ALGEMEEN No. 642. Woensdag 19 Julij 1871. l lde Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. Handelsberigten. IPolitieLc Overzigt. - Ongetwijfeld is het voorname resaltaat tier Parijsche gebeurtenissen geweest, dat het geslacht der avonturiers en raddraaijersdat zich in de laatstc jaren zoo schrikbarend had vermenigvul- digd, vvel niet geheel uitgeroeid, maar toch zeer is opgedund. Nog dagelijks hebben vele aires tatiiin van meer en minder beruchte aanvoerders der opstandelingen plaats en men berekent dat nog 20 30 duizend gevaugeuen in kanden der regering zijn. Het blijkt een moeilijk vraagstukwat met alio deze menschen te doen en dit vooral omdat onder deze schuldigen ook zekcr vele onschnldi- gendoor dwang of omstandigheden gepreste lieden zijn. Volgens artikel 7 van het Frankforter vredes verdragmoest de betaling van het eerste half milliard (500 millioen) plaats hebben binnen de 30 dagen welke op het herstel van het gezag der Fiansche regering in do stad Parijs zoude volgen. Daar het gezag der regering te Parijs in de eerste week van Jnnij hersteld waszoo was verledcn week de termijn voor de voldoening van het eerste halve milliard verstreken. De be taling gaat geregeld voort en is voor het grootste gedeelte reeds bewerkstelligd. Overeenkomstig de bepalingen van het vredes- verdrag zal ten gevolge der betaling van het eerste half milliard de outrunning van dedepar- temeuten der Somme, der Seine Inferienre en der Eure plaats hebben voor zooverre zij nog door de Duitsche troepen bezet zijn. De nationale vergadering heeft in een barer jongst gehouden zittingen beslotcn dat in de Bij koninklijk besluit is aan den lieer mr. P. Meijereen eervol ontslag verleend als gou- verneur generaal van Nederiandsch Indie, met ingang van den dagwaarop hij zijne functien als zoodanig aan zijnen opvolger zal hebben orergegevenna die gedurende vijf jareu [te hebben vervuld. Tevens is bij koninklijk besluit tot gouverneur- generaal van Nederiandsch Indie benoemd de heer mr. J. Loudon. Het voorloopig verslag over het wetsont- werp tot afkoopbaarstelling der tieuden is ver- schenen. Het hoofdbeginsel toekenning van het regt tot afkoop alleen aan den tieudpligtige, vond bij de meeste leden goedkeuring maar de verwach- tingdat het ontwerp aan het doel zou beaut- woordenwas niet hoog gespannen. In al de afdeelingen vond het denkbeeld weerklank van afkoop of onteigening der tien- den door den staat. hoofdkerk te Parijs een marraeren steen zal wor- den geplaatst waarop de namen van al de op last der commune vermoorde gijzelaars zullen gebeiteld zijn. Op de reeds bekend gemaakte voorloopige lijst der slagtoffers komen de namen voor van mgr. Darboij en van 22 andere wereld lijke en kloostergeestelijken, van den heer Bon- jean en 9 andere burgerlijke personen, alsmede van 11 onderofficieren en manschappen der gen darmerie en van twee Parijsche gardes Ilonderd vier en zestig leden der nationale vergadering hebben een wets-voorstel ingediend tot ontbinding der nationale garde in Frankrijk. Alleen de compagnien die als brandweer dienst doen wil men behouden. Onder de Fransche steden die zich nog voortdu rend door auti-Duitsche demonstration doeu ken- nenneemt Havre de eerste plaats in. Daar toch wordt een blad uitgegeven getiteldPilori llavrais (de schandpaal of de kaak van Havre), dat de namen vermeld der Duitschersdie in de stad komende laatst verschenen zoodanige lijst is van den 1 Julij. Het blad geeft twee Fransche en drie vreerade huizen opwelke Duitschers in bun dienst genomen hebben noemt acht Duitschersdoor welke aanzoek om natura- lisatie is gedaan en vier en dertig, die terugge komen zijn zonder aanvrage te hebben gedaan om genaturaliseerd te worden. Voorts maakt het bekend den uaam van een spijsinrigting of restauratiewaar de Duitschers bun middagmaal nuttigenen voegt er bij .bert zou ons zeer verwonderen indien de pakkedragersvlotters en sjouwerlieden van de haven niet afspraken de vermetele vijanden van Frankrijk eens duch- tig te ranselen." 