ALGEMEEN No. (536. Woensdag 28 Junij 1871. l lde Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DHOKT CO MP. te Kouzen. ADVERTENTIEN. Ongefrasikeerde brieven worden met aaiigeiioinen> A^olitielc Overzigt. Als men van de stelling uitgaat, dat de raan- nen, door het volk afgevaardigd naar de hoogste ■vergaderzaal des lands, natuurlijk vvel moeten beliooren tot de sneest geaehte, bekvvaaraste en degclijksto manneu des lands, dan verkrijgt men al ecu zeer geriug deukbeeld van de beschaving en ontwikkeling der Fransche natie in het al- gemeen; althansindien nieu de boogere stan den zich zict gedragen op eene kinderachtige en dwaze wijze als meermalen uit de zittiug der rationale vergadering wordt medegedeeld. Vcrbeeld u. lezer500 600 afgevaardigden, in dezen benarden toestand opgekomeu het laud van cen frnancieleu en industrielen afgrond te redden. Zou men niet denken dat het diep gevoel der gewigtige oogenblikken alien tot erust on bedaardheid zou stemmen En het tegendeel is waar. Meermalen gebeurt bet dat 100 of 200 afgevaardigden in de hoogste ontroering verkeeren zij spreken alien tegelijk, zij ballen de vuist in elkanders aangezigt en bedreigen elkander van alle zijdeu. Zij springen van hunne zetelsgaan overeiud staan en ma lum ontelbare hevige gebarec die de plaats van woorden moeten innemen omdat het vreesselijk rumoer onmogelijk maakt een enkele volzin te verstaan. Van af de tribune gezienschynt de geheele vergadering in beweging. omdat alien zich naar den kant wendcn waar het hardste geschreeuw van daan komt. Alle pogingen van den voor- zittcr der vergadering. om de orde te herstellen, '/otulen in deze oogenblikken geheel vruehteloos yijn en bij blijft in de meeste gevallen ook rustig op zijn zetel tot de storm eenigermate is bedaard. Sleehts de beambten en bedieuden gaan rond en lateu hun „stilte mijne heeren als bet u belieftdoor de zaaldock meestal vruehtelooshooren. Eindelijk komt er eenige stilstand in den chaos en dan is het oogenblik daar dat de pre sident zijne bel kracbtig laat klingelen't geen meestal van een gunstig gevolg is. Op den 19 Junij jl. werd door de Fransche regering opgegeven dat er op 20 Mei jl. nog 280.000 Fransche krijgsgevangenen in Duitsch- land waren dat daarvan reeds ruim 106.000 in Frankrijk tcrug gekomen zijndat er dagelijks nog twee it vierduizend terng komen en dat over eene maand denkelijk geen enkele Fransche militair meer krijgsgcvangen zal zijn. Dat er eenigen tijd noodig is om een zoo groot aantal personen van elders in Frankrijk terug te voeren, is. naar de verklaring der regering eene zaak die van zelf spreekten welke evenmin aan de Dnitscbers als aan haar kan verweten worden. Den 20sten heeft de nat. vergadering het wets- ontwerp hetrekkelijk de geldleening behandeld. De heer Thiers heeft daarbij het woord gevoerd en een uitvoerige schets van de tegenwoordige gesteldheid van 's lands finantien gegeven hij besloot die schets met de woordenDat is voorzeker een toestand die ons zware pligten oplegtdoch wat gij vergt gaat onze krachten niet te boven. Ik heb u de voile waarheid ge- zegd zoo zal ons land begrijpen dat het, niet- tegenstaande onze rampen nog genoeg hulp- bronnen en krachten heeft behouden om met Gods bulp weder tot grootbeid en welvaart te geraken. 