ALGEMEEN No. 618. Woensdag 26 April 1871. l lde Jaarg. Binnenlandsche beri<>;ten. Buitenlandsche berigten. abonnement. VERSCHIJNT elken Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure D H O R[ T A COIP. te Atuzen. ADVERTENTIEN. ISsigef rankcerrie brievcn worden niet aangenoineii. Politiek Overzigt Het beeld dat Parijs in de laatste dagen ver- tooude, evenaart bijkans dat der gebenrtenissen die van den 11 Maart 1793 tot 27 Jnlij 1794 hebben plaats gebad. Ontbreekt nu nog de guil lotine, de brutale rooverjjen en afzetterijen thans gepleegd evenaren geheel die van bet evenge noemde tijdstip. Wie, die een enkelen blik in de geschiedenis dier dagen geworpen heeft, weet niet welke gru- welen toen in den naain der zoogenoemde volks- liefde, onder de leus vrijbeidgelijkbeid en broederschap, zijn gepleegd. De nanten van Robespierre, Danton, Foquier, Tinville zijn genoegzaam het roode spook voor otize oogen op te roepen. 't Moorden was in die dagen te Farijs en ook in andere stedeu van Frankrijk aan de orde van den dag. De gull lotine kon naanvvelijks hard genoeg werken out de slagtoffers der behzncht en dwinglandij neder te vellen. Van den 11 Maart 1793 aftot den 27 Julij 1794 werden in Parijs alleen 2774 personen geguillotineerd; waaronder een grijsaard van 94 en een knaap van 14jarigen leeftijd. Geen stand werd ontzieu, vooral de aanzienlijken moesten het ontgelden. De knapste mannen o. a. den kundigen Lavoisier, vielen onder den moordbijl. Men vindt aangeteekend dat de Iteulen in 1794 het sehavot moesten verplaatsen, omdat de bodem door al het vergoten bloed te week en te drassig werd. Dat is de roodc repnldiek, hel spook waarmee Frankrijk bedreigd wordt. De roode vlag is reeds geplant. Tot de ver- meling der Vendome zuil is reeds besloten de nitvocring wordt alleen nog door de ornstandig- beden belet. Wei zijn de acadcmie en de poly- technische school nog niet opgeheveu, maar de burgeroorlog belet fciteljjk bet gebruik maken van die iurigtingen. Ook is aan het device: vrijbeid, gelijkbeid, broederschap wel niets toegevoegd, maar het is verminkt en de broederschap ook een weer- klank bij den broedermoord is veranderd in solidariteit. Het bankroet is reeds een inheemsche zaak en het te gronde rigten van de rijken wordt stelselmaiig in praktijk gehragt. Het crediet is reeds oiidermjjnd en alle arbeid wordt feiteiijk onmogelijk gemaakt. Nog draagt men geen afgehouwen hoofden rond maar „de verdachten" nemen op schrikbarende wijze toe en weldra znllen de gevangenissen te klein zijn om de talrijke slagtoffers der Commune te bevatten. De vrijheid is in ketenen de vrije uiting der gedachten onmogelijk gemaakt door de gevangen- neming van alle scbrijverSdie niet zweren bij de alleen zaligmakende Commune en de god- loocbening is openbaar, waar men de bedienaren van Gods woord aanwjjst met den naam van „serviteur d'un certain Dieu." Nog 6£n stap en bet „afschuwelijk kleine zal in al zijne naaktheid worden vertoond en dan Dan zal Frankrijk missckien weder onder een absolutistisch gezag moeten zuchfen omdat het misdadig Parijs zulk een schandeljjk misbruik van de vrijbeid heeft gemaakt. Thans heeft men weder al de goederen der uit Parijs afwezigen verbeurd verklaard en de eigenaren er van tot landverraders verklaard. Vrije uitoefening der godsdienst is niet meer geoorloofd de kcrken worden beroofd en in ka zernen veranderd. Iloe lang zal men dit wan- bestnur nog moeten dnlden Wat zou er van de maatschappij van ons werelddeel worden, indien zulk eene partij, die overal zijn vertakkingen heeft, meester