V O E G S E L ALGEMEEN No. 632*. Donderdag 15 Junij 1871. l lde Jaarg. Binnenlandsche berigten. PER TELEGRAAF. VAN HET Neuzen, 15 Junij 1871. ITitslag der stemming, van een lid voor de 2e karncr der staten-generaal in de hoofdkiesdistricten Middelburg en Goes, ontstaan door de gewone aftredingen van de heeren Mr. J. P. P. TAK en Mr. P. H. SAAIJMANS YADEit. In Let hoofdkiesdistrict Middelburg: ingeleverd 1744, volstrekte meerdcrlieid 803 st. Hiervan verkregen de heeren Mr. J. P. P. TAK Mr. J. P. J. A. GraafVAN ZUIJLEN VAN NYEVELT l)r. A. KUIJPER Alzoo gekozen de heer Mr. J. P. P. TAK. In bet hoofdkiesdistrict Goes Ingeleverd 1123 st. Hiervan verkregen de heeren Mr. P. H. SAAIJMANS VADEP Mr. C. P. LEN8HOEK Gekozen de heer P. H. SAAIJMANS VADER. 934 st. 407 307 G9S st. 307 Uitsltipr der verliiezingen. GRONINGEN, gckozeu mr. S. van Houten aftredend lid. APPINGEDAM, inr. D. de Ruiter Zijlker aftrcdend lid. ASSENmr. H. J. Smidtaftredend lid. LEEUYVARDEN, J. K. H. de Roo van Al- dcrwereltaftredend lid. SNEEK A. Moens aftredend lid STEENWIJK, jhr. C. M. Storm van 's Gra- vezandeaftredend lid; ZYVOLLE, mr. A. van Naamen van Eemnes aftredend lid ALMELO, mr. B. Brouwer, aftredend lid; DEVENTER, mr. A. van Deldenaftredend lid; ZUTPI1EN mr. J. Dam aftredend lid ARNHEM. mr. J. P. J. A. graaf van Zuijlen van Nyeveltin plants van baron Sloet van de Beeleaftredend lid NIJMEGENjhr. J. A. C. A. van Nissen van Sevenaeraftredend lid TIELmr. D. J. baron Maekayin plaats van bet aftredend lid baron van Lijnden van Sandenburg AMERSFOORT, herstemming tusscben baron van Hardenbroek van Lockhorstaftredend lid en Thijm; UTRECHTherstemming tusscben bet aftre dend lid mr. N. P. J. Kien en mr. YV. R. Boer: IIOORN K. de Jongin plaats van het af tredend lid baron van Goltstein HAARLEM, mr. C. Foekin plaats van bet aftredend lid G. L. J. van der Hucht HAARLEMMERMEER, Rutgers van Rozen- burg aftredend lid AMSTERDAM van Reenen aftredend lid C. Foek, in plaats van het aftredend lid H. A. Insingerherstemming tusscben bet aftredend lid 's Jacob en J. P. de Bordes LEIDEN, 0. Baron van WassenaerCatwijck, aftredend lid GOUDA M. A. F. H. Hoffman aftredend lid DELFTmr. J. van Kuijk aftredend lid ROTTERDAM. I. D. Franscn van de Putte, aftredend lid BRIELLE Rombachaftredend lid 's GRAVENHAGE, mr. W. Wintgens, in plaats van jhr. de Casembrootwelke verzocht had niet meer in aanmerking te komen DORDRECHT, jhr. mr. W. T. Gevers Deijnoot, in plaats van het aftredend lid mr. M. Bicbon van IJsselmocdc GORINCHEM, W. C. M. Begram, aftredend lid; TILBURG, F. II. H. Borretaftredend lid: EINDHOVEN, mr. P. J. A. Smitzaftr. lid; MAASTRICHTbaron de Bieberstein aftre dend lid. ROERMOND, J. II. Arnoldtsaftredend lid; BOXMEERmr. P. van den Heuvelin plaats van het aftredend lid H. C. F. Kersteus 's HERTOGENBOSCHvan der Does de Wil - leboisaftredend lid. In het volgeud nommer deelen wij den nit- slag mede van de stemmingen in de kiesdistricten DOKKUM. ALKMAAR en BREDA. Benoemd bij het 4e bataillon rustende scbut- terij in deze provineie tot kapitein J. de Klerck, tbans 2e luitenanttot le luitenant H. G. Ham- macher, tbans 2e luitenanttot 2e luitenant A. de Vlieger en J. A. Bliek, beiden tbans kor- poraal. Bij boofdstuk V (binnenl. zaken.) werd o. a. door sommige leden der eerste kamer op de noodzakelijkheid gewezen dat algemeene wettelijke bepalingen tot stand komen betrcffende de vaccine. De groote meerderbeid weersprak de bedenking dat door zoodanige algemeene re- geling welligt veler gemoedsbezvvaren zouden worden gekrenkt. Neuzen, 15 Junij. Bij de heden albier gehouden herbesteding van de in dit jaar aan den Nieuwen Neuzenpolder uit te voeren gewone werkenis aannemer geworden de heer Is«. van Male te Breskens. voor eene som van 11559. Met lof wordt uit het voormalig 4e district van Zeeland melding gemaakt van de kanalisatie- werken voor de sluis aan de Wielingen. Alge- meen is daar ecbter