A L G E M E E IV No. 658. Woensdag 13 September 1871. 11 lie Jaarg. Binnenlandsche ber'mten. o ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag en Zaturdag-morgen ten 8 ure I) 11 O H T COM 1®. te lenzen. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- f olitiek Overzigt. De commune-geschiedenis loopt ten einde. Na het vonnis der inannen, waarvan slechts twee ter dood zijn veroordeeld, zaten niaandag 4 dezer vijf vrouwen op de bank der beschnldigden. Deze vrouwen stonden in de voorhoede der brand- stichters. Zij maken over het geheel een on- gnnstigen indruk en toonen in de hoogste mate wat eeue verwaarloosde opvoeding en verwilderd leven van het pronkjuweel der schepping, van dat geslaebt, in onze maatschappij ir.zonderheid bestemd de reinere zeden aan te kweeken, kan maken. Het vcrhaal der misdaden dezer vrouwelijke woestaards lnidt kortelijk als volgt: Den 22n Mei, 5 nnr des morgens, werden de bewoners van de rue de Lille gewekt door een hevig geschreeuw en gedruisch voor de deuren, die men met kolfslagen openbrak. Het waren de benden van Eudes en M6gy, die voor deVer saillers vlugtende, een gedeelte van den faubourg Saint Germain kwamen in brand steken. Deze ellendelingen bezetten de omliggende buizen en pnblieke gebonwen, o. a. het paleis van't legi oen van eer. Zij plunderden ze en wierpen de rceuhels en bedden uit de ramen. In de straat hoorde men bet angstwekkend geroep „Parijs moet in de lucbt vliegen Wij gaan alles ver- branden Een tal barricades werden opgerigt. Nadat Eudes zijne troepen had geYnspecteerd ging hij met zijn staf, „de kinderen van Pere- Dnchesne", en andere bataillons naar de kazerne Bonaparte. Slechts het 175ste bataillon van Bel leville en de Enfants-Perdus bestaande uit het scbuim van alle r.atien bleven op de plaats. Des maandags werd er gevochten en het eindi- ^en van den strijd, bij 'tinvallen van de duis- ternis, gaf het signaal tot een zwelgpartij. De vvijn, uit de kelders gestolen, vloeide bij stroomen. De concierge van den graaf de Chabrol werd te midden van dit helsche tooneel vermoord, zijne vrouw en kinderen ontvlugten door de dron- kenscbap van hunne bewakers. Den volgenden morgen begon de strijd op nieuw achter alle barricades en bij dit gevecht onderscheiden zich vooral de beschnldigde vrou wen lietiffe, Snetens, Marche of Marchais, Pa pavoine en Bocquin. Zij waren gewapend en droegen roode sjerpen voigens een dergetuigen. Eene, groot van gestaltevocht wakker mede, eene'andere bragt petroleum aan; alien tierden vreesselijk en dwongen de gefedereerden op de barricades te blijven. Inmiddels had men het paleis van 't legmen van eer geheel met petroleum besproeid of liever begoten en toen de gefedereerden moesten wijken voor een aantal mariniers, werd op een trompet signaal die vloeistof in brand gestoken, gelijk men ook andere gebouwen in brand stak. In 't hotel van den graaf de Bethune sloot men den concierge met zijne geheele familie in een kelder en stak toen 'tgebouw in brand. Stik daarzei de aanvoerder der enfants perdus tot de jammerende huisgenooten van den concierge. Engelands minister Gladstone lieeft bij gele- genheid eeuer bijeenkomst te Weackfield zijn politieke inzigten blootgelegd. Besprekende En gelands inwendig politieker, toestand kondigt hij een wet aan op de geheime stemuitbrenging bij verkiezingen. nimmer zekerheid had no- eeuige dier muziekgezel- Neuzen, 12 September. Werd onze gemeente in den laatsten tijd nu en dan vereerd met het bezoek van muziek- maatscbappijen uit het naburige Belgie langs de nieuwe spoorweglijn MechelenTerneuzeu en waren de gemeentenaren blijkbaar iugenuiuen zoowel