:oo« i 1 ALGEMEEN CHE, No. 659. A Zaturdag 16 September 1871. 1 tde Jaarg. BEIvENDMAKING. Binnenlandsche berigten. abonnement. s dat zij oort ire Werk-, we Prijs- Axel, ien V: ctisciie rais, a belique el utie oii^e I,TO. ais be I iq ue I une ran ,70. >ofdza- ndseh, woo it- ior DE wordt T: en. v VERSCHIJNT elken Woensdag en Zaturdag-morgen ten 8 ure R II O IS T C US P. (e leuzen. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN maken bekenddat. tijdens de aan- staande kermis aldaarkan worden afgeweken van de artikelen 2 en 3 der verordening op de tapperijen in die gemeente van den 15en Maart 1869 onder voorwaarde evenweldat op den l'aatsten kermisdag, des zaturdags' de tap perijen uiterlijk des nachts ten 12 ure moeten worden gesloten eD dat vooits ten alien tijde de bevelen van het hoofd der politie moeten worden nageleefd. Uit aanmerking van de vecbtpartijenwelke dikwerf op kermissen plaats vinden en niet zel den treurige gevolgen veroorzaken betgeen eene voorname reden is waarom meer en meer op cle afschaffing der kermissen in Nederland wordt aan^edroogenverzoeken Bnrgemeester en Wet houders vooralin dat opzigt de orde en rust niet te storenop dat niet kunne gezegd wor den dat ook op de Neuzensche kermis zulke ergerlijkheden zich bebben voorgedaan. Zoodanige feiten zouden c. q. met de moestc gestrengbeid worden vervolgd. Bnrgemeester en Wethonders vertronwen even weldat Neuzen ook gedurende de aanstaande kermis, het voorbeeld zal geven van de beste gezindheid tusschen de burgers onderling en vooral niet minder ook tusscben militairen en burgers. ledereen gelieve daartoe te willen meaewerken. Neuzen. den 16 September 1871. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. JPolitiek Overzigt. Het spreekwoord „van de zotheden der groo ten bebben de minderen te lijden," wordt ook in vele opzigten door het commune proces be vestigd. Terwijl toch de meeste hoofden den dans met eene kleine straf of zelfs geheel ont springen, rust op de minderen de zwaarste hand der veroordeeling, boeveel ook voor ben pleit, hoe gunstig ook bun vroeger leven geweest is. Zoo is Rossel, de werkzame en vaderlandslie- vende, hoezeer dan wat hevige kapiteiu, tor dood veroordeeld. Deze veroordeeling vooral keeft een pijnhjken indruk gemaakt. De man had onder de ongunstig- sle omstandigbeden waarin bij geplaatst was, aan iedereen achting weten in te boezemen, en vele beroemde officieren van het Fracsche leger legden in den krijgsraad een zeer gunstige ge- tuigenis omtrent Rossel's vroeger gedrag af. llij zelf beweerde dat bij geenzius door eerzucht was gedreven maar dat bij zich alleen bij de opstandelingen had aangesloten omdat hij ge- lioopt bad dat dezen bet vredesverdrag zouden vernietigen ten einde zoodoende tot een strijd op leven en dood met Duitschland te komen. Delang gewenschte ontruiming der Parijscbe forten is cindelijk begonnen. Vrijdag namiddag is aan het Fransche ministerie een schrijven ont- vangen van graaf Arnimwaarin gezegd werd, dat keizcr Wilhelm aan generaal Manteuffel be vel gegeven had om oogenblikkelijk de forten en de orastreken van Parijs te doeu ontruimen, waarmee dan ook reeds zaturdag een aauvang is gemaakt. Deze tijding heeft zoowel op de Duitscbers als op do Franschen eeu aangeuamen indruk ge maakt. De eersten toch klagen geweldig over de schromelijke duurte en onvriendelijke behan- deling waaronder ze zich hunne benoodigdbeden inoeten aanschaifeu. Omtrent de bijeenkomst der beide keizers te Salzburg schrijft" bet Oostenrijksche „regerings blad"dat deze nieuwe zamenkomst der door blocdvervvantschap en door het gcvoel van op regte toegenegenheid naanw met elkander ver- bonden souvereinen niet enkel