ALGEMEEN No. 660. Woensdag 20 September 1871. 11 de Jaarg. Binnenlandsche berigrten. Buitenlandscbe berigten. JPolitiek Overzifft. Zoo boogst verbolgen de politieke zee in Sep tember van verlcden jaar stondzoo kalm en rustig vloeijen thans hare wateren daarheen. Het is of de dampkring der politiek met de zacbte en stille atmospheer dezer dagen zamen stemt. Elken dag brengt tegenwoordig nienwe vederen nan om Enropa op het zacbte dons van een liefelijken vrede te doen inslapen. Naanwelijks zijn de Gasteinscbe en Salzburg- sche bijeenkomsten met hunne roerende afscheids kussen der beide Duitsche potentaten voorbijge gaan, of weer brengt ons de telegraaf een berigt, waarlijk niet minder bclangrijk dan die innige omhelzingen en vriendschapsbetuigingen bij bet indrukwekkend tooneel van den hoogen water- val der Gasteiner-Ache of bij het trotsche en lieerlijke nitzigt dat het prachtige Salzburgsche winterpaleis op een der schoonste plekjes van Duitschlands bergen geoft. Het vraagpunt der Zwarte Zee op Ruslands verlangen vredelievend toegestemd, de dreigende Alabama kwestie eindeljjk van de rol der twist gedingen finaal weggeschraptde eenheid van Duitschland, van Italie, na jaren strijds tot vol dongen feiten de gelukkige veel belovende res tanratie van het inwendig verdeelde Spanje vriendschapsbanden tusschen Oostenrijk en Italie, de verklaring van Ruslands alleeuheerscher met alien in vrede te willen levenwaarlijk wat ontbreekt er nog aan den vredesboom. Mamsel Europa heeft misschien nog nimmer zoo rustig in hare zorgstoel gezeten. Die gunstige voorteekeneiv, dat Enropa in den Fransch Pruissischen oorlog de crisis zjjner ziekte van onderling wantrouwen en valsche position heeft doorleefd, volstrekt niet weg willende re- denerenmeenen we toch dat madame politick zich te immer als een zeer grillig personaadje heeft lceren kennen en het dus wat al te goed hartig zou zijn haar nu een onbepaald vertrou wen te schenken. En bovendien steekt boven alle politieke twiste rijen in onze dagen geen vraagstuk nit, dat zich allerwege voordoetwaarmee alle Ianden zoo groote als kleine, te doen heb'nen en ernstig te doen zullen krijgen n. 1. de arbeidskwestie. Het sterkst doet zich deze omstandigheid in Engeland gevoelen. In de groote fabrieksdistric ten heeft nu al sedert ruim drie maanden groote beweging op dit gebied gebeerscht. In de fabrie ken van New-Castle en Gasterhead droegen de arbeiders hunne begeerten voor, die echter door de fabriekanten niet werden aangenomen. On- middelijk staakten duizend arbeiders het werk. De heer Morrisonlid van het parlemenfdeed met andere heeren pogingenom voor beide partijen scheidsregtprs te bennemendoch de bestaande arbeidersbond verklaarde dat de tijd van schikkingen voorbij was en allerwege wer den de pogingen der arbeiders met der. vurig- sten geestdrift begroet. Aan geldeljjke onder- stenning ontbrak het niet, zoodat ei aanzieulijke onderstand kon worden verleend. De fabrikanten zaten intusschen ook nietstil. Zij openden verschillende fabrieken, verklarende dat zij alle werklieden zouden aannemen, die op de oude voorwaarden het werk wilden opvatten, doch niemand hood zich aan. Toen stelden zij eene conferentie voor tusschen de twee partijen op voorwaarde dat al de werklieden bij geheime stemming verklaren zoude, of zij de voorstellen der fabriekanten al of niet aannamen. Deze voorwaarde door de werklieden verwor pen wordende, werden nienwe pogingen aange- wend doch alweder vruchteloos. Toen besloten de fabrikanten eene som van f 250.000 bijeen te hrengentot invoer van werklieden uit den vreemde en onmiddelijk toger. zij aan het werk. Fabrikanten en hunne agenten doorkruistten Engeland en het vaste land om werklieden te verwervenen weldra kwamen 380 werklieden uit Londen en Greenwich aan, terwijl uit Duitsch landBelgie en Denemarken getelegrapbeerd werddat een paar duizend ervaren arbeiders in aantogt waren. Sir William Armstrong, het hoofd van de grootste gesehutgieterij wendde zich regtstreeks tot het gouvernement van Dene marken dat een paar honderd werklieden van de regeringsarsenalen ter zijuer beschikking