ALGEMEEN STRUT VERLICHHIg" No. 640. Woensdag 12 Juiij 1871. llde Jaarg*. Binnenlandsche berigten. JACOBUS DE FEIJTER Pz. JACOBUS DE JONGG, C. LEUMS Jz. en J. DE SMIDT Jz., JACOBUS DIELEMAN Jz. en HENDRIK WOLFERT, Biiitenlaridsehe beri^len. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van NEUZEN brengen ter kennis van de belangbebbendendat verkie zing voor vier leden van den Gemecnteraad wegens de periodieke aftreding, in September aanstaandc van de heeren zal plaata hebbcn te Neuzen op Dingsdag, pen 18 J u li [J 1871, van des morgens ten 9 ure tot des nainiddags ten 5 ure, inderaad- zaal aldaar. Neuzen, den 10 Julij 1871. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVENBurgemeester. J. DIELEMANSecretaris. BURGEMEESTER en WETHOU w DERS van HOEK brengen ter ken nis van de belanghebbenden dat verkiezing voor twee leden van den Gemeenteraad wegens de periodieke aftreding, in September aaustaau- de van de heeren zal plants liebbcn te Hoelt op Dingsdag, den 18 J u u ij 1871, van des morgens ten 9 ure tot des namiddags ten 5 urein de raadzaal aldaar. Hoek, den 10 Jul ij 1871. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN Burgemeester. J. DIELEMANSecretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN zullen op Woensdag, den 26 d e z e u, des avonds ten 7 nre, in bet Gemeente- raadbuis aldaar, in betopenbaarbij enkele in- scbrijving aanbesteden de leveriugf van PETROLEUH en hetgeen verder noodig is voor de stroatverlicliting in die ge- meeiite gedurende I87J. De voorwaarden dezer levering liggen van heden ter inzage in bet voornoemde raadkuis. Neuzen. den 11 Julij 1871. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. JPolitieli Overzigt. Er is meermalen gezegddat de grootste schreeuwers voor de vrijheidin waarheid hare grootste vijanden vvaren. Zoo ooit een laud de waarheid van dit gezegde ondervonden heeft dan is het wel Frankrijk. Door vvien werd ooit harder op de vrijheidstrompret geblazendan juist door de Napoleons, die de Fransche natie meer dan eenige andere dynastie in het strenge keurslijf van een alleenheerschend despotisme hebben gebragt. Wie zwoer meer bij volksuit spraken en plebisciten, dan juist Napoleon III terwijl daarentegen de ware volksvrijheid meer dan ooit aan boeijen lag geklonken. Wat die zoogenaamde vrije verkiezingen onder het kiezerrijk beteekenden leert de uitslag der laatst gehouden stemmingen die geheel of ge- noegzaam zonder eenigen invloed der regering hebben plaats gehad. In het geheel heeft maar 6en volbloed aan- hanger van het keizerrijk de meerderbeid kun- nen erlangen, n. 1. de heer Magne, die door het departement de la Dordogne is afgevaardigd. Met het oog op den uitslag dezer verkiezingen kan men nu voorspellen, dat de republiek meer dan ooit in Frankrijk is gevestigd, en voor hot oogenblik althans de partij-dryverij bet onder- spit heeft gedclven. Voor hoe lang dat is een vraag die vooral in Frankrijk moeijelijk blijftte beantwoorden. Het is toch niet ondenkbaar dat het gedurig bijeenkomen der kroon-preten- denten niet zonder bedoelingen gescbledt. Nu vveder meldt men dat de prinsen van Orleans en Bourbon in Belgie malkander hunne opwacbtiug zullen maken. Met welke bedoeliu gen deze bijeenkomst zal plaats hebben, is nog wel onbekend doch in alien gevalle is de ver ceniging van deze beide takken van het geslacht der Bourbons eene beteekende omstandigheid voor Frankrijk. Frankrijk zegt het Keulsche blad is op dit oogenblik alles behalve geneigd om zich roekeloos in nieuwe oorlogen te steken. I let weet te goed, vvat