'ilet wetsontwerp werd daarna metal- gemeene stemmen aangenomen. De krijgsraden, waarvoor de gevangen opstan delingen zullen teregt staan zijn thans gevormd. Naar de Indep. Beige meldt, zou Rochefort jl. maandag en zullen Rossel en Lullier in den loop dezer week in verkoor worden genomeu. In officieele Fransche kringen sckat men het aantal opstandelingen die 6f gesneuveld, 6f on- middelijk gefusilleerd, 6f aan de bekomen won- den overleden zijn. op 20.000. De National zegt dat hij dit cijfer niet zou hebben durveu mededeelen indien niet vele officieren verzekerd hadden. dat de opgave vrij vermoedelijk juist is. Volgens de Gaulois zou uit de voorloopige op- gaven, bij den prefectuur van politie ontvangeu, zijn gebleken dat bet aantal woonbuizendie gedurende het beleg en den burgeroorlog tePa- rijs deels vernielddeels beschadigd zijn, 154:0 bedraagt. Ilet bedrag der daardoor geledene materieele schade (ongerekeud het verlies van meubilair en kunstvoorwerpen) wordt ougeveer op 600 millioen geschat. De rondom Parijs gelegene plaatsen hebben ook vreesselijk geleden. Hoewel het cijfer der aldaar verwoeste of bescliadigde huizen nog niet met juistheid kan worden opgegeven, beloopt bet toeh zeker meer dan 1200. en zal er, om ze weer op te bouweu of te herstellenminstens 200 millioen worden vereischt. Bij kon. besluit is bepaald, dat van 1 Julij a. s. de binnenlandsche postwissels door de zorg der postkantoren regtstreekszonder eenige verdere betaling dan het verschuldigde regt worden verzonden aan de personen waarvoor zij bestemd zijnzoodat op de belanghebbenden niet langer de verpligting rust om zich daar- mede te belasten. In verband hiermede zal een nieuw model van formulieren voor postwissels worden ingevoerd die op alle postkantoren en hulpkautoren der posterijen tegen betaling van een halve cent per stuk verkrijgbaar zijn en door de afzenders zelve kuunen worden ingevuld voor zooveel hun eigen naam en woonplaats en die van den geadresseerde alsmede het geldelijk bedrag betreft. Zij zijn tevens ter voldoeniug van het verschuldigde regt door hen van post- zegels te voorzien. Formulieren voor buitenlandsche postwissels waarvan de verzending op den voet als boven ingevolge bestaande of nader te raakeu schikkin- gen met vreemde postadministratien plaats vindt zullen mede tegen betaling van een halve cent op de post- en hulpkantoren verkrijgbaar zijn. Neuzen, 27 Junij. Sedert jl. dingsdag zijn de werken van den spoorvveg Mechelen Neuzen voltooid, zoodat de gansche lijn thans open is voor den dienst der locomotieven. Thans moeten nog eenige aarde- en metsel- werken verrigt wordenen als deze voltooid zijn, kan de baan aan de openbare circulatie overgelaten worden. Men herinnert zicb, dat de polder de Breede Watering bewesten Yerseke de door haar vroeger betaalde niet onaanzienlijke subsidie ten behoeve van de calamiteuse polders, te beginnen met het 2e halfjaar 1864, geweigerd heeft te volaoen en dat dien tengevolge eene procedure is ontstaan Het provinciaal geregtshof heeft 21 dezer iu hooger beroep oordeelende van een vonnis der arrondis- sementsregtbank te Middelburg in deze zaak be- slist en bet door den ontvanger der subsidien in het polder-arrondissement Zuid-Beveland uitge- vaardigde dwangbevel van waarde verklaard en bet daartegen gerigte verzet ongegrondde opposant is in al de kosten veroordeeld. Ook in eene vordering van den ontvanger der subsidien in het arrondissement Axel tegen den polder Oud-Vogelscbor is uitspraak gedaan en aan den eischenden ontvanger de vordering we gens door dien polder verschuldigde subsidie ten behoeve van de calamiteuse polders toegewczen met vernietiging van een vonnis der arrondisse ments regtbank van Goesdie geoordeeld had dat hier sprake was van de niet op eene wet gegronde hefting eener belasting. Het proviuciaal geregtshof in Zeeland heeft het volgeude arrest uitgesproken. Carolus Ludovicus Geersoud 17 jaren, koe wachter, wocende te St. Jansteen, thans gedeti neerd te Middelburg, was beklaagd ter zakeals zou hij op 14 April jl.des voormiddags om P. J. van Dorselaer onder