ALGEMEEN No. 626. Woensdag 24 Mei 1871. l lde Jaarg. II Binneniandsche berigten. Bnitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D1IOIT CO MP. te Nenzen. ADVERTENTIEN. Mngfefrankeerrie brieven worden niet aangenoinen. Na de opening der stembiljetten voor de verkiezing van twee leden voor de Provinciale Staten. zal door de uitgevers aan alle geabonneerden eon Bij- voegrsel worden gezondeumcldende den tiitslag der verkiezing. Bolitieli Overzi<»t. Een Fransch spreekwoovd zcgt„Daar is maar d£ne stad in de wereld en dat is Parijs" en waarlijk als men let op befgeen daar zoo bij herbaling voorvaltop de omvventelingen de ellende en de gruwelen die de Parjjzenaars zich tot bet htiidig opgenblik op den lials balen, dan kau men gernst zeggen in geen stad in Europa, ja nergeus in de wereld zouden zulke tooneelen mogelijk zijn, nocb met eenigen duur door bet groote meereudeel der bevolking worden geduld bet is integendeel de Parijzenaarzijn karakter, aard en ontwikkeling, dat deze groote stad van ons werelddeel mnakt tot betgeen ze is. De volgende interessante scbets van dat volks- karakter mag dit bekracbtigeu llet gros dier bevolking is dom. Tot op liaar elfde jaar is zjj opgeleid in de sebolen der „Fr6- res de la doctrenes, waarzijzieb, buiten deken- nis van den roomsehen catechismus, slecbts eene goede dosis cenzijdigbeid en bekrompenbeid beeft eigeu gemaakt, en van waar zij regtstreeks naar de audere school is gegaan, die teregt de school der ondengd genoemd wordt, de werkplaats. Daar maken de jongelieden kennis met bazen en patroons die niet zelden den werkman zijn loon nnthouden of hem als een paria bchandelen en de bant tegen bet kapitaal sluipt in bun hart binnen. Ilet hart is overigens good ik kan bet n nit eigeu ervaring verzekeren. Zoolang de Parijscbe werkman nog slecbts een paar sons op zak heeft, kan de arme op 6en en bet wijn- buis op de andere rekenen. Ontmoet gij die woeste oogenscbjjnlijk vvrcede nationale garde onder vier oogenin bnnne woning of bij een krankbed in de ambulance, dan zult gij ben toe- gankelijk vindeu voor elk good woord en erkente lijk en opgetogen zell's over een handdruk of een groet. Maar in bet opeDbaar, in de club, laten zij zich gebeel door hunnen bartstogt be- lieerscbcn. Daar oelenen holle klanken, ouge rijmde lastcringen en zelfs de buitensporigste bewcriugen zulk een benevetenden, wegslependen invloed op bun brein en bun gemoed uit dat de eerste de beste deraagoogwien het niet ten eenenmaie aan tact outbreekthende wapenen kan doen opvatten.Voor wien Dat weten zij niet. Tegen wien Tegen de gansche wereld. Zij zijn als dan tot allestot elke geweklenarij en uitspatting in staat en slaan dan zelfs aan het plegen van laaghartige daden bloot. Waar lijk toeu zij joug waren beeft men hen bet onderscbeid tusscben goed en kwaad nooit lee- ren kennen. Bedenk daarbijdat het gemoed van den Parijschen werkman blaakt voor de vrijbeidvoor alle vrijhedendat hjj de repu- bliek meer dan zijn leven bemint en er zicli geen oogenblik over bedenkt om dat leven op te offe ren voor hen die hem diets weten te maken dat zij de zaak van het gemeenebest voorstaan. Meer dan eenig ander Frauschman is den bewo- ner van Parijs de zucht eigen om alleen aan zich zelven toe te behooren om zicli onafhanke- lijk te maken van het koninklijk of keizerlijk gezag, dat de lijders dezer ongelukkige bewe- ging zoo behendig bebben weten te exploiteren toen zij bet woord commune lieten vveerklinken Het kardinale punt der Europesebe gebeurte- nissen op dit oogenblik is voorzeker de aanne- ming met. groote meerderbeid van stemmen van bet definitieve vredesverdrag door de nationale