1 Over de stemming in Elzas Lotbaringen loopen de berigten zeer niteen. Volgens sommigen wilden de Elzassers geen Pruis in hunnetegen- woordigheid duldenvolgens anderen is 't volk te vreden over de goede maatregelen der Pruis- sische regering. De wet op de kolonisalie van Elzassers naar Afrika schijnt. in elk geval een doode letter te zullen blijvcn. De boeren in deze provincie hebben geen lust huD schoon land te verruilen tegen eene woestenij. Naar gemeld wordtheerscht in de Munt te Parijs een voorbeeldelooze bedrijvigheid. Twin tig machines zijn onophoudelijk bezigen elite machine slaat een goudstuk in een seconde. In een uur verkrijgt men dus door middel van de 20 macbiues 72.000 goudstukken. Rekont men uu, dat deze dooreen de waarde hebben van 20 fr., dan wordt in een uur aan gemunt geld vervaardigd Voor eene scm van 144000 fr. In de zitting der prov. staten van Zeeland van den 13n is het ontwerp-reglement op het bestuur van het waterschap Schouwen vastge- stelden de subsidie aan de spoorboot maat- schappij voor 10 jaren bestendigd. Een amendement van deu heer Vader om die maatschappij te verpligten tot het in stand hou- den van den wagendienst van Wolfaartsdijk op Goes, vice versa, is verworpen. Een amendement van jonkkr. Pompe, om den veerschipper van Gorishoek over de jaren 1872 en 1873 eene jaarlijksche subsidie van 300. toe te kennen is aangenomen en daardoor het voorstel van gedeputeerde staten verworpen. Het advies der commissie voor den 's Gra- veupolderschen straatwegzie ons no. van 8 dezer jl. is met algemeeue stemmen aangenomen. Dingsdag den 25 a. s. zullen de overgebleven werkzaamkeden worden afgedaan. Te 's Hage had j.l. zondag een zonderlinge scfene plaats. Twee paren ontmoeten elkander wandelende. een jufvrouw met een grenadier en eeu huisvader met een jufvrouw. Het toe- val wilde dat de gezellin van den grenadier en de galant van de jufvrouw malkander als echte- lieden erkenden. Dat de ontmoeting van dit echtpaar niet heel amourens was, laat zich den- ken. De vrouw had voorgegeven dat zij dien dag bij eene mevronw op het huishouden moest passen en de man dat hij dien dag zijne ouders in Delft zou bezoeken beiden schenen deze ge- legenheid tot het maken van een buitenkansje niet te willen passerenmaar werden daarln wederkeerig leelijk teleurgesteld. Verleden week is het tweede stoomsckip van de stoomvaartmaatschappij „Nederland," de prins van Oranje, kapt. M. C. Braat, te Nieuwe- diep aangekomeu tot bet innemen van lading, passagiersenz., om in het laatst dezer maaud de reis door het Suez kanaal naar Java te aau- vaarden. Dit stoomsckip is van dezelfde afmeting en inhoud als de Willem III en niet minder prach- tig ingerigt. Naar wij vernemen heeft de machine (com- poundstelsel, uit de beroemde fabriek Randolph Elder Co.) uitstekend voldaan. De reis van Greenock, benoorden Schotland heennaar Nie- wediep 800 Eng. mijlen afstands, is in 74 uren afgelegd. Een ingezetene van Nieuwediep is sedert 1845 in het bezit van een landsckildpad, die voor een paar dagen 23 eijeren heeft gelegd ter groote van een duiveneide meesten zijn met een har- de kalkachtige schaal bekleed, enkelen gelijken op de zoogenaamde windeijeren van een kip. Ilet dier loopt op een bleekveld en voedt zich met gras en slablaadjes, maar houdt veel van brood in melk geweekt, of van gekookte rijst. Bij het naderen van den herfst graaft die schildpad zich onder een bessenboom een kuiltje, en begiut dan zonder iets meer te eten den winterslaap men legt haar in den kelder op de aardappelen, totdat zij in het begin van de lente weder tee- kenen van leven geeft. Zij legt nu om de 2 jaren een groot of klein getal eijeren. Zeer veel lS het dier in 26 jaar niet in omvang toegeno- men en afgaande op de groote, welke het; des- tijds hadmag men veilig aanuemendat het toen reeds versckeidene jaren teldewanneer het waar is, dat de schildpad wel 100 en meer jaren oud;[wordt, dan kan de hier bedoelde, bij eenige zorg, zeker een erfstuk in de familie van den tegeuwoordigen bezitter worden. De kollossale krentenmik door den heer G. van Gool te 's Hertogenbosch