XlIIflMK, EEN LQGEMENT, VERKO OPING Handelsberigten. Advertentien. BERBERG EN STALLING Herberg- en Logeergerief, MEUBELEN en INBOEDEL. Bouw- en Melkgereed- schapMest, Stroo, Brand- hout en E.ENIG ZINBELOE Een hechtsterk en goed onderhouden Hnis en Erf Een steenen Schiiurmet Stalling en Er Veil uitmuntend GEZAAGDE IIOUTWAREN, Openbarc Verkooping onder controle der Koninklijke Hongaarscbe Staats Hoofdboekhouding en der Koninklijke Hon gaarscbe Staats Centraa! Kassa staat bnitendien nog onder garantie der Koninklijke Hongaarschcn regering. Niettegenstaande reeds bij eene enkele trekking alle prijzen gedecideerd wordenkost een geheel Lot f 4, een half Lot f 2 en eeu kvvart Lot j 1. Zeker eene zeldzame gelegen- lieid met znlk een geringen inzet de kans te hebbenvan zulk een boogeu prijs te kunnen trekken. Eveumin als deze onderneming eene verdere recoinmaudatie noodig beeft, beboeft dit ook de soliditeit der firma ISENTIIAL &C., daardeze genoeg bekend en reeds sedert 31> jaren in Hamburg gevestigd is. ZEETIJDliNGEN. Prjjzt'n tier EfTecten. Amsterdam, 20 April. Italic. S 8} 75 93J Dordrecht, 20 April. St. Xlcolaas, 20 April. (went. 21 April. Louden, 19 April. Voor tie vele bewijzeu van deel- q ww nemiug mij betoond bij de benoeming tot Lid der Provinciale Staten betuig ik mijnen liartelijlcen ilinili. A. L. J. VAN WAESBERGIIE. NEUZEIX, De Notaris Mr Neuzenzal ten J. P. DRONKERS, te verzoeke van den Heer P. BAEIJENS. aldaar- in bet logemeut „Het S c h i p p e r s h u i s" te Neuzen. in het open- baar te koop aanbieden Op Woensdag den 26 April 1871, Nnmmer 1 genaanid „HET SCHIPPERSHUISinge- rigt tot Logement en Herberg, waarin sedert onheugelijke jaren met het beste gevolg die bedrijven uitgeoefenil wor den zeer guustig gelegen op de Kaaibin- nen de geraeente Neuzen op den legger van het kadaster aangewezen in sectie C no. 80, groot 2 roeden 40 ellen. Aangeslageu in de grondbelastiug tot f 16.95 Nummer 2. geschikt voor Pakhuisstaande en gelegen aan de Oostbiunensluisnabij het Kanaal van Neuzen op Gentbinnen de gemeeute Neuzen kadaster sectie C no. 1369 groot 2 roeden 63 ellen. Belast met een erfpachtsprijs ten behoeve van de gemeente Neuzen, groot 1.46 per jaar. Aangeslagen in de grondbelasting tot f 3.57. Beide perceelen zijn dagelijks te bezigtigen en knnuen worden aanvaard met den 1 Mei 1871 De kooppenningen moeten worden betaald vMr of op den 7 Junij 1871. en Op Maandag den 1 Mei 1871, Een zeer goed loopend Biljartmet Queuenrak, Queuen en Lei1 staand Speelunrvvefk 1 Bierpomp1 Toonbank en BuffetKaraf- fen en glazen in soorteu 20 verscliillende Tafels waaronder een ronde kardhoutea een ronde eikenhouten met 8 pooten en inleg- bladen. een ronde eikenhouten, 1 scliuiftaf'el, 1 Buffettafcltje 2 Speeltafels, 10 Hang-en andere Lauipen 46 Stoelenwaarouder 6 met rieten zittiugen, 1 Gemakstoel met rieten zitting2 Canape's3 Vederen Bedden met toebehoorcn Matrassen 6 Dekens 3 Ledikauten waaronder een karthoutcn met BebangselNachttafeltjeswaaronder een mahonijkouten en eeu notenhouter.Spie- gcls, Sckilderijen, Waschstellcn, waaronder 2 gebloemdPorceleinen en andere Servie- zeu Roomgoed1 mahonjjhoitten Bureau, 2 dito Commodes2 withouten dito, 1 noteuhouten en eeu withouten Hangkast 1 Staartklok2 Franklins, 1 gegoten Ko- lomkagchelen 1 Ladekagchel1 Mangel Vloerkleeden en Karpetten Kermistafeis en Bahken groote koperen Ketels en ander Ko- per- en Blikwerk