ALGEMEEN No. 650. V* oensdag 16 Augustus 18? 1. I I de Jaarg;. Binnenlandsche beri^tcn. o ABONNEMENT. VEESCHIJNT elken TToensdag en Zaturdag-morgen ten 8 ure DUO AT CO M P. te Aeuzen. ADVICRTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. I >1 i tilv Overzifft. De zittingen van den krijgsraad te Versailles durcn onafgebroken voort. Zij worden gehouden in eeoe zaal van 50 meters lang en 10 meters breed, in vijf afdeelingen gescheiden. De eerste afdeeling is voor het pnbliek bestemd, de tweede voor de getnigeu, de derde voor de persouen die van plaatskaarten voorzieu zijn, de vierde vvordt door de vertegen woordigers der pers ingenomen in de viifde afdeeling die van het overig gedeeltc der zaal door een balustrade met rood fluvveel afgezet, is gescheiden, neemt de raad zitting aan een open tafel in den vorm van een halven cirkel, en met groen laken be- kleetl. Beneden de zitplaats van don president hangt het Christusbeeld aan bet kruis. Op eene kleine tafel, voor de bank van den raad geplaatst, inerkt men een kepi op, met nclit zilveren stre- jien afgezet. een bewjjs van lidmaatscbap der commune, dat door Assi gedragen vverd, een re volver, een lint en een vnjmotselaais insigne. De plaatsen voor bet publiek zijn alien bezet. Talrijke republikeinscbe garden in den nieuvven uniform gekleed, met geweren gevvapeud, moeten de orde bewareu. De banken, voor de pers gereserveerd, staan tegen het ampbiiheather, waar de raad zitting bouclt en tegenover de bank der bescbuldigden. Vier en vijftig verslaggcvers van de Engelsche, Franselie en Belgiscbe pers, bezetten deze ban- ken. De beer Alexander Dumas zit mede op eene bank, voor de pers bestemd. Tegen 11 uur treden de getuigen de zaal binnen, waaronder meu eene jonge en schoone vrouw in rouwgewaad opmerkt. Het is de vveduwe Leroy, de maitresse van Urbaiu, lid der commune, een der oprigtsters vau de vrouweliike clubs. Te twaalf uur beveclt de kommanderende officier in de audientiezaal zijne manscbappen de wapens op te valten. Het verhoor begint. De gevangenen treden acbtereenvolgens de zaal binnen, ieder van twee gendarmen vergezeld. Men merkt op Ferre, Assi, Urbaiu, Billioray, Jourde, Regene, LullierPaschal Grouset en Courbet, alien welbekende uamen die in de ge- beurtenissen van 18 Maart tot 23 Mei een groote rol hebben vervuld. Ferre beeft een terugstootend gelaat, bet gelaat van Assi is stont en onvcrschrokken, Urbain heeft een alledaagsch voorkomen. Billioray is een jeugdig kunstenaar met een open gelaat, Jourde, de bekende financier, maakt een gtinstigea indruk. Regend, voorinalig veearts, is elegant gekleed en toont, even als Fend, eene groote onverschilligheidterwijl hij de handen zijner medebescbuldigden scbudt, even als stond bjj nog op den hoogsten trap zijner comnniuale waardigheid. llet gelaat van Lullier toont ruw- beid en voortvarendbeid aan, zooals hij zicli ook beeft doen kennen en waardoor hij vooral de vrieud van Rochefort was. Passchal Grouzet is deftig gekleed, docb ziet er bleek en vervallen nit, Courbet vermagerd en verouderd. Dit weinige van de rnannendie nog voor enkele dageu een gruwzaam tooneel ophingen, zooals Fraukrijk zelfs vroeger nooit beeft gekeud. Uit de verhooren en aktes van bescbuldiging nu reeds uitgebragt, leert men die rnannen kennen als lage sujetten, die, brekende met alle wetten der zamenleving, in ongebondeuheid voortleefden cn in welkc betrekking ook vroeger geplaatst, door bun wecrbarstigliederlijk of oneerlijk ge- drag, daarnft moesten worden verjaagd. Maar wat nog meer te bevreemden is, dat, zooals bet getuigenverhoor duidelijk aantoout, de moordenarijen en brandsticbtingen