ALGEMEEN No. 654. Yoensdag 30 Augustus 1871. 11 de Jaarg. Binnenlandsche beriiden. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O 1 T CO HI P. <e Heuzen. ADVERTENTIEN. Cngefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. V N e u z e N 29 Augustus 1871. Zooals wij iu ons uonimer van 23 dezer mede- deelden, heeft jl. zaturdag de plegtige opening van den spoorweg Mecheben- Neuzf.n plaats gehad, en is de lijn op den daarop volgenden dag, zondag 27 dezer, voor het publiek verkeer in gebruik gesteld. De feesttrein is zaturdag onistreeks half een des nainiddags van Meckelen bier aangekomem en is ointrent half twee weder vertrokken. Onder de genoodigden merkten wij tot ons bijzonder genoegen op: den beer commissaris des konings in deze proviucie, den heer hoofd- ingecienr van den waterstaat in Zeeland, den lieer Baebiene lid der eerste kanier, en den beer D. N. Labrijn ingenieur van den waterstaat alhier. Van af den vroegen morgen van dien dag was deze gemeente in feestdorch gebnldvan elke pui zag men statig en trotsch of klein en nederig de vaderlandsche driekleur en bier en daar ook de Belgische vlag wapperen. Des namiddags ten 6 lire verliet bet mnziek gezelscbap „Apollo" bet lokaal waar het gewoon is te vergaderen en begaf bet zieli naar de smaak vol versierde en met Nationale en Belgische vlaggen getooide estrade op bet nieuwe markt- plein. De estrade prijkte ook met een door den verdienstelijken artist J. de Paauw albier. op transparant dock gescliilderde locomotief. waar- boven de woorden geplaatst waren spoorweg Mecbelen Neuzen. Nadat tot rnim 8 ure door ons ijverig en ver- dienstelijk muziekgezelschap op de estrade ver- scbillende keurige stukkea waren uitgevoerd t werd een optogt gehouden door de verschillende straten dezer gemeente die optogt werd geopend door de feestcommissiegevolgd door personen die dragers waren van Nationale eu Belgische vlaggen van de bovengenoemde locomotief en van bet vaandel van het muziekgezelschap Apollo", waarachter onmiddelijk het muziekge zelscbapeen tal van fakkeldragers verlichte en luisterde dezen stoet op, en de trein werd gesloten door een ontelbare menigte belangstelleude burgers. Zoo kwam dezen stoet ruim 9 ure op bet nieuwe marktplein terug. Onmiddelijk daarna werd een begin gemaakt met bet afsteken van vuurwerken en lietde mn ziek zich weder hooren zoowel op de estrade die uu a la giorno verlicht was, als in den tuin van bet Nederlandsch logement. Het feest werd oinstreeks half twaalf ure des nacbts gesloten met het afstekeu vau een vunr- werk, dat ecu ware feestkanonnade mogt heeten, en met bet speleu der dooreengevlochten toonen van het Nederlandsche ec van bet Belgische volkslied. Terwijl bet scboone weder het feest begunstigde is alles in de beste orde afgeloopen. De commissie die zich gevormd bad om den dag van 26 dezer, een voor Neuzen's burgers waren feestdag te doen zijn, is in haar werk volkomen geslaagd wij zeggen haar daarvoor dank even als wij dat doen aan de vele belang- stellende burgers voor den krachtdadige stenn die zij aan de genoemde commissie bebben ge- geven, Wanneer wij letten op bet grootte voorregt dat Neuzen boven zoo vele andere plaatser. ge niet, namelijk dat die gemeente door de spoor- wegen Gent—Neuzen en MechebenNeuzen, met Belgie verbonden is, zonder dat daarvoor van haar iets gevraagdzonder dat daarvoor door die gemeente iets moet gedragen worden en dat zij dus de voordeelen daarvan plukt zon der de lasten te moeten dragen is het wel geen wonder te noemen dat de wel en doordenkende ingezetenen daarvoor dankbaar zijn en dan ook jl. zaturdag dat gevoel luide bebben vertolkt. Vereende krachten hebben ten alien tijde de spreukEendragt maakt magt! beves tigd door vereende krachten bebben de inge zetenen eene manifestatie gedaan van hnnne dankbaarbeid om en sympathie met bet feest van den dag geleverd die ieders venvachting heeft overtrotfen door vereende krachten zullen do ingezetenen van Neuzen voortgaan met ten alien tijde alles te steuncn en te huldigen wat men voorwaarts! beetten magdoor ver eende krachten zullen zij voortgaan om de be- slaande bronnen van Neuzen's welvaart milder en milder te doen vloeijen en nieuwe te doen ontspringen, en alzoo mede te werken om meer en meer verwezentlijkt te zien wat Z. M. onzen geeerbiedigden koning nitsprak toen Hij op den 26 Mei 1862 zieh in deze gemeente bevond n. 1. Neuzen gaat eene sciioone tof.komst te GEMOET Moge dan de feestviering van zaturdag 26 dezer strckken om onze dankbaarbeid te doen zijn. niet bet gevoel van een oogenblik dat op- welt en weer verdwijGt, maar eene blijvende kracbt tot alles wat goed is, eene bezieling voor alles wat groot is en verheven Door eendragt zijn wij sterk onze leuze zij en blijve locomotief vooruit JPoli Li.