algemeen No. 619. Zaturdag 29 April 1871. Ude Jaarg. VOOKJAAKS Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D H O 1' T CO MP. te Steuzen. BURGEMEESTER er, WETHOU- Y~ DERS van NEUZEN raaken bekend dat de in die gemeente te houden ADVERTENTIEN. ^ige'rankecrde brieveit worden niet aaiigenoinen. zal plaats hebben op Woensdag den 3 M r i aaustaande. Neuzen, den 26 April 1871. Burgemeesfer en Wethonders voornoerad J. A. VAN B 0 V E N. De Secretaris J. D IE L EM AN. de overeen gekomen kostcn van onderboud der aimte niet voldoet, dan zal er op nieuw tot re quisition nioeten worden overgegaan. Duitsch- land zal zich niet mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van Frankrijk maar de bonds- regering kan niet de verzekering geven, dat zjj zich tot elken prijs aan die toezegging zal kun nen houden. In alle geval toeh rust op haar de pligt om Duitschlands regt en belangen te verdedigen wanneer deze in gevaar worden ge- bragt. 8 I *ollti<»lt Overzigt. De laatste berigten uit Parijs toonen aan dat de opstand begird te zwijmeu en de tact der regering is baar in zich zelve te doen smoren. Allerlei pogingen worden van de zijde der Parij/enaart aangewend met Versailles tot eene schikking te komen, doch Thiers houdt zich bij het uitgesproken vonnis „te laat" en de natio- nale vergadering noemt de comraunisten niet anuers dan met den naam van roovers. Er is daarentegen eene wapenschorsing toe- gestaan, ten einde aan de bevolking der bedreigde dorpen gelcgenheid te geren zich in veiligheid te steden voor het geval dat eene beslissing door geweld van vvapenen onvermijdelijk is. Iemand die kort gcleden de omstreken van Parijs bezocht, zegt dat de verwoesting door de Pruissen in de omstreken aangerigt, gering is bij hetgeen thans door de Franschen zelve wordt vernield. Ileerlijke prachtig gelegen dorper. worden ver- woest en de fraaiste lustbuizen zelfniet ontzien. Wanneer de bewoners dezer streken, voor een groot deel ontvoikt, eens znllen terugkeeren naar hun lievelingsverblijven dan zullen velcn niets unn puinhoopen weder vinden. 1 arijs zelve gaat, komt er geen spoedige ver- andenng, een nieuw beleg, een nieuwen hon°-er- enoo 1 te gemoet. Dj grcote misrekening der commune is deze dat het overig gedeelte van Frankrijk baar geen den minsten bijval meer schenkt en ook daar waar in den beginne sporen van ingenomenheid zich vertoondenalle rerdere tegenstand tegen de regering is onderdrukt. I arijs staat daar als een vulkaan, wiens vnur voor het overige deel des lands onschadelijk is gemaakt. Men behoeft dat overig gedeelte slechts te beschermen en de vulkaau moet eindelijk zelf gebeel uitbranden. Het regeringsontwerp betreffende het aangaan eener leening van 120 millioen is de vorige week met algemeene stemmen, op zes na, aangenomen. In de daarover gevoerde discnssie verklaart vorst von Bismarck dat, ook al voldeed Frankrijk den eereten terrnijn van oorlogskosten (500 millioen) de ontruiming der forten rondom Parijs door de Duitschers toch eerst zal plaats hebben na het slniten van den definitieven vrede. De ouder- handelingen te Brussel schenen, volgens den rijks- kanselierniet met zooveel spoed te vorderen als men gewenscht bad. Frankrijk zeide hjj schijnt te hopen dat het na eene versterking zijner krijgsmagt, gnnstiger voorwaarden zal knnnen hedingen. Duitschland zal echter in geen geval dnlden dat aan de vredespreliminairen af breuk wordt gedaan. Alleen bij het uitbreken der onlusten te Parijs heeft Duitschland aan de regering te Versailles geene bezwaren in den weg gelegd tot eene afwijking van de preliminairen. Ilet is daardoor genoodzaakt geworden tot groote financieele