ALGEMEEN No. 643. Zalurilag 22 Julij 1871. 11 tic Jaarg. Binnenlandsche berigten. JPolitiek Overzijgt- Naar men uit Parijs meldtwas (maandag) 11. het eerste halve milliard nog niet aan Duitsch- land betaald doordien het onmogelijk was al de endossementen van de wissels tijdig gereed te krijgen. Men geloofde dat het gouvernement maatregelen zou nemen ora de betaling van het volgendc milliard te bespoedigen ten einde de ontrniming van het Fransche grondgebied vroe- ger te doen plaats hebben. Naar men meldt - komt mrg. Freppelwiens kandidatuur bij de laatste verkiezingen te Parijs mislukt is. zeer in aaumerkiugalsaartsbisscbop van Parijs. De Fransche spoorwegen hebben door uen laatsten oorlog veel geleden, en bet is nu be keudhoeveel ongeveer de scbade bedraagt. Voor de oostelijke spoorwegen - die al spoedig in banden der Pruissen warenwordt zij ge scbat op 30.000.000 fr.hieronder ziju met be- grepen 200 locomotieven en 3000 rijtnigendie in handen van den vijand vielen. Voor de spoor- wegen van Lyon en de Middellandsche zee be draagt de scbade 4.000.000 fr.het rollend materieel is bijna onbescbadigd daar alleen 300 wagens verrnist worden. De Orleans spoorweg heeft betrekkelijk weinig verlies en dit wordt gescbat op 1.500.000 fr.de meeste locomotieven waren te Parijs en hebben bij het bombardement schade geleden. De westelijke wegen hebben meer geleden en wel 15 000.000 fianes zes lo comotieven en 150 wagens ziju verloren gegaan. De noordelijke spoorwegen hebbcu het meest geleden door bet springen var, bruggen en vi- aducten en de schade hieraan wordt begroot op G.000.000 francs. Door bovengenoemde cijfers bijeen te tellen en daarbij te voegen de waarde van 210 locomotieven en 3500 personenwagens en andere voorwerpen van bet rollende materieel wordt bet totale verlies gescbat op 75.000.000 francs. De spoorweg rond Parijs en de lijnen naar Versailles hebben gednrende bet beleg be trekkelijk niets geledendoch gednrende den opstand der commune ongeveer 4.000.000 francs. Do ontploffing in de polygoon te Vincennes was het gevolg van een ougeluk en volstrekt niet van kwaadwilligbeid. Boveudien is het aan tal slagtoffers veel minder groot dan men aan vankelijk heeft verrnoedboorende dat de ont ploffing bijna even veel geweld maakte als die welke op bet Champ de Mars plaats greep in de laatste dagen der commune. Volgens bet journal official is bet ongeluk ontstaan doordien eene kist met patronen te haasiig werd geledigd. Het vuur deelde zicb toen mede aan andere pa tronen die bier in verbazende hoeveelheden bij een zijn gebragt. Gelukkig echter staan de loodseu cenigzins van elkander afgezonderd. Ttisscher. elke ontploffing verliep dus eenigen tijd en de werklieden konden zich wegmaken. Een artillerist werd gedood zes anderen zijn gewond, twee hunner zeerernstig; de luitenant, die over de werkzaamheden bet toezicbt hield, raakte van de been door de persing der lucbt maar bleef ongekwetst. Aan het fort van Vin cennes is veel schade; meestal echter bepaalt die zich tot de vensterruiten, die bijna alien gebar- sten zijn. Het bosch raakte in brand en heeft veel geleden. Vele personen, die zich in bet, bosch of in de nabijheid van het fort bevonden, zijn getroffen door kogels of door brokken steen en ijzerdie in alle rigtingen weggeslingen werden met eene kracht als kwamen ze uit werpges'chut. Op meer dan 4000 meter afstands vond men enkele bommen. In de polygoon wa ren 100.000 ponden kruid en 40.000 kogels van verschillend kaliber. Gelukkig waren op bet oogenblik der uitbarsting niet meer dan 30 werk lieden in het gebeele gebouw. Bij al het vreesselijke van den toestand bad den de Parijzenaars toch bun baat tegen de Pruissen niet vergeten. Een Pruissisch