ALGEMEEN No. 639. Zaturdag 8 Julij 1871. 11 de Jaaro;. o Binnenlandsche beri^ten. Buitenlandsclie beri^ten. ABONNEMENT. Bibtruedeizith bij aIle VERSCIIIJNT elken Woensdag en Zaturdag-morgen ten 8 ure D II O IS T COM P. te ISeuxen. advertentien. Ongofrankeeid9 brieven worden niat aan<ro- nomen. Jr*olitiel£ Overzigt. Er hebbendus schrijft een Franseh blatl voor eenige jaren twee groote revues plaats ge- badwaarvan eene onaitwisebbare berinnering in de harten der Parijzenaars is overgebleven". De eerste was die, gehouden ter eere van ko ningin Victoria. De tweede die ter eere van keizer Alexander vertegenwoordigd door prins Orloff, ter gelegen- heid der onderteekening van bet tractaat°van Parijs. Bij de laatste revue had men de trots van den Noordsche reus gebrokenmen bad zijne heer- sehappij over twee zeeende Baltiscbe en de Zwarte, geinuiktmen had eene onoverwinnelijke krac'nt ten toon gespreid en de overwonnene van het Noorden was getuige van de schitterende revue der troepen die hem hadden verslagen. Frankrijk heerschte uit bet hooge standpunt •zijner beschaving over de gebeele wereld. Welk een geestdrift en opgewondeubeid in dien tijd En tbanshet waren onze overwinuaars die onze soldaten kwamen zien defileeren ouzesol- datcn die door den bonger en de onbekwaam- heid van een groot aantal onzer iegerboofden een prooi des vijands werden. Ja zij de Duit- sciierszijn op bet oogenblik onze meesters. Maar wij vragen met gernstheid en zelfvertrou- wetivoor boe langen tijd Ziedaar op dit oogenblik den geest des Fran- schen volksziedaar een patriottisme dat zicb in dc ondergane beleediging ten boogste gekrenkt gevoeltin zijne hooggevoeligbeid naar weder- wraak snakt en vuriglijk haakt het ingebeelde booge standpunt wederom in te nemen. Wat wonder dat Frankrijks regerings mannen met den schranderen Thiers aan het boofd die hooggevoeligbeid zoekeu te exploiteeren en'door gedurig te spreken van „de groote natie" dien vaderlandscben trots zoeken te doen ontbranden. Ziedaar misscbien de oplossing van bet raad- seldat Frankrijk bij de eerste oproeping be- reid was zelf zijne twee milliarden voor zijne oorlogschuld te stortenvandaar dat dringen des volks om de bureaux van inschrijving, waar de aandrang volgens particulier schrijvente Parijs zoo groot wasdat sommigen stoelen had den meegenomen om rustig den tijd afte wacbten dat men aan bet bureau klaar kon komen ter- vvijl anderen met geschenrde kleederen en verlo ren hoeden de plaats moesteu verlaten. Bij de zondag in Frankrijk gehouden verkie deld is, weet men niet, maar zooveel scbijnt tocb zeker te zijn, dat Thiers en Gambetta op vele punten, de buitenlandscbe staatkunde be- treffendeweiuig in zienswijze van elkander verscbillen. Na de verkiezingen tot aanvulling der leden van de nationale vergadering, zullen denkelijk weldra die voor de algemeene radeu volgen, die ditmaal mede van groot politiek gewigt zijn, cn waaraan al de departementen deel zullen nemen. Volgens de Patrie zullen die verkie zingen intusschen niet, gelijk men aanvankelijk gedacbt bad, nu maar eerst op 6 Augustus e. k. worden gehouden. Parijs is thans voor goed ontwapend. Er waren volgens berekening door de commune ongeveer 550000 geweren uitgereikt. Men heeft er 460.000 ontdekt en daar 't zeker is, dat een aantal wapens in de Seine zijn geworpen of gebroken, zjjn er stellig weinig of geene over gebleven. zingen, hebben, voor zooveel bekend is, zoo te Parijs als in de departementen, de republikeinsche candidaten over bet geheel genomen, boven die welke door de Union Parisienue waren aanbe- volen, de zege behaald. Te Parijs zelf, waar de stemming, vooral ten- gevolge van de nieuwe verdeeling in een groot aantal kiesdistricten, zeer rustig is afgeloopen, waren verleden raaandag in 114 districten 30 k 