opofferingen en tot het bijeenhouden van eene aanzienlijke troepensterkte, orndat het in alien geval in staat moet zijn, aan alleeven- lualiteiten het hoofd te bieden. Indien Frankrijk Bij een nader koninklijk hesluit (dat den 27 April in werkking treedt) is bepaald, dat yeeaan eene besmettelijke ziekte gestorven door de zorg en ten koste van den eigenaar moet worden verbrand of begraven. De daar- voor henoodigde koolteer, petroleum of onge- bluschte kalk moeten hem door den burgemeos- ter op rjjkskosten worden verstrekt. Voor vee, verdacht van longzieklekan de terrnijn van 3 maanden, genoemd in art. 5 van het kon. hesluit van 4 Dec. 1870, door den commissaris des konings in de provincie met eene maand worden verminderd, indien de dis- trictveearts of zijn plaatsvervanger schriftelijk verklaart, dat het binnen acht dagen, nadat het in verdachten toestand is geraakt, door een ge- examineerden veearts met goed gevolg is gee'nt. IN euzen, 26 April. In de heden gehonden vergadering van de Zuid-St. Anna-Cats- Sparks-, Zeven Friniteit- en Kerkepoldersis tot ontvanger griffier benoemd de heer C. J. A. Fercken alhier. Woensdag avondll., tnsschen 9 en lOuren, is op de stoep van een der slnisknechtsvvonin- gen. aan de Westsluis. een kind gevonden zijnde een meisje, naar gissing ongeveer 6 wo ken oud. Volgens eenige kleedingstnkken ver- moedt mendat het door iemand van buiten de gemeente daar is nedergelegd. Ilet kind, gezond en zonder gebrekenis door do vronw van J. Kroon in deze gemeente ter verzorging opge- nomen. - De ieden der provinciale staten van Zeeland, welke dit jaar moeten aftredenen waarvoorde verkiezing moet plaats hebben op dingsdag den 9 Mei a. s. zijn In het hoofcikiesdistrict HulstdeheerenA.G. V. Horn bach C. C. P. Pierssens, J. Kroon en A. L. J. van Waesberghe. In het koofdkiesdistrict Sluisde beeren M. MaznreMr. F. J. Brevet en H. G. Hammacher. Hoek, 27 April. In de vergadering van ingelanden van den Oud- Westcnrijkpolder, welke gisteren alhier gehouden werd, is tot ontvanger- griffier benoemd de heer J. Sturm te Neuzen. Breskens, 24 April. Laatsleden zondag is de landbouwer Plasschaert, toen hij met zijne vrouw en zijn zoon naar de Icerk reed, doordat het paard van de voorbjj rijdende diligence van zendijke verschrok met paard en sjees, dicht onder deze gemeente, in eene vrij diepe sloot gestort. I lasschaert heeft zich eeuigzins bezeerd doch overigens kwamen alien met den schrik vrij, terwijl de kap van de sjees geheel verbrii- zeld werd. J Heden had alhier de stemming plaatsof de benoeming van een predikant en van ouder- lingen en diakenen door den kerkeraad, dan wel door een kieskollegie zal geschieden. Van de 182 stemgeregtigden hadden 23 gestcmd voor den kerkeraad, (oi op den bestaanden voet), terwijl voor een kieskollegie geeue enkele stem was uitgebragt. Oostbnrnr, 25 April. De goedkeuricg/ die nog door onderscheidene corporation mogtj worden verleend aan een nieuw te lego-en kei- weg van hier naar St. Margarethais zoo goed als verleend, de Generale Prins Willfems Polder zal tot dat einde een snbsidie verleeuen van /"600 per jaar voor den tijd van 20 achtereen volgende jaren. Ten vervolge op ons vorig berigt kunnen J mededeelen dat den 70jarigen landbouwer van Loon te Hemkenszandde arm is afgezet en dat de patient, onder behandeling van den geneesheer van Boven aldaar, herstellende is. a de, Scboonh- Ct- komt het berigt voor, dat te Gonda eene vrouw zou zijn bevallen van een kind met een beerenkop. Men meldt uit Goedereede, 21 April. He den vertrokken wederom van hier met den beurt- schipper naar Rotterdam 7 hnisgezinnen en 4 ongehnwden, te zamen 40 