als onder de oogen der Parijzenaars dikwerf beeft plants, zonder dat men den mocd of den wil bezat den kanibalen-werk in zjjne vaart te stuiten en terwijl de Franscbe soldaten voor de muren van Parijs voor zijn behoud den heldenstrijd streden, de bevolking zelve slechts enkelen nifgezonderd de handen in den schoot bleef leggen. De groote meerderheid der afgevaardigden i vertrouwt dan ook nu nog de lucht in Parijs niet en is er krachtig tegen dat de zittingen der nationale vergadcringen daarheen zullen worden verlegd hoczeer Thiers ook voorgeeft dat bij er wil terugkeeren. In de provinciiin is men ook erg tegen Parijs verdeeld. Vele afgevaardigden moeten zelfs een bepaald mandaat ontvangen bebben, om in geen geval toe te staan, dat de vergadering hareu zetel te Parijs gaat vestigen. Wat kan men ook verwacbten van eene be volking, die na a] bet voorgevallcne, zicb omtrent de gemeenteraadsverkiezing zoo onversehillig betoont, dat de magt voor een deel in handen van voorstanders der commune komt. Een eenig Duitschland scbijnt meer en meer zjjne vervulling nabij te komen. De verstand- bouding tnsschen Oostenrijk en Pruissen wordt dagelijks beter. De door bnnne stamverwanten bebaalde krijgsroem vindt odder de bevolking vau Oostenrijk groote sym pat hie, terwijl de staat kunde van von Beust iedere gelegenheid aan- grijpt, de goede verstandbouding tusscben beide rijken te hevorderen. De Patrie berigt dat thans alle Fransche krijgs- gevangeneti, met uitzondering van 870 zieken en gewondeD, waaronder G officieren, in Frank- rijk zijn teruggekeerd. o Neuzen, 15 Augustus. Gedurende de vo- rige maand zijn het kanaal albier opgevaren 71 zeeschepen, metende 12153 tonnen eu 226 bin- nenschepen, m. 15289 t.en afgevaren 86 zee schepen, m. 15343 t. en 227 biuuenscbepenm. 15425 t. Totaal sedert 1 January 1871 zijn het kanaal opgevaren 460 zeeschepen m. 69168 t. en 2144 binuenschepenm. 129391 t.en afgevaren458 zeeschepenm. 85658 t. en 2147 binuenschepen m. 131364 t. In de 7 eerste maanden van 1870 zijn bet kanaal opgevaren 193 zeeschepen, m. 33380 t. en 1570 binuensche pen in. 98389 t. en afgevaren172 zee schepen m. 34407 t. en 1521 binnenscbepen m. 96683 t. Het hoefjevan JoosNeve, te Pauluspolcler, gemeente Stoppeldijk, is in den morgen van den 11 dezer omstreeks 6 ure door brand yernield de oorzaak is onbekend. Alles was tegen brand- schade verzekerd. Men schrijft ons uit IJzendijke, 14 Au gustus Gisteren had alhier eene treffende gebeurtenis plaats. De wel eerwaarde beer Rpasloor deken alhier, werd in de vroegmis op den predikstoel door eene beroerte getroffen, aan de gevolgen van welke z.w.eerw. weinige tijd daarna overieed. Het zal wel niet gezegd moeten worden, dat deze gebeurtenis eene ontzettende ontstelteuis te weeg bragt en do godsdienstoefening gestaakt werd vooral nog omdat dezen eerbiedwaardigen herder door zijne geloovigen in 't bijzonder be- mind en door de ingezetenen in bet algemeen zeer geacht werd. Do toeloop om de man op zijn doodbed te zien was dan ook gisteren namiddag algemeen en buitengemeen groot. Wij vernemen dat het lot no. 9 van serie 6706 uit de Weerbaarheids-loterjjwaarop de 75.000 gevallen is, verkocht was aau iemand in Zeeland waarscbijnlijk op een dorpje nabij Goes. Schipper A. Schippers, van Camperland op Rotterdam beeft op 6 Aug. bet ongeluk gebad dat zijn scbuit geladen met koopmansgoederen gezonken isde opvarenden zijn gered scbuit nocb goederen waren geassureerdmeu rekent de scbade op p. m. 10.000. Er worden te Breda ijverige toebereidselen gemaakt voor de groote feesten op 20 21 en 22 dezer, en de groote militaire plegtigheid te dier