aan de Pius- loterij geschonken wegende 15 kilogrammen (30 pond), lang 1.40, breed 0.25 en hoog0.20 meter, een meesterstuk van bakkerkunstis ge- trokken door den heer A. Beumermede aldaar woonachtig en bjjna in geheel Nederland be kend, doordien hij sedert 52 jaren de voornaam- ste kermissen van ons land met den gerenom- meerden Bosschen peperkoek bezoekt. De heer Beumer heeft het monster aan de familie bnurt en kennissen rondgedeeld 50 huisgeziuuen heb ben er [van gesmeuld. Uit Harlingen meldt men dat de heer S., kassier en wisselkaudelaar aldaarjl. maandag met de noorderzon is vertrokken en volgens een II. douderdag, ontvangen telegram uit Londen aldaar was gearriveerd de kapitale som van anderkalf ton gouds met zich voereude. De Revue Brittannique bevat een zeer be- langrijk artikel over de Londensche politie. Daar- uit blijkt, dat bet aantal bekeude naisdadigers in Engeland 135.000 belooptwaarvan 30.000 uitsluitend te Londen hun verblijf boudcn. In 1868 werdec 10.463 personen, waaronder 5079 vrouwen in staat van dronkenschap en 9160 smoordronken personen waaronder 4336 vrou wen, van de straat opgenomen. Als een staaltje van de wijze hoe de dieven te werk gaanwordt het volgende verbaald. Twee hunner plaatsen zich vdor het slachtofifer dat zij bcrooven willen terwijl huu medgezellen het van achteren nasluipen. Terwijl nu de eer- Bten een sc'nijn aanval doennemen de anderen behendig hun slag waar. Houdt de aaugeval BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van lO tot lO Julij. lene de banden in zijn zakken of op zijn gordel om hetgeeu hij bij zich heeft te bewarenzoo ligt men hem van achteren de hoed van het hoofd terwijl hij dau de handeu omhoog steekt om zijn hoofdeksel weer magtig te worden worden zijn zakken iu een oogwenk geledigd. In de leerlooijerijen is men tot nog toe gewoonbet gelooide leder te kloppen. Dat werk kost veel tijd en vooral aan arbeidsloon veel geld. Priestman zoon te Preston Brook, Cheshirehebbeu nu een werktuig vervaardigd, waannee men leder kloppen kan. Ilet bevat een menigte stompe messen vau staalbrons ook wel van glas of aardewerk om een trommel aangebragtwaardoor alle deeleu vau het leder worden geknepen en gedrnkt. De uitvinders geven opdat de arbeid die tbans 8 tot 10 shilling kostmet bebulp van hun werktuig roor ongeveer 10 pence kan verrigt worden. ZEETIJDINGEiN. Erijzen. der- Effecten. Amsterdam, 17 Julij. ltotterdam, 17 Julij. j goederen naar Grimsbij. 9 Julij. de Duitsche schooner Marie, I kap. Bodige, in ballast op avonture. de Noordsche brik i Fredrikke, kap. Nielsen, in ballast op avonture. de Noord- sche bark Prindcesse Gijda, kap. Helgesen, in ballast op avon ture. de Duitsche schooner Cag Diedrich, kap. Braudt, in ballast op avonture. 10 Julij. de Engclsche schooner Emma en Marij, kap. Brown, in ballast naar LowestofT. de Duitsche schooner Friedekap. Minckein ballast naar Sunderland. 11 Julij. de Noordsche bark Brodreue, kap. Christensen, in ballast naar New-Castle. de Engelsche schooner Caledonia, j kap. Newton, in ballast naar New-Castle. de Belgische stooui- boot Flecha, kap. Seeuwen, met stnkgoederen naar Londen. 13 Julij. de Duitsche schooner Emilie Heijse, kap. Sprenger, I in ballast naar Engeland. de Deensche schooner Adolpli Christine, kap. Mogensen, in ballast naar Caen. de Duitsche schooner Hercules, kap. Mullinann, in ballast op avonture. de Noordsche bark Cabral, kap. Fallakaen, in ballast op avon ture. de Duitsche bark Julie Michiels, kap. Dade Jr., in ballast op avonture. de Duitsche schoonerbark Johanna, kap. Schroder, in ballast op avonture. de Duitsche bark F. II. Drews, kap. Vorsatz, in ballast op avonture. IIlTWELIJKS—VOLTREKKINGEN. 14 Julij. LoUlS Jolijt Olul 29 j., jm. en Francina Goedgeliik, oud 20 j., jd. 15 Julij. Jacobus Barem&n,* oud 22 j., jm. en Anna Jacoba Blok. oud 20 j., jd. Huwelijks-Aangiften. 14 Julij. Simon Ilainelink, oud 28 j., jm. en Neeltje Gerbrecht van Dijk, oud 21 j., jd. Overlijdkn. 12 Julij. Elidorus Angustinus Bracke, oud 6 roaanden, z. v. Francies en vau Colleta van Pottelberge. Geboorten. 