de verwondering, dat de voor de verdere geregelde voortzetting der werken boogst wenscbelijke internationale afdamming van honderde schorren iu den geheel verzanden zeearm het Zwin niet door of van wege de Nederlandsebe en Belgiscbe gouvernementen on- dernomen wordt. Er wordt gevreesd dat de afgewerkte plannen en voorstellen misscbien wel bier of daar iu de bureaux den doodslaap inslui- meren. Waar vooral de Nederlanasche scbat- kist reeds millioenen van de afdamming iu Zeeuwscb-Vlaanderen beeft gei'nd vraagt men elkander met verwondering af, hoe bet mogelijk is dat nu een enorm kapitaal voor beide lauden inproductief blijft liggeneen kapitaal dat de kaualisatiewerkeu reeds grootendeels dekkcn kon en waarvan ieder bijzonder persoon aljarenpar- fij zou bebben getrokken. Te minder is dit te begrijpen, terwijl men met zekerheid meent te mogen zeggen, dat de tot een bedijkingson- derzoek benoemde internafionale commissie reeds lang een eenparig gnnstig afdammingsrapport uitgebragt heeft. De hooge raad heeft aan de Zeeuwsche maatsckappij van stoomvaartgevestigd te Mid delburg, bare vordering ontzegt, ingesteld naar aanleiding van bet stooten der stoomboot de Stad Vlissingen No. 2in het vaarwater het Keeten bij Stavenisse, op een steenen beletselwaardoor de boot is gezonken. Even- eens is beslist op eene vordering van P. J. Je- lier, wegens een dergelijk ougeluk. De gemeenteraad van Middelburg heeft in zijne vergadering van gisteren, het voorstel van burgemeester en wetbouders, om de kermis als naar gewoonte te doen plaats bebbenaan- genomen met 11 tegen 3 stemmen, onder bepaling ecbter, dat niemand ter uitoefening van zijn be- drijf op de kermis zal worden toegelaten alvorens aan den commissaris van politie te bebben over- gelegd een certificaat van het bestuur of de be- sturen der gemeente waar de laatste acht dagen zijn door gebragt, dat in die gemeenten de kiuderziekte niet epidemisch verbreid is. Het Xlle Nederl. Taal- en Letterkundig eongresten vorige jare nitgesteldzal ook dit jaar te Middelburg niet gehouden worden. De gemeenteraad van Goes heeft beslofen de kermis en jaarmarkt dit jaar niet te doen plaats bebbenmaar daarentegen aan B. en YVeth. een crediet geopend van f 800. om in overleg met een aldaar bestaand commite voor volksvermaken op de twee beste dagen der ker mis volksvennaken te geven. De vredebond te Goes beeft tot de kiezers eene circulaire gerigt waarin aangedrongen wordt om van de cadidaten voor bet lidmaatschap der tweede kamer niet meer alleen huune gevoeleus over kolonien onderwijsverlaging van de census enz. te vragen maar ook den candidaat de vraag voor te leggen „zijt gij de vredesbegiuselen toegedaan Zult gij stemmen voor hooge oorlogs- bndgetten tot afschaffing van vernielingswerk- tnigen dan wel zult ge te vredeu zijn met eene legermagt die genoegzaam is om in tijd van binnenlandsche onlusten de orde te helpen band- haven Men brenge zoo besluit de circu laire geen stem uit op een candidaatvan welke rigting bij ook zijalvorens bij zicli over deze levensquaestie duidelijk heeft uitgesprokeu. Men scbrijft uit Bergen op Zoom van 6 Junij Als gevolg van bet leggen van den spoorwegdatn in bet Sloe kau de verlanding van het Sloe en bet Scbenge worden verwacht kostbare grondeu zullen worden verkregen, deels door aanwasdeels door opwas. De ondervin- ding beeft geleerd dat na de verlanding telkens verschil zal ontstaan over de vraag of eene verlanding als plaat aan den Staat of als aan was aan ambacbtsgeregtigden beboort. Om de daaruit te ontstaue moeijelijkheden te voorkoinen, heeft de regering al de regten van het Ambacht 's Heer Arendskerke op buitengrouden in het Sloe en het Scbenge, voor zoover zij niet reeds in de onteigeniug begrepen waren, voor ongeveer 152.000 aangekocktwelke som tot ongeveer 170.000 klimtwegens bijkomendc vergocding voor schorrooving. Als eene bijzonderheid verdient zeker te worden vermeld