wierd. Daarom volgen alle weldenkenden met ernst en Versailles, waar de opstandelingen zich geducht hadden versterktis na een heeten sfrijd van dagen aaneen, eindelijk in de magt der regering gevallen. Den 16n dezer ging het daar vooral warm toe. Ilet kanon bulderde van den morgen tot den avond verschrikkelijk en bragt zijn donderend geluid langs westenvvind aan de outmoedigde inwoners van Parijs. En de nationale garden? Och het soldaten- leventje bevalt hun zoo goed. Ze Iaten als bet opvechten aaukomt, dit over aan hen, die door de Commune met geweld tot de dienst zijn ge- prest. Ze bevinden zich in groote menigte in de aveneu de Malakoff. Sommigen spelen kaart, anderen gaan naar de kroeg, en nog weer ande- len spelen bet edele lottospel. Eenigen staan rondom de marketenster en voegen haar vleijende woorden toe. De docbter van Mars staat hen alien te woord. Eu ondertusschen vechten hunne kameraden en valleu dagelijks bonderden slagtoffers. De huizen zijn overladen met gewonden en de lijken worden op elkander gestapeld. Geen Franschman is ooit meer waar geweest als favres, toen bij voor God en menschen zijn berouw over bet wapenen der volksmassa uit- sprak. o In de zitting van de tweede kamer van I. maaudag is ingekomen het wetsontwerp tot afstand der Ned. bezittingen ter kuste van Gui nea. De beraadslagingen over de begrooting zijn aangevangen. De minister van staat en van biunenl. za- iten brengt ter kennis van gezagvoerders van stoombooten en vaartuigendie het Sloe beva rendat een aanvang is gemaakt met de werken tot afdamming van het Sloe tusschen de gemeenten 's Heer Arendskerke en Arnemuiden, in de rigting van den in aanleg zijnden spoor- wegdat mitsdien dit vaarwater onveilig is en en weldra niet meer bevaarbaar zal zijn; datin- tusscben do vaartuigen den weg langs bet ka- naal door Zuidbeveland kunuen nemen. Neuzen25 April. In de gisteren ge- muden vergadering van ingelanden van den Sluis en Lievenspolder, is tot Ontvanger Griffier benoemd de heer C. J. A Fercken alhier. Te Hoofdplaat heeft den 20 dezer een twaalfjarige knaap zich door ophanging in het varkenshok van het leveu beroofd. De°redeuen die hem daartoe kunneu geleid hebben zijn onbekend. le Middelbtirg is feestelijlc ingewijd het door de „weikmansvereeuigiug" in de Koepoort- straat aangekoehte huis genaamd „Rust voor den Werkman"; de toepasselijke redevoeringen werden afgewisseld door eenige nummers van de volkszaugvereeniging„Uit het volk voor bet volk Bij den hoogen raad zijn de pleidooijen aangevangen in het regtsged'ing tusschen de Zeeuwsche maatschappij van stooravaart, te Mid- delburg, tegen den staat der Nederlanden ter zake van bet op 10 December 1869 bij Staveuisse verongelukken der stoomboot „Stad VlissinKen no. 2. Voor het verbeteren en onderhouden der gewone werken aan den zeedijk nvan den polder Hoedekenskerke jl. donderdag aanbesteed, wa- ren ingekomen 14 biljetten de minste inschrij- ver was D. Tholens te Neuzen voor f 11690 Zijnde door dezen afgemijud op 11675 'en het werk hem toegewezen. belangstelling den loop der gebeurtenissen en gelnkkig Inideu dezevooral in de laatste da gen, gnnstig voor de partij der orde. Aanifcres een vlek in het departement der Seine SB gelegen aau den spoorweg vau Parijs naar Has van dent, 24 April. Men is alhier ooggetuige geweest van een noodlottig ongeval. Ilet schip La Belle Promesse, met steenen geladen en op weg naar Neuzenis door bet te spoedig toe Iraaien der brug, met den achtersteven zoodanig in de knel geweest, dat bet ten gevolge der bekomen haverij eenige meters verder in het