St. Jansteen, met het doel om brand te stichten, een brandeude lucifer hebben geivorpen in de met stroo gevulde bed- stede in de kiuis der schuur en vervolgens, toen hij bemerkle dat dit geen verdere gevolgen had met een lucifer getracht hebben iu de schuur een bos stroo in brand te steken en eindelijk toen hij beinerkte dat ook dit geen verdere ge volgen had, een brandend stuk hout hebben ge- nomen en dat met een stuk papier gelegd heb ben op een bos stroo onder de kribbe in deu schaapstal, waardoor brand ontstaan is, die echter door tijdig aangebragte hulp is gebluscht. Al die gebouwen alsmede het woonhuisdat zich op korteu afstand daarvan beviudt, zijn met stroo gedekten de wind was destijds in de rigting van het woonhuis. Op dat oogenblik bevond zich in de woning de vronw van voornoemden van Dorselaerdie in een zeer ziekelijken toe stand verkeerdeen niet in staat zou geweest ziju zich zonder hulp te redden, zoodat haar le- ven gevaar zou geloopen hebben^bijaldien de brand niet tijdig gebluscht en tot de woning overgeslagen ware. De beschuldigde is schuldig erklaard aan raoedwillige brandstichting in een gebouw, waarbij te voorzien was dat eenig meu- schenleven in gevaar kon worden gebragten te dier zake, onder aannemiug van verzachtende omstandigbeden veroordeeld tot eene correctio- neele gevangenisstraf van 5 jaren en in de kosten der procedure. Het heeft H. M. de koningin behaagd, weder van hare hooge belangstelling te doen blijken in de te Sluisonder hoogstderzelver beschermingbestaande koninklijke kantwerk- schooldoor daaraan de som te schenken van f 150, en daarenboven aan te koopen een kantec zakdoek, H. M. door een dame, die het hoogste belang in de school stelt, ter bezigtiging aan- geboden. Naar de uitkomsten der tienjarige volks- telling, zullen in vele gemeenten overeeukomstig de wettige bepalingen, meerdere raadsleden moe ten worden benoemd dan tot heden zitting had den, maar die uitkomsten nog niet bekend zijnde, kan daarvan bij de aanstaande verkieziug geen gebruik worden gemaakt. Zonderling, zegt de gemeentestera, dat de tege- moetkoming aan de gemeentebesturen in de kos ten der volkstelling, ad l'/i cf. reeds in Jauua- rij jl. is voldaan hetgeen toeh niet kon plaats hebben voor dat het getal zielen bekend was En nog zonderlingerdatterwijl de verzamel staten nu aan de prov. bureaux van statistiek zijn opgemaaktzoo bet heette om het werk te bespoedigen, de bedoelde bekendmaking van de faiikomsten, 16 maanden na de volkstelling nog niet heeft plaats gebad. De heer Fock, tot lid van de tweede ka- mer gekozen te Haarlem en te Amsterdam heeft voor eerst genoemd district bedankt. De verkiezing van een nieuw lid in bet kies district Haarlem is bepaald op 6 Julij a. s. Op het feestmaal ter eere van paus Pius IX in het paleis voor volksvlijt te Amsterdam gehouden zijn aan den pans en aan onzen ko- ning telegrammen gezonden. Een katholiek aldaar heeft bet Pius-feest ge- vierd met voor de algemeene armen aan het adres van den burgemeester een bankbiljet van f 1000 te zenden. liingsteken te paardwedstrijd op v«Mocip6des, wedloop op eene baan met versperringen, mu- ziek en ten slotte een bal in de open lucht, ziedaar het voornaamste wat het volksfeest ge- ven zal. De toegang is voor ieder vrij. Men is hier zeer nieuvvsgierig of deze eerste proeye slageu en een volgend jaar tot herhaling uit- noodigen zal. Het stoomschip Willem III is nu digt en de platen in de midscheeps zijn bersteld. De la ding en de steenkolen worden gelost. Den 17n dezer waren er 256 collis geborgen men is van plan de geborgen goederen publiek te Portsmouth te verkoopen. Met het op de opruijingendie men van de zijde van agenten