AL6EHEEN No. 661. Zalurdag 23 September 1871. 11 de Jaarg. BEKENDMAKING. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag en Zaturdag-morgen ten 8 ure »n»*T C M P. <c mcuzen. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. De BURGEMEESTER van NEUZEN betnigt langs de/.en weg dank voor de diensten door de brandweerdoor militairen en burgers be wezen bij den brand in de kom dezer gemeente op jongstleden woensdag. Neuzen, den 21 September 1871. De Burgemeester voornoemd J. A. VAN BOVEN. Jaar- Panrden- en Veemarkt te HULST op Maan- II a g d e n£2 Octob f. u 1871 aanvacg des voormiddags ora 10 mir, met toekenning van e 1 f verschillende premien voor aangebragt vee. Burgemee tir en Wetbonders van Ilulst P. PIERSSENSBurgemeester. J. ROTTIER, Secretaris. I^olitielc Overzigt. De jongste besluiten der Fransche kamers heb ben de zegepraal, de zedelijke overmagt van den g'ijzen Thiers, weer volkomen bevestigd. De regering vroeg magtiging, om de fabrie katen van den Elzas en Lotliaringen tot 1 July 1873 tegen vcrminderde grenstolregten iu Frank rijk te laten invoeren mits het Dnitsche leger in Frankrijk tot de sterkte van vijftig duizend man verminderd werd en de departemenlen van de Aisne, de Aube Cote d'OrOpper-Soone Donbs en Jura terstond zouden worden ontruimd. Een hevigen tegenstand tegen dit voorstel kwam vooral van de zijde der Fransche fabric- kanten, welke in deze beguastiging liunner voor- malige landgenooten schade en onderdrukking liunner Industrie zagen. De beer Thiers is op- gctrcden en beeft met zijne gewone helderbeid de zaken uiteen gezet. „\Vij doen sprak bij ten slotteeen industriele opofferingdie wel beschouvvd geene opoffering is; wij doen eene finantiele operatie (de kvvijt- scbelding van invoerregten nit den Eizas en Lotbaringeu) die iuderdaad niet eerder haar be- slag bekomt dan de kwijting van den volgenden termijn der krijgsscbattingwelke op Mei 1872 bepaald blijft en met die twee niet belangrijke opofferingen verkrijgen wij de ouverwijlde be- vrijding van zes departemenlen zulk eene uit- komst durven wij tier, althaus gerust aan uw aan 's lands oordeel onderwerpen." De magtiging werd met 533 tegen 31 stem- men verleend. Na de aanneming dezer overeenkomst zijn de Fransche kamers tot 24 September uiteengegaan, na een tijdperk van 8 maanden lang zich aan de wederopbouwing buns vaderlands te bebben gewijd, een tijdperk, zooals Thiers teregt zegt, belaugrijker iu omvang van gebeurtenissen dan 8 jaren. De derde krijgsraad heeft eenen advokaat Peyroutou, die tijdens de commune in 't zuideu van Frankrijk voor haar had gewerkt, tot vijf jaren detentie en Fosse secretaris en neef van Assi, tot drie jaren gevangenisstraf veroordeeld. Bij de ontwapening der nationale gardes in de departementen Rhone en Loire stuit de rege ring nergens op tegenstand. Zondag wareu te St. Etienne reeds 3000 geweren ingeleverd. Noch daar ler plaatse, noch te Lyon was, vol geus berigten van niaandag morgende rust tot dusver gestoord geworden. De afstand tusschen Engeland, Nederland on andere landen van noordelijk Europa met Italie en verder door het Snez kanaai met Indie zal weder, dank zij de doorboring van den Mont- Cenis, iu belangrijk korteren tijd kunnen worden afgelegd. Geen wonder dus, dat de opening van dien spoorweg met vreugde wordt begroet en dat de Italiaansehe regering haar op plegtige wijze heeft