personen, om van daar naar Noord Amenka te vertrekken met deze zijn nu sedert 1847 uit deze gemeente 748 per sonen naar Amerika verhuisd. Het schijnt den meesten daar goed te gaan want een gezin ontving f 200 eu een ander 500 van hunne aldaar reeds gevestigde familiebetrek- kingen om de reiskosten goed te maken. Volgens De Tijd is donderdag in een der zalen van het Amstel-Hotel te Amsterdam een vergadering gehouden van het hoofdcomite voor de viering van het aanstaande jnbelfeest van j ,.?P paus niet de gedelegeerden van de gewestelijke comite's, die bijna alien daar tegen- woordig waren. Het doel der hijeenkomst was, maatregelen te leramen tot uitvoering van het vroeger vastge- steld programma. Er werd besloten een ontwerp adres in te dienen waarin tevens de veront- waardiging der Nederlandsche katholieken over de handelwijze der Italiaansche regering zal wor den uitgedrnkt. Voorts is bepaald, dat de liefde- orleis der geloovigen de feestgave zonden uit- maken, en niet besteed worden voor de vervaar- diging van de een of andere kostbaarheid of konstarbeid. De 16 Junij werd als de eigenlijke feestdag aangenomen voor de plaatselijke fe'eslvieringen! De Junij, de dag der pauskrooning, is ver- yolgens aangewezeo voor het algemeen Piusfeest, dat te Amsterdam zal worden gevierd. Nog verscheidene andere punten vvaaronder de zamenstelling der eventueel naar Rome af te yaardigen deputatiewerden tot beslissing e:e- bragt. 6 Te Bednm was nremand te vinden die een nan pokziekte gestorven iijder wilde begraven. Gedurende de reis die de veldwachter van het dorp maakte naar Groningen om daar hnlp te zoeken, vcrtelde hij het geval, en terstond boden zich twee Israelieten aan om dat liefdewerk te verrigteu. Zij keerden met den veldwachter tern en olbiagten de vrijwillige op zich genomen taak. 3. Tot den tijd waarop de ri]kswetgevino- in yverkmg treedt, zal voor den Elzas eu Lot° .innngen bet regt der wetgeving in zijn geheelen omvang door den keizer met toestemming van den boudsraad worden uitgeoefend. Na invoering der wetgeving komt, tot dat bij de rykswet een andere regeling is gemaakt, het lcgt der wetgeving ook in de aangelegenheden, welke met be ho or ep tot de riikswelgeving in de bomlstaten, het'rijk toe. Alle andere regten der staatsmagt oefent de keizer uit. In den nacht van dingsdag op wocnsda°- Jl. is te Berlijn een brutale diefstal gepleegd ten huize van den predikant Brusse, woonachtig in de nabijheid van de Rosenlhaler poort. Al hetgeen niet aard- en nagelvast was, is door de dieven nit de woning gehaald en weggc- voerd. Tot heden is het spoor der daders niet ontdekt. De uitvinder der erwtenworstde kok Giitneberg, te Berlijn, heeft voor zijne nitvindin°* eene belooning van f 61,500 gekregen boven" dien bedong hij voor elke worst die na het ma ken van het eerste milljoental wordt afgeleverd een cent; daar er reeds meer dan 11 millioen vervaardigd zijn, bragt dit hem nog f 100.000 op. De New-York Tribune verkondigd dat zekere mrs, Klebert (genaamd de „SybiIle van net westen in een aanval van geestvervoerin"- de volgende voorspelling heeft gedaan: 1) een vochtige Jente2) een heete, drooge zomer, 3) een verschrikkelijke epidemie van een onbekend en afzigtelijk karakter4) een nieuwe en bloe- dige Europesche oorlog. Voorloopig zullen we t daarmee kunnen doen. Bij de trekking op 1 5 A p r i 1 van de Oosten- ryksche staatsleening loten 1864, zijn de volgen de 9 serien, elk van 100 noramers uitgekomen 351 Li.,1:50' 14G4> 14G9, 1474, 1917, 2108, Hiervan winnen send 1474, no. 56 220 000 serie 1469, no. 7 15.000, serie 1917, no. 100 10.000, serie 351, no 31 5000, serie 1150 no. 74 f 