een Laurierboom met houten bak en betgeen verder te koop zal worden aangeboden. Nadere inlicbtingen zijn te bekomen tenkan- tore van geuoemden Notaris. ZEGT HET VOORT. door deu Griffier Telcliuijs 7 van voor den beer DE GRAEFFte Neuzen nu bepaald op Woensdag den 26 April 1871, voormiddags elf ureen aan de Axel- sclie SassiDg op Zaturdag 6 Mei 1871 namiddags ball' twee ure. ZEGT HET VOORT Mr. J. G. VAN DE IN S EAdvocaat en Notaris te Hulstzal in bet openbaar verkoopen Op WOENSDAG DEN 26 APRIL 1871, des voormiddags om 9 uurten ver zoeke en op de bofstede van P. J. SCHILLE- MANSlandman te Pauluspoldergemeeute Stoppeldijk 4 kloeke Werkpaarden van 7 tot 13jaaroud, 1 tweejarig Paard1 jaarling Ruinpaard 6 baatgevende Koeijen 3 Ruuders2 Kalf- vaarzeu3 Varkens en 75 Hoenders en Hanen 2 Menwagens met ijzeren assen 1 oude dito, 1 zware Kar met ijzeren as1 Chais op riemeu met getuigi kleine Speelkar met ijzeren as1 Waalsche Ploeg met ijzeren as, 2 groote en 1 kleine Zeeuwsche ploe- gen 1 Molbord1 Rolblok, 2 Sleden1 Sleep3 ijzeren en 4 houten Eggen1 Beerbak 1 Zeefuenmolen2 Snijbakken, 1 Peeenbak1 Geesselblok, 1 Graanmaat 3 Zeefden 3 Schoppen1 Zaadzeil met 2 Kleeden 1 Toom1 Schaapsvel met Stijg- beugelsPaardentuig Rieken Vorken Mesthaken en verder Gereedschap Planken, Ladders Manden Tonnen Kuipen enz. 1 Kern, 2 Melkkuipen6 Emmers, 12Melk- teelen en 1 Ronbus 1 Kleerkas 2 Tafels - 25 Stoelen 1 Bank Huisklok, 2 Kagchels6 Sckilderijen1 Spiegel 1 Trog. Geleijerd en Ongeleijerd Aardewerk en verder Huisraad Eeue partij Hooi en Stroogezaagd Hout Takkebossenzware Sparren en Kodden 1 Jagtgeweer> Scbalen Gewigten oud IJzer, Touwwerk en wat er verder zal worden aangeboden. ZEGT HET VOORT. Mr. J. G. VAN DE1NSE, Advocaat en Notaris te Hulstzal op V r ij D a g den 28 A p r i l 1871, des na middags om 2 uurten verzoeke van FELIX DE GRAEVElandbouwer te Zuidclorpe in het openbaar presenteren te verkoopen 1 Koe, 1 Kalf, 20 Hoenders en 1 Haan1 Vragtkar, 1 Pioeg1 Slede 3 Eggen, Kruiwagen 1 Windmolen Rieken Vor ken SpadenMesthakenI Balans met Schalen en Gewigten1 Graanmaat3 Zeefden 20 Graanzakken 1 LadderTitn- mermansgereedschap en Paardentuig. 700 bos Stroo. eenig Kaf, het Mest in den Bogt en eeuig Hoendermest. 1 Kleerkas, 1 Hoekkas3 Commode Kassen, 4 Tafels t 16 Stoelen, IBank. 1 Ledikant, Geleijerd en ongeleijerd Aardewerk, Glas- werkTiunenbordenKoper en Blikwerk en verder Hnisraad. 1 Kern, 1 Melkkuip, 2 Emmers en Teelen en wat er verder zal worden aangeboden. Alles zieh bevindende ten woonhuize van den verkooper te Zuiddorpealwaar de verkoop zal plaats hebben. ZEGT HET VOORT. IK DE GEMEE1TE AXEL. J. J. F E R C K E NNotaris te Neuzen en Mr. JG. VAN I) E I N S E Advokaat en Notaris te Hulst zullen ten verzoeke van Sienr JOHANNES PUIJLAERT, landbouwer te Axel en mode erfgenameu op Donderdag den 11 Mei 1871, des voormiddags om 9 uur, iu het openbaar presenteren te verkoopen 8 Werkpaarden 1 tweejarig Paard 1 Zuig- veulen6 baatgevende Koeijen, 2Runders, 3 Springstieren 2 Hokkeliugen 5 Kalvers en 2 Varkens 69 Scbapen waaronder 46 met Lam2 Schaaphonden en 90 Hoenders en Haueu. h 4 Menwagens met ijzeren assen 1 zwaye kar, 1 Speelkar, 1 Chais, 4 Zeeuwsche Ploegen, 1 Waalsche Ploeg, 1 Meeploeg 3 ijzereu en 8 houten Eggen- 1 Rolblok 1 Molbord, 3 Sleden1 Zeefdentuolen1 Geesselsteen, 1 Waterbak, 1 Beerbak r 1 Stroomolen 1 Peeenmolen.l staande snijbak, 2 Knie- bakken 1 Stampbak 2 Haverkisten Rie ken Vorken, Mesthaken, Zeissen Spaden, Rijven en verder gereedschap. 