90 gematigde voorstanders van de repnbliek gekozen, alien bereid om het bewind van Thiers te steunen. In het departement du Nord hebben de gene- raals Faidherbe en Testelin, beide republikeinen, Thiers en Changarnier verdrongen. Eerstge- noemde is tevens in de departementen Pas de- Calais en Sommes gekozen, eveDzeer in de plaats van Thiers. Ook in het departement de l'Aisne zegevierde een republikeinsche candidaat de beer Ganault. Te Bordeaux bebaalden de 4 republikeinsche, tegenover de monarchale en Bonapartistiscbe candidaten, een schitterende meerderheid. Gambetta is gekozen te Marseille. Niet onbelangrijkmet het oog op de positie welke deze in de nationale vergadering zal in nemen, is (volgens de Kiiln. Zeit.) de omstan- digheid dat Gambetta zicb, onverwjjld n;\ zijn aankomst te Parjjs, naar Versailles begeven en aldaar eer. zeer langdurig onderhoud met Thiers gehad beeft. Wat in die bijeenkomst verkan- o Z. M. beeft bij besluit van 3 Julij 1871 no. 29, benoemd tot 2e luitenant bij het 5e batainon rustende schutterij in Zeeland, de heer A. C. N. Grenu te Neuzen. De zittingen van de provinciale staten van Zeeland zijn jl. dingsdag avond aangevangen. De geloofsbrieven van de verschillende niemv gekozen leden, met uitzondering van die van mr. T. A. Wagbto welke nog niet waren inge- komen, zijn onderzocht en is tot toelating dier leden besloten. Door de commissie voor den 's Gravenpolder- scben straatweg is, bij monde van jonkhr. mr. Pompe van Mcerdervoort rapport uitgebragt. De conclusie strekt om te verklarendat op de provincie gcene verpligting tot onderhoud rust, op grond van het koniukl. besluit van 13 Maart 1821 no. 73. De commissie geeft echter in overweging om gedeputeerde staten uit te noodi- gen, om verder de vereischte stappen te doen, dat in bet bekeer en het voortdurend onderhoud van dien weg worde voorzieu. Dit rapport zal nader aan de orde worden gesteld. De heer Becius beeft berigt, zijne betrekking als lid van gedeputeerde staten neder te leggen. Voor de gewone periodieke aftreding van 3 leden in dat coliegiezijn in de zitting van woensdag kerbenoemdde heeren mr. J. C. R. van der Bilt en II. J. van Deinse en in de plaats van dhr. Sprenger, die verzocht had niet meer in aanmerking te komen, mr. G. A. Fokker deze laatste beeft tijd van beraad genomen de beide eersten hebben verklaard de benoeming aan te neracn. Als buitcugewoon lid is herbeaoemd mr. W. Ph. Vis. In deze zitting is ingekomen en naar de af- deelingen verzonden een voldoend en o. m. door dhr. J. M. Kakebeeke ondersteund voorstel van dhr. J. A. A. Fransen van de Putte, om steigers aan te leggen aan het Katscheveer, te Hoede- kenskerke en te Walsoorden, en daarvoor op de begrooting van 1872 respectivelijk uit te trekken f 24.000, f 13.000 en 15.000. Door den heer J. A. A. Fransen van de Putte werd na bekomen verloftot gedeputeerde sta ten de vraag gerigtof bij hen het voornemen bestaat biunen kort aan de provinciale staten een ontwerpreglement van politie op hot berij- den der kunstwegen aan te bieden. Het antwoord hierop is toegezegd iu de vol- gende zitting die heden vrijdag zal plaats hebben. 5 Julij. Op de gistercn alhier gehouden jaarlijksche paarden en veeiuarkt waren aanwezig 22 paarden, 37 runderen en 10 varkeus. Voor rundvee bestond goede kooplust, waarvoor hooge prijzen werden besteed. Premien werden toegekend aan J. de Moor te Zaamslag voor bet grootste getal paarden en boornvee en voor de schoonste baatgevende koe aan C. J. van Vessein aldaar, voor het grootste getal varkeus en de vetste vaarsaan C. F. Michielsen aldaar, voor het schoonste werkpaard van 4—7 jaar oud aan M. Bauwens te Graauiv, voor Let schoonste 3jarig en aan D. Dekker te Zaamslag, voor het schoonste 2jarig paard. De gemeenteraad van Middelburg heeft be