stelde. Nu riepen de werklieden de internationale ter hulp tengevolge waarvan ook de bnitenlanders gedeeltelijk het werk staakten ongeregeldheden op ongeregeldheden volgden en ongelnkkig ge- noeg zijn het de werklieden die hunne eigene makkers gaan bestrijden terwijl onderlinge ver- deeldheid algemeen is. Zoo lijden en de arbeiders en de fabrikanten. Het gevolg van dezen toestand is eene rijzing in de prijzen van het fabrikaat, en tengevolge dien nog grooteren druk voor den stand die met beperkte inkornsten moet rond komen terwijl inmiddels de zoo krachtige Industrie van onzen tijd een kwijnend aanzien begint aan te nemen. o Z. M. heeft mr. E. J. A. graaf van Bijlandt benoemd tot voorzitter van de eerste kamer der staten generaal, gedurende de zitting die op heden aanvangt. Z. M. heeft mr. J. A. Philipse benoemd tot minister van staat. Jl. Vrijdag is in eene vereenigde bijeenkomst van de beide kamers der staten generaalhet zitting jaar 1870/71, met eene rede door den mi nister van binnenl. zaken, namens Z. M. den koning, gesloten. Voor den dienst van den waterstaat en de burgerlijke opeu'oare werken in Ned. Indie, zijn benoodigd vier aspirant ingenieurs, op eene jaar wedde van /'3000. De Staats-Courant van 1G dezer meldt de vereischten. INeuzen, 19 September. Het kind welke in den avond van 26 April jl. op de stoep van een der sluisknechts- woningen aan de Westsluis alhier is gevonden, en sedert dien tjjd bij den veldwaohter Job. Hirt vverd opgevoed, is gisteren avond overleden. Tot magazijnmeester, aan het spoorwegstation te Hulstis benoemd de beer P. J. Minnaar woonachtig te Goes. Axel. 18 September. De heer 0. C. Doom- bos, predikant bij de cbristelijk gereformeerde gemeente te Genemuiden, heeft het beroep naar deze gemeente aangenomen. Hontenisse16 September. Ter ver- vanging van wijlen den heer P. J. Lemsen, is tot wethonder dezer gemeente benoemd de heer W. Ringhout, koopman en aannemer van open bare werken. Ttreskens, 18 September. De heer A. Rinders is niet aannemer der werken aan hot fort Frederik Hendrik geworder.zooals wij in ons nnmmer van 13 September melden maar de heer Jz. van Male Dz, voor eene som van f 1278. Sclioonclijlie 17 September. De pre dikant der hervormde gemeente te Driel bij Arnhem, de heer C C. J. Hiebendaal, heeft voor het beroep naar deze gemeente bedankt. ?3choon(lijlce, 18 September. Tot hnlp- onderwijzer aan de openbare school alhier is benoemd de heer F. A. Rosendaal van Culijns- plaat. Groede18 September. Bij de op den 2n dezer alhier gehondene verloting ten voordeele der aldaar gevestigde bewaarschoolhad de volgende bjjzonderheid plaats. De prijzen waren zoo van daar als van elders ingezonden waar- onder mede een door H. M. de koningin. Bij de trekking n. I. vielen op de nummers van vier der inzenders dezelfde prijzen als zij ingezon den hadden en kwamen alzoo weder in 't bezit van wat ze zoo bereidwillig tot dat schoone doel hadden afgestaan. fSluis, 14 September. Naar men verneemt zal op donderdag den 21 September a. s.des namiddags om half twee, de eerste steen gelegd worden van de slnis van bet nieuwe nitwaterings- kanaal. Hopen wij, dat beerlijk weder de feest- telijke steenlegging begunstige. Men sehrijft uit Aardenburg. Als eene bjjzonderheid deelen wij mede, dat een 79 jarig geacht ingezetene dezer gemeente, nog den eer- sten dag der jagtopening, met lrisschen moed gejaagd heeft. Uit IJzendijke wordt gemeld; De plaats van hoofdondenvijzer aan de openbare school dezer gemeente is, ondanks het duidelijk voor- schrift der wet, nog niet vervuld. Men zegt, dat de gemeenteraad een laagtrak- tement bepaalde, benevens eene ruim gratificatie, onder zekere omstandigheden toe te leggen. Het hooger bestuur moet dit besluit afgekeu rd hebben op grond dat het traklement met het oog op deze gegoede gemeente veel te laag was en in dezen eene gratificatie niet te pas kwam. Daarop nam de raad, is onze bron juist, een nieuw besluit en stelde daarbij het traktement nog lager en de gratificatie hooger. Omtrent dit laatste besluit is nog geene be- slissing bekend. Wij denken echterdat het mede afgekeurd