ingewijd. O De heer Dullert is tot voorzitter der tweede kamer der Staten Generaal benoemd en heeft bet presidium aanvaard onder aansporing tot afdoening van veleriei zaken. INeuzen, 22 September. Op aanstaanden zondag 24 Sept. zal weder een pleiziertrein van Mechelen naar Neuzen ver- trekken, in correspondentie met eene particnliere stoomboot, de Stad Antwerpen, welke na aan- komst van den spoortrein de reis naar Ylissin- gen heen en terng zal maken. De trein wordt omstreeks 10 ure des morgens alhier verwacht. Naar men verneemt is eene internationale commissie benoemd om de mogelijkheid tot ver- beteriiig van bet kanaai van Nenzen naar Gent, in bet belang der groote scheepvaart te onder- zoekeneen politie reglemect voor dat kanaai vast te stellen en eenige afwatering kwestien met Belgie te regelen. De Nederlandsche leden dezer commissie zijn de heeren J. F. VV. Conrad en Mathon te Mid- del burgmr. J. II. de Laat de Kanter te Goes en D. N. Labrijn te Neuzen. Ook van Belgiscbe zijde zijn 4 leden in die commissie benoemd. Tot gezworen van den Kruispolder is be noemd de beer A. van Dammeu. Uontenisso, 20 September. Tot leden van den dijkraad in het calamitous waterscbap van Walzoorden zijn benoemd 1. Als vertegenwoordigers van evengenoemd waterscbap de heeren A. van der Beek rijks- ontvanger, P. Schouten, hoofdonderwijzer, J. A. Pateer Ez., landbouwer, alien te Hontenisse, en J. J. van Arentkals, landbouwer te Hengstdijk. 2. Als vertegenvvoordiger van den Kruispolder de heer C. C. P. Piersscnslid der provinciale staten en penningineester-griffier van den Kruis polder te Ilulsten 3. Als vertegenvvoordiger van het waterschap de. vereenigde polders van Ossenisse de heer C. H. P. Coilesaer, penningmeester-griffier dier polders te Hontenisse. Was van Gent. 20 September. Giste- ren avond is bij het visschershuisje het lijk gevonden van den werkmau Goses, gewoond kebbende te Katten nabij Selzaete. Hjj bad zich kort (e voren van zijne mede- arbeiders wegens onpasseljjkheid verwijderd en is boogst waarschijnlijk aan eene beroerte over- leden. Daar bet lijk op Neerlandscb grondgebied ge vonden wasis het naar het stadhuis alhier overgebracht. De kermis is over het algemeen aangena- mer en drukker geweest dan verleden jaar, bijzon- der op de drie drukste dagen 10, lien 17 Sep tember. Vooral ging het er zeer lustig toe op een avondmaal, voor rekening van de societeit De Harmonie, waartoe eeDe smaakvol versierde zaal en een welbereide disch niet weinig scbenen bij te dragen. Wat vooral ter vermelding overwaardig kan worden geacht, is, dat zooveel vreugde en vroolijk- heid ook niet eenmaal door twist, norsch gekijf of dronkenschap werd verstoord. Breskens, 21 September. Benoemd tot leerling aan de rijkskweekschool voor vroed- vrouwen te Amsterdam, mejufvrouw A. Porreij van Breskens. lJzendijke, 21 September. Bij onder scheidene besluiten der buitengewone algemeene vergaderingen der polders, betrokken indecala- miteuse polders of waterschappen in Zeeland, zijn benoemd tot leden van den dijkraad voor voor het waterschap H o o f d p 1 a a tals a. Voor den Hoofdplaatpolder, 10, vertegenwoordigers 1J. B. Temmerman, wethouder te Hoofdplaat 2. Ed. Bonte, grondeigenaar te St. Kruis 3. CP. A. Carprean, civiel ingenieur te LLe - dijke 4. B. J. Thomaes, grondeigenaar te Hoofdplaat; 5. Mr. F. J. Brevet, lid der provinciale staten en