sloten bij ged. staten niet meer verlenging te verzoeken van het verlof tot het heffen eer.er gemaalbela.sting. Na 31 December van ditjaar zal die belastiog daar dus eindelijk vervalleu. Baarland is jl. maandag morgen een korenmolen al'gebrand. De woning en schuur van den molenaar bleven behouden. Denzeltden dag sloeg de hliksem in den koren molen te Rilland. De vvieken werden afgesla- gen doch de rnolen slechts beschadigd. De lGjaiige zoon van den molenaar had zich onge- lukkig juist naar den molen begeven, om de wieken vast te zetten hij werd door den blik- sem getrofien en tegelijk met een ezel, die in aen molen stond, gedood. Door Z. K. H. prins Fredcrik is aan ieder uer leden van de ontbonden hoofdeommissie voor het nationaal gedenkteeken van 1813 een gouden legpenning vereerd, ter middelljjn van 6 centi meter op de yoorzijde is afgebeeld het monu ment in het Willemspark zooals het zich ver- toont van den kant der Parkstraat, met het omschiiftFrederikprins der Nederlandeu ter berinnering, en onder de afbeelding staat aan (den naam van den begiftigde) 17 Novem ber 1863—67. Op de keerzijde is het monument afgebeeld zooals het zich vertoont van de zijde der Java- straat, en daaronder staat November 1813. Deze keuiig bewerkfe medaille is aan 's rijks munt te Utrecht geslagen. Het te 's Gravenhage verschijnende blad de Vrijheid zal van 1 Julij tot i5 Augustus niet verschijnen. llet blad zegtEr loopeu in den Haagomtrent zekere gisting bij de werklieden zulke zonder- linge geruchten van welke ongegrondheid de redactie zich ten voile overtuigd houdt, dat om elken schijn weg te nemen als zou de Vrijheid die gisting, welke niet bestaat, trachten te be vorderen, de redactie zes weken de pen neder- legt." Een gemakkclijkc manier om den schijn van beschuldiging te vermijden voor iets wat toch niet bestaat De Toekomst zal geen vacantie nemen, maar wil zich op 't oogenblik bepalen tot de beschou- wiug der reeds voorgevallen of nog voorvallende feiten en tot de behandeling der tegenwoordif aan de orde zijnde vraagstukken op een bedaar° den gematigden toon en alles terzijden stellen wat tot een schijn van beschuldiging aanleiding zou kunnen geven. Bij gunstig weder zal waarschijnljjk nog deze week de elfde spanning op de pjjlers van de brug over het Hollaudsch Diep nabij Moerdijk gesteld worden. De twaalfde spanning staat gereed, de dertiende en veertiende zijn bijna geheel voltooid aan de koninklijke fabriek van stoomvverktuigen te Amsterdam, zoodat binnen weinige maanden het groote vverk der overbrug- ging van het breedste vaarwater iu ous land, ruim 1400 meter, volbragt zal zijn. Naar de Times meldt, is er van de lading der Willem III vcel meer gespaard gebleven dan men heeft durven hopen. Meer dan 1000 ton steenkolen ziju uit het wrak gehaalden zullen te Portsmouth verkocht worden. Doch wat meer zegt: ongeveer 1000 kisten (passagiers- goed of lading wordt niet opgeheveu) ziju ge- borgen geworden en naar Londen opgezouden. Over t geheel meet t grootste gedeelte van de goederen, die iu het ruim beneden de waterljjn gestuwd waren, er vrij on beschadigd afgekomen zijn. Een boerenknecht te Dronrijp wilde zon dagoainiddag eene hem geschonken signar op steken toen terstond bij het aaubrengen van vuur ecu geweldige slag volgde, tengevolge waarvan de persoou bewusteloos nederstor'te en hij zoo eige brandwonden in zijn aangezigt bekwam, dat men aanvankelijk voor het verlies van een der oogen vreesdemen hoopt het echter nog te be houden. Zeker wel een ernstige waarschuvving voor het gebruik van zoogenaamde „klap-sigaren." Een landman van St. Maartendie 275 eijeien en eenige pondeu boter naar Schagen ter markt bragt, had het ougeluk met paarden wa- gen van den dijk te storten. De personen in de wagen kwamen met den schrik vrij