dat te 's Hage een milicien die reeds iugelijfd was voor den militairen dienst is afgekeurd, „omdat zijn hart niet op de regte plaats zat." Het is inderdaad geene aar- digheidhet hart van dien jongeling bevond zieh niet aan de linker-, maar was meer naar de reckterzijde van zijn ligchaam geplaatst. De gouvernementsgelden aan boord ge- weest van de Willem III, berusten thans bij de Engelsche bank hetgeen met goedvinden van het betrokken Nederlandsebe ministerie geschied- de docb zeer tegen den zin is van de Nederl. handelmaatschappijhelast geweest met de ver- zending dier gelden, daar de bank voor het be- waren percenten begeert en de berekening van die percenten ook wil uitstrekken tot de gedeel- telijk gesmolten specie, die daarom vooraf van kolengruis gezuivcrd zou moeten worden. Ilet stoomschip de Y5dk zal dan cok volgens het Utr. Dagbl., die gelden vooreerst nog niet kun- nen afhalen. LI. Dingsdag is het eindelijk gelukt om het casco van de YVillem III af te brengen. Het is te Portsmouth binnengebragt. Onder den naam van het Oranjefonds rigt men in den Haag, uit de gelden welke, na aftrek der kosten voor de monumenten in het Willemspark en op de duinen, van de algemeene collecte van 1863 over zijn een fonds opbestemd om door subsidien aan op te rigten ambachtsscholen of direct aan betrokken personen het professioneel onderwijs van werklieden te bevorderen. Do fondsen waren niet voldoende voor de oprigting eener ambachtsschool te Amsterdam, waartoe het voornemen bestond. Te scheveningen worden proeven genomen met zwaar getrokken geschut voor de kustver- dediging van reusachtige afmetingen naar men wil moet het even groot zijn als het bekende grootsfe kanon op den Mont Valerien te Parijs La VaI6rie. Uit Gondriaan meldt men ons het volgende „De bier gestationeerde veldwachtcr beproefdo of bij een vogel kon schieten die in een boom voor de woning van den bouwman C. Terlouw zat. Hij raakte een geheel anderen vogel dan die bedoeld was, want het schot ging door het raam der woning en doodde daar een kanarie- vogel. Gelukkig werd niemand van het talrijke gezin gekwetst, olschoon de onhandigheid van den schutter ligt zulk een groot ongeluk had kunuen veroorzaken. Te Rijssen had zondag een treffend onge luk plaats. De vrouw van eenen wever. die een kind van elf maanden oud had moest zieh voor eenige oogenblikken uit de keuken ver- wijderen en had het kind voor dien tijd op een kinderstoeltje in eenen hoek van den haard ge- plaats. Toen zij terug kwam vond zij het kind voorover in het vuur gevallen .en ofschoon on- middelijk daaruit gegrepenhad het zieh echter zoo deerlijk aan het hoofd gebraud, dat het eenige oogenblikken daarna den geest gaf. In een brief, den 3 Junij jl. te Kerk Ave- zaath op de post bezorgd en te Geldennalsen of te Zalt Bommel aangeteekend, afkomstig van den landbouwer H. C. Godscbalk, onder Wadde- noijen en bestemd voor den rijksontvanger te Herwijneu, zijn vermist1 bankbilletgemei kt Y 4530 en een dito van 40, gemerkt K 8825. De off. van just, te Tiel verzoekt opsporing aanhouding en berigt. De bier te lande gunstig bekende wapen- smid Zeller, die onlangs de residence verliet om zieh in Belgie's hoofdstad te vostigen waar hij een fabriek heeft geopend voor de vervaardiging van het door hem uitgevondeu en naar hem ge- noemde Zellergeweer, heeft vau onzen minister van oorlog de vereerende uitnoodiging ontvangen hem een modelgeweer met de noodige aiuunitie ter beproeving toe te zenden. Iu Belgie worden de proefnemingen met dit geweer nog steeds op groote schaal voortgezet en in Italie bebben gelijke proefnemingen geleid tot een vooiloopige hostelling door de regering aan den heer Zeller van 25 00 stnks en zulks nadat door een commissie, waarin o. a. de bekende aene- raal Bocio zitting had de goede hoedanigheden van het Zeller geweer waren in het liebt gcsteld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1