5000, serie 2189, no. 19 5000. De mindere prijzen beneden de 5000 zijn op de door de beeren ISENTIIAL Co. te Amsterdam uitgegevene gedetailleerde trekking- lijst vermeld. Het rapport der commissie over het wets- ontwerp betreffende de vereeniging van den El zas en Lotharingen met het Duitsche rijk is opcn- baar gemaakt. Ilet wetsontwerp luidt als vol^t 1. De door Frankrijk hij het le art. van den voorl.oopigen vrede van 26 Febr. 1871 af- gestane landen, de Elzas en Lotharingen wor den, daargelaten de in dit artikal voorbehoudene dennitieve bepaling hunner g.renzeumet het Duitsche rijk voor altijd vereenigd. 2. De wetgeving van hel Duitsche rijk treedt in den Elzas en Lotharingen op 1 Jan. 1874 in working. Bij verordening des keizers met toestemming van den bondsraad kunnen enkele gedeelteu der wetgeving reeds vroeger ingevoerd worden. De veranderiugen en aanvulliDgen der wetge ving, welke noodig mogtea zijn, zullen op den bij de wet bepaalden weg worden vastgesteld. ZEETIJD1INGEN. Per drie maaaden binnen Neuzen. mm m tr&BQo door bet geheele Rijk geheel Belgie. 1— 1,10 - 1 .n Bnkele uommers Brt" bmhoXL'"* "le Poatdirecte'ureo'e'o BIJ Van 1 tot 4 regelaft Voor elke regel raeerf Adrertentien gelieve men aan de Uit'gever,' in te ze'nde'n uiterlijk Dmgsdag en Vrijdag avond 0 ure. CD D0t)0« Inn 21 tot en met 27 April zijn uit zee in deze haven bin- nengekomen, bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als 21 April. De Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kapitein bnowdon, van Gnmsbij met stukgoederen. De Deensche gal- jas Anne, kap. Jessen, van Sunderoe met rogge. 6e Noord- sche brik Paul Fredrik, kap. Niess, van Frederikstad met plan- Ken De Zweedsche stoomboot J. J. Ekman, kap. Lithman van Gottenburg met haver. Den 22. Dc Deensche schooner Alert kap. Christiansen, van Kjoge met tanve. Dc Noordsche brik Uarmome, kap. Gjertsen, van Sarpsborg met planken. De Deensche galjas Anne Cecelia, kap Sorensen van Frederik- stad met garst. De Zweedsche schooner Svalan, kap Garls- son van Gottcnbnrg met haver. Den 23. De Dnitsche kof Helena, kap. van Neer, van Rostock, met garst. De BeMschc stoomboot Flecha, kap. H. Seeuwen, van London met stukgoe deren Den 24. De Engelsche stoomboot Londos, kap. Ellwood van Goole met stukgoederen. De Russische bark Nimrod kap. Rennenberg, van Wlndau met slippers. De Deensche schooner Broadenna Minna, kap. Moner, van Ilorsles, met rogge. Den 2a. De Deensche schooner Victoria, kap. Bastholm, van Rostock met tarwe. Dc Deensche galjas Else, kap. Christi- ansen, van Presta, met-garst. De Spaansehe schooner Elena kap. Viajoij, van Cartcnas motsuiker. Do Deensche schooner Anna kap. Bifs, van Rostock met rogge. Dc 1 uitsche gal- pis Uranus, kap. von Pein, van Holstein met haverDo Duiteche sche schooner Neptun, kap. Meisjahu, van Danzig met rogge. Do Zweedsche brik Selma, kap. Backman, van Fre derikstad, met planken. De Deensche schooner Ida, kap Pe terson, van Rostock met Tarwe— De Duitsche schooner Auguste t i ederi»e 5 kap. Alwert, van Rostock met varwc, De Duit sche kof Mai-entjorap, kap. Mortinsen, van Stourlingen met tarwe! Den »G. De Duitsche brik II. A. Helwich, kap. Binke, van Danzig met slipper^. De Zweedsche schooner Expediten, kap Gustafsson van Lijsekil, met haver De Deensche schooner Anna llarboe, kap. Hansen, van Danzig met tarwe. De Dnit sche galjas Margaretha, kap. Krntzseveld, van Rjerseminde met garst. Den 27. De Deensche schooner I^aren Lorise, kap. Rod- gaard van Rostock met tarwe. De "Deensche galjas Meloue kap. Uemmensen, van Harboe met garst. Do Duitsche brik

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1