ALGEMEEN No. 638. Woensdag 5 Julij 1871. l lde Jaarg. Binnenlandsclie berigten. Bnitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DnOIT COM P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. Ongefraiikeerde brieven worden niet aangi'iiomen. folitiek; Overzigt. Even als bij bet verrijzen van bet zonlicht de duisternis wijkt, zou men onbetwistbaar ach- ten dat uaar mate de zon van verlichting en besehaving over bet aardrijk opgaatook de duisternis der ruwkeid in de verscbrikkelijkste vormen, dat het verwoesten en moorden op groote schaal, de oorlog, zou ondergaan en verdwijnen. De geschiedeuis geeft een wreed antwoord op dit anders natuurlijk id6e en de laatste 80 jaren hebben zelfs het bewijs eoner geheel tegenover- gestelde uitkornst geleverd. Sedert Napoleon I is de oorlogskunst in Europa zoo lioog opgeheven als immer te voren en de tweede keizer van dieu naam heeft in dit opzigt al vrij getrouw schoon met minder roemrucktig gevolgde voetstappea van zijnen voorganger gedrukt. Geen land ter wereld heeft meer de noodlot- tige gevolgen ondervonden van dit militairiseren der nation, geen land dat daarvoor zooveel bloe- dige offerszooveel verlies zijner ware vrijkeiil en ontwikkeling heeft opgeofferd als Frankrijk, en wat zou meer natnnrlijk zijn, dan dat thans, nu een tijdperk van oorlogs ellende voorbij is, als nimmer vroeger, die natie als 6en man zou opstaan en zeggen „Het is nu al wel, Frankrijk heeft genoeg gedaan voor den oorloglaat ons thans ouze krachten aan den vrede wijden/' En als men aan de laatste berigten geloof moet slaan, dan is het tegendeel het geval. Dan is de eerste en hoogste toon bij het volk zelfa bij zijne bewindvoerders „Bereiden wij ons op nieuw ten oorlogofferen wij in de eerste plaats daaraan onze financiele krachten." Geen penning van het collossale Napoleon- tisehe oorlog budget mag worden afgetrokken maar handel en industrie alleen moeten de last- dragcrs zijn der buitengewone behoeften door de jongste rampen onstaan. Daarom wordt het handels contract met Enge- land opgezegd, daarom een zvvaar in- en uitvoer- regt geheven daarom schept men een nienwe bron van misnoegen voor den handelstand en fa- briekanten dat men vreest dat maar al te ve len zal doen kuukeren naar de oude vleesch- potten van het vrij kandelstelsel van den keizer en de Bonapartische partij in den lande een krachtig middel tot herkrijging der oppermagt in banden zal geven. Ofschoon nu in den eersten tijd wel niet voor eene hervatting van den oorlog te vreezen is zoo is het tocb jammer dat zulk een geest de boven- drijvende blijft en daardoor de bevrijding van Europa van het militair dwangjuk voor goed van de hand geschoven niet alleen maar zelfs deze geest zoodanig heerscher wordt, dat weldra elk Europeaan bij zijne geboorte reeds het merk „soldaat" op zijn schedel zal zijn gedrukt en het volk dat nog een sehaduw van vrijkeid in dit opzigt is overgeblevenin ons werelddeel tot de rarieteiten zal blijken te behooren. De leening is gelijk bekend, volgesehreven zelfs tot het dubbelbedrag, en in Frankrijk zelf voor meer dan de voor Pruissen benoodigde som. De minister van finantien heeft te kennen gege- ven dat door dezen uitslag de betalingen ver- voegd en Frankrijks bodem te eer van Duitsch- lands legerbendon bevrijd zal zijn. Reeds zijn twee dezer legerbenden ontbonden, men berekent dat nu nog 120 duizend Duitschers Frankrijk bezetten, die onder bevel van generaal Manteuffel tot een leger zullen worden vereenigd, onder den titelobservatie-eorps van Frankrijk. Onder de verstandige maatregelen der Fran- sche regering mag vooral deze gerangscbikt wor den, dat zij besloteu heeft een eiude te maken aan het bouwen der groote pantser-schepen, die bij den jongsten oorlog gebleken zijn nog voor operatie tegen 's vijands kust noch tot verdedi- ging van eigen bodem van eenig nut te zijn. Dientengevolge zijn sedert het herstel van den vrede reeds 12.000 zeelieden afgedankt. De vroeger aangekondigde revue over de troe- pen te Parijs, heeft nu donderdag plaats gehad. 