met de schoone muziekdie hen daar- door werd geschonken als met het bezoek banner stamverwante naburenbijzondere blijkeu lcnndpn van die inirenomenheid niet worden gegeven omdat men pens de komst van schappen. In den loop der vorige week ontving echter het gemeentebestuur kennis dat de muziek maat schappij van Temsche het voornemen bad op maandagden 11 dezer, Neuzen te bezoeken. (Men had daarvoor den maandag gekozen, omdat men te weten was gekomen, dat de zondag zich voor een bezoek aan deze streken minder leende, en het maken van muziek op dien dag, bij een groot deel der inwoners albier, minder aange- naam was). Om een blijk van ingenomenbeid zoowel met het bezoek als de attentie der Temsckenaren te geven, werd besloten de bezoekers door eene commissie aan het spoorwegstation te doen ont vangen en ze alaaar namens het gemeentebestuur en de burgerij te complimenteren. Bij de nadering van den trein, waarin zich de verwacht wordenden bevondenwas eene commissie, met het muziekgezelschap Apollo" alhier, ter ontvangst op den perron van het station aauwezig en klonken de toonen van het „Waar kan men b e t e r z ij n"den aankomenden te ge- moet Deze werden bij de opening der wagons in den beer burgemeester van Temsche, tevens presi dent der muziek maatschappij en de overige heeren commUsarissen dier maatschappij door de wacb tende commissie hartelijk verwelkomd, terwijl de beide muziek gezelschappen elkander met de Belgisehe en Nederlandsche volksliederen, onder de luide hurahs der talrijke omstanders, be- groetten. Danrop vormde zich een stoet die onder af wisseleud muziekgeschal Neuzens veste binnen trok en eene wancjeling deed door de met vlaggen volop versierde straten. Ten 2 ure werd door de vreemde bezoekers een maaltijd gebruikt in het koffijhuis „LaBel- levue" waaraau ook de commissie voor de ont vangst deel nam, waarna de verschillende deelcn der gemeente, hare havens enz. werden bezig- tigd. Ten half vijf ure werd de beer burgemeester van Temsche met de overige bestuurleden op het gemeenteraadhuis ontvangen door den beer burge meester dezer gemeente, eenige leden van het ge meentebestuur en andere belangstellenden, bij wel- ke gelegenheid wederkeerig woorden werden ge- sproken van blijdschap om de naauwe vereeni- ging die de nieuwe spoonvegliju tusschen Temsche en Neuzen heeft daargesteld en van hartelijke wenschen voor den bloei van beide gemeenten. Het muziekgezelschap van Temsche bragt te gelijk eene serenade aan het gemeentebestuur en werd op zijn„N eerlandsch bloe d," door Apollo met de Belgisehe en Nederlandsche volksliederen dooreen gemengd beantwoord, waar- op de foule van aanschouwers luide v i v a t s en daverende h u rahs allerwege deed weer- klinken die niet minder werden toen Temsches muziekkorps het 'oud „Wilhelmus van Nassouwen", als slot der serenade deed kooren. Na afloop begelcidden de heeren van het gemeentebestuur. de commissie, het muziek gezelschap "Apollo" en eene ontelbare meuigte onze bezoekers naar het station van den spoorwegwaar zij, onder het vreugde gejuich der menigte en heilwenschen aan „d e Bel gisehe brooders", de spoorwagens vulden en op de vleugelen van den stoomnaar hunne woonplaats terugkeerdenzoo wij hopen met eene genoegelijke herinnering in het hart aan de oogenblikken die zij in Neuzen mogten door- brengen, oogenblikken, die ook den Neuzenaren lang in gedachten zullen blijven. en te meerder waard zijn, naarmate zij ook weder den broeder- en vriendschapsband tusschen de zonen van Belgie en van de Nederlanden naauwer hebben toegehaald. Tot laat in den avond tuigde de feestelijke der bureerii van tevredeuheid over den