Notaris te Hoofdplaat 6. J. B. Tas, wethouder te IJzendijke 7. J. B de Meijer, landbouwer te Schoondijke 8. C. F. E. Calon, grondeigenaar te IJzendijke; 9. J. Stevens grondeigenaar te Sas van Gent 10. J. J. Croin, ontvanger griffier te Hoofdplaat. b. Voor den Nieuwe Havenpol- d e r, 1 vertegenvvoordiger J. F. Temmerman, grondeigenaar te Hoofd plaat. c. Voor den Gene rale Prins-Wil- 1 e m p o 1 d e r, 2 vertegenwoordigers Am. Leenhonts, dijkgraaf te Schoondijke. W. C. de Smidt, lid der provinciale staten en Notaris te Schoondijke. d. V o o r d e n Oranjepolder. 1 verte genvvoordiger F. J. Calon, dijkgraaf te IJzendijke. e. Voor den Wilhelminapolder, 1 vertegenvvoordiger J. F. Carpreau, ontvanger griffier van polders te IJzendijke. f. Voor den B e u k e 1 s p o I d e r, 1 ver- tege'nwoordiger Ven. Buijck, dijkgraaf te Biervliet. g. Voor den Thomaes polder, 1 ver tegenvvoordiger J. B. Thomaes, grondeigenaar te Biervliet. Als een merkvvaardige bijzonderheid wordt ons medegedeeld dat ook uit Belgie bjjdragen aan de commissie tot oprigting van een gedenk- teeken op het graf der gesneuvelden op de cita del van Antwerpen worden aangeboden. Daar ook wil men dus hulde brongen aan de brave Nederlandsche militairen die voor hun koning er, vaderland moedig strijdende, het leven lieten. De hulde van die zijde is waarlijk vereereud voor beide natien, en zal ongetwijfeld voor me nig Nederlander een jkrachtige jnikkel zijn om bij onze Belgiscbe nabnren niet acbter te blijven, maar door mime bijdragen voor de oprigting van het monumentde tank die de commissie op zich beeft genomenaangenaam te maken en wel te doen slagen. Het Utr. Dagbl. berigtdat het plan be staat om te Bergen op Zoom een groot garnizoeu te leggen bestaaude uit infauterie, cavalierie en artillerie. Tusschen Theinhausen en Blnrsbeim be- vond zich op 14 dezer de schroefstoomboot de Stad 's Hertogenboscb, op welker bovendek rnim 200 vaten petroleum IageD. Op het onvervvachts zag men een viam opstijgen, waarschijnlijk ten- gevolge van het ontbranden van petroleum, die uit een der vaten was gelekt. Het eene vat sprong na bet andere en er rees een zoo verba- zeude dikke rookvvol van bet scliip op, dat over eene uitgestrektbeid van meer dan een halfuur benedenwinds de zon totaal werd verduisterd, als trok er een zware onvveersbni boven die plaats; de zwarte wolk strekte zich Rijnopwaarts uit tot aan Herderingen. De stuurman had de tegenwoordigheid van geest om het vaartuig naar den oever te rigten waar het vast bleefzitten. De hemanning moest in allerijl het vaartuig verlaten en in de rivier springen om op die wijze althans het leven te redden. Behalve dat de gezagveerder van het stoona- schip een aanmerkelijke som gelds iu specie en audere zakeu van waarde daarbij heeft veiloreu en de verdere equipage er alles bij te gronde heeft zien gaan wat zij aan boord had, zijn scbip en lading ongeassureerd vergaanzoodnt al de bij dit onheil betrokken partijen er zvvaar door getroffen worden. Men meldt nit Dordrecht, 18 Sept. TTeden zijn de aannemers van den bovehboinv der brag over het Hollandsch Diep door de directie daar- van uitgenoodigdom te Willemsdorp eene bijeenkomst te bouden ter, einde hnnne voor- waarden op te geven voor het vervroegd berijd- baar opleveren dier brug. Naar wij vernemen, zijn door de aannemers als voorwaarden gesteldVervroegde betaling, vervroegd