als een uiterlijk teeken van de persoonlijke vriendscbap der beide doorluchtige souvereinenmaar ook als eene voor dc wederkeerige goede betrekkiugen van Oostenrijk, Hongarije en Duitschland eu voor de belangen van den Europeschen vrede veelbetee- kenendei en gunstige gebeurtenis mag worden beschouwd. De herbaalde ontmoetir.g der monarchen en hunne voornaamste raadslieden zegt dat blad wordt in de daad door de gansche drukpers, niet alleen van ons land en het Duit- sche rijk, maar ook van de overige groote staten in Enropaals een voor den vrede bij uitstek gunstig verschijnsel, als de uitdrukking van eene gelukkige overeenstemming tusschen de politiek der beide naburige rijken opgevat. Indien zin zullen wij zijn daarvan overtuigd de vol- ken van Oostenrijk en Hongarije de nieuwe bij eenkomst van bun monarch met keizer Wilhelm met 'oprcgie blijdscbap en voldoeniug begroeten. Hoe ruim tegenwoordig de boorn des overvloeds op bet finantieel gebied vloeit, kan blijken uit de officieele kennisgeving der Spaanscbe regering dat de nieuwe leening acht malen is volgeteekend. Alleen in Frankrijk bet naar men meent^door 'zijne lotgevallen verarmde land, is voor 17 mil- lioen ingescbreven. Op drie geidraarkten was bet gansche bedrag der leening geteekend. De ex keizer Napoleon heeft Cbisleburst ver- laten om zich met zijn zoon naar Torquay te begeven. De ex keizerin van Frankrijk heeft zich naar haar vaderland, Spauje ingescbeept. ten einde bare moeder te bezoeken. Er zijn thans tijdingen ontvangen omtrent den orkaan die den 21 Augustus j.l. op St.-.Thomas heeft gewoed. De schade is ontzettend. De stad scbijut als door een bombardement verwoest 42 personeu zijn gedood en 79 ernstig gewond 420 linizen zijn totaal vernield. De verliezen te Antiqna zijn mede groot80 personen zijn er gedood en bonderden gewond. De Staats courant bevat bet gewone pro- gramma voor de opening van de vergadering der staten generaal te 's Gravenhage op maandag 18 September 1871. jfjtiinrisslag* 14 September. De raad dezer gemeente heeftin zijne heden gehouden vergaderingbesloten tot het aanleggen eener los- en ladingsplaats aan de oostzijde van den zoogenaamden Nol voor den Ivleinen Iluijssens- polder in deze gemeenteen tot bet begrinden van den weg tusscben de te maken losplaats en den grindweg door den Grooten Iluijssens- polder. Het provinciaal geregtshof in Zeeland heeft 11. maandag het volgende arrest in hooger beroep uitgesproken. Josepbus Goossens, oud 26 jaren, wonende te Clinge, was beklaagd dat bij op den 27 Mei jl. in den loop van den avond te Cauter, gemeente Clinge (Zeeland) 1" in de openbare, voor ieder toegankelijke berberg van F. van der Heijden aldaar aan Amelia van der Heideu heeft toege voegdsmaadwoorden 2° aan Frederikus van der Heiden „h jager;" 3° moedwillig sla- gen stooten en stompen heeft toegebragt aan Amelia van der Heijden voornoemden 41 aan Serapbinus Blommaert; 5^ moedwillig bet tot afsluiting van bovengenoemde berberg dienende raam met vier glasruit.en, waarvoor de aldaar surveilleerende gemeenteveldwachter C. L. Hage man zat te schrijven, heeft verbrijzeld, zoodat de stukken glas der verbrijzelde ruiten in bet aangezigt van dien veldwachter vlogen en deze daardoor eene wonde aan bet hoofd bekomen heeft, waaruit bloedstorting ontstaan is; 6. aan den gemeenteveldwachter C. L. Hageman, die hem wegens 't veehten buiten de deur van genoem- de berberg vcrwijderd bad, moedwillig twee slagen met de vuist op. bet hoofd gegeven heeft7" z.ch tevens feitelijk en gevveldadig tegen hem verzet heeft door te schoppen en te slaan en 81 bet uiten van beleedigende woorden. Onder aanneruing van verzacbtende