tenvijl ook paard en wagen er goed afkwamenmaar van de eijeren was geen enlcel heel gebleven. Over het gras lag een mengsel van eijeren en boter verspreidt dat er met bordea vol van kon afgeschept worden. Te Grebbe is dezer dagen de heer D. L. de Ridder overleden, in den ouderdom van hon- derd jaar en vijf maanden. De Japansche regering heeft aan dr. A. Bauduin opgedragen, twee Nederlandsche iuge- nieurs van den waterstaat te engageeren om voor eenige jaren in Japanscheu dienst te t real en, ten einde eenige hoogst belangrijke open bare werken onder hunne leidlug te doen daarstelleu. Men schrijft uit Antwerpen dat de afslag van graan, die op al de markteu des lands vooi^ komt, niet is te wijteo aan den voordeeligeu toe- stand van den oogst in ous land, maar veeleer aan de verbazende hoeveelheid vreemd graan dat niet ophoudt in onze haven biunen gevoerd te worden. Volgens le Patriote de la Loire ziju iu I' rankrijk koperstukjes of medailles in omloop van de grootte van een frank. Op de eene zijde hebben zij bet beeld van den graaf van Chambord met het opschriftHenri de France op de andero zijde staat een Maltezer kruisomgeven door een krans van lelieu, eu het opschrift: Fides, Spes. Den 25 Junij is er sneeuw gevallenopde bergen in bet departement der Loire. Volgens menschen gebeugenis is aldaar zulk verschijusel in dit jaargetijde nooit voorgekomeu. ZEETIJDUN GrElN. Per dric maanden biunen Neuzenf ii 11 franco door het geheele Rijk j'jo Eukele" nommers M? BIJ Van 1 tot 4 regels 0 40 Voor elke regel meer„'j() Advertentien gelicve men a*n de Uitgevcrs in te zenden uiterliik Diugsdag en Vrydag avond 6 ure. Vnn 30 Junij tot en met 6 Julij zijn in deze haven binnen gekomen, de volgende zeeschepen, als 30 Junij. de Zweedsehe hrik Gerda, kap. Nielsson, van Ki— ga met haver. de Duitsche stoomboot Amalia, kap. Petersen, van Nieburg met haver. de Duitsche schooner Hercules, kap. Jlnllmann, van Riga met vlas. de Dugelsche barge Eliza, kap. Rileij, van Louden met raapzaad. de Duitsche schooner Helen, kap. Altmeppeu, van Riga met vlas. i Julij. de Duit sche schooner Reiische. kap. Freese, van Dantzig met tarwe. de Noordsche hark Hclga, kap. Gundersen, van Windau met slip pers. de Engelsclie schooner Emma JIarij, kap. Brawn van Louden met creosoot. 2 Julij. de Noordsche bark Cristian, kap. Christensen, van Riga met balken. 3 Julij. de Engelsclie stoomboot Londos, kap. Ellwood, van Goole met stukgoederen. 4 Julij. de Engelsche sloep Charlotte, kap. Burdou, van Lou den met raapkoeken. de Engelsche sloep Auspicious, kap. Wervelk, van Louden met raapzaad. 5 Julij. de Duitsche brik Emilie, kap. Ruekert, van Riga met balken. 6 Julij. de En gelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, van GrmisHj met stukgoederen. do Noordsche brik Beata, kap. Astrom van Sandillord met plhukcn. Van 30 Junij tot eu met 6 Julij zijn uit deze haven naar zee vertrokken, komende van Gent de volgende zcesehepen als 30 Junij. dc Engelsche schooner Clementina, kap. BautofT, iu ballast naar New-Castle. dc Noordache brik Spcculationen, kap. Larscn, iu ballast naar Frederickstad. de Noordsche schooner Jeannette, kap. Jorgeusen, in ballast naar Pitjoe. de Engelsche schooner Fidij kap. Imkcrson. in ballast naar New castle. de Engelsche schooner Beta, kap. Chester, in ballast naar New-Castle. 1 Julij. De Noordsche brik Sjofua, kap. Olssu iu ballast naar Krageroe. dc Engelsche schooner Expert, kap. Englebij in ballast naar Londen. de Engelsche schooner Cijmbeline kap. Perfect, in ballast naar Londen. 2 Julij. de Engelsche stoomboot Deva, kap, Brown, met stukgoederen naar Goole. de Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snow den, met stukgoederen naar Grimsbij. de Zweedsehe schooner

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1