eindigen van het onderhond in ver honding van de vroegere oplcvering, metgederl- telijke betaling van den termijn voor het onder hond bepaald. Het is te wenschen dat deze voorwaarden, billijk en in het belang van het algemeen, door de hooge regering goedgekenrd kunnen worden, dan bestaat de mogelijkheid, dat den 23 De cember a. s. die brug voor het verkeer gereed is. Bij den amhtenaar van den burgerlijken stand te Maastricht is dezer dagen aangifta gedaan van bet derde paar tweelingen achter- eenvolgens uit hetzelfde huwelijk geboren alleea het laatste paar is nog in leven. De conference van Chr. gereformeerda predikanteu uit geheel Nederland, zalteGronin- gen den 27 en 28 Sept. plaats hebben. Belgie schijnt het brandpnut van don werk- stakingsgeest. In Antwerpen heeft hij veel be- weging verwekt, gelijlc men weet, maar niet de overwinning behaald. Thans verheft hij zich te Brusselwaar tnen meer stelselmatig ilcnkt !e bandelende arbeiders aldaar willen in zekere orde bij groote afdeelingen den arbeid staken tot dat hun hooger loon wordt aangeboden. Zoo- lang zullen zij door de aan 't werk geblevene.i onderhouden worden. Zoodra de eene afdeeling geslaagd is, zal de andere 't werk neerleggen e;i op gelijke wijze worden ondersteund. Nil wil len sommigen dat de regering gewapenderhan I tusschen beide kome amleren zien daar geen hcil iu patroons en werkbazen meenen, dat men de beslecbting van't geding bet gevoeglijkst aan bun eigen overleg mag overlaten. De eenige vrucht der zamenspanningeu tot verzaking van den ar beid is tot dusverre slechts deze geweest, dat de werkliedeu er meer bij verloren dan gewonneu hebbeu. Onze Nederlandsche werkliedeudie tamelijk juist denken en rekenen, begrjjpen over 't algemeen dat werkstakingen misrekeuingen zijn tot scbade van den arbeider, en wij zouden ons zeer in bun karakter vergissen, indien er van de 100 onder ben niet 99 aiedelijdend de schouders ophaalden over hnnne buitenlandsche vakgenoo- ten, die heil verwachten van botsingep. en schok- ken dieevenals alle geweldige maatregelen nooit anilers dan scbade, onheil en venvoesting bebben aaugerigt. De Cloche meldt dat een van haarcorres- pondenten een zeer eenvoudig middel gevonden beeft om de drie milliards te betalen, die Frank rijk nog aan Duitschland schuhlig is. Men stelle id. brevetteu van ridder, officier, enz. der orde van bet legioen van eer verkrijgbaar, voor 500 tot en met 2500 fr. Hij heeft berekend dat indien maar het twintigste deel van de burgers die bij het plebisciet „ja" gestemd bebiien, zich de voldoening geven het kuoopsgat van hun jas of rok te versiereu door iets te vergoeden van de door hen veroorzaakte rampen, de nati onale schuld dadelijk zou gekweten zijn. Dhcli door een en anderblijkbaar een spotvogel wordt biertegen de bedenking geopperd dat er in Frankrijk geen veertienkuuderaduizend gede- coreerde meuschea meer zijn. Een vreeselijk onheil heeft vrijdag 15n de zer 's middags 1 uur Berliju getroffen. Een uitgestrekt gebouwvier verdiepingen kooj eu Per drie maandcn binnen Neuzenf 1; n h a franco door het geheele Rijk 1,10 n n II n geheel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich by alle liockhandelaarsPostdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0,40 Voor elke regel meer,,0,10 Advertentien gelieve men a an de Pitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1