gelegenheid de begrafenis van bet gebeente der gesneuvelde officieren op de Citadel van Antwerpen. In de hotels is geen plaats meer te krijgen, en daar er duizenden vreemdelingcn verwacht worden, heeft men nu reeds bijzondere Iokalen ingerigt, om vreemdelingeu te kunnen bergen. Woensdag morgen is de elfde spanning van de spoorbrug over het Hollandsch Diep bij Moer- djjk op de pijlers gesteld. Thans moeten er nog drie spanningen geplaatst worden waartoe de twaalfde reeds op do paaljukken gereed staat is dit geschied, dan is de Noordbrabandsehen walsedert den Elisabethvloed van 142L van Z. Holland gescheiden, daarmede weder verbon- den. Het algemeen belang wordt door dit groot- sche vverk zeer gebaat en het is te wenschen datzoo spoedig de brng geheel gereed is door hot gonvernement de noodige maatregelcn wor den genomen om de brng voor het algemeen spoorwegverkecr open te stellen opdat bij een eventueel in te vallen vorst de sta'd Dordrecht met Zuid Nederland in bet geheele Europesche spoorwegnet worde verbondenom niet weder in den ge'fsoleerden toestand te geraken, waar in de stadgedurende den laatsten wintertot groot nadeel voor velen verkeerd beeft. Tijdens het heerschen der pokken epidemie zijn door verschillende gemeentebesturen verorde- ningen tot wering der ziekte vastgesteld o. a. met deze bepalingdat bij het ontstaan van pokken op de scholengeen kinderen mogten toegelaten wordendan op vertoon van een ge- tuigschrift, dat zij 6f de natnurlijke kinderziekte doorstaan badden 6f ingeeut waren. Meermalen is tegen deze bepaling van de zijde der coufes- sionelen geprotesteerd, nainelijk in zooverre die bepaling ook van kracbt zou zijn op bunne bij zondere scholen. Thans is in deze qusestie de be- slissing van den regter ingeroepeu. Voor het kantongeregt te Alpben stond teregt een onderwijzer op een niet-gesubsidieerde bjjz. school te Aarlanderveen ter zake van op 18 April 1871, des morgens 9 uur, op zijne school toegelaten te hebben een kind, dat niet had overgelegd het vereischte certilicaatten blijke dat het de na- tuurlijke kinderziekte doorgestaan of de koepok- inenting ondergaan bad, terwijl hem officieel was medegedeeld, dat er pokkea in de gemeente wa ren. De beer Mr. G. J. A. Faber, procureur te Rot terdam is als zjju verdediger opgetreden hij eoncludeerde tot ontslag van regtsvervoigiug. De uitspraak is op donderdag 17 dezer bepaald. De vrouw die onlangs te Scheveningen in zoo zouderlinge costuum zicb in bet openbaar vertoondedat men haar in den eersten oogen blik wel voor krankzinnig houden moest terwijl spoedig bleek dat meu slechts met eea bedelares te doen bad stond 11. zaturdag als zoodauig teregt voor de arrondissement-regtbank te 's Hage. Het 0. M. requireerde haar veroordeeling tot gevangenisstraf voor den tijd van 14 dageu, om na het einde van dieu straftijd twee jareu in de kolonien door te brengen. Voor haar zood acbtto het 0. M. een opzeudiug naar een verbeterings- gesticht wensebelijk. De hr. P. F. L. Waldeck, te Loosduinen> schrijft aau de Laudb. Ct. „In 1866 is uit een broedscl van eene kip van mijo. a. een wit kuiken voortgekomeu. In 1867 gaf ik haar om te broedeu ter leen, en toen ik haar in 't najaar terug ontving, was zij geheel zwart. Ik dacht, dat ik eene verkeerde lien terug gekregen bad, docb mij werd verze kerd, dat dit niet zoo was. In 1868, in den zomer, kreeg die kip, weder enkele witte vederen in het najaar was zij weder geheel wit. In 1869 veranderde zj weder, zij werd geheel zwart, en in 1870 werd zij weder wit. En nu, in July 1871, krijgt zij weder zwarte vedm-en, zoodat zij nu getjjgerd is. Of dit meer voorkomt, weet