No. 624. Binnenlandschd berigten. Buitenlandsche berigten. Ilandelsberigten. Advertentien. ABONNEMENT. II. 6eheel Belgi6 VERSCHIJNT elken Woenedag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure Dll OUT CO MP. te K6uzen. ADVERTENTIEN. Ongefraiikeerrte brieven woriien nict aangenoincn. X^olitiek Overzig t. De onderteekening van het bepaalde vredes tractaat tnsschen Frankrijk en Dnitschland, koe- zecr verwachtr heeft toch in Europa een zeer gun- stigen indruk gemaakt. Ofsehoon i biers ter laatstcr lire nog bedingen zocbt te maken, waar- door de oorlogsvergoeding belangrijk zou zijn vermiuderdis v. Bismarck in dit opzicbt uiet terug getreden. Daarentcgen is met bet oog op den tegen- woordigen toestand van I1 rankrijk de meeste faciliteit hetoond. Vooral geldt dit laatste de bezctting der forten. Volgens de voorloopige vredesvoorwaardenbehoefden de Pruissen de forten voor Parijs eerst te ontruimen ua voldoening der geldelijke verpligtingen. Het sch'ijnt dat men de regering nu in staat wil stellen door insluiting Parijs tot onderwer ping te dwingen en deze onderwerping schijnt wd niet meer twjjfelbaar te zijn. Aan de eene zijde verliezen de comninnisteu door onderlinge verdeeldheid lmnne kracht, aan de andere alien zedelijke stenn in den begiune van de zijde der burgerij nog betoond. Een waar militair dietatorsehap hecrscbt m ae stad. Alle burgerlijke invloed is kracbteloos gemaakt en het laat zich verwachten dat, zoodra de Parijzenaars de kans schoon zillion zienze een ge'wigt in de sebaal komen leggen tot on dcrwerping der commune. Ik beb, sehrijft een Parijzcnaar, geen verstand van militaire zakenmaar bet is bij znlk een stand van zaken, niet moeielijk te zeggen, wat bet einde van het lied zal zijn, naar welks slot algemecn verlangd wordt. De positie van bet leger van Versailles is thans nagenoeg alduster linkerzijde liouden Gennevilliers, de Mouliude la Couronue, Coloui- bes en de Mont Valtirien, good voorzien van ma- rinestiikken, de batterijeo van de Muette, Passy cn de Champs Elysees in bedwang. DeVersail laanscbe batterijen van B6conPuteaux en de Demi Lnnc licn'ntwoorden het vnnr van Ternes en de poort Maillot en Neuilly. Asnieres en Clichy zijn puinhoopen tcrwijl de communalisten vcrpligt zijn zieb van de Seine te wijdercn en VilliersChamperretCourceiles en ecu groot deei van Levallois te ontruimen. Ter regtcrzijde hebben de batterijen van Val, Cbfitillon en den Mon de Pierre het fort Issy in zulk een toestand gebragt, dat geen tegenstand meer mogelijk was, waardoor bet ook in handen der gouvernementstroepen kwam, zondcr dat tot eene bestorming behoefde te worden overgegaan. Seaert den morgen van den 2 dezer heelt bet leger van Versailles negen nieuwe batterijen ontmaskerd, die op de borstwering van Montre- tout waren opgerigt. Deze batterijen waren van 32 en 40ponders voorzien en braakter, tegelijk met de batterijen van Brimboriou, Brctenil, Meiulon, Clamart en Cbatillon bnn moorddadig vnnr uit. De forten Vauvcs en Issy, benevens de borst- weriugen tusschen de poorten Antenil en Vaugi- rard hebbcu een hagelbni van bommen ontvangen, waardoor deze s^llingen zeer geliavend zijn. Te vergcefs trachtten de batterijen der gefedereer- den, te la Mnettc en de bastions van den Point- du-Jour, dit vuur te beantwoorden. Zij werden tot zwijgcn gebragt. Niets kan een denkbeeld geven van de vreesselijke nitwerking van deze kanonnade. Ongelukkig misten de bommen dik werf bun doel en raakten dan de woningen die ill de nabijheid van de borstweringen staan. Twee buizen bij de poort Saint-Cloud zijn ge- beel vernield. De beer Thiers heeft aan de nationale verga dering de slniting van bet wedostractaat met Duitschland medegedeeld. A1 de Fransehe krijgs- "■evangenen zullen naar Frankrijk teruggezondeu worden. Het leger kan tot grooteVe sterkte worden gebragt, dan bij de voorloopige bepalin- gen was veroorloofd. In deze vergadering heeft de