-lc Overzigt. Ilet voorstel tot trapsgewijze ontbinding der nationale garde, is thans door de Fransche kamer met 488 tegen 152 stemmen aangenomen, ecbter niet dan na de gevoeligheid van Thiers in zoo hooge mate te bebben opgewekt, dat bij in eene opwelling van drift zich afzonderde om zijn ont- slag bij de vergadering in te dienen 't geen ecbter verhinderd is. Er heerscht over 't algemeen in de kamer en ook onder bet volk een geest van ongemstbeid en de vrees dat dit ontslag tocb zal moeten komen. Natumlijk rijst de vraag: Wat dan? En bet antwoord op deze vraag door de meest acbtens waardige bladen is niet zeer boopvol. Ecbter wordt de ontbinding van bet ligebaam der nationale garde, zooals men die thans op wijsselijk vooustel van Thiers tot stand wil bren gen voor een zeer gewenscbte maatregel ge houden. Het Parijsche blad Soir kondigd deze opheffing navolgender wijze aan „Wij bebben de eer u officieel bekend te ma- ken het overlijden van mejufvrouw nationale garde, zatnrdag den 19 Augustus jl. in den ge- zegenden onderdnm van 82 jaren, in de nationale vergadering overleden. Dag en mir van de over- brenging naar de groeve en de begrafeuis zelve znllen later bepaald worden. „Het besfaan dezer persoon. was bijzonder woelig en rijk aan gebeurtenis«en zij was een voorbeeld van wispelturigbeid en van meer dan losse zeden. „Gedurcnde de belegering van Parijs toonde zij de warmste vaderlandsliefde maar later heeft zij aan de oproerige commune aanzienlijke krachten geschonken zoodat verstandige lieden van meening zijn, dat haar dood een welverdicnde kastijding is." De Duitscbe troepen rondom Parijs Jiebben in de laatste dagen aanzienlijke versterkingen ont- vangen bestaande nit infanterieeavallerie en artillerie. Ook het zware Prnissiscbe geschnt bevindt zich nog altoos in de Parijsche forten en er zijn tot dusver nog geen aanstaltea gemaakt om bet weg te voeren. Imniddels is bij de Oosterspoorvveg maatschappij aan vraag gedaan hoe veel wagons zij bescbikbaar heeft om de Pruissische troepen die rondom Parijs en in de forten liggen, naar Dnitschland te transporteren. Omtrent den uitslag van de bijeenkomst der beide rijkskanseliers te Gastein, laten de offiei- euse Berlijnsche bladen zich nog slechts in zeer algemeene en weinig zeggende bewoordingen uit. Daarentcgen meent een berigtgever van de Weer.er Presse te kunnen verzekerendat er tusscben de boven van Berlijn en Weenen wer- kelijk een soort van „unie" is tot stand gekomen die ecbter niet het karakter van een ,.verdrag" heeftmaar waarbij beide mogendheden zieli „zedelijk" tegenover elkander verbonden zouden hebben, geen krijg aan to vaugen, zonder alvo- rens met elkander in overleg te zijn getreden. Wat de binnenlandsche aangelegenheden betreft, daarin zon elk der beide staten volkomen vrij beid van handelen bebben, maar zieh onthonden van door eenigerlei regtstreekscben of zijdeling- schen invloed de heslniten en daden van zijn bondgenoot te bemoeijelijken. Volgens beiioelden berigtgever zou dit het eeni- ge practische resnltaat zijn, betwelk de zamen- komst te Gastein heeft opgelevevd. o Bij de kamer is ingekoiuen een wetsont- werp, houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten. Onder de bepalingen in dit wetsont- werp merken wij op verpligte oprigting in de genieenten van verplegingslocalen voor besmette lijke ziekten, en van een lijkenbnisje voor aan besmettelijke ziekten overledenen op ieder kerk hofverbod om kermis te bouden, waar Aziatische cholera, pokken of roodvonk epidemiscb verspreid zijn, en bevoegdheid der landsregering om bij be smettelijke ziekten de kermis te schorsen ver bod aan personen nit besmette huizen om scholen, fabrieken en werkplaatsen te bezoeken tot 8 da gen na bet wijken der ziektede scholen ont- zegd aan ieder die geen verklaring heeft van welgelukte vaccinatie door een geneeskundige afgegeven personen, die in liefdadige