officier van gezondheid met twee andere officieren en vier soldaten kwamen aangesneld om den ge- kwetsten bulp te verleenen. Hunne edele be- doeling kon echter bij de Franschen niet opwe- gen tegen het tergend gezigt van zeven Pruis- sische pnnthelmen en drie dito sabels. Men versperde den gehaten snorrebaarden onmiddelijk den weg. waarop deze in eene opwelling van ongeduld den kling trokkenom bet volk van zicb af te drijven. Dit was voldoendeom den j bedaardsten Franschman van gramschap te doen trillen. De zeyen menschenvrienden werden dan ook in een oogwenk omsingeldontwapend en gevankelijk naar Parijs gevoerd, waar bun op bevel van geneVaal Ladmiraulteen plaatsje in den kerker werd aangevvezen. 01 zij na eene wederzijdscbe explicatie ecu weinig later de vrijbeid berkregenonder dankbetuiging voor bunne bereidwilligbeid wordt er niet bij gezegd. Uitslag der periodieke aftreding van leden voor de gemeenteraden. Neuzen. Voor de verkiezing van 4 le den voor den gemeenteraad albier, op 18 dezer, zijn ingeleverd 93 stembilletteu waarvan 1 van on waardevolstrekte meerderbeid 47hiervan bekwamen de beeren J. de Jonge 83 C. Leit- nis Jz. 77- J. de Feijter Pz. 76, J. de Smidt Jz. 68. steinmen. alien aftredende leden. Voorts bekwamen J. A. van Boven 10, P. Moes 7J.L. ran IJsselsteijn 6. G. Dees 3» G. van de Vrede, F. de Jonge. J. T. de Smidt en A. de Feijter ieder 2 St., terwijl Id stemmen op 15 verschillende personen waren uitgebragt. Iloek. Ingeleverd 47 stembiljetten waar van 4 van onwaarde. Herkozen J. Dieieman Jz. met 23 stemmen terwijl eene overstemming moet plaats hebben tusschen bet aftredend lid II. Woltert. die 20, en J. Jurrijdie 11 stemmen bekwam voorts verkregen M. J. van Dixhoorn 9, J. Waeijbaert 6, W. de Feijter, M. de ltegtC. Platteeuw ieder 3 en F. Buijze 2 stemmende overige waren op 6 personen ieder eene stem verdeeld. Axelhet getal kiezers bedraagt 183. Uitgebragte steinmen 113. Gekozen M. J. van Vessern met 67 stemmen. P. van Fraaijenhoven 61 beide aftredende leden. 5Ka.aixisla.cr, 20 Julij. Uitslag der ver kiezing van 2 leden van den gemeenteraad albier. Getal kiezers 127. Uitgebragte stemmen 99. Van onwaarde geen briefjes. Volstrekte meerder beid 50. HerkozenM. J. Herman met 51 steinmen. Overstemming tusschen II. Wolfert (aftredend lid) die 40 en P. Dieieman Jz. die 29 stemmen verkreeg. Herstemming dingsdag 1 Augustus 1871. lioscliliapelle. Ingeleverd 27 geldige briefjes. uitgebragt op den heer H. de Moor, (aftredend lid) 27 stemmen. op den beer J. Kint 14. en op den heer II. J. Kox (aftredend lid) 13 stemmen zoodat verkozen zijn de beeren II. de Moor en J. Kint. Stoppeldijli. Aan de beurt van aftre ding waren de beeren P. C. Serrarens en J. B. Schillemans. De stemming was als volgtop den P. C. Serrarens werden uitgebragt 27op den heer J. B. Schillemans 13op den beer P. P. Boeding 9, en op eenige anderen minder stemmen. Er waren 35 geldige briefjes zoodat de volstrekte meerderbeid 18 was. Dientengevolge is gekozen de beer P. C. Serrarensterwijl eene herstemming zal moeten plaats hebben tusschen de beeren J. B. Schille mans en P. P. Boeding. Henpcsttlijls. Ingeleverd 17 stembriefjes en werden herkozen de aftredende leden de heeren J. J. van Arentbals met 12, en Ch. Kerckhaert met 11 stemmen. Hulst. Verleden dingsdag heeft alhier de stemming plaats gebad voor twee leden van den gemeenteraad. De aftredende leden waren de wcl edele beerenP. P. T. Pierssens en D. F. P. Seijdlitz. Bij de opening dei stembus bleek. dat er in het geheel 111 stemmen van de 117 kiezers waren uitgebragt. Daarvan bekwamen de beeren P. P. T. Piers- sens 101, A. L. J. van Waesbcrghe 46, D. F. P. Seijdlitz 38, en Dr. Volgelvanger 30 stemmen. Alzoo gekozen onze