragtdievoor zoover zij overgebleven zijn, met de oudeeene volkomen gezondheid genieten. In eene dingsdag 17 dezer in het slot Ostende te Goes gehonden bijeenkomsthebben onmiddelijk 40 personen zich als lid der vereem- ging „Gemeentebelang" doen inschrijven zoodat die vereeniging als gevestigd is te beschouwen. Tot bestuurders werden gekozen de heeren W. A. Anemaetals president; W. F. Busing, als vice presidentM. Bartelse als penuingmeestei J. J. Ramondtals le secretaris en M. J. dc Marees van Swindereu als 2e secretaris. Als een bewijs hoezeer 't middelbaar on- derwijs te Zierikzee in bloeijenden toestaud ver- keertwordt ons gemeld dat de hoogere burger- school met Sjarige eurcus aldaar die nog slechts twee jaren bestaat, reeds een G8tal leerlingen telt52 voor volledig onderwijs en 16 voor enkele vakken. In een plaatsje van ternauwer- nood 8000 zielenis dit getal zeker niet gering te uoemen. Trouwens er dient bij gezegd dat een twintigtal jongeliedenuit Schouwen en Duiveland voora!zich te Zierikzee hebben ge vestigdmet het' doel om 't onderwijs aan de hoogere burgerschool te kunnen volgen. Men schrijft uit den Helder. dat de ge bouwen en pakhuizendie aldaar vooi de Stoomvaart Maatschappij Nederland worden op- gerigtbun voltooijing naderen. Er zou evenwel nn "reeds aan het vergrootcn dezer inrigtingen of zelfs aan het plaatsen van nog een nieuw gebouw gedacht worden. Men meldt uit Alkmnar 21 September. Den 25 September 1831 beviel mevrouw G. get). H., van drie zonen zij ontvingen met goedkeuring des konings de voornamen \an den toen regerenden koning Willem I. den toenmaligen kroonprins en prins Frederik. Een hunner bleef te Alkmaar en werd in het vorig jaar beuoenul tot notaris hier ter stedeeen ander dieude in verschillende plaatsen van ons rjjk als beambte der posterijen en werd ook in 1870 hier benoemd tot directeur van het post- kantooren de derde zwierf door de wereld als officier der Nederlandsche marine, werd in dit jaar gepensioneerd en kwam ook hier wonen. Maandag 1. 1. hebben zij voor bet eerstsinds hun kinderjarente zamen vereenigd hun ge boortedag en wel hun 40sten gevierd. Volgens de Deventer Cour. zou 11. woens dag te Gasteren nabij Borculo. de brandspuit worden overgebragt naar het daarvoor nieuw gebouwde brandspuithuisje. Toen men echter daar aankwam en met zekere plegtigheid de brandspuit hare nieuwe woning wilde binnen geleidenbleek het dat de poort te eng was om haar binnen te laten. De vereen. tot bevordering van de volks- gezondheid te Gronir.geu heeft onder de aan- dacht der iugezetenen gebragt, dat het van 'tgroot- ste belang is voor de gezondheid en met het oog op de typheuse ziekten, cholera enz. in het bijzonderzoo zuiver mogelijk drinkwater te ge- bruiken. Het beste middel om verdacht of rain zuiver water tot drinkwater geschikt te maken, bestaat in het vermengen daarvan met eene kleine hoe- veelheid ijzervocht, in de apotheken bekend on der den naam van oplossing van ijzerchloride (solutio chloreti ferrici). Daarhij moet aldus gehandeld worden Op 10 liters water (dat is op een kleinen emmer vol) worden 3/4 gram (bijna 12 grein) van ge- noemde oplossing van ljzerehoride gevoegd het water wordt onder de indroppeling van het vocht sterk omgeroerd en moet daarna rustig blijven staan. De onzuivere bestanddeelen scheiden zich daarhijonder den vorm van vlokken in het water af en zakkenin het verloop van 24 uren op den bodem van den emmer. Daarna wordt het water, dat nu kristal helder is, voor zigtig en zonder schudden afgegoten. Die in 't bezit is van een filtreer-toestel, behoeft dat zclt bezinken der vlokken niet af te wachten en kan door op volgeud filtreren in veel korteren tijd zuiver drinkwater voor zijn gebruik gereed heb- ben. Zeer