heer Thiers zicli licklaagd over de haarkloverijen en de ondank- baarheid die bij ondervond, tcrwijl bij de laatste dagen zijns levens aan de hersteiling en opbeu- ring zijns vaderlands wijdde. Hij vroeg eene verklaring van vertrouwen der kamer en verklaarde bereid te zijn zijne be trekking neder te leggen. Eene motie van vertrouwen werd aangenomen met 495 tegen 10 stemmen. Uit hoofde van de heerschende ziekten heeft de regering bevolen bet kamperen der troepen in Jnnij, Julij en Augustus niet te doeu plaats hebben cn alzoo de miliciens van de ligtingen van 18G7 en 1868 niet onder de wa- pencn te doen opkomen tot bijwoning der paj liars- oefeningen. Het berigt omtrent veetyphus of lendentyplms welke onder" de paarden van G. van Campen in den Willcm Hendrikspolder zou hebben ge- heerscht hetwelk is medegedeelt door bet Iiulster- blad, wordt tegengesproken. Digt bij den wal van den calamitensen Zwarten Polderin het voormalig 4e district heeft zicb een zandbank gevormd, waardoor de reeds sterke stroom tot een steeds namver bed bepaald wordt, en eene sterke sclmring ontstaat die bet strand reeds lot eene diepte van ruim 8 meter heeft weggegraven. Er ontstaan dientengevolge hier en daar vallen men tracht thans door het leggen van zinkstukken bet kwaad in zijn voort- gang te stuitcn. Drie personen - te Oudelande in een kelder aan 't werkzijn bedolven onder het rauurwerk dat instortte. Een der werklieden brak daardoor het been. De beer Jabn de vroegere directeur der Fransehe opera te 's Ilage, is benoemd tot direc teur van het opera orchest te Gent. Te Schiedam heerscht algemeen gebrck aan werklieden vooral in de branderijen die dikwijlsdoor gebrek aan pompers moeten st.il- staan en waar men thans 9,a f 10,— per week kan verdienen. Krachtige jjverigc itiannen behoeven dus niet ver naar werk te zoekec. De eerste nieuwe aardappelen van den kouden grond werden vrijdag te Deveuter ter markt gebragt. De conservatieven in de Belgische kamer die, gelijk men weet, de meerderheid hebben en voortdurend gemakkelijke overwinningen be- halen beginnen veeleischend te worden. Ze wenschen in de nieuive kieswet eene bepaling op te nemen krachtens welkeorndat het voor de plattelandbewoncrs zoo lastig is telkens weer te nerstemmen in 't vervolg om geko- zen te zijn niet meer volstrekte meerderheid zou worden vereiscbt. Wie de meeste stemmen heeft, meer dan een ander, zal beschouwd worden als gekozen te ziin, mits hij tweevijfden der uitge- bragte stemmen op zicb heeft vereenigd. De linker zijde heeft zicb echter heftig aangekant tegen dit voorsteldat onbillijk en gevaarlijk is en be- werken zou dat niet bet kiezerslichaam maar een deel daar van vertegen ivoordigers alzond Met eeuig toegeven de bepaling zal slechts op eenige verkiezingen van toepassir.g zjjn wist de linkerzijde te verkrijgen dat het voor stel in handen werd gesteld van eene commis sie die nader rapport uit zal brengen. Omtrent bo'yenstaande aangelegenheid verna- men wij jl. maandag nog het volgende De Belgische kamer van afgevaardigden heeft 11. woensdag, gelijk bekend is, het door de re gering voorgestekie artikel der kieswet, krach tens hetwelk er Toortaan slecbts tweevijfden van uitgebragte stemmen noodig zullen zijn om gekozen te worden, opnfeuw gesteld in handen der commissie. Donderdag bragt deze commis- sie nogmaals rapport uiten wel op voor de regering gnnstige wijze. Frere Orban bestreed bet artikel, dat hij een daad van gewold noem de, met kracht, en Bara verklaarde dat een der- gelijke bepaling alle instellingen des lands zou vervalschen. Het artikel wanrmede - gelijke de IndepCn- dance zegt het heginsel wordt vastgesteld dat niet de meerderheid maar de minderheid verkiest, is evenwel door de kamer aangenomen, doch met een zeer kleine meerderheid (52 te gen 47 stemmen). De bepaling zal zieh niet nitstrekken oyer tie gemecntelijke en provineiale verkiezingen. Binnenkort verwacbt men