vergadering. Alles toont aan dat de regeriug tbans door Duitscblaud in zijne pogingen tot vermeestering van Parijs zal worden gesteund. D« Duitsehe troepen nadercn de stad en ncmen een dreigende bouding aan. In dezen stand van zaken gevoegd bij de on- derlinge verdeeldbeid der commune mannen lijdt bet geen twijfel of Parijs zal weldra het einde van deze, wegens zijn langen dnur en groote opofferiugen zoo moeijelijke beproeving zien. Geen manspersoon bijkansof hij wordt voor de dienst geprest of met tnehtbuisstraf bedreigd. Gelukkig mist de eenheid en kracht aan hot bestuurzoodat nog menigeen aan de bedreiging onisnapt. Het amendement van den heer de Casern brootom den post van art. 19 der begrooting van marinevoor den aankoop van materialen voorwerpen tot aanbouw van een ramtorenschip ad f 200.000. te verminderen met 50.000 is in de zitting der tweede karaer van vrijdag 11. verworpen met 51 tegen 4 stemmen. Een amen dement van den heer de Roo van Alderwerelt om den geheeien post te sebrappen werd ver worpen met 40 tegen 14 stemmen. De artikelen 19 tot 27 der begrooting van marine werden vervolgens aangenomen. De buitengewone vergadering der provinci ale staten van Zeeland is maandag avond 15 dezer door den commissaris des konings geopend 34 leden waren tegenwoordig. De geloofsbrieven van de gekozen nieuvve le den in de kiesdistricten Hulst, Goes en Tholen, de beeren A. L. J. van Waesberghe, jhr. mr. J. J. Pompe van Meerdervoort en J. Sipkes, zijn ouderzocht en in orde bevondeu, zoodat tot toe- lating dier leden is besloten. De beeren van Waesberghe en Pompe van Meerdervoort bebben, na de vereischte eedsaflegging, zitting genomen. De heer Sipkes was niet tegenwoordig. De stnkken, ter welker behandeling deze bui tengewone vergadering is belegd, zijn naar de afdeelingcn verzonden, te wetenbet outwerp reglement voor de calamitenze waterschappen met daartoe beboorende bescheiden; eene rnede- deeling van gedeputeerde staten omtrent het geschil over het onderbond van den straatweg, die gelegen is in de gemeente Kloetinge en 's Gravenpolder en strekt van den rijksweg le klasse naar bet dorp 's Gravenpolder, door vvelke mededeeling de zaak aan de beslissing der pro vinciale staten wordt onderworpen een voorstel van gedeputeerde staten tot bet verkoopen der provinciale stoomboot Zeeland. Overigens is de vergadering in afdeelingen gesplitst. Bij de staten is betrekkelijk dien weg een adres ingekoinen van den heer C. P. Lenshock van Zwake en andere ingezetenen van 's Graven polder, Nisse, Ovezande, Driewegen, Ellewouts- dijk Hoedekenskerke Baarland en Oudelaude. In de avond zitting van 17 Mei beeft bet nieuwe lid der provinciale staten de beer J. Sip- kens den eed als zoodanig afgelegd en zitting genomen. De namen en indeeling in de afdee lingen der leden uader opgekomen werden mede- gedeeld en wie er als voorzitters en ondervoor- zitter in de afdeelingen benoemd waren. Het algemeen verslag der afdeelingen werd uitgebragt over bet verkoopen van de stoomboot Zeeland door gedeputeerden voorgesteld blijkcus den iuhoud vond het plan bij de meerderbeid bijval. Het verslag is tot nadere overweging in hauden van gedeputeerde staten gesteld en zal in de volgende zitting der provinciale staten worden behandeld. De volgende openbare vergadering is bepaald op dingsdag 30 dezer des avonds te 7'/a nur. "Voormalig 4e district23 Mei. Door vele inwoners van Zeeuwsch Vlaanderens westelijk deel wordt de wenscb geuit, dat de boot van Vlissingen op Breskens die nu tweemaal per dag den overtogt doetspoedig d r i e in a a I per dag in de vaart mag komen. Velen toch zien zich nu verpligt, van elders komende dik- wijls in