ik niet. Voor de jnistheid van een en ander sta ik in." Te Rotterdam, waarschijnlijk ook wel elders, tracht men winkeliers op te ligten door bet be- tnlen met zoogenaanule knappers of rollen van 50 cents die voor een deel aangevuld zijn met een rond stnk compo.sitie ter grootte van 14, 20 of meer ccnten. Te Harderwijk heeft zich voor den kolo* nialcn dienst aangemeld en is aangenomen Z.D.1I. prins de Looz de Corswarrein wonende op het kasteel d'Abin by liny in Belgie. Dit is niet alleen bijzonder wegens den hoogen rang van den nieuweu „koIoniaal"maar ook omdat bij toegelaten is niettegenstaande er tegenwoordig geen vreemdelingeu van welken landaard ook voor dien dienst aangenomen worden. De prins is nog maar 20 jaar oudzijn vader moet in den tijd page van koning Willem I geweest zijn. Zjno oaders Ieven beide nog en wonen te Iluy. Dezer dagen werd een schipper op de Zui derzee door een grooten zwenn vliegeu plotseling overvallen. Van vaartuig, zeilen en tuigage was bijua geen spoor te zienalles was met een zwarte, gonzende massa overdekt. De opvaren den ondervonden spoedig dat de gasten wan neer zij met vereende krachten aanvielen bet den raensch lastig genoeg kunnen maken, ten minste de bemanniug was geuoodzaakt zicb be neden te verschuilenom voor de stekende in- secten beveiligd te zijn. Toen er een koeltja opstak, verwyderde zicb bet ougenoodigde gezel- schap, tot groote vreugde der schippers. In het belang der volksgezondheid worden te Meppel goten en riolen gezuiverd. Aan de stadswerklieden zijn eenige arbeiders toegevoegd die met zuigpompeu en brandspuitslangen do riolen enz. eene geheele zuivering doen onder gaan. Te Veeuhuizen zal volgens de Asser Cour. eene voor den landbomv zeer belangrijke proef worden genoinen met eene buitenlandscbe sooi t rogge. Deze zoogenaainde „St. Jans rOgge" moet of kan gezaaid worden tusscben 1 Julij e.i 1 Augustus, wordt in 't zeltde jaar tweemaal tot veevoeder gemaaid eu 66nmaal door 't vee afge- weidwaarua ze den volgenden zomer nog een goed bescbot ryp graan moet kuuueii oplevereu. De prijs van 't zaaikoren is 30 ceut per kilogram, terwijl tot bezaaijing van I hectare laud 100 kilo- grammen benoodigd zija. Er is tot proef '/4 bun der met dit graan bezauid. Eeu vverkrnan eu zijne vrouw van Beetgum, waren dezer dageu op bet laud bezi c met aar- dappelen rooijeu en badden bun driejarig doeii- terje bij zicb. In deu rusttijd stak de man zijn pijp aan eu bad de onvoorzigtigheid zijn doosje met lucifers in de uabyheid van hot kind neer- tcleggen. Dit beeft bet tot speeltuig gekozen van de koppeu naar binnen geslikt en des avouds kwam de vergiftiging aan bet liebtHet mei.-jo braakteeeu zwaveldamp outsnapte de mond. Geneeskuudige bulp vverd ingeroepeudocb vrucbteloos. De Ned. Spect. is zaturdag op de helft zijner gewone grootte verscbeneu. In de rubriek correspondeutie wordt de reden van die kulflieid op de volgende wijze medegedeeld „De rcdaetie van den Nederlaudschen Spectator, „Overwegeude da.t bet te warm is om te Iezeu, „Nog meer te warm om veel te schrijven, „En boven alles te warm om veel te zetten eu met de stoompers tc drukkeu „Geeft deze week slechts een half blad de lezers zullen bij lagere temperatuur scbadelops gesteld worden. i. Per (trie nmaiiden binnen Nenrenf 1, n franco door het geheele Bijk 1,10 n n n n geheel Belgie1,40 Enkele nommcrs0,05 lien nbonnecrt zicli bij alio Boekbandelaars, Postdirccteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regclsf 0,40 Voor elke regel meer0 10 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdng avond 6 ure. /-r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1