zal worden en de gedeputeerde staten op de gemeentebegrooting ambtshalve een voldoende post brengen zal, doch met dat alles wint men tijd. Zoekt men tijd te winnen Waarom Is dan de wet voor IJzendijke eene doode letter Door eenige heeren is eene circulaire ver- spreid, waarbij gewezen wordt op het wensche- lijke dat er met het oog op de aanstaande vol- tooijing van den VenloVlissingschen spoorweg een dagelijksche mail-dienst tusschen Vlissingen en Londen worde opgerigt. Zij zouden het zoo- wel uit een commercieel als uit een politiek oog - punt als eene ramp aanmerken, wanneer vreem delingen zich van de haven van Vlissingen als handelshaven meester maakten, 't geen zij als zeker achten, wanneer van onze zjjde uit laauw- heid en onverschilligheid mogt nagelaten worden de handen aan het werk te slaan, Die dienst zal, meenen zij, voor goederen, uit Duitschland Zwitserland en noordelijk Frankrijk naar Engeland en Amerika (via Liverpool) be- stemd de geprefereerde concurrent zijn van de Bremer-, Hamburger- en Belgische stoomvaart diensten op Engeland voor reizigers van het vasteland naar Engeland, de concurrent van Osten- de en Antwerpen. Voor het vervoer van goe deren uit het binnenland, vooral uit Zeelanden Noord Braband naar Engelandzal deze dienst onschatbare voordeelen opleveren. De regering, die thans de brieven, voor Engeland en Amerika bestemdover een vreemd rijk langs Ostende vervoert, zal zeker van dezen dienst voor dat ver voer gebruik maken. Voor dien dienst zullen vier stoomschepen ver- eischt worden die een kapitaal van p. m. eCoi millioen guldens zullen vorderen. Deze - chepeti zullen achtereenvolgens in 12 maanden in de vaait worden gebragt. De onderteekenaars der circulaire, de heeren G. J. SprengerA. II. G. EokkerG. A. Fok- ker, Mathon, Vis, Schorer, J. 1'. R. Tak, .1. W. Callenfels, J. A. A. Fransen van dePntfe,G. J. van den Bosch en Vogelvanger, noodigen daarom allereerst de r.aaste belanghebbenden uit om zich met hen te vereenigen tot oprigting van dusda- nigen dienst, d-oor zich te verbinden tot bet ne men van aandeelen van drie duizend guldens, welke later in aandeelen van f 1000 gesplbf. zullen worden. Zij meenen dat er gegrondo verwachting bestaat datwanneer in Zeeland Noord-Brabant en Limburg een redelijk deel van het kapitaal genomen werd het overigc zondec veel moeite in Holland en eiders te vinden zal zijn. Tn den gemeenteraad van Goes van den 13n deed de voorzitter mcdedeeling van een plan tot conversie van gemeentesehnld, daarin bestaan de, om bij de maatschappij voor gemeentecrediet eene leening te sluiten van f 100.000, ten eindo daarmede de Ieeningen van 1865, '66 en '69 at' te lossen en eenige noodzakelijke werken nit te voeren. Dit plan werd ter inzage gelegd, terwijl aan elk der leden een afdrnk werd nitgereikt van een stuk door den secrefaris gesehreven en in een administratief blad geplaatst, tot bewijs dat eene leening bij de maatschappij voordeeliger :s dan eene gewone geldleening met rente en aflos- sing. De 13e spanning voor de spoorwegbms over het Hollandseh Diep is jl. zaturdag met goed gevolg op de paaljukken geplaatst. Op de stoombooten, varende" tnsschen Rot terdam en Utrecht, is de geheele bemanning sedert eenigen tijd zonder vaste gage geengageerd. Van af den kapitein tot den minsten jongen too varen alien voor overeengekomen procenfen peropgeva- ren wordende vracktgelden, welke in evenredig- heid zijn gestehl met de waarde der diensten, die van elk gevorderd worden. Die wijze van handelen en opvatting van het onderling belong maakt de verhonding tnsschen patroon en beman ning zeer welwillend, en wekt bij de bemanning den lustom door ijver, goede hehandeling eu zorg voor de haar toevertrouwde goederen de zaak te bevorderen en daardoor te trachten voor- uitgang van inkornsten te verkrijgen. Algemeen wordt te Parijs geklaagd over den tragen gang der werken, dio in aanbouw zijn of hersteld worden. Niet zoozeer dat er gebrek is aan werkvolk maar de meeste arbei ders willen niet werken en hun tijd lierei in ledig heid doorbrengen. Op vele werven vindt men slechts drie dagen van de week de