Middelburg of Vlissingen te overnacbten, terwijl zij anderswanneer de bootzooals vroe- gerook om 0 uren vaart in een dag hunne woon plaats zouden kunnen bereiken. Moge dus hierin spoedig eene gewenschte verandering komen. Op verscheidene plaatsen zjjn in de afge- loopene week ook in deze streken de aardappe- len voor een groot gedeelte bevroren. Sommige velden"staan geheel zwartterwijl andere inte gendeel weer niets geleden bebben. Over het algemeen heeft bet gure voorjaarsweder veel scbade aan vruchtboomen en moesgroenten ge- daan; en is het te hopen dat spoedig eene ver- kwikkende warmte baar' gnnstigen invloed op veld- en tuingewassen moge nitoefenen. ^Vissekerlie (N. Beveland)23 Mei. Benoemd tot hnlponderwjjzer aan de openbare school de heer L. de Pagter. Het stoomscbip „Willem III", het eerste schip der maatschappij „Nederland", omtrent welks niterst kostbare en scboone inrigting alle bladen als om strijd gewaagdenvertrok den 18 jl. met 350 menschen aan boord, om de eerste directe reis van Nederland naar Java door het Suez kanaal te doen. En reeds den 20n ontving men in Holland telegrafisch berigt, dat aan boord brand was ontstaan en het kost- baar^ vaartuig met zijn kostbare uitrusting een prooi der vlammen was geworden. Zal dit vreesselijk geval hier en in Indie zeker met leed- wezen worden vernomengelukkig kan men mededeelen dat equipage en passagiers alien ge- red zijn. Nog wordt uit den Haag omtrent dit ongeluk bet volgende berigt Ilet berigt is ontvangen dat het stoomscbip Willem IIIbestemd naar Java op do hoogte van het eiland Wight in brand is geraakt en vcrongelukt. De passagiers zijn gelukkig gered. Het gouvernement had veel waarde aan boord zoowel in opium als aan geld. Van een der passagiers der Willem III is het volgende berigt ontvangen. Het schip is geheel verbrandalle passagiers zijn gered doch de lading en bagage zijn totaal verloren. Volgens telegram van kapitein Oort uit Ports- month van zes nur des avonds, was het stoomschip Willem III tot de waterljjn verbrand en op de bank gesleept. Het schip was nog brandende en men was bezig gaten in de romp te maken. Alle opvarenden zijn gered. Men hoopt de specie nog te redden. Nog wordt nit Amsterdam gemelddat deze ramp aldanr een algemeene sensatie tcwcegbragt en een diepeu indtuk maakte. Naar men ver- neemt, is de boot voor f 800 000, de lading voor f 1,400.000 verzekerd. Bijna alle assura- deurs te Amsterdam zijn daarbij betrokken. Kapitein Jansen heeft dezer dagen in het Utrechtsch Dagblad een ingezonden stuk doen plaatsenover „het gedwongen kerkgaan der militairen." Naar wij vernemen moet hij daarover zeer bemoeijelijk zijn gewordendat hij zich verpligt heeft gezien het oordeel van een krijgs- raad in te roepen. Hem moet verboden zijn door zijn bat. kom. zicb verder in 't openbaar zoo uit te laten. Hjj zal zich natunrlijk vooreerst aan dat verbod onderwerpen, maar heeft zicb zoo wij hooren inmiddels tot de tweede kamer der staten generaal gewenc, onulat bjj vermeent, dat hem (lit verbod in zijne regten als Nederlauder verkort. Sedert eenigen tjjd sterven in den omtrek van Harderwijk veel varkens. De oorzaak bier- van scbijnt gezoeht te moeten worden in bet voedsel dat deze dieren gedurende den laatsten tjjd gebruikten. Vele boeren toch meenden een geschikt en vooral goedkoop middel tot mesting bunner varkens te vindea in den baring, die in groote hoeveelheid werd aangevoerd. Voorwei- uige stnivers kon men duizend stuks dezer vischsoort koopen. Verscheidene boeren deden dan ook een grooten voorraad op en mesten hunne varkens er mededoch spoedig zagen ze bet verkeerde biervan indaar jnist die dieren welke van genoemd