gesticbtcn, gevangenisscn, of in kazernen of op oorlogscbe pen opgenomen worden worden binnen 14 da gen alien gevaccineerd kenmerking derbuizen, waar gevallen van besmettelijke ziekte voorko- men. Artt. 2635 der wet handelen over de cholera commissiendie onmiddelijk nadat de regering de nadering der cholera bekend en die artikelen van toepassing heeft gemaakt, iu ieder gemeente benoernd worden. Naar men ons mededeelt, is het fmancieel plan van den minister Bluss6 thans bij den raad van state in behandeling. Waunecr wij wel ouderrigt zijndan bestaan de wij/.igingen die daarbij in het belasiingstelsel gehragt worden o. a. in de invoering eener in- komsten bclasting, en afschaffiug der accijnsen op geslacbt en zeep. Van afstand van bet laatste 1/3 der personele belasiing aan de genieenten sehijnt. geen sprake te zijn. 29 Augustus. De op mnandag 21 dezer en volgende dagen, door den ontvanger der registratie en domeinen te SI 11 is, gehouden verkooping van rijks gronden in den Beukelspolder onder de gemeente Bier- vliet, ter gezamenlijke grootte van plus minus 277 bectaren. beeft opgebragt f 575.510. Dat bij elke gelegenheid hoe onsehuldig ook, eenige Nedcrlanders zich gekwetst gevocleu iu hnune nationale eer, bewijst weder het vol gende. Onlangs werd bet conceit in het park te Am sterdam bijgewoond door een viertal Duitscbe officieren. Een hunner vrienden verzocht den directenr „die Wacht am Rhein" nit te voeren, waaraan deze welwillend gehoor gaf. Een ge- deelte van bet publiek echter, dat in deze be- leefiheid weder eene demonstrate geliefde to zien, siste en scbreeuwde, waarop de directenr, om ook dien ontevredenen genoegen te doen bet Nederlandsche volkslied liet spelen. Do Duitscbe officieren stonden op en ontblootteu het hoofd tot dat bet volkslied geindigd was, op deze wijze eene wel verdiende les van welle vend - heid gevende aan de schreeuwersdie schijuen te meenen, dat men door Duitscbe volksliedereu Nederland annexeren of beledigeu zal. Op het drietal van predikanten, opgemaakt door bet kiescollege der Nederduitsche hervormde gemeente te Schoondijke, ter beroeping van een jiredikant ter vervangiug van den naar Zaamslag vertrokken heer Krol, zijn in alphabet ische orde geplaatst de heeren -J. H. Cordes, te Prinsen- bage C. C. J. Hiebendaal, te Driul en D. Wie- laudtte Meteren. Naar wij vernemen heeft de gemeenteraad van Kloetinge in zijn vergadering van 26 Augus tus jl. besloten de jaarwedde van den boofdouder- wijzer met f 100.te verhoogen. De stad Bergen op Zoom, die met bet afbreken der vestingwerken eene nieuwe toekomst te gemoet gaat, ziet weder eene tot biertoe on- bekende fabriek verrijzen. De heeren Backer en Eijdman, apothekers en mineraalwater fabriekanten te Schiedam, onder de firma Roelants Eijdman Comp., hebben ook daar eene fabriek kuuner koolzuiulioudende draa- ken opgerigt. Naar men verneemt, heeft Z. M. de koning een bijdrage van duizend gulden doen toekomen aan de commissie voor bet oprigten van een monument op hof graf der gesneuvelde verde- digers der citadel van Antwerpen, te Ginnekeo. Wij vernemen, dat met ingang van den 1 January 1872, de tractemeiiten der opzigters van den waterstaat zijn yerhoogd, voor tie 2de klasse met f 100 eu voor de 3Je en 4de klasse met f 200 'sjaars. Ee.iige heeren te Rottenlam bebben zich in commissie vereeuigd om goed drinkwaler aan de inge/.etenen te bezorgen door bet naar lie.t stelsel van prof. Gunning te ztiiveren en tot la- gen prijs door de stad te doen dibiteercu. De kosten van deze onderncining, die, mot bet ooir op de dreigende epidemic, niet genoe^ kan ge- prezen worden, zijn door een iuselirijviiig gedekt, zoodat met de uitvoeriug spoeJig zal worden be- gonnen. Uit Groningen vernemen wij, dat aldaar in de laatste dagen weiier eenige gevallen zijn voorge- komen van inlandsche choleraliaigevolge van bet geb nik van garnalen, die er oogenscliijnlijk volkomen gezond uitzageu. Persouen in de linis- gezinuen, die niet vau de garualcu badden gego- P< r <1 ric msanilen binnen Neuzenf 1, franco door het geheele Rijk 1,10 v n geheel Belgie1,40 Eakcle nommcrs0,05 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaars, Postdirecteurrn en Brievenbushoudcr8. BIJ Van 1 tot 4 rcgels0,40 Voor elke rogel meer.,0,10 Advertentien gelieve men aan de Litgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1