het door den afgeloopen krijg heeft geleden, en hoewel sommige Fransche bla den van revanche tegen de Duitschers en enkele legitimistische organen van een kruistogt tegen Victor Emanuel mogen sprekcn zoo is dit vol- strekt niet de meening van het volk. Ook be- wijst volgens den Keulenaar de gunstige uitslag der nieuwe leening meer in schijn dan in wezenlijkheid, dat het land in een bloeijeude finantieelen toestand zou verkeeren. Het is er met den haudel in tegendeel allertreurigts ge- schapen en de bankroeten zullen hand over hand toenemen ja reeds nu zouden zij veel talrijker zjjn, indien de regtbank te Parijs niet veel door de vingers zag. Meer dan 150.000 huurders te Parijs zijn o. a. in proces met hun verhunrders gewikkeld en eischen vermindering van huur of verklaren zich insolvent. Ook bij het heffen der belastingen stuit men gedurig op groote moeijelijkheden. Volgens bedoelden berigtgever, is het bnitenge- woon succes der leening dan ook voornamelijk toe te schrijven geweest aan de lage prijs van uitgifte, waardoor menigeen die wat geld be- spaard hader eene goede belegging in zag terwijl de speculatie het overige heeft gedaan. De internationale te Parijs moet uit Louden aanschrijving hebben ontvangen zich voorloopig bedaard te houden. Er worden hoegenaamd geene vergaderingen meer door haar gehouden. Zij schijnt te hebben begrepen dat de wind, die thans in Europa waait haar niet gnnstig is. De vereeniging is niette- min druk bezig, zich te reorganiseren en de luid- ruchtigste demagogen, die haar in gevaar brengen uit haren boezem te verwijderen. Aan den Pruis Laudeckeen harer oprigters en meest bekwame leden is opgedragen de reorganisatia van de strijdkrachten der vereeniging hij wordt daarin bijgestaan door zekeren Huttemuan uit Frankfort. Hun eerste werk is, bijstaud te ver leenen aan die leden die door de jongste ge- beurtenissen groote schade hebben geleden volgens een opgemaakte lijst zou onderstand worden versfrekt aan 12.000 mannen 16.000 vrouwen en 35.000 kinderen. De leden ontvan gen 3 frs. daags voor elk gezin, en daartoe wor den 500.000 frs elken dag vereischt. In de zitting der prov. staten van Zeeland van den 7n zijn ook de geloofsbrieveu van mr. Waghto ingekomen en in orde bevonden. De heer mr. G. A. Fokker heeft de benoeming tot lid van gedeputeerde staten aangenomen en in de plaats van den hr. mr. Becius die als zoo- danig bedaukt hadis gekozen mr, N. J. C. Snouck Hurgronje. Door mr. van Citters is namens gedeputeerde staten geantwoord op de vraag van den heer J. A. A. Fr. v. d. Putte nopens het berijdeu der kunstwegen dat zoo mogelijk in de volgende najaars zitting een ontwerp reglement in behande- ling zal kunneu komen. Aangenomen is een voorstel van gedep. staten om hen te magtigen eene som van 799. uit den post van onvoorziene uitgaven voor den s' Gravenpolderschen straatweg aan te wenden. Voorts zijn eenige verslagen en rapporten uiige- bragt en is de volgende zitting op dingsdag (gisteren) bepaald. Neuzen, 11 Julij. Door den raad dezer gemeente is, in zijne vergadering van 10 dezer, besloten, tot het iloen uitvoeren van eenige be- laugrijke verbeteringeu in de kom der gemeente, bestaande hoofdzakelijk in bet bestraten met keijen van het nieuwe Marktpleindc Kaai, een gedeelte van bet Zandplein en den weg loo pcnde van bet slop bij de Nieuwstraat langs acliter, de hervormde kerk voorbij den pelmolen en de bijzondere school, naar de laugo Noord- straatberbestrating van de Brouwerijstraat benevens daarmede in verband staande riolering. Dit besluit is door