voedsel gebruikten, ziek worden en velen er aan sterven. De troepen van Versailles zijn in Parjjs gerukt. Het vuur der bresbatterijen, sedert vrijdag tegen de hoofdstad van Frankrijk aangewend, heeft den gewenschten uitslag opgeleverd. Er waren twee opeuingen in den ringmuar gescho- tende eene aan de poort van Montrouge en de andere tnsschen de poort van Saint Clond en Pont-du Jourdie breed genoeg voorkwamen om den stormloop te vvagen. Ook werd zaturdag namiddag het sein tot den aanval gegeven en de jboofden der aanvalkolommen drongen om vier uur in destad. Eene depecbe uit Versailles, welke die tijding aanbrengt, meldt niets over den tegeustand dien de gouvernements troepen hebben ontmoetnoch over de geledene ver- liezen. Zjj meldt enkeldat de Parijsche troe pen de vestingen verlaten hebbenen dat de hoofden der commune zijn gevlugt. Uit Versailles telegrafeert men dat eene groote ontploffinggevolgd van eenen brand, zon- dageen half uur namiddag heeft plaats gehad in de rijschool van den staf i bjj de esplanade der Invalieden. De Vendome zuil is gelijk wij reeds ge meld hebbenin drie stnkken gevallen. De Commune was eerst van plan baar bjj gedeel- ten te doen afbreken, maar hier tegen heeft de iugenieur Abadie die met de slooping belast was met, kracht geprotesteerdverkla- rende dat de kolora iu haar gebeel moest ueer- storten, als zinncbeeld, voor bet oog der gansche wereld, van den val der gloire militaire in Frank- rjjk. Volgens den correspondent van Daily Te legraph, zijn anderhalf millioen fr. door ae bur gers aan de commune aangeboden, iudien zij de zuil ongeschondeu wilde laten, en is Abadie, iu namelooze brieven zelfs met de guillotine be dreigd indien bij de taak durfde aanvaarden. Hjj beeft zich daardoor niet laten afschrikken. De arbeidcrs hadden eehter het gelaat met ligt groene voiles bedekt om onkenbaar te zijn. Het kostte overigens veel moeitc hen aan den ar- beid te houden, want zij zijn dien zoo zeer out- wend en daardoor zoo lui geworden, dat zjj alleen door wijn en geld tot werken kuunen gedreven worden. De place Vendome is tbans berdoopt iu place Internationale. Het transporteeren der krjjgggevangen nit Mainz, .Ooblenz en Keulen naar Frankrijk beeft met veel spoed plaats. Elke trein is ingerigt tot bet vervoereu van 1090 man. In de laatste vijf eenweu beeft Frankrijk in de volgende jaren oorlog gevoerd. In de 14e eeuw telt Frankrjjk 43 oorlogsjareu waar van iu 5 burgeroorlogen iu 13 jaren werd de oorlog buiten en in 25 jaren binnen de grenzen gevoerci. Er hadden 14 groote veldslagen plaats waaron- der die van Oourtray Crecy er. Poitiers. De 15e eeuw levcrde voor Frankrjjk 71 oorlogsjareu, in 18 jaren bnrgeroorlogiu 15 jaren buiten en in 43 jaren binnen de grenxeu gevoerde oorlo- gen 11 groote veldslagen waaronder die bij Azin- court, Castillon, Moutlbery, Guinegate. Hctaan- tal oorlogsjareu iu de IGo eeuw bedraagt 85, in 33 burgeroorlogin 44 buiten. in 8 binnen de grenzen oorlogbet aantal groote veldslagen 27, daaronder die van MariguanPavia. St. Quentin. In de 17e eeuw bedroeg bet getal oorlogsjaren 69, in 17 jaren burgeroorlog, in 52 oorlog buiten de grenzen, en 39 groote veldsla gen. In de 18e eeuw 58 oorlogsjaren iu 7 bur geroorlog iu 51 ooi log buiten de grenzen groote Par drie naandea binnen Neuienf 1,— 9 m m franco door bet gebeele Rijk. 1,10 g«heel Belgie.1,40 Bnkele aommeri0,05 Mas abonneert rich bij alle Boekhandelaarr, Postdirectearen en Brierrnburhoudert. BIJ Van 1 tot 4 regels 0,40 Voor elke regel meer.0,10 Advertentien geiieve men nan da Uitgevera in te renden niterlljk Dingsdng en Vrijdag avond 0 nre.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1