ven dag, die zij op de boven omschre- kunneu doorbrengen. schoonen wijze had De heer A. Brink, predikant bij christelijk gereformeerde gemeente alhieris andermaal beroepen bij die gemeente te Bodegraven. Axel, 12 September. Wat druktewat bewegingwat vrolijkheidwat levendigheid, brengen de honderde reizigersmet of zonder karmonie bij zich, in ons vroeger zoo stil steedje, ja waarlijk men heeft moeite te gelooven dat men in dezelfde gemeente is als over drie weken. Nauw is het gerucbt verbreid dat de spoortrein reizigers zal afzetten, die vergezeld zijn van harmonien of een ieder, jong en oud, spoedt zich naar den spoorweg, om daar onder lagchen, sckertsen de gewenschte vreemdelingen af te wachten. Wordt van de locomotief het fluitje gehoord, een ieder is in spanning voor de dinger, die men zien en hooren zaleindelijk dan toch spuwt de vuurduivel zijn' inkoud uit en onder het zingen en maken van muziek, voorafgegaan door vaar.dels en standaardeu, gaat het vroljjk de §tad in om daar eenige keurige muziekstuk ken uit te voeren, het verblijf van onzen geachten burgervader geenszins vergetendeom haar te bezien en om de herbergen en bakkers te be zoeken. Verleden zondag bragt om half elf een bniten- gewone trein een 300 tal onzer zuidelijke broeders mede die or.geveer half een unr zich weer inspoorden naar Neuzen hoe stil het zondags dan ook wezen moge, toch bragten die vrolijke bezoekers menigeen op de been, doch geenszins zoo als maandag toen het muziekgezelschap van Temsche om 9 uur met een groot aantal anderen, al spelende en zingende de stad introk en daar onder het maken van plaisir, het zingen van liederen enz, verbleef tot 1 unr. Nog nooit zeker is het hordes van 't stadhuis gebruikt zoo als toen, eenige vrolijken hingen daar eene schilderij op met karikaturen voorzien, terwjjl een geestige de vernuftige uitlegging daarvan gaf, zijnde eene ironie op de mode werd deze uitlegging onder eene groote stilte aangehoord, het referein daarentegen „dat is de mode van Parijs" werd uit voile borst mede gezongen, waarna men rond de markt een echt vaderlandsch „h e i b a z i n n e d e mei" uitvoerde, alsmede nog andere klnehten. Is dat Axel ik kan 't haast niet gelooven en toch is 't zoo, 't is 't stille, doodsche Axel van over 3 weken welk eene omkeering in een' zoo korten tijd wat het verkeer met andere menschen toch uitvoeren kanwij zien het immerswat was Axel voor het aan het spoor wegnet werd aangesloten maar dat is nu ten eindehet bezoek van vreemden, het gemakke- lijk bezoek aan vreemden heeft reeds eenige veranderiug aangebragt en zal Axel en zijne bewoners maken als in andere plaatsen, hetgeen stellig niet tot zijn nadeel strekkeu zal. Dat dan het bezoek van en aan vreemden nog meer moge aanwakkeren is veler wensch. Oostbu.r*£»", 11 September. Den 8n dezer had alhier het aangekondigde festival plaats. Er waren zeven muziekgezelschappen aanwezig. Niettegenstaande het weder zich reeds des na- liet aanzieu, en er 'savonds en deken van het dekanaat Aardenburg P. van Oers pastoor te Sas van Genttot pastoor te Sas van Gent A. Weterings, kapelaau te Breda. Vrjjdag II. is door den directeur der regis trable en domeinen voor de provincie Zeeland, te Middelburg, aanbesteed 1« Het maken van twee aarden dammen in de grachten van het fort Frederik Hendrik, nabij Breskensmet het slooper, van de bestaande hoaten brng en steenen poortgebouw. Er waren 10 inschrijvingsbiljetten ingekomen, waarvar. aan- nemer is geworden A. Binderste Breskens voor f 1775. 