bassin voor de sluis is gezouken. Het dek van het schip is bij het ziuken geheel uiteeugeslagen. De sckipper, die zich met zijne vrouw, zoou en dochter, nog op de zinkende plecht bevond, heeft zich echter met hen in eene tijdig aangebrachte sloep gelukkig kunnen redden. Het nog vrjj gebleven vaar water is 15 M breed met eene diepte van 3.4 M. Men vreest algemeen, dat dit den sluiskuecht Dootjes, die de brug te vroeg heeft toegedraaid, zijne post zal kosten. Uit Yzendijke schrijft men In de gehouden vergadering van dengemeen- teraae alhier van 11. donderdag is kennis gegeven dat de minister van binnenlandsche zakeu he sloten heeft te dezer plaatse een telegraaf- en postkantoor te vestigen. De raad heeft daarop eene commissie van drie leden uit zijn midden benoemd, om een voorstel te doen orntrent de plaatsir.g der gebouwen die, overeenkomstig de door den minister bijgevoegde teekeningeu daartoe vereischt worden. Verder is besloten, aan den minister kennis te geven dat de gemeente bereid is van bet aanbod gebruik te makeu. Maandag 11. 's morgens omstreeks half 12 Hre had B. G. van Loon, landbouwer te Hein- kenszand, op zijne hofstede, bet ongeluk dat zijn regterarm dien bij had gestoken in een stro'o- snipnolen die door een paard werd gedreven, verbrijzeld werd nagenoeg tot aan de elleboo"-. Niet uan na veel nioeite werd de arm nit den molen gehaald, door den smidsbaas Buitler, met bebulp vau G. Nijsse, terwiji de heer Scbilman dauelyk werd ontboden, om hem geneeskundiire hulp [te verschaifen. Men meldt uit Bergen op Zoom. Bij de ontgiavingen tot stooping der vestingwerkeu, is achter het raveliju Antwerpen onder den straat- weg, ter diepte vau 2 meters, gevonden een arduinsteenen beeldruim 1 meter groot voor- stellende een middeneeuwschen ridder in voile wapenrusting, nog geheel gaaf en fraai gebeiteld. Als een bijzonderheid meldt men uit Ever- dingen, dat eene merrie, toebehoorende aan Ger- rit Goes landbouwer aan den Lekdijk onder Hagensteinden 15n dezer een bruin hen^st veulen geworpen heeft dat geen oogen heeft op de plaats der wenkiiraauvven, kan men onder do huio vleeschdoch geen oogen waarnemen. Ilet veulen is overigens gezond, huppelt vroiiik doch stoot zich dikwerf. De_ eigenlijke feestdag van het Pius feest is de lGe, de dag waarop de pans keuze is gedaan. Den 21 Junij, de dag der krooning is aangewezen voor het algemeen Nederlandsch Pius-feest. Men leest iu het Ermelosch Zendingsblad t etenschappelijke mannen berigten dat men eerlang een vreemd luehtverschijnsel te wachten heeft. Een kolom magnetisch Iicht straalt al verder en verder af uit het zonnestelsel, thans jeeds tot 45 millioen mijlen lengte, derhalvo halivveg de zon en de aarde. Deze sterke lickt- kolom maakt bij tusschenpoozen hare nadering kenhaar door met grooten luister te stralen. Z66 krachtig zijn daarvan de ultwerkselen, dat twea sterrekundigen, een te Louden en een te Oxford, die niets van elkanders waarneming wisten rneenden dat het donkere glas van bun telescoop met meer deugdezoo sterk was de flikkerin°- dezer lichtkolom voor het gezigt. Men voorspelt dat voor het eiude vau het jaar dit magnetisch licht de aarde dioht genoeg zal zijn geuaderd om er de onmiddelijke invloeden, die sterk znl- len zijn, van te kunnen gevoelen. Vau welken aard die invloeden zullen zijn, laat zich sleckts iJ gevolgtrekking gissenmaar zeker zooals nog nimmer door het menschelijk geslacht aau- schouwd of ondervouden zijn." Den 13 jl. zijn te Maastricht per spoor ge- passeerd 400 Fransche krijgsgevangenen, op we™ naar hun „vaderland. Luidens het