helft van bet noodige personeel. Men sehrijft dezen toe stand vooral toe aan den lediggang, waaraan bet volk gedurende de belegering van Parijs door de Duitschers en vervolgens door de troepen te Versailles, gewend is geraakt. Reeds voor geruimen tijd heeft men over dezen onwil van het werkvolk klagten gehoord, maar men dacht toen, dat hieraan spoedig van zelf een eimle zou komen. Men ziet thans dat bet kvvaad diepejr schuilt dan men gedacbt Leeft. Tot nu toe behoefden de eenjarige vrijwil- ligers in Pruissen slechts twee jaar in de reser ve te blijven, waarop zij dadelijk bij de laudweer geplaatst en daar gewoonlijk als officier aange- steld werden, Na den oorlog is het getal van hen die voor laatsgenoemde betrekking in aan- merking kimnen en willen komen, zoozeer toe- geuomen, dat de regering bes'oten beeft vooreerst geen eenjarige vrijwilligers daartoe meer aan te stellen, en bepaald heel't dat deze eerst ua ver loop van zeven jaar (even als alio dienstpligtigeu) bij de landweer ingedeeld zullen wordeu. Mnandag 18 dezer is de zitting der Staten-Generaal op de gebruikelijke wijze geopend. Door den koning is bij die gelegenheid de volgende rede nitgesproken. Mijne Heeren Ik reken mij gelukkig, bij de opening dezer zitting gnnstige mededeelingen omtrent de aangelegenheden van het Vaderland te kunnen doen. Gelijk ik ten vorige j ire de welwillende medewerking der oorlogvoerende staten tot handhaving onzer onzijdigheid ondervond, bleef ook sedert dien tijd de betrekking met alle Mogendheden op den meest gewenschten voet. Met erkentelijkheid ontwaarde ik de hartelijke deelneming van een naburig land in de pleehtige kuldedie wij onlangs aan de nagedachtenis van roemrijk gevallen krijgslieden hebben gebragt. De wijze waarop zee- en landmagt, zoo in het moederland als in de overzeesche bezittingen zich van hare taak kwijt geeft bij voortduring reden tot tevredenheid. Op grond van gebleken behoefte, zal, in verband met eene voor te dragen re- geling van het vestingstelsel en wijziging der militiewet de organisatie onzer strijdkrachten verandering moeten ondergaan. Onze instellingjn van onderwijs beantwoorden over het al gemeen aan het doel. Intusschen behoeven sommige takken aanvulling of nieuwe regeling, die voorbereid wordt. De verwachtingen van den oogst zijn voor een groot deel niet ongunstig. De visscherij neemt in bloei toe. Handel en nijverheid, die den druk des oorlogs beter dan voorzien werd, doorstonden, gaan met den vrede een tijdperk van nieuwe ont- wikkeling in. Voor werken van algemeen nut wordt zoo van rijkswegeals door provincien, gemeenten, waterschappen en bijzondere vereenigingen, met ijver gezorgd. De overbrugging van het Hollandseh Diep, nog in dit jaar te volbrengen zal na eenige maanden door aansluiting van Vlissingen aan het spoorwegnet gevolgd kunnen worden. De dienstenvan de ambtenaren van den waterstaat gevorderd, nemen van jaar tot jaar toe. Het is mij een genoegen van dat korps met vol- doening te gewagen. Het ontwerp eener nieuwe regterlijke inrigting zal u weldra bereiken, ook andere voorstellenhet regtswezen betreffende zullen u binnen kort worden aangeboden. Wetsvoordragt tot verbetering der staatsinkomstentot her- vorming van het belastingstel, tot betere regeling van de pen- sioenen van burgerlijke ambtenaren zijn in gereedheid. De toestand onzer overzeesche bezittingen is over het alge meen bevredigend. De rust bleef nagenoeg ongestoord. Een ruime oogst der voedingsmiddelen belooft vergocding voor andere minder gunstige uitzigten van den kolonialen landbouw. In den handel zijn sporen van verbetering merkbaar. De regt- streeksche verbindiug met het moederland, door stoomvaart, is met goed gevolg tot stand gebragt. Intusschen blijven gewigtige belangen voorzienicg vorderen. Veelomvattende onderwerpen worden alzoo aan uwe beraadsla- ging voorgelegd. Blijve de bevordering der ware belangen van ons dierbaar vaderland aller doel, en moge daartoe Gods onmis- bare zegen op uwe overleggingen rusten. Ik verklaar de ge- wone zitting der staten-generaal geopend.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1