2-- Het leggen van krammat op den wesfelij- ken Slijkvanger nabij den polder de Kleine Stelle, in den Brakman, met het onderhoud tot 1 Mei 1872, van dien Slijkvanger en van de beide ten oosten van dezen polder gelegen Slijkvangers. Voor dit werk zijn ingekomen 5 biljetten, waar-v van aannemer is geworden VV. Ringhout, te Wal- soorden, voor f 583. Men meldt uit Middelburg Bij het maken der spoorweg- en kanaalwerken werden dezer dageu alhier. even buiten de ha- venbarrieretal van doodkisten opgegraven waarin nog onderscheiden lijken ongeschomlen werden aangetrotfen. Sommige oiule lieden mee tieu zich te herinnereu, dat de Engelschen, tijdens hun verblijf in het jaar 1809 op dit eiland hunne doocleu aldaar heoben begraveu. Uit Vlissingen schrijft men De passage over de voormalige marinewerf, die sedert eenigeu tijd afgesloten is geworden teuge- volge van de baldadigheid van jongens die de glazen der gebouwen stuk gooidenis bedeu morgen, tot groote tevredeuheid van het publiek, weder geopeud. Naar het Handelsblad verneemt, heeft de Nederlandsche maatschappij voor groudkrediet te Amsterdam, haar aan den hoogen raad der Nederlanden gedaau verzoek om surseauce van betaling iugetrukkeu. Wij vernemen, dat te Utrecht in 1872 voor het eerst een uationale zwemwedstrijd zal plaats hebben, waartoe alle bestaaude zwemiurigtingeu zullen uitgeuoodigd worden. Naar het Leidsch Dagblad uit goede bron verneemt, zal de begrootiug van oorlog groote militaire reorgauisatieu bevattenwaarvan de jaarlijksche omwisseling vau ofliciereu van't Ne- derlaudsche bij 't Indische leger eu omgekeenl slechts eeu klein begin is. Zoo zou de rijdeude artillerie vervallen, de regimenten huzaren met een verminderd worden en voorts iu alle wapenen, maar vooral bij de infanterie, belangrijke hervor- mingen worden gebragt. Dit zou dan de veel- besproken leger organisatie zijn, terwijl er ook veel waarscbijulijk bestaat voor de iudiening der defeusie-wet. Het sloomschip de Prius var. Oranje is ten aebt uur in den morgen van 9 dezer, Anjer ge- passeerd eu werd nog dien avond te Batavia gewacht. Met onverdeeld genoegen maken wij middags stemming zelfs een hevig on weder woedde hadden de mu- zieknitvoeringen toch plaats en werden door eene talrijke schare, ook van elders opgekomenmet het meeste genoegen aangehoord. Toen des avonds de onweersbtii over was werd een vuurwerk afgestoken, dat algeu.een voldeed. Op de markt waren 3 eerepoorten geplaatst, die door keurige decoration nituiuntten en waarvoor bestuur en feestcommissie alien lot" verdienen. Overigens mogt ook deze feestvie ring tot aller genoegen en in de beste orde af loopen. Men verneemt, dat door het lievige onwe- der op vrijdag 11. eene hofstede iu het Hazegras onder Sluis is afgebrand. Beuoemd tot pastoor der jiarochie zendijke meldin; van dit feit. Zondag 30 Julij verliet het schip het Nieuwe Diep eu heeft dus de reis uaar Batavia in 41 dageu volbragt, 1 dag korter dan overland reis. Voigens Ons Streven mogen de dames hier kla^en over de steeds toeuemeude eischen van het^dienstdoend persoueel, maar hebben ze toch nog niet zooveel redenen tot ergenis als de huisvrouwen aan de overzijde vau het kanaai. Een kamenier, die te Lomleu hareu dieust kwam aanbieden had een hondje op den arm waar zij zich niet vau wilde scheiden, eneenkeukeu- uieid verliet hareu dieust, omdat zij geeu genoeg- zame ruirnte had voor haar piano. Voor een paar avoudeu werden te Oude Pokela twee jufvrouweu veriest vau.... 27 li ters voorloop van braudewijn. Als accoucheur fun -eerde de veldwachter H. Les, die opsurveil- Per drie mnandcn binnen Neuzen franco door het geheele Rijk 1,- 1,10 gebeel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelievt men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1