laatst openbaar gemaakt bul letin heeft zich in Beigisch Limburg geen ge- val van veeziekte meer voorgedaan. De Tijd verneemt met zekerheid dat de coupons der pauselijke leeniug 1860-64 betaald worden op overlegging der obligatien. In een gezin te Leiden vvaren vier kinde- ren waarvan drie, op eene bijzondere school ge- plaatst ten gevolge der gemeente-verordeniug omtient de koepok-inenting door een geneesheer kosteloos werden gevaccineerd. Dezelfde genees heer drong er op aan ook het vierde kind, een jaai oud, te revaccineren. In weerwil van zijne meest ernstige pogingen en gemoedslijke too spraak weigerden de ouders balsstarig. Het gevolg was dat de drie gevaccineerde kinderen tot nog toe gezond en gespaard bleven, bet vierde daarentegen door de heerschende ziekte aangetast, daarvan het slagtoffer werd en reeds spoedig daarua bezweek. Dat er nog keuken-princessen plaafsen vacant zijn bewees een advertentie eu de Haar lemmer couiant waarop 1<3 brieijes inkwameu van personen die om bovengenoemde artisten verlegen waren. In den boezem der Commune moet de ver- deeldheid toenemen. De geboorzaamheid aan bare bevelen vermindert. Ze zoekt zich weer populair te ^maken door schijubaar welwillende decreten, maar dit gelukt haar niet. De burgers vlugten of verbergen zich, zooveel ze maar kun nen. De Commune wbrpt zich ook op als schuts patronesse der zedelijkheid en verbiedt openbare bals eu andere feestea die tot na rnkldernacht duren. Een ander decreet bepaalt dat de bak- kers niet na twaalven mogen bakken wijl dit nadeelig is voor hunne gezondheid en 't luidt woordelijk zoo, Parijs zeer wel ondbakken brood kan eten. Ee» derde decreet eindeiijk stelt de Iiichtballons weer in werking. De Commune zegfc dat ze noodig zijn tot het verspreiden van ware tijdingen", de Parijzenaars glimlagchen en kun nen het vermoeden niet van zich weren dat de opvolgers van Assy er reeds ernstig aandenken hoe ze zich op de beste wijze uit de voeten zul len maken. Meer dan 1000 nationale garden van Parijs zijn in den nacht van zaturdag op zondag van de wallen ontsnapt, waar zjj de wacht betrokkeu hadden. Zij lieten zich door middel van touwen van de muren afzakken en zijn naar St. D6nis ontkomen, waar zij de bescherming derPruissen hebben ingeroepCn. Mac-Mahon heeft zijn hoofdkwartier opge- slagen te Fontenay aux Roses, waaruit men op- maakt dat er welhaast aanvallen zullen gedaan worden tegen de Zuidzijde van de stadgelijk ze nu plaats hebben aan de westelijke en zuid- westelijke zijde. Gedureude het heleg van Parijs riep een waferdrager in de stadZes sous de emmer waterDaar kwam een bom aansnorren, die een van de emmers wegnam. Zonder zich daar- door eenigzins van zijn stuk te laten brengen riep hij met een eifea gezigt: „Twaalf sous een enamerwater Men heeft berekend, dat wauneer Adam op zijn zes-en vijftigste jaar begonueu was met de Fransche oorlogskosten in sous uit te telleu, hij er nu juist mede gereed zou zijn. Frankfort was deze week in rep en roer. Een Franschman men zegt ten minste dat hij een franschman was en krankzinnig boven- dien kwam op het kantoor van Rothschild en eischte vier millioenen. Wanneer ze hem Ptt irk HiflRDJen bi.nen Neuzen m franco door het geheele Kijk. geheel Belgie. Bukele nommers Men abonoeert rich Bri«Tenbu»houdcr«. 1,— 1.10 1,40 0,05 by alle Boekhandelaara, Postdirecteuren en BIJ Van 1 tot 4 regela0 40 Voor elke regel meer010 Advertentien gelieve men aan de Uitgerera' in te zenden riterliik Dingsdag en Vrijdag avond G ure. *-» vi unu v>U

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1