omstandig- hedeu. veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie maanden in eenzame opsluiting te onder gaan, en tot vier geldboeten ieder van fS, als mede een van [25, met subsidiaire gevangenisstraf van een dag voor iedere boete van f 8, eu van twee dageu voor de boete van /25, mede in eenzame opsluiting te ondergaan, benevens in de kosten van bet regtsgeding. Op het door den veroordeelde en den officier van justitie ingesteld hooger beroep, heeft het liof bovengemeld vonnis vernietigd voor zoo veel de beklaagde is schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van kwetsuren aan een bedienend beambte in fuuetie, en bij het vounis verzachtende omstandigheden zijn aangenomen, en ook wat de opgelegde straf betrefteu den gei'ntimeerde en mede appelant, met instandbou- dicg overigens van genoemd vonnisschuldig verklaard aan verwonding door onvoorzigtig- beid en hem bij verstek veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 2 maanden in eenzame op sluiting te ondergaan, en tot het betalen van zes geldboeten, elk van f8, en 6eue van f2b, met subsidiaire gevangenisstraf van e6n dag voor iedere boete van f8, en van 2 dagen voor de boete van f 25, mede in eenzame opsluiting te onder gaan alsmede in de kosten der procedure,in beide instantien gevallen. Op bet verzoek van den beer L. Noest, wonende te Sluisals directeur der te Sluis gevestigde naamlooze vennootscbap, genaamd „de Sluisscbe stooomboot maatschappij is de koninklijke bewilliging verleend tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootscbap. Met den 1 November zal op alle spoor wegdienstea in ous laud de winterdienst aan- vaugen. Voortaan treden de zomerdiensten op den 1 Junij en de winterdiensten op 1 November in werkingevenals zulks in Duitschland bet geval is. Met 1 November aanst. wordt, naar wij vef- nemenhet vak Zwaluwe (Moerdijk) Dor drecht in exploitatie gebragtvvaarbij dan van de brug over bet Ilollandscb Diep gebruik ge maakt wordt. Wat den Zeeuwscben spoorweg betreft, hoopt men op 1 Junij 1872 den dienst tot Vlissingeu te kunneu openeu. De lijn Goes Middelburg zalzonder onvoorziene omstandigheden reeds eenige maanden vroeger kuuuen geopend worden. Uit 's Hage wordt gcmeld dat gedejiuleer- de staten van Zuid-Holland bet besiuit van den gemeenteraad aldaar, tot niet toelating vau den stads-geneesheer Hendrik de Jong als lid vau dien raad zouden bebben vernietigd. De 13e of voorlaatste spanning van de brug aan den Moerdijk staat gereed om op de pijlers overge'oragt te worden. Uit Tiel wordt aan de N.Rott. Ct. gemeld, dat de beer llasselman voor het lidmaatschap der tweede kamer heeft bedankt. In een adverlentie in de Haarl. Ct. leest men „Iu een van de voornaamste steden der provincie Overijssel bestaat eeu gunstige gele- genbeid tot opleiding van jonge jufvrouwen voor bet horologiemakersvak." Een jongeling .wonende te Appeldoorn beeft de reis van daar per velocipede onderno- men over Amersfoort en Utrecht naar 's.Gra venbage, met zulk een goed gevolg, dat la-jj ^ap dezelfde wijze naar daar zal retourueeren.- v Ben dag werd door hem besteed naar Utrtecbtter wijl hij van daar den volgenden morgeu ten 7 ure vertroken te 's Hage te drie uur 's na- middags arriveerde, na te Alpben l'/2 vcr- toefd te bebben. De Noordstar deelt het volgende verbaal mede van twee verdedigers der citadel van At:t- werpen in 1832, A. van Starrenburg, fnselier bij de 9e afd.2e bat., 2e comp., en W. Vleugels, flankenr 9e afdeeling, 3e bat., 4e comp., omtrent het beldhaftig gedrag toen betoond door den thans nog in leven zijnden doctor S. Hoven 'toen officier van gezondheid 2e klasse. Bij een uitval in het glacis, waaraan de moe- dige doctor deelnamwerd onder