ALGEMEEN No. 622. Woensdag 10 Mei 1871. 11de Jaarff. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ill o ABONNEMENT. VERSCIIIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DHOST CO in P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. Oaig-efraukeerde brieven worden niet; aange»oincii. Na de opening der stembiljetten voor de verkiezing van vier leden voor de Provinciale Staten zal door de uitgevers aan aile gea.l)orineei*cleii een I J ij voejg- sel gezouden wordenmeldende den uitslag der verkiezing. F*oIitiel£ Overzigt. Aan wie do schuld Deze vraag bij alio groote en klcine twisten, heeft graaf Bismarck in eene nitvoerige verdedigings-rede aan Dnitschlands vertegenwoordiging beantwoord en daarnit lee- ren wijdat reeds in 1866 door Napoleon de Duitsche vesting Mainz is opgeiiischt en bij weige- ring Duitscklaud met eene oorlogsverklariug is gedreigd. Later is Napoleon van dit voornemen afgeweke'u volgens graaf v. Bismarck onder vnnrwendsel dat deze dreigende taal Napoleon 111 in eene ongesteldheid was afgedwongen. Dit verbaai leert weer hoe vele Franschen nog altijd hebben gedroomd van wederwraak over de in bet begin dezer eeuw geleden uederlageu en hoe lict in 1834 door Napoleon gesproken woord „lk vertegeuwoordig de wraak van Wa terloo als bet ware de Nemesis is geweest van de gebeele regering van Napoleon 111, waarvan bij in bet eind toch noch bet slagtoffer is ge- worden. Zelf met een te scherpen blik begaafd, inag u rn bet er voor bondeu dat Napoleon III, ge- durende zijne gebeele regeringmet al zijue kraehten cen vernieuwden aanval op Europa heeft weerbouden en eerst in 't eind toen bij geen kans zag langer weerstand te bieden aan de iievige partijen in zijn rijk, zich in de armeu heeft geworpen van strijdlustigo generaals om daarin eene afleidiug te zoekeu voor zijue eigeue landgenootcu. Verder geeft graaf Bismarck te kenneu dat Dnitscblands veiligheid de aanbechting van Lo- tbaringen en de Elzas gebiedend eisebten en drukt dc hoop uit, dat een verscboonend en zachtmoe- dig bestuur de bewoners dezer streken tot lie- rusting in hnune ouderwerping znilen brengen. Dnitscblands staatsman schets ons ook den vvaren aard van den tegenwoordigeu Parijseheu opstand en dan leert bij dat zucht naar meer gemeentelijke vrijbeden bij een deel der aanvoer- ders de aanleiding ismaar de meerderheid der etrijders is eene nit alle landen toegevloeide menigtebestaande uit misdadigersontevre- denen en luiaards. Het kan zijn, dat onder ben die tegenwoordig in Parijs den opstand steuuen eenige eerlijke lieden zijnmaar wij gelooven dat bet middel hier tienmaal erger is dan de kwaal en de kan sen drie tegec een zijn, of deze staatkundige dweepers wel ooit bun doel zullen bereiken daar .hunne overwinning zelven allicbt tot een despotisme zou leiden, erger dan Frankrijk van de tegeuwoordige regering ooit te vvachten heeft. Tot welke rampen de hardnekkige voortzetting van dezen strijd moet leiden, toont de order der commune om een tweede ringmuur te bouwen terwijl de barricaden drie dulibel, gesloten of als citadellen zullen worden gemaakt op het Troca dero, de boogten van Montmartre eu op het Pan theon. Er zijn overeenkoinsten getrolfen, krachtens welke thans correspondentiekaarten (briefkaar- ten,) door de Belgisehe postadministratie af te geven, kunnen worden verzonden naar de vol gende staten: Noord eu Zuid Duitschland, Oos- tenrijk en Hongarije, den Elzas en Lotharingen, Denemarken Groot Brittannie en Ierlandbet groothertogdom Luxemburg, Noorwegen, Porta gal, Nederland, Zweden en Zwitserland. In de buitengewone vergadering der pro- vincialen staten van Zceland, te houden deu 15 Mei a. s. zullen worden behandeld1. Hetont- werp reglement voor de calamiteuse waterscbap- pen, met memorie van toelicbting eu de gevoerde briefwisseliug over de zaak. 2. Eene mededee ling van ged. staten omtrent bet gescbil over het onderboud van den straatweg, die gelegeu is in de gemeenten Kloetinge en's Gravenpolder en strekt van den rijksweg le klasse naar het dorp 's Gravenpolderdoor welke mededeeling de zaak aan de beslissing der provinciale stateu wordt onderworjien. 