ons met genoegen vernomen, daar hierdoor het verkeer zeer vergemakkelijkt en de gemeente merkelijk verfraaid zal worden. Terwijl de molen van J. van de Rcc staande in de kom dezer gemeente, heden mid- dag orastreeks 2 ure bezig aan bet malen was, viel een der molenwieken op een aldaar in aanbouw staand buisje waarvan bet dak geheel verbrijzeld werd; toevallig vvaren er voor dat oogenblik geen menschen aan dat huisje werk- zaam waardoor geen verdere oubeilen waren te betreuren. Beroepen tot predikant bij de chnstelijke gereformeerde gemeente te Bodegraven, de heer A. Brink predikant albier. Eervol ontslag verleend aan mr. J. W. A. Schneiders van Greiffenswerth als schoolopzicner in het zesde schooldistrict in Zeeland en als zoo- danig benoemd in het derde schooldistricten benoemd tot schoolopziener in bet zesde school- district mr. A. E. Croockewit te Ilulst. Het aanleggen van spoorwegen kenmerkt zich zeer dikwijls door een of ander ongeval meestal te wijteu aan onvoorzigtigheid en onbe- dachtzaarnheid. Dit was althans zaturdag 1 dezer het geval op de in aanleg zijnde lijn van Hulst naar St. Nicolaas. Omstreeks 7 uur 's avonds kwam van daar een trein van 13 zandwagens door een loeomo tief voortgeduwd, met ongeveer 120 werk- lieden, die huiswaarts, keerden aan het station te St. Gilles. Hier bleek het wissel niet in orde en een der rails niet behoorlijk bevestigd te zijn. De waggons geraakten dien tongevolge uit Let spoor en in verwarring op en onder elkander. Een veertigtal werklieden bekwamen hierdoor min of meer letsel. Doctor Cauterman van St. Gilles was dadelijk bij de haud om geneeskur.- dige hnlp te verleenen en had deu ganscheu nacht de handen vol. Een der gewonden was men verpligt het been af te zetten. Het onweder dat zondag 2 dezer over deze streek woedde, heeft op sommige plaatsen meer of minder onheil te weeg gebragt. Te Zandberg sloeg de bliksem bij B. Staal een ge- bint af van een in aanbouw zijnde wagenhuis. Op het dorp Graaitw werd het huisje getroffen van Gijsbreeht Mol, zonder noemenswaarde schade aanterigten. In een te Middelburg gehouden vergadering van veunooten in de Zeeuwsche maatschappij van stoomvaart, is door het bestuur mcdegedeeld, dat van het arrest van den hoogen raad der Nederlanden van 9 Junijjl. in revisie zal worden gekomen. Bij de in het hoofdkiesdistrict Haarlem gehouden verkiezing van een lid voor de tweede kamer der staten-generaal in plaats van den heer Fock, welke zijne benoeming niet heett aangenomen, is gekozen de heer mr. J. Kappeyne van de Coppello. Aan den grooten iuternationalen zang- wedstrijduitgeschreven door het Willemsgenoot- schap te Gent en op den 16 dezer daar te hon den zal de mannen zangvereeniging „Ceci!ia" te 's Gravenhage met 50 zangers deeluetnen die zich daags te voreu daartoe op reis zullen bege- venonder leiding van den beer Dr. Wap. Jl. woensdag heeft een met gas verlichte waggon het traject van Rotterdam naar Amster dam op de lijn der Holl. IJzeren spoorwegmaat- scliappij met het beste gevolg volbragt. Men verwacht dat de verlichting van at de waggons op die wijze niet lang meer zal uitblijveu. Men schrijft nit Deventer. In sommige bladen is gemeld dat aan een stukadoorsknecbt albier een erfenis van meer dan een ton ten deel was gevallen. De man heeft het zich wel ver beelden zelfs twee van zijne dochters, die in Kampen dienden, tbuis laten komen, terwijl bij zelf bij zijn meester zijn dienst heeft opgezegd, maar tot nog toe is de erfenis niet op komen dagen. De man moet het 6f gedroomd hebben, <M li ij was toen hij