acbtenswaardige burgemees- teren bet getal stemmen bewijst genoegzaam hoe algemeen zijn Ed. bij de Hnlstenaren be mind is. Herstemming moet plaats hebben tus schen A. L. J. van Waesbcrghe en D. F. P. Seijdlitz. Hontenisse, 19 Julij. Van 195 kiezers hebben 125 bun steinbiljet ingeleverd. Herko zen de heer P. A. Adriaansens met 101 stemmen. Ter vervanging van J. de Nijsdie verzocht bad (niet meer in aanmerking te komen en P. J. Lemsen die overleden is, zal eene herstem ming plaats hebben tusschen P. A. Joossen die 51 stemmen, P. A. van Dorsselaer, die 50 stemmen, G. F. illemsens, die 45 stemmen, en A. van der Beek die 16 stemmen bekomen heeft. Ossenisse. In den gemeenteraad her kozen J. F. Neve bnrgemeester en B. Ebert de eerste met algemeene stemmen. Laatstge- noemde is thans onafgebroken 47 jaar lid van dieu raad en 40 jaren assessor en wetbouder geweest. 5Kixidclorpe. Getal kiezers 36. Inge- leverde biljetten 29. Overstemming tusschen D. van Ileckeaftredend lid, die 14, J. E. de Caluwe. aftredend lid, die 13, C. van Waes die 11 en L. van Haelst die 8 stemmen ver kregen. Grraaxrw. Getal kiezers 58. Ingeleverde biljetten 27. Gekozen de aftredende leden P. J. van den Eeckhout met 24 en P. J. d'Haens met 20 stemmen. Cling-e. Getal kiezers 44. Ingeleverde biljetten 13. Gekozen de aftredende leden V. de Puijsseleijr met 12 en J. van Hoeck met 9 stemmen. Has van 02-ent. Getal kiezers 59. In geleverde biljetten 52. Gekozen het aftredend lid A. van Driessche met 42 stemmen overstem ming tusschen J. F. Begheijn en J. Stevens. XJhilippine 20 Julij. Uitslag der ver kiezing op 18 dezer voor twee leden van den gemeenteraad Getal kiezers 16 Uitgebragte stemmen 14 Gekozen J. F. M. van Haelstaftredend lid, met 11 stemmen en J. B. Dhooge, met 8 stem- men in de plaats van A. Nicolle, die 7 stemmen bekwam. Breskens18 Julij. Heden had albier de {stemming plaats voor twee leden van den gemeenteraad. Van de 64 kiezers hadden 30 bunne stem uitgebragt. Met 26 en 25 stemmen werden herkozen de beeren: H. Weijkiuan en A. W. Lcenbouts. De uitslag der periodieke verkiezing voor twee raadsledeu te IJzendijke was als volgt Getal kiezers 142 Uitgebragte stemmen 98 Van onwaarde 3 Volstrekte meerderbeid 48 hiervan op D. Bekaar aftredend lid 51 stemmen. II. A Calor. idem 61 Mr. F. J. Brevet 19 Leon Groosman 13 de overige stemmen op ouderscbeideue personen verdeeld. Alzoo zijn de twee aftredende leden herkozen Bij koninklijk besluit is tot dijkgraaf van den Flooswijkpolder beuoemd J. de Feijter Pz. Op de lijst der te behandelen zaken in de provinciale staten op a. s. dingsdag 25 dezer komen de navolgende punten voor a. Voorstel tot vastelling van een bijzonder reglemeut voor bet bestuur en beheer der water- keering van het calamiteuse waterschap Scher- penisse. b. Gelijk voorstel voor de waterkeering van het calamiteuse waterschap Margarethaden ca- lamiteusen polder Klein Huissens en bet cala miteuse waterschap Eendragt. c. Een nader voorstel. betreffende bet reeds vastgestelde bijzonder rcglement voor het bestuur en beheer der waterkeering van bet calamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den calamiteusen polder Borssele. Voorstel omtrent de verpacbting van het overzetveer aan bet Sloe. e. Idem tot uitbreiding der stoombootdienst, op de Westerscbelde en het adres van den gemeen teraad van Neuzen betrekkelijk die uitbreiding. Idem tot verkoop derstoomboot „Zeeland." g. Idem tot daarstelling van drie steigers. It. De adressen omtrent bet maken van een steiger aan het Katsche veermet ecu voorstel van°gedeputeerde staten daartoe betrekkelijk. i. Adres van den gemeenteraad van Neuzen tot daarstelling van een steiger te Iloedekens- kerke niet de mededeeling van