14. Sophia, d. v. Dirk de Witte en van Sophia Verlinde. Van 7 tot en met 13 Julij ziju in deze haven gckomeu uit zee, met bestemming voor Gent, de volgeude zeeschepen, als: 7 Julij. de Engelsche stoomboot Deva, kap. Brown, vau Goole met stukgoederen. de Belgische stoomboot Flecha, kap. Seeuwen, van Londqn met stukgoederen. de Noordsche bark Lijna, kap. Knudsen, van Riga met balken. de Duitsche schooner Maria, kap. Enke, van Riga met heunip eu haver. de Noordsche kof Gezina Menzingakap. Tambo, van Dantzig met slippers. 8 Julij. de Noordsche brik Ophalia, kap. Han sen van Dantzig met slippers. de Noordsche brik Scandia, kap. Petersen, van Riga met slippers. 9 Julij. de Duitsche schooner Gertrude, kap. Freerikx, van Riga met vlas. de Engelsche schooner Guild Maijor, kap. Owens, van Dublin met soda. 11 Julij. de Engelsche schooner William, kap. Flick, van Londen met tarwe. de Duitsche schooner Rogate, kap. Hever, van Hamburg mot olie en koeken. 12 Julij. de Deen sche schoouer Fidea, kap. Nissen, vau Hadcrsleo met tarwe. 13 Julij. dc Deensche schooner Lijkkens Haab, kap. Ervest, van Haderslco met tarwe. de Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, van Grimsbij met stukgoederen. In diezelfde dagen zijn uit deze haven uaar zee vertrokken, komende van Gent, de volgende zeeschepen, als: 8 Julij. de Duitsche schooner Louise, kap. Kramer, iu bal last op avonture. de Engelsche schooner Industrij, kap. Jones, met slippers naar Kiel. de Engelsche schooner Sarah, kap. Hijes, met ongezaagd hout naar Kiel. de Engelsche stoomboot Deva, kap. Brown, met stukgoederen naar Goole. de Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, met stuk- Nederland. aCertific. Werkelijke sckuld adito dito dito adito dito dito aAandeel Handelmaatschappij. dito esploitatie Ned. staatsspoonv Beloie. aCerlificaten bij Kotschild. UuslaND. aObligatien 17a!?/18165 aCertific. adm- Haml«rg 5 adito Hope h Co. 1855 6e aerie. 5 adito f 1000 18645 adito f 1000 1868 5 aLolen 1S665 aOblig. Hope Co. Leening 1860 4 aCertific. dito4 aluscript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 aObligatien 18674 adito 18694 aCertificaten6 aAandeel spoorweg Gr. Maatsch. 5 aOblig. dito 4 adito dito 4J dito spoorweg Poti-Tiflis. 5 dito dito Jelez Orel. -. .5 dito dito Charkow Azow 5 Poles. aSchatkist obligation. 5 Paui93EX. aObligatien4 Oostinbijk. aOblig. metall. in zilrer Jan./Julij. 5 adito dito April/Oct. 5 adito in papier Mei/Nor. 5 adito dito Febr./Aug. 5 Italie. Leeoiug 1S61 5 aCertific. bij Lamaison e s. .5 Spanje. aObligatienIj thana 3 adito 1867 3 adito Binnenlandsche3 Portugal, adito 1856-18623 adito 18673 Tubkeije. dito (binnenl.)5 Ghiekenl. dito (blaauwe)5 Egtpte. dito 18687 Amlhika. adito Veieenigde Staten (1874) 5 adito dito dito (1904) 5 adito dito dito (1882) 6 adito dito dito (188b) 6 adito Uiinuis7 adito dito Redemption 6 dito Atl. Gr. W. Spw. Ohio ser. (7 p). dito dito geconsolideerde 7 dito dito debentures. 8 dito St. Paul Pao. Spw. lo sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito 1869 dito. 7 Bbazilie. oObl. 1863 4J adito 1865 5 Mexico. dito 1851. ..3 Grenada. dito afgestempeld6 Venezuela, dito3 Ecuador. dito1 pet. 53 63 4 <Uf G 107 2f 97 67J 7us( 94i 943, 238 87, 675 673 69, *9j 217 8S| 885 8G B7i 55i 47i 535 32J 32 28, S 345 345 45i 76i 97,5 99.J 991 70J 7G 92; 14 21; Nieuwe Fransche Leeniug Ofschtoe de geheel 80 aauvoer gering was van '1'arwe, kon dezeive niet geheel worden cpgrruiind tegen vorige prijien. Gcrst 20 cent lager, Bruice eu Witteboonen niel meer gerraagd. Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 12,30 a f 13.30, Over- maassche f 11,80 a f 12,60, mindere f 10,a f 11.50. Hogge, Zeeuwscbe en Vlaamscl^ f 8,70 a f 9,20, Overmauasche f 7,80 a f S,80. Gerst, Zeeuwsche winter f 6,-- a f 7,——, mindere f- a f zomer dito f 5,80 a 6,80, mindere f a f -, Haver, korte f 4,30 a f 5,70, lauge f 3,60 a f 4,50. Paartlen- boonen f 8,75 a f 9,50. Duiveuboonen f a f Bruineboouen 1 a f U0,00, mindere f 0,10 a f 00,00.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1