doelmatig zal men die zuivcring kunnen bewerkstelligen in tonnen, die eenige centimeters boven den bodem van eene kraan zijn voorzien. De emmer of het vat, waarin de zuivering van water heeft plaats gevonden, moet telkens goed worden schoon gemaakt Uit Groningen schrijft men dat ook dit jaar de ondervinding van vroegere jaren heeft bevestigddat nl. de aardappelsoort bekend onder den naam van Jamtnen veel minder door ziekte wordt aangetast dan eenige anderesoort. Van dit trouwens sedert lang bekende feit meent menmoest meer party getrokken worden dan tot nu toe geschiedt. De gemeenteraad van Maastricht wil de veslinggrouden ter grootte van 400 bectaren voor 200.000 aankoopenen heeft te dien einde eene commissie naar den minister van finaneien afgevaardigd. Te Lexmond blijft de pokziekte in hevi gen grand heerschen en het getal slagtoffers is zeer aanzienlijk. Zooals men weet, is men daar tegen de vaccine. L'Ami du Limbourg meldt hel volgende „Reeds sedert eenigen tijd loopt te 'sGraven- hage in goed onderrigte kringen het gerueht dat de heer von Bismarck het kabinet Thorbecke zou hebben laten polsen of het ook genegen zou zijn om ons land in het Duitsche Tolverbond te doen opnemen. Het ministerie zou echter elk voorstel te dien aanzien ver van zich hebben afgeworpen." De nieuwe Internationale spoorweg tussclien Mechelen en Nenzen. Dezer dagen worden in dc couranten herbaal- delijk berigten aangetroffen van pleiziertogtjes uit het land van Waes (Belgie) naar de Wester- schelde bij Neuzenen is ook medegedeeld dat een spoorwegdienst derwaarts is geopend van Mechelen over Temsche, St. NicolaasHulst en Axel, op den 27 Augustus 1871, welke onderne- ming haar zetel heeft te St. Nicolaas. Het is niet zonder belang, om iets meer van die spoorweglijn mede te deelen en er de aan dacht op te vestigen, met het oog op de eigen- aardige wijze waarop zij tot stand kwam, en op de verwachtingen welke van die onderneming mogen worden gekoesterd. Reeds van den 12 Augustus 1862 dagleelcend de Belgische wet die het gouvernement magtigt een ijzeren-weg van Mechelen naar St. Nicolaas te concedeeren, welke magtiging werd uitgebreid tot eene' dergelijke concessie van St. Nicolaas naar de Nederland- sche grenzen in de rigting van Hulst bij de wet van den 31 Mei 1863. De concession werden verleend aan een advo- kaatmr. F. Lancelot, ook voor den aanleg en de exploitatie van een ijzeren-weg van Neuzen over Sluiskil naar de Belgische grens, bij conces sie in Nederland van den 10 April 1863, onder voorbehoud der goedkeuring van de staten-gene- raal in geval van onteigening. De heer Lancelot vormde een naamlooze ven- nootschap te Brussel, waaraan in November 1864 (nadat anderen hadden geweigerd) deelnam de baron S. van Heemstraoud minister en oud- gouverneur van Zeeland, en wel als vise presi dent en administrateur Engelsche ondernemers zouden voornamelijk medewerken en de Luiksche bank aanvankelijke voorsehotten doen. Hetge- lukte echter niet de zaak tot stand te brengen er was zelfs geen aanvang gemaakt in 1868, en de concession werden vervallen verklaard. (Zie Bijblad der zitting van 1867 1868 hladz. 842.) Dat hinderde eenige moedige kapitalisten, die den aanleg van den spoorweg ernstig verlang- den, althans door het vruchtbare land van Waes, en voor wie het vervallen der bedoelde conces sion een niet geringe teleurstelling was. Het waren de heeren Tbeod. Janssens, lid der kamer van vertegenwoordigersmr. Gnill. d'Hanens, schepen en advocaatbeiden wonende te St. Nicolaas, dr. H. van Eerchem lid van de per- manente deputatie, te Willebroeck, en Aug. Wan- tersfabrikant te Temsche die de zaak weder opvatten en krachtens de wet van den 27 Mei I868ecn nieuwe concessie verkregen bij