anderen de flankeur Heymans, nog in leven, en op het Loo wonendegeblesseerd. Doctor Hoven verbond hem op het slagveld onder bet hevigste vunr toen de verwonde, terwijl de doctor uog met hem bezig was een tweede verwonding zijnde een kogel in de borstbekwam. De docter bleef met onversaagde bedaardheid den zwaar verwonde verbinden, deed hem van het slagveld vervoeren, en heeft door zijne uitstekende zorgeu hem zijn leven doen behonden. Den fnselier A. van Starrenbnrg werd ter- zelfder tijd door een vijandelijken kogel het been verbrijzeld, de doctor besteedde aan hem onmid- delijk zijne beste zorgen en beeft hern later het been afgezet, waarna hij met 160 zwaar gekwet- sten waaronder ook de kolonel van Gumoens was, naar het hospitaal te Antwerpen vervoerd werd, alwaar zij aan de zorg van docter Hoven toevertrouwd bleven. vStarrenburg was een vau de zeventien zwaar verwonden die later naar 's Gvavenhage vervoerd werden en met bun ze ventien e n slechts v ij f t i e n beenen hadden. De flankeur Vleugels werd door een vijande- lijk schot zeer zwaar gewond. Het aangezigt werd hem weggescboten zoodat hij ontoonbaar, voor dood werd weggedragen. Doctor Hoven de zware verwonding zieude, nam hem, gewaande doode, voor zijne rekening. De man kreeg een ander gezigt, gelapt d 'or de stukken van de buid van zijn hoofd. En hierin is bij zoo goed geslaagd, dat Vleugels met dat nieuwe gelaat dat nu al veertig'jaren oud is, den heer Hoven in eene op vrijdag 25 Augustus in het lokaal der leesinrigtiug voor den ambachts- en hand- werksman gehouden bijeenkomst, zijn hartelijken dank, door een toast op bet keil vau deu d^pter in te stellen betuigd heeft. Volgens een telegrafiseh berigt is het stoomscbip Prins van Oranjekapitein M. C. Braat, zaturdag 9 Sept., 's nam. ten 2 ure ter rcede van Batavia aangekomen. Alles*'Wel aan boord passagiers over bet algemeen zeer tevre- den de retourlading zal voor een gedeelte te Samarang worden ingenomen. De reis was als volgtZeerf.is. Er is niet veel noodig om eeu Frausch blad schrik aan te jageu of in toorn te doeu ontbran- deu. Zoo behelst de Uuivers naar aauleiding van bet bezoek dat prins Hendrik aan Parijs bragt, een artikel dat kliukt als dreigde Frank rijk van dien kant het grootste gevaar, en als vreesde bet blad dat Thiers zich tot allerlei ge- waagde dingen zou lateu verleiden. Dat de toon van bet artikel niet zeer vleijend is beboeft niet te worden gezegd de koddigste beschuldiging is zeker dat de prins er komt als eeu agent van Bismarck. De Tijd van eergisteren komt kevig op tegen de onwaardigen bescbouwiugen vau zijn Parijscbeu geestverwaut. De Amst. Ct. van heden bevat ovc#i bet. Resaek 4tat ..volgende partikulierea tele- >|r-aW! '-uit'N'ersaiH-Ps „Prius Hendrik der Nederlanden beeft lang- durige bezoekeii bij Thiers eu bij deu minister de Remusat afgelegd. Het doel vau 's priuseu komst alhier is, naar men verzekert, de onzij- digbeid van Luxemburg op nieuw te bevestigeu." J [P., J ie. ■aturdng \T El'ZEN iturdag INQEN. 45) 15 15. jk. """*s Per drie maanden binnen Neuzen franco door het geheele Rijk geheel Belgie. Enkele nommers Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Brievenbushoudcrs. 1,— 1,10 1,40 0,05 BIJ Van 1 tot 4 regels f "A® Voor elke regel ®>1® Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure. Vau reede Texel gestoomd SO Julij 's ocht. 5 u'l 14 d. 12 u. Port-Said aangekomen. 13 Aug. s 11am. 5 11. Van Suez vertrokken 18 Aug. 's ocht. 8 u.i 22 d. 6 u. Te Batavia aangekomen 9 Sept. 's nam. 2 u. I Zeereis. 36 d. 18 u. Doortogt van 't Suez kauaal. 4 J. 15 n. Totaal van 't Nieuwe Diep naar Batavia. 41 d. 9 u.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1