dat een ontwerp zal ingediend worden tot afschaffing van den lijfs dwang. Woensdag midling zijn er meer dan aclit- maal honderdduizend projeetielen grootendeels bommen naar de Mont Valbrien en Montretout vervoerd, om te dienen bij het algemeene bom hardemeut van Parijs, dat gisteren aangevangen is. De bestorming zal, naar men zegt, geschie- den door 10000 uitgelezen manschappcn onder bevel van generaal Douai. In al de rijke woningen van Levallois en Perret zijn buiszoekingen gedaan. Dat van den heer Heindrik, in de Ren de Pattistmet het- geen bet bevatte op 100.000 francs geschatis nadat alle moubelen eu sieradep „jn veiligbeid" zijn gebragt, volkomen gesleebt, zoodat er geen Steeu meer op den ander is gebleven. Onder het „geredde" is een eollectie kostbare scbikle- rijen. De beer Heindereck was de beul van Parijs Laatstleden zondag is voor de eerste nfaal te Rome een Israeiiet met open bare plegtigbeid begraven. In geen land ter wereld bestaan zeker zooveel verschillcnde godsdienstige secten als in Rusland. Men berekent dat er ongeveer 15 millioen personen andere'godsdiensten dan den algemeenen Griekscheu belijdenis. In bet district Moskou b. v. kan men nauwelijks een dorp vinden of er zijn vjjf zes verscbillende kerkelijke gemeenten die gewoonlijk in staat van vijandschap leven en met elkander wedijve- ren wie de vreemdste leeringen en gebruiken zal buldigen. De meeste aanhangers telt eene sec- te van wedenloopers die veel invloed schijnen te hebben. Deze lieden verschillen in zooverre van de oudevWetsche wederdoopers als ze de zaligheid hiernamaals alhankelijk stellen van een ongehuwd leven. Z EETIJD1 \GEN. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 8 tot 14 Mei. Rotterdam, 15 Mei. Louden, 15 Mei. 275ste Staats-IiOterij. £U.Uir*V* De DI BBC TIE VAN DEN NIKIJWEN NEU ZEN POLDER zal op V n ij r> a g d k n 26 Mm 1871, des yoonnidtln^s te II lire, in Let „N e d e r 1 a n d s c h Lo gem cut" van tie ErVen Steexkamp te Neuzen in het openbaar aanbesteden A. Het maken van 1500 vierk. meters DIKKE BEZODING. 17000 WTNTEiniAT. 5500 RlJfSBESLAG MET VLECHTTUINEN. 1500 KIJSBESLAG MET STAAKRIJEN. Per drie maanden binnen Neuzen. 1,— franco door het gcbeele Rijk. 1,10 Eukele ",''5 M«n abonneert lich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brierenbuthouderi. BIJ Van 1 tot 4 regels f 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertcntien gelicve men aan de Uitgever9 in te zenden uiteriijk Ding9tlag en Vrijdag avond 6 nrc. Yan 5 tot en met 11 Mei zijn in deze haven binnengekomcn besteind voor Gentde volgende zeesohepen als 5 Mei. De Engelsphe schooner Aflinitij, kap. Bridwaite, van Liverpool met zout. Den 7. De Engelsche stoomboot JLondos, kap. Ellwood, van Goole met stiikgoedercn, Den 8. De Noord- sche bark Solo, kap. Jaeobsen, van Windan, met slijipers. De Noordscbe brik Fortma, kap. Kaldager, van "VViudau met slippers. De Noordscbe brik Soridderen, kap. Olsen van Windau met slippers. Den 9. De Noordsche brik Charlotte Marie, kap. Jokauuissen, van Dantzig met slippers. De Duitsche schooner Anna Maria, kap. Luhrs, van Hamburg met tarwe. De Duitsohe schooner Ekkernfiirde, kap. Clausen, van Windau met slippers. De Duitsche bark The odor Voss, kap. Galle, van Dantzig met sli'pjiers. De Noordsche brik Gratitude, leap. Martin risen, van Windau met slippers. De Duitsche brik Moeritekap Krause, van Dantzig met slippers. De Russische schooner P'dfin, kap. Junssou, van Stoekhalen, met planken. Den 10. De Engelsche stoomboot KiUarneij kap. Gravell, van Goole met stukgoedercn. De Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowdon, van Gmmsbij met stukgoede rcn. De Noordsche bark Borrcstad, kap. Larson, van Windau met slippers. De Noordsche brik TJrda, kap. Nielsen van Memel, met slippers. Den 11. De Noordsalie brik Prins Carl, kap. Jensen, van Dantzig met sHpptrs. De Engelsche stoom boot Retriver, kap. Brown, van Liverpool