3. Een voorstel van gedep. stateu tot het veikoopen der provinciale stoom- boot „Zeeland." Weuzen 9 Mei. Gedurende do vo rige maand zijn bet kanaal albier opgevaren 78 zeeschepeu, metende 10827 tonuen en 37G biu- nenschepen, in. 21280 t.en afgevaren 85 zee- sehepen, in. 15066 f. en 394 binnenschepeuni. 24345 t. Totaal seder't I Jannarij 1871 zijn het kanaal opgevaren: 206 zeescbepen m. 26009 t. en 1178 binnenschepeu m. 62175 t. en afgevaren208 zeescbepen m. 35949 t. en 1178 binnenschepen m. 63962 t. In de 4 eerste maandeu van 1870 zijn bet kanaal opgevaren 62 zeescbepen, in. 10t508 t. en 825 binnensche pen m. 5467p t. eu afgevaren68 zee- schepenm. 13040 t. eu 788 binueuschepeu in. 51916 t. Voor de verkiezing van 4 leden voor de provinciale staten van Zeelaud, ziju te Neuzen ingeleverd76 stembrietjes. De maatschappij van den spoorweg Meclie- lenNeuzen heelt verleden week eene algenieeue vergadering gebouden. Uit bet rapport blijkt, dat de zaken der maatscbappij allervoordeeligst staau en men de vaste hoop mag koestereu dat met 1 September e. k. de ganscbe liju zal voltooid ziju. De maatschappij heeft twee prach tige locomotieveu outvangen afkomstig uit de beste fabrieken iu Engeland. Al wat wetenschap, kennis en ondervinding in de laatste jaren aan bet stoomwerktuig verbeterd hebben, is oj> deze nieuwe locomotieveu toegepast. In Belgie bezit alleeu de staat drie zulke stoomtuigeu. Sedert eenige weken kornen verscheidene zeeschepen wegens plaatsgebrek in de bassins van Antwerpen te Willebroelc buune lading in wagons overslaan, de nieuwe spoorljjn te baat nemeude welke Willebroeck met Mecbeleu verbindt. De maat scbappij geniet alzoo ougewacbt eene aauzien- lijke vermeerdcring van transport. Naar wij vernemen is bet gewestelijk comit6 voor Zeeland tot viering van bet 25jarig pans- schap van Z. II. Pius IX zamengesteid nit tie volgende heeren J. van den Berg en J. G. P. Tiemans, beideu van 's Heerenhoek nir. A. M. B. Hanlo te Goes, G. Keijzer te Middelburg, P. Scbillemaus to Zierikzee, J. D. Kalmthout te Tholeu. De prijzen van bet hooi zijn zoodanig ge stegen dat op sominige plaatseu f 40 per 500 kilogr. wordt betaald. Het genootschap tot bevordering der koe- pokinenting te Rotterdam, heeft bij adres aau de tweede kamer verzocbt de ineuting bij de wet verpligt te stellen. Herhaaldelijk is melding gemaakt van Fransche krijgsgevangenendie komende uit Duitschland, over Rotterdam naar bun laud zijn teruggekeerd. Deze krijgsgevangenen door de zorg van bet Fransche consilient nldaar in staat gesteld bun reis te vemdgen zijn overal bier te lande met zooveel deelneming en vriendeUjk- heid bejegeud dat de beer Jules Favre den Franschen consul te Rotterdam heeft opgedragen daarvoor den opregten dank te betuigeu van bet Fransche gouvernement. Iu verschillende streken van Noord Brabant hebben, ton gevolge van deu hoogen waters'.and, overstroomingen plants. In bet jaar 1870 zijn in de gemeente Am sterdam 2143 personcn wegens dronkensebap in bewaring geweest. Men schrijft uit Veen, 5 Mei. Wie zich gisteren nacbt hier op den dijk bevond kon een verschrikkeljjk maar majestueus scbouwspel zieu. Midden op de rivier de Maas nl. lageii twee schepen, bevracht met liooi, die door een nog onbekende oarzaak in brand geraakten. Ecu massa volks bevoud zich spoedig tegenover het treffend scbouwspel om, zoo mogelijk, te redden wat te redden was. Docb in een oogen blik stem- den de beide schepen in licbtlaaije vlam. Het hartverschenrend gejammer der zich op de sche pen bevindende persoueu, deed den veerman en zijn gezellen uiet lang aarzelen, er heeu te roeijen. 