's Middags 2 uur kwam Mac Mahon met een sehitterende staf op de hoogte van Mont Valerien aan, waarop weldra de leden des gouvernements en der nationale vergaderiug volgden. Dat het hierbij aan luide vivats niet ontbroken zal hebben, laat zich van de Franschen gemakkelijk denkers. De commune overwonnen, de leening voltooid en nu de sehitterende parade binnen Parijs, de oude Thiers staat op zijn hoogste voetstnk en except nog eenige sporen van Bonapartische woelingen loopt zijn karretje op een zandweg. Maar de man wordt oud. Men verzekert reeds, dat hij tengevolge overspanniug, ernstig onge- steld is geweest. Benoemd tot griffier bij het kantongeregt te Hulstmr. J. van Binsbergen advocaat te Amersfoort. De heer mr. A. M. Beoius heeft zijn ont- slag genomen als lid der gedeputeerde staten van Zeeland. JNeuzen 4 Julij. Naar wij vernemen zal de opening van de sectie HulstMecheleu van den spoorweg NeuzenMechelen in de eerste hell't van Augustus a. s., en de geheele opening van deze lijn in October plaats hebben. Jl. woensdag avond omstreeks half zeven uur ontstond er brand op het gehucht de drie Hoefijzers, gemeente St. Jan Steen, bij den hoef- jesman Pietcr Valent. Deschuur, het wagenhuis en een varkenshok werden een prooi der vlam- menhet vee is gered. De oorzaak van het onheil is niet bekend. Alles was tegen brandschade verzekerd. Men meldt uit Biervliet. Zagen wij bier siuds lang verlangend uit naar een meer regt- streeksch verband met Belgie, eindelijk bestaat er alle hoop dit verband te zien tot stand komen. De Beukelspolder wordt in Augustus aanstaande als domein perceelsgewijze verkocht. De staat bespreekt 30 cent per hectare, gedurende twiutig jaren, te betalen aan de gemeente Biervliet als de steenweg van Biervliet naar de Belgische grensscheiding, in verband met den steenweg van Bouchaute naar Watervliet wordt aaugelegd. De kosten van dit werk worden op f 50.000 geraamd. Men begrijpt dat die som ondanks de bijdrage van den Beukelspolder, de middelen van Biervliet te boven gaat. Evenwel heeft het gemeentebestuur van Biervliet het grondbeginsel van het werk aanvaard, staat makend op de medewerking der belanghebbende polderbesturen. Deze medewerking zal zeker aan Biervliet niet geweigerd worden, daar toch reeds eenige polders zich daarover gunstig hebben uitgelaten. Men meldt uit Aardenburg, 25 Junij. He den hield alhier de nieuw beroepen leeraar der hervormde gemeente, ds. H. G. Wittebol, van Retrauchement tot ons gekomen, zijne plegtige intreerede onder ons, met de woorden van Ephe- sen IV vs. 13. Hij werd tot ons ingeleid door zijnen vriend ds. Pantekoek van Amsterdam met eene leerrede over Rom. VIII vs. 9k. Tot de nalatensehap van een aauzienlijk ingezetene te Sluisin de mannelijke linie afstam- mende van den grooten schilder P. P. Rubens behoort een portret op paneel van dien luinste- naar door hem zelven geschilderd. Volgens over- levering moet in vroeger jaren een aanzienlijke som geboden zijn voor het stuk welks echtheid volkomen schijnt te blijken; de toenmalige eige- naar moet toeu aan het portret als farailiestuk te veel geheeht zijn geweest om het te ver- vrecmden vermoedelijk zal het thans verkocht worden. Men schrijft ons uit Middelburg