gedeputeenle staten. i /,-. Begrooting der enkel provinciale en bms- koudelijkc inkomsten en uitgavenvoor 1872. I. Voorstel van gedeputeerde staten betrekke lijk de te heffen opceuten op de grond en per sonde belastingeu ten behoeve der proviucie. PH'eriz*?n 21 Julij. Gisteren namiddag omstreeks 6 ure arriveerde albier de beer com- missaris des konings in dit gewest. Van alls openbare en particuliiere gebouwen wapperde de nationale driekleur de gemeeute bad ecu feestelijk aanzien. Weinige oogenblikken na zijne aankomst nam ZUEd.Gestr. deel aan een hem door den beer burgemeester en de leden van den raad aangebodeu diner waaraau benevens de secretins en de gemeeute ontvaugerook de heer ingenienr van den waterstaat en de beer kapitein deta- cbements kommandant van het garnizoen albier deel namen in menige daarbij uitgebragte toast bleek het hoezeer bet volk van Neuzen den koning en het dierbaar h'uis van Oranje lief heeft en waardeert, hoezeer Neuzen te beschou- wen is als een hecbteu schakel aan den keteu die Nederland en Oranje verbindthoezeer's ko nings eommissaris in Zeeland bier wordt hoog~ geschat en bemind, en dat ook bet woord van den beer de Jonge van Ellemeetin de verga- dering der staten van Zeeland van den 17 Junij 1869 bij gelegeuheid van de behandeliug van de nieuwe regeling der zaken van de calamiteuse polders gesproken en door die vergadering met algemeene toejuicbing begroet, n.l. „dat waar „o"ok ooit van de calamiteuse folders s p r a k e z ij n zal, nimmer in e e u i "gerlel opzigt de naam van van „Lijnden zal vergeten worden," ook bier is verstaan, ook bier daaraan nog bulde wordt gebragten alijd levendig zal worden herdaeht. Terwijl men aan dat diner deel nam, voerde bet muziekgezelschap „Apollo" eenige keurige stukken uit, en verkoogde dat gezelscbap alzoo zeer bet genoegen dat de aanwezige genoteu. Na dezen morgen geruimen tijd met den beer burgemeester en de leden van den raad de^ be- lau^en van deze gemeente besproke.n te hebben, werd .door ZHEd". Gest. audieutie yeHeend aan militaire en burgerlijke authoriteiten en aan particulierenhierua bezigtigdo ZIIEd. Gest., in tegenwoordigheid van bet collegie van dage- lijksch bestuur dezer gemeente en van de leden der plaatselijke schoolcommissiede openbare alsook de bijzondere school, en overtuigde zicb verder van den stand van de versehillende ge meentewerken en inrigtingeD. Omstreeks half een ure van dezen nannddag verliet ZHEd Gestr. deze gemeente, blijkbaar regt dankbaar voor de bewijzen van boogscbatting en liefde, die ZUEd.Gestr. bier bad oudervondeu. Wij zijn zeker de tolk van bet gevoel van alle weidenkende inwoners dezer -gemeeute vvanneer wij aan den beer burgemeester dc wetboudevs en de verdero leden van den raad dezer gemeente openlijk dank betuigen voor de waardiglijke ontvangst die zij onzen boogge- scbatten eommissaris des konings hebben bereid, en brengen bier bij ook bulde aan die porsoueu die hebben medegewerkt om bet feest op eene zoo waardige wijze op te luisteren. Naar wij vernemen heeft ook de kommandant van het hier ter reede liggend Amerikaauscb marineschip „Juuiator," bij den beer eommis saris des konings zijne opwacbting gemaakt: In de op 11. dingsdag te Rotterdam gchon- den publieke veiling, is de ijzeren scbroef- stoomboot Cornelia Magdalenasedert eenigen tijd als sleepboot te Neuzen gevaren bebbende groot 39 tonueu voor 6300 verkoeht. Hontenisse, 18 Julij. Gisteren a vond ten half zes ure arriveerde albier zijne exellen- tie den beer eommissaris des konings, in dit gewest, en staple af ten bnizs van den boog wel geb. Heere II. A. A. Baron Coilot d' Es a rijBurgemeester dezer gemeente- voor w.en n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1