't Mocht den kloeke mannen gelukkeu van het eene schip de ganscbe beinaunjng die uit 3 a 4 personen bestoud, te redden, en van het andere, waarop zich twee personen bevonden, vader eu zoon, de eerstgenoemde. De zoon bleef op bet schip, nadat hij tot twee malen toe aan den wal geweest wasom scheepstuig als anders voor den brand te vrijwaren. De vader moest ziju zoon, dien bij reeds in de armeu bad om hem vveg te voeren, aau de vlammen zien prijs gegeven, wilde hij niet zelf het slagtoffer worden zijner opofferende liefde. Met het kiietteren der viammeu vermengde zich nog het jammerlijk gelmil van een hond, die op het eene schip gebleven was, en zich door de viammeu heen vveg baande naar bet water, waar- uit men hem redde. De veerman J. Vos, die door zijn bulpvaardigbeid bijna bezvveken ware, yerdient alien lof voor zijn spoedig aangebragte !iuI p. Toeu de schepen tot op de kiel toe ver- brand warengeraakten zij los, en is de eene kiel gestrand en de andere gezouken. In de eerste vond men nog bet rampzalig overschot van den bijna geheel verbrandeu zoon. De beer J. J. U. Srnitsveearts der lste klasse te Deventer, heeft in de Deveuter Ct. ran deu 23sten April jl. een stuk geplaats waarvan den inboud aau alio veebouders bekend dieut te zijn. Na er op gewezeu te hebben dat niet alleen teugevolge van do gewoDe jaar- lijksche beboefte voor de vetweiderij maar voor- al door bet gebrek aau vee dat elders bestaat (een gevolg van den oorlog eu de veepest)de handel iu ruudvee, vooral in ons land, sterk zal toenemen geeft hij den veebouders den raad niet elken vreemden onbekendeu haudelaar ou- voorwaardelijk op huune stalleu toe te latea. Vervolgen3 rvijst de schrijver aan, dat zij, die geene voorzorgsmaatregelen willen uemen hetzij uit roekeloosheid of vvaanwijskeid eene groote verantwoordelijkbciJ op zich laden omdat zij zich zelveu uiet alleeu maar ook andereu in het ongeluk kunnen brengen aaugezien het buiteu twijfel isdat de veepest door personen kau worden overgebragtdie met ziek vee iu aau- rakiug gewee t zijn. Onulat er altijd zulke dwa- zen en halstarrigen gevouden wordcuacbt schrijver hid weusehelijk dat of de regering of elk gerneentebestuur de veebouders verpligte den vrijen toegang tot bunnen stalleu ofweiden te verbieden. Na eiudelijk vermeld te hebben dat het door hem voorgestelde uiet overbodig isnu het gevaar dat ons bedreigtnog vei re af is omdat een veekoopman elk oogenblik de zen of genen veebouder de besmettiug kan over- brengenbesluit schrijver met de veebouders ern8tig aan te sporeu, alle iniddelen aau te wen dendie kunnen strekken om ons land voor eene ramp te bevvaren, die nog niet lang geleden vele getroffen eu millioeneu guldens gekost boeft om van baar bevrijd te worden. Op dc voorjaarskermis te Derby, welke dezer dagen begonnen is, bevond zich ook een sckommel met een scbuiije, zooals wij dien op onze kermissen ook zien. Van bet „amusement" dat die machine kau opleveren was den gebeeleu dag druk gebruik gemaakt, toen plotseling een ijzereu stang brak eu al de personen die zich in 't schuitje bevondenvan een vervaarlijke hoogte op deu groni werdcu geworpen. Die personcn waren ten getale van 20, jongelieden en kiuderen twee der laafsten van 12 en 14 jaren waren onmiddelijk