van den 3 Julij Sedert den 1 dezer heeft een ingezetenen dezer gemeente eene groote broodbakkerij, ge- naamd „de concurrent," alhier opgerigt, ten doel hebbende om de ingezetenen van goed en voed- zaam brood te voorzien tegen eenen iagereu prijs dan tot hiertoe te bekomen was. Het debiet dezer onderneming was den eersten dag buitengewoou groot en de drukte die aldaar heerschte was zoo ontzettend dat de politie de menigte moest tegenhouden om eene behoorlijke bediening te kunuen doen plaats hebben. Het verschil in prijs, bedragende 2'/i cent per kilo, is dan ook aanmerkelijk groot en vooral in het voordeel van ben die met een talrijk huisgezin zijn bezwaard wat de kwaliteit aan- gaat zij is even goed dan bij de andere bakkers. Het is dan ook te hopen dat deze onderne ming eene voortdurende onderstenning van de zijde der ingezetenen moge blijven genieten opdat zoodoende een einde worde gemaakt aan de conclave, die thans bij de brood bakkers be staat, om de prijzen naar goedvinden zelf te rcgel en. Men schrijft ons uit Vlissingen van den 28 Junij. De kleindochter van den grooten Frans Naere- bout, aan wie bij het verongelukken van haren man Frans Naerebout als zeeloods, en die des- tijds met zes kinderen aan gebrek en ontbering ten prooi waszoo menig landgenoot hulp ver- leende, is niet meer. Hare kinderen verliezen in haar een teedere zorgvolie raoeder. De jong ste dochter Marie, onlangs gehuwd met een jeugdig zeemanwelke hofmeestcr op een Engelscbe stoomboot was, werd bij afwezigheid van haren mante Rotterdam door de aldaar heerschende ziekte aangetast. In dezen smarte- lijken toestand geheel alleen, schreef zij aan haar moederdeze haar kinderlievend hart raadple- gende ijlde haar jeugdige dochter te hulp en de vrouwwelke haren grootvaderharen man en twee harer zouen op zee had verloren keerde weinige dagen daarna bij hare overige kinderen weder en stierf aan pokken en typhus. Naar men verneemt, zou een wetsontwerp op de bcstrijding van epideraiGn en besmettelijke ziekten aan het departement van binnenlandsclie zaken in bewcrking zjjn en eerlang bij den raad van state ingedieud worden. Het berigt dat de Ned. Handelmaatschappij geen jongelieden meer plaatsen die niet het eind-examen aan een hoogere burgerschool hebben afgelegd aan het Handelsbl. ontleend is onjuist. Z. D. H. de prins von Wied en H. K. II. prinses Marie dpr Nederlanden zijn 11. donder dag, in ondertrouvv opgenomen, waarvan zondag de eerste afkondiging voor het gemeentehuis eu in de kerk te Wasseuaar heeft plaats gehad. Wij vernemen dat het aantal inschrijvers voor het nationaal cadeau 30.553 is dat bijbel en lezenaar in orde zijn dat voor 't album een prachtige band gereed ligtdat do binder slecbts wacht op eenige nog beloofde lijsten. Mogten zij, die nog lijsten hebben, ze spoedig zenden daar 't anders moeijelijk zal zijn die nog iu't al bum te plaatsen. De Prov. Noordbr. en 's Hertogenbossche courant heeft dezer dagen haar lOOjarig. De Tijd haar 25jarig bestaan berdacht. Eerstge- noemd blad drukte het eerste nommergedag- teekend 2 Julij 1771, af eu zoud het aauzijue geabonneerdeu. Uit Haarlem wordt van 30 Junij door de Haarl. Ct. bet volgeude gemeld Sedert eenige dagen liepen des avonds eenige jongelieden door de stad, zingende dat het ker mis moest zijn. Blijkbaar was er ontevredeuheid over het raadsbesluit, bepalende, dat de in deze week invallende kermis dit jaar niet zou plaats hebben. Daarbij kwam dat aan de groote fa- brieken van de lleeren Prevenaiie Co. aauge- plakt geweest was, dat deze met 1 Julij zouden gesloten worden. Hoewel deze aankondiging later was fernggenomen, was daardoor