koninklijk besluit van den 16 Junij 1868 in Belgieen krachtens 's konings magtiging, bij beschikking van den Nederlandschen minister van binnenlapd- sche zaken van den 10 Junij 1868. Bij koninklijk besluit van den 7 Januarij 1869 werden de statuten goedgekeurd van de naam looze vennootscbap te St. Nicolaas, tot daarstel ling en exploitatie van den ijzeren weg van Mechelen naar Neuzen die een gekozen domicilie theeft in Nederland. Volgens de akte van oprigting, den 27 Au gustus 1868 verleden voor Ch. L. Bocklandt, notaris te St. Nico\aas, zal het maatschappelijk kapitaal bestaan uitlo. 4000 dividend aandee- len van 500 francs ieder; 2'. 1000 bevoorregte aandeelen van gelijk bedrag, en 3. 16.000 schuldbekentenissen ook van 500 francs ieder rentende 15 francs 's jaars. Het maatschappelijk kapitaal zal met een mil- lioen francs worden vermeerderd, half aandeelen, half obligatienindien de maatschappij zelve exploiteerdzooals thans het geval is. De be voorregte aandeelen genieten een vast dividend van 25 francs, en daarvan zijn geoomen 500 door de gemeente St. Nicolaas, 200 door de gemeente Temsche, 200 door de gemeente Boruhem100 door de gemeente Puers en 100 door de gemeente Willebroeck. Voor het overige hebben 17 personen ieder 200 aandeelen genomen en 4 ieder 100, te za men 3800 aandeelen. 19 aandeelhouders wonen in Belgie en twee (ieder voor 100.000 francs) te Hulst. De statuten behelzcn de waarborgopleverende bepaling, dat het bestnur en het toezigt geen tractement genieten. Op de overwinst wordt 10 ten 100 toegekend aan 9 bestuurders en 2 ten honderd aan vijf commissarissen. Ieder bestuurder moet 50, ieder commissaris 25 aandeelen bezitten. Van de jaarlijkscho ont- vangsteu worden alle lasten en kosten afgetrok- ken°, daaronder de intrest en de aflossing der obligatien, die binnen 90 jaren ter aflossing zullen uitloteu, benevens 25 francs voor dividend op ieder bevoorregt aandeel. Wat daarna over- blijft strekt in de eerste plaats tot betaling van een eerste dividend van 5 ten 100 over het gc- storte bedrag der dividend aandeelen. Het meer- dere wordt verdeeld als volgt12 ten 100 voor bestuur en toezigt, 15 ten 100 voor een reserve- fonds tot 650.000 francsen het overschot voor tweede dividend aan de houders der dividend- clCtl6D "T)e lijn is ongeveer 61 kilometers lang, beglnt aan het station van Homleck bij Mechelen van den staatsspoorweg op Dendermonde. Een ko- losale en kostbare brug is gelegd over dc vrij breede Schelde bij Temsche, die den ingenieur tot eere verstrektterwijl met eene spoorweg- maatschappij van Gent op Neuzen eene overeen- komst moest worden getroffen voor hot regt van parcours van die maatschappij op het gedeeltc van dezen weg tusschen Sluiskil en Nenzen. De onteigeningswet voor het Nederlandseh gedeeltc dagteekent van den 28 Julij 1868. (No. 92 van het Staatsblad.) Alle bezwaren werden ovenvonnen, ondanks de schokken van 1870door den volhardenden ijver der administrateursdie nog geen obtiga tien hebben uitgegeven, doch gereedelijk crcdiet vonden uithoofde van de bekende soliditeit der 21 oprigters van de Vennootscbap. Voorat ook tijdens den aankoop der gronden hoorde men den naam van den advocaat d'Hanens vaak noe- raen. Doch al de ondernemers (aanvankelijk onder voorzitterschap van den heer Th. Janssens) die zich voor z66 aanzienlijke sotnmen hebben aansprakelijk gesteld, zonder belooning voor be stuur en toezigt tenzij er eerst winst komeen de deelhebbers daarvan vooraf 5 ten 100 genieten, verdienen insgelijks genoemd te worden. Als administrateurs zullen optredenon ler 1) Deze overleden zijnde, nam jonkh. mr. Tets van Goudriaan gereedelijk deel en volgde den heer Van Heemstra op.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1