het rondbazuinde niet wel bij bet hoofd. Hij is nu weer aan het stukadoren getrukken. Te Sneek is een schipper gevankelijk bin nen gebragt. die in drift zijn dertienjarig kind overboard geschopt en verdronken heeft'.iju vronw had zelve hem aangeklaagd. n Men verneemt dat de ringspoorwegron dom Gentin de maaud December aanstaande, voor het vervoer der koopwareu zal gcopend worden. Te Brussel heeft zondag 2 dezer een ont- zaggelijk omveder gewoed, gepaard met een ha gelbui, die groote verwoestingen aangerigt heeft vooral zijn er tallooze ruiten ingehageld. Uit de omiiggende steden zijn er vele glazenmakers naar de stad vertrokken om zoo spoedig moge lijk de schade te herstelleu. Boomen zijn om- gevallen en kelders ondergeloopen en de kers mistenten te Sint Gillez hebben groote schade geleden. Volgens la Frauce hebben zich weer ken teekenen vau onrust gcopenbaard in de wijken vau Belleville, Menilmontant en Villette, zoodat de militaire antoriteit zich genoodzaakt heeft ge- zieu om op nieuvv maatregelen van strenge waak zaamheid te nemen, die zij reeds was begonneu te vermiuderen. De arrestatieu worden weder talrijker. Men leest in de China Mail Den 4 Junjj vertrok het schip Don Juan van Macaomet 650 koelies aan boord bestemd naar Callao. Den 6nongeveer 60 mijlen hezuidei; Hongkonggeraakt het schip in brand. Aau blussehen viel niet te denken. De kapitein en de bemanning redden zich in de booten op het laatste oogenblik maakteu zij het luik los dat de „passagiera" in het tusschen dek opgesloten hield sleehts 50 of 60 kolies kouden het dek bereiken en in zee springenenkelen hunner werden door eene visschersschuit gered. Aide overigen zijn gestikten in hun vet gebra den." Zoo luiclt het koelc verhaal van de China Mail. In Amerika is eene nieuwe uitspanning in gevoerd, uamelijk Maneschijn soirees. Het pro- gramma is; groot bal toilet, geeu lichteu alio vensters open ten einde het maanlicht zooveel mogelijk te laten binnendriugenhet orchest gemaskeerd, zoodat men alleen de muziek hoort, maar geen instrument ziet. Bij de op 1 Julij 1871 te Weeuen plaats ge had hebbende trekking der loten van 1858 zjjn op de navolgendo Seriiin en Nummers groote Prijzen gevallen Op Serie 1212 no. 45 200 000. Serie 3279 no. 27 40.000. Serie 3062 no. 95 20.00<> Serie 820 no. 13 5000. Serie 1212 no. 98 5000. Serie 3062 no. 57 2000. Serie 3062 no. 99 2000. Serie 429 no 40 /1500. Serie 820 no. 3 1500. Serie 3162 no. 97 1500. Serie 429 no. 74 1000. Serie 504 no 18 1000. Serie 504 no. 74 /'1000. Serie 1361 no. 42 1000. Serie 1361 no. 76 1000. Serie 3062 no. 60 1000. Serie 3729 no. 30 1000. Serie 4088 no. 76 1000. Serie 429 no. 25 400. Serie 429 uo. 36 400. Serie 504 no. 20 400. Serie 820 no. 83 400. Serie 1212 no. 20/400. Serie 1212 uo. 37/'400. Serie 1212 no. 48/400. Serie 1361 uo. 93 400. Serie 1791 uo. 33/400. Serie 1814 uo. 56 400. Serie 1814 uo. 59/400. Serie 1814 no. 96400. Serie 1815 no. 2 400. Serie 1815 no. 29/400. Serie 1956 no. 12/400. Serie 1956 uo. 15/40O. Serie 1956 uo. 34 400. Serie 1956 no. 65 400. Serie 1956 no. 79/400. Serie 3001 no. 39400. Serie 3001 no. 48/400. Serie 3001 no. 49 400. Serie 3062 no. 34 /'400. Serie 3062 no. 39 400. Serie 3062 no. 70/400. Serie 3162 uo. 30/40(). Serie 3279 no. 43 400. Serie3729 no. 34/400. Serie 4032 no. 54 400. Serie 4032 uo. 78 400. Serie 4032 no. 82/400. Serie 4088 no. 14 400. De verdere 1550 getrokken Prijzen zijn op de door de heeren ISENTHAL C. te AMSTER DAM uitgegeveu volledige Trekkiugslijst na te zien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1