met eredsoot. De Noordsche brik Brevig, k.yp. Liirstm, van Wiudau, .met slip pers. De Belgische stopmboot Elecha, kap. Seeuwen, vau Londen met stukgoedercn. De Noordsche brik Fo Sostre, kap. Johnson, van Windau met slippers. De Duitsche brik Fancij von Schaek, kap. Balrus, van Windan met slippers. De Engelsche schooner Industrie, kap. Jones, van Hamburg met tarwe en haver. De Noordscht schooner Laura, kap. Sundere, van Windau, met slippers. De Noordsche bark Vestalinde, kap. Jojumnesen, van Dantzig met slippers. Aan 5 tot en met 11 Mei zijn uit acze haven naar zee tcT|r trokken komende van Gent, de volgende zeeschepen als G Mei. De Engelsche stoomboot Killarneij, kap. Gravell, met stukgoedercn naar Goole. De Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap; Snowdon. met stukgoedenen naar Grimsbij. Den 8. De. Deensche galja9 Else, kap. Christiansen, in ballast naar New- C.astlc. De Duitsche schooner Urannskap. von Pein, in ballast naar Hartlepool. De Deensche gaijas Brodemer Minde, kap. Minor, in ballast op avonture. -De Deensche schooner Familie, kap. Brandt, in ballast op avonture. De Zweedsc&e schooner Swalankap. Carlson, in ballast op avoDtnre. De Peepsche schooner Maren Gjorup, kap. Mortensen, in ballast op avortture. De Peensche schooner Margatetha, kap. Krutsfcld, in ballast naar New-Castle. De Engelsche stoomboot Lon- dos, kap. Ellwood, met stukgoederen naar.Gaole. Den 11. De Zweedsrhc schooner Expeditten, kap. Gustafson, in ballast naar Gottenburg. De Zweedsche brik Selma, kap. Backman, in ballast naar Swartwik. Den 12. De Engelsche stoomboot Kil larneij kap. Gravellmet stukgoederen naar Goole. l)s Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowdon, met stuk goederen naar Grimsbij. De Noordsche brik Panl Fredcrik, kap. Niess in ballast naar Ljume. -De Engelsehe gaijas Tho mas Etenden, kap. Godfrey, in ballast naar Londen. HUWELIJKEN. 11 Mei. Adrianu9 Wilbrordus Sollerebl* oud 25 j., jm. en Ulalia Josephina de Blinde, oud 21 j., jd. Cornelia, den Ilaraer, oud 21 j., jm. en Pieternella de Feijter, oud IS j., jd. OVERLIJDEN. 9 Mei. Hubrcgt van Kerkfoort, oud 72 j., z. v. Gecrard en van ;Franciaa Verheule, vveduwenaar uit buwelijkjvan Neeltje van der Gouwe, echtgeooot van Johanna Reinhout. Den 13. Pieter Reinier Veraloot, oud 6 j., z. v. Pieter en van Jozina Leuni9. GEBOORTEN. 8 Mei. Suzaonn, d. v. Pieter de Feijter en van Pieternella Deea. Bernardii9, z. v. Franci9CU9 Pielaet en van Sophia Hillacrt. Den 10. David, z. v. Hendrik Wolftrfc en van Cornelia Lenten. De aanvoer wa9 gering, waardoor Tarwe 50 cent hooger wer verkocht, pnike Zeenwsche en Vlaamsche f 12,70 a f 1V20, Overmaaasche f 11,80 a f 12,50, mindere f 10 a f 11,50. Rogge 10 a 20 cent hooger, Zeeuwsche en Vlaamsehejf 81,50 a f 9, Overmaas9che f 7,GO a f 8,70. Gerat, Zeeuwsche winter prijshoudend, f 6.50 a f 7, mi.idere f 5,SO a f 6,40, zomer dito 10 cent hooger, f 6,70 a f 7, mindere f 5,80 a f 6,50. Haver 10 cent hooger, korte f 4,50 a f 5,80, lange f 3,60 a f 5. Paardenboonen f 8,25 a f 9,25. Duivenboonen f 9 a f 10,SO. Brniaeboonen, Walchersche en puike Zeeuwsche f 12 a f 13, mindere f 0 a f 11,50. Witteboonen, Walcbei8che f IS f 18,50, Zeeu\v9che f 15 a f 16, mindere f 12 a f 14,50. Erwten, Walcherache f 10,50 a f 11, puike Zceuw9che f 9,80 a f 10,10, mindere f 8,75 a f 9,70. Lijnzaad f S40 per 2040 kilos. Vla9 met beperkten haudel, verlaagde prijzen. Meekrap. Aanbiedingen klein, vraagprijzen hooger. Tarwe 1/- hooger. Gerst williger. Haver 1 f- lager. Prijzen van f 100 en daarboven. 4e Klasse. Trelsking van S11 Mei. f 25000 no. 13322. i 5000 19292. f 2000 18198. f 1500 1631, 7219. f 1000 6556, 3716, 9243, 16041, 17724. f 400 1098, 52, 17764, 19867, 17731. f 200 12167, 12488, 13323, 6276, 19891. f 100 2011, 5920, 7315, 8271. 4448, 6669, 13094, 13331, 18089, 10740, 13046, 14580, 3748, 11901, 18866,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1