toch op gewondenheid bij de honderden daar werkzame arbeiders teweeggebragt. Gisferen avond te omstreeks half 9 uren ver- zamelde zich eene volksmenigte op de Groote Markt, welke langzamerhand aangroeide groote scharen kwamenzingende en tierendevddr de woning des burgemeesters bijeen. Toen na verlnop van een uur de zaak een dreigend aanzien kreeg, werd de hulp van de cavallerie ingeroepen. Kort vcidr de aankomst van deze, werd een glasruit in de woning des burgemeesters met een steenworp verbroken. De cavallerie deed de straten ontruimen en te 1 ure zijn de cavallerie patroulles iugerukt en was de rust hersteld. Te Nieuwediep ziju de ten vorigen jare gestaakfe proefnemingen met torpedo's hervat. In het najaar van 1870 had men, tot proef, een zoogenaamdo slapende torpedo op den bodem der zee laten liggen opgevischt bleek het dat het daarin vervatte kruit 200 kilo'svolmaakt drooggebleven was. Die torpedo heeft men vrij dag in tegenwoordigheid van een aantal belang- stellenden doen springen onder een voor den dienst afgekeurde kanonneerboot op een afstand van 8 meters. Naauwelijks was de batferij in werking gebragtof het vaartuig werd hoog in de lncht geslingerd en de kiel verbrijzeldhet zonk oogenblikkelijk in de diepte weg zoodat deze proef als uitmuntend geslaagd kau genoemd worden Nabij Utrecht werden dezer dagen de ker- sen uit een boomgaard voor f 10 verkocht. In bet vorige jaar had die verkooping f 450 op- gebragt. De heer J. J. Vermijne, med. doctor te Voorst, is door de Fransche regering benoemd tot ridder van het legioen van eer, uit erken- telijkheid voor do gewigtige diensten, door hem bewezen bij de Nederlandsche ambulance te Sedan en later te Bordeaux. Uit Brussel schrijft mendd. 27 dezerhet volgende Een nieuw incident in de kamer van afgevaar- digden. De heer FrGre Orban heeft den heer Kervyn van Letteuhove, minister van binnenl. zaken, ge- l'nterpelleerd naar aanleiding van een feit, dat to Rochefort (provincie Nameu) heeft plaats gehad. Drie onderwijzers van de middelbare school aldaar, zijn door het gouvernemeut ontslagen omdat zij bun pligt niet zouden gedaan hebben. Het was evenwel bekend dat de regering aan den leiband heeft geloopeu van den bisschop van Namen, die bedoelde onderwijzers verwlj- derd wenschte te zien, omdat zij openiijk erkendeu tot de liberale partij te behooren. De minister, daaromtrent gefuterpelleerd, heeft natuurlijk ontkend dat hij op bevel van de gees- telijkheid heeft gehandeld, maar daardoor kwam hij van zelf in de verpligting de redenen mede te deelec die dan tot het outslag hebbeu aan leiding gegeven. Daartoe buiten magteheeft hij geen anderen uitweg kunnen vindeu dan een beroep op een rapport van een brigadier der gendarmerie, die verklaart vernomen te heb ben dat de drie bedoelde onderwijzers misbruik maken van sterkeu drank en daardoor aau huuue leerlingeu een slecht voorbeeld geven. Verscheidene leden noemden alsnu de handel- wijze der regering een „infamie." De heer Frere Orban verklaarde zijnerzijds, dat hij zich geluk- kig rekende niet van den minister van binnen landsclie zaken afhankelijk te zijn aangezieu ziin naam en bestaan alsdan aan de discretie zouden ziju overgeleverd van een brigadier der Per drie mannden binnen Neuzen1,— franco door het gcheele Rijk. 1,10 9 geheel fielgie.1,40 Enlcele nommera0,05 Men abonneert rich bij alle Boekh&Ddelaars, Poatdirectearen en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regelaf 0,40 Voor elke rcgel 0,1(1 Advertentien gelieve men aan de Uitgeeera in te zenden uiterlrjk Dingadag en Vrijdag avond 6 nre.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1