der internatiouale te wach- ten heeft, stelt het vaderland voor, dat het stelsel van paspoorten voor vreemdelingen hier te lande, in de tegenwoordigen toestand vau Europa, we der worde ingevoerdomdat de politie van de aanwezigheid dier woelige vreemdelingen geeu kennis krijgt, als ze maar niet in een openbaar logement iutrek nemen. Hier en daar dragen Deventer's muren reusachtige aanplakhiljetten, waarop tegen aan staande zaturdag een groot volksfeest wordt aan- gekondigd. Van de lijst der volksvermaken die dan zullen plaats hebben, is alles weggelaten wat de deelnemers zou kunneu prijs geven aan de lachlust der toeschouwers. Da jassen of hui zen zullen niet met meel bestovende gezigten niet met stroop of zwartsel besmeerd behoeven te worden niemand zal er als een dreukeling streeks 6 uren op de hofstede bewoond door J behoeven uit te zien ten pleiziere van een ander. De koning van Belgie heeft bij besluit van den 5 Junij jl., bet scheepvaartregt op het Belgisch gedeelte van het kanaal van Neuzen naar Gent, voorloopig vastgesteld op Va ceatieiu per ton en per kilometer. L' Independance, van de aankomst in Bel gie vau den baron Jerome David en de heeren CI. Duvernois en Ronher melding makende welke laatste, volgens somraige bladen, van „voImagten van keizer Napoleon III voorzien" zou zijn, zegt, het zeer treurig te vinden, dat Belgie bestendig tot het tooueel van bonapartistiscbe kuiperijen wordt uitgekozen. Men vindt tegenwoordig iu Frankrijk bui- tengewoon veel doode muur-zwaluwen. Er zal een° onderzoek naar de oorzaken van de groote sterfte dezer uuttige vogelsoort ingesteld worden. Men gist dat deze vogelsdie zich uitsluitend met insecten voeden, sterven door het gebruikeu van de vliegeu, die in het noorden van Frankrijk en bij Parijs zoolang op de oubegraven lijkeu geaasd hebben. Volgens de jongste berigten uit Parjjs is een aantal uit kerken enz. geroofde voorwerpen in de munt teruggevonden. De communalisten hadden vermoedelijk nog geen tijd gehad om ze te versmelten. Onder de commune is in den korteu tijd van haar bestaau voor 1 millioen driemaal honderdduizend fr. zilveren munt ge stagen Onder de voorwerpen van kuustwaarde die° nog geen weg tot den smeltkroes hadden gevonden, behoort o. a. het prachtig geciseleerde zilveren tafelservies dat de stad Parijs aan deu keizerlijken prins op zijn doopdag heeft ereschon- ken. Het is een werk van Froment Meurice. De ongesmolten gouden en zilveren voorwerpen die men terugvond wogen 598 kilodaaronder be vinden zich vele kerksieraden die aan de regthebbeuden worden teruggegeven. Meuige kerk echter staat nog met naakte muren van al bare kunstsehatten beroofdzoo heeft o. a. de kerk des Petits Peres voor meer dan 200.000 fr. aan kunstwerkeu verloren. Het beruclite commune lid Vermorel is in de gevangenis te Versailles gestorven. Toen hij vernam dat Felix Pyat gevlugt was. gaf hij zijue verontwaardiging jegens hem lucht door de volgende woorden; Ziedaar de lafaaid en ratupzaligedie andere aanspoort tot handelen maar zelf de vlugt neemt." Rochefort kan geen advocaat vinden. zijn gewezen vriend en geestverwantArago, heeft geweigerd. Ook heeft hij zich, zcker saiiiiek, tot Jules Favre gewend, den minister onder wiens bestuur hij gevangen is genomen. Per drie maandea binnen Neuzen1,— a franco door bet geheelc Rijk. M 1,10 geheel Belgie1,40 Eukele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhaodelaara, Postdirecteuren en BrieTenb«»houders. BIJ Van 1 tot 4 regelsn in Voor elke regel meer Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden niterlij* Dingsdag en Vrijdag avoud 0 ure. YjU u uil UU At nuiu J 4. J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1