lijken. Twee andere kinderea wenlea zeer ernstig gekwetst en tien andere personen bekwameu mede belangrijke verwondingenwaardoor zij waarscbijulijk bet leven zullen verliezcn. De doodelijke vverking der pokken zegt een Duitseh blad beftist op eene vers:ikking tengevolge van de verslijming van het borstv lie Tegen dit verschijnsel is een zeer eenvoudigeu ousehadelijk middel ontdekt 't welk aanvankelijk vau goede uitvverking blijkt geweest te zijn. Het Dagblad geeft er de volgende vertaling vau i „Men neemt op de punt van een mes ongezou- ten varkensreuzel, loste deze op in warm water en laat den krauke dit zoo beet inogelijlt driuken. In der tijd is tegen dezelfde ziekte als mid- del aangegevcuhet gebruik vau Sarnacenia purpurea. De geneesheer N. Ansliju te Para maribo (West Iudie) maakt bekend dat bij de laatst geheerscht hebbende epidemi e van kwaa4- aardige pokken hem dit middel niet bijzonder gunstig is gebleken hij hechtte meer waarda aan inenting en heriueuting. De Ned. consul in Bolivia waar3chir.vt ten ernstigste tegeu deelneming aau het plan tot aauleggen der Peruaausehe spoorweglijn van Tacua naar de Boliviaansche grenzen, eu betwij- i'elt zelfs de mogelijkheid van uitvoering. -Te Frissingen in Luxemburg heeft ecu boereuknecht berbaalde malca de meiden schrik aangejaagd door een strik om den hals te slaa i en zich opgehangen te vertoonende laatste inaal is de strik dichtgegaan en de grap met den dood bekocht. Uit Gent word gemedddat de gemeente- raad dier stad besloteu heeft tot het oprigieit aldaar vau een Nederlandscheu schoawburg. Te Gent was vau wege de international® eene meeting op verledeu zondag beiegd en met roode placateu aungekondigder ziju eveuwef sleelits ecu tweehonderdtal personen, ten deel® eukel uit nieuwsgierigheid, opgokomen. De voor- zitter, zekeie kroeghouder de Boos, hielil eene lofrede op de Internationale en op de Parijsch® commune, sprak minackleud van den kouing cu. van de geestelijkbeid, en besloot met eene uit - uoodigiug om lid van de internationale te wor den. Een handwerksrnaii antwoordde dat d® lieden van de internationale de arbeiders bedro- gen buune geldehjke bijdragen verdoukerdeu eu enkcl eigeu voordeel beoogden. De meeting liep uiteeu zonder dat er een enkel lid voor de internationale gewouueu was: maar zij heeft ge- tooudzegt het Journal do Gaud, dat de Geut- scbe haudwerksmaa vveiuig overbelliug tot d® internationale beeft. Dat men in Berliju de Amerikanen in bet stellen \an advertentien bijna deu loef afsteekt, blijkt uit onderstaaude aankoudigipg die wij iu een Berlijmch blad vindeu„flet morgeuroo I van deu vredo ilaagthet zwaard rust in de scbede en bet bloedig ijzer wordt vervonml tut een vverktuig van arbeid eu uijverheid. Suel als de lans der gevreesde Ulaueu, se'uerp eu spits als de bajonet van den musketier, zaebt als een huzaar bij een verkeniiiugstogt, keen en met doodsveracjitiug nls bij de Pruissisehe gardu bij Gravelottc,- standvastig en ouvennoeid als b:| de lanilweer voor Belfort, keurig eu net oudanks alle vermoeijenissen, als de Duitsche soldaat, zoo werkt in alle stilte gest.adi_r door: de naal I op de naaimaeliiueu uit de fabriek van Nicolaus Reinhardt Gunckel, te Berlijn enz. enz. Naar men meldtzouden de prinsen vau Per Ari# maanJea binoeu Neuzen1,— m fraoce door Let g.heele Kijlc. m 1,10 geheel Belgie1,40 Bnkele lomneri0,05 Men abonDeert zich bij alle Boekhan<lelaar«, Postdireetearen ea Brieves biuhouderi. BIJ Van 1 tot 4 regei3 f 0,40 Voor elke regel meer0,10 Advertentien gelieve men aao de Uitgevers in te zendea uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avoud 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1