1 Graanmaat5 Zeefden2 Zaadzeilen2 Draagkleeden en 50 Graanzakken. 1 Trog. 1 Waschkuip, 1 Vleescbblok3 Lad ders 1 Slijpsteen2 Koffers en 1 Schaaf- bank. Eene partij Wilgen TakkebossenStroo en bet Mest iu den Bogt en in de Schaapstal, 1 Kern, 1 Melkkuip, 1 RoukuipMelktee- len1 Melkrei en Emmers. Eenig Spek en Vleescb. Verder eenen ZINDELIJKEN INBOEDEL koofdzakelijk bestaande in TafelsStoelen, Banken Kassen Huisklok Kagchel, Keu- kengerief, Beddegoed en al betgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. Alles zich beviudende op de hofstedebe- woond door den Verkooper J. Pcijlaert, iu de gemeente Axel. ZEGT HET VOORT. Voor l£inclei*t;r» en die zulks verlangen dagelijks van 57 nnr onderrigt te bekomen in Naaiwerk enz. bij A.. M. ENTER aan de Oostkolk. 1 B ,va 2, I a I s s- £1 S sr s m w a- HI Nlitltlelen van Vervoer. Beurtvesr tuasehen Neuzen en Vlissingen. TE NEUZENBIJ DHONT COMP. Van 15 tot en met 20 April zijn uit zee in deze haven ge- koineu, bestemd voor Gent de volgende zeeschepen, als 15 April. De Engelsche schooner Dash, kapitein Durrill ▼ftii Dublin met soda. De Deensche schooner Karen Bothilde, kap. Knudsen, ran Hamburg met tarwe en haver. Den 16. De Engelsche schooner Olive Brunet, kap. Braijard, van Runcorn wet sout. De Engelsche schooner Ellen Beatrice, kap. Owens, ▼an Runcorn met zout. Den 17. De Engelsche schooner Marut- that, kap. Drurijvan Londen met raapzaad. De Engelsche stoomboot Dera, kap. Brown, van Goole met stukgoedcren. Den 10. De Engelsche schooner Lessie, kap. Griffith, van Dublin met soda -De Deensehe schooner Familie, kap. Brandt, van Ham burg met garst. De Duitsche schooner Gustav, kap. Winter, van Heiligerhafen met tarwe. De Deensche schooner Adolf Christine, kap. Mark, van Denemarken met tarwe. De En gelsche stoomboot Killarneij, kap. Gravell, van Goole met stuk- goederen. Uit (Use harem lijn naar zee vertrokken, komende van Gent, de volgende echepen, ale: 15 April. De Duitsche brik Amicitia, kap. Heijn. in ballast naar New-Cdetle. De Engelsche sloep Island Queen, kap. Bennett, met suiker naar Portmouth. De Deensche galj»9 Adagio, kap. Eggers, in ballast naar New-Castle. De Deen- ache schooner Gerda, kap Nielsen, in ballast naar New-Castle. Den 16. De Engelsche stoomboot Killarneij, kap. Gravell, met stukgoedcren naar Goole. Den 17. De Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snoudon, met stukgoederen naar Grimsbij. Den 18. De Duitsche schooner Maria, kap. Scliulte, in ballast naar Schotland. De Engelsche schooner James Dunnet, kap. Dunnet, in ballast op avonture. De Fransche schooner Alfred, kap. Charot, in ballast naar Sunderland. De Belgiscbe stoom boot Flecha, kap. Seeuwen, met stukgoederen naar Londen. Den 20. De Engelsche stoomboot Deva, kap. Brown, met stuk goederen naar Goole. Mederland. aCertific. Werkelijke schulil2; pet. 68; adito dito dito3 02; adito dito dito4 83; aA.ndeel Handelmaatschappij. 4; dito exploitatie Ned. stautspoorw. Belgie. aCertificaten bij Rotsehiid2; Rualand. aObligatien 1798/1810 6 94^ aCertific. adm. Hamburg5 07; adito Hope Co. 1855, 6e serie. 5 77; adito f 1000 1864 5 92 adito I 1000 18665 aLotcu 18665 221; aOblig. Hope Co. Leaning 1860 4; 83; aCertific. dito4 00; aluacript. Stiegliti Co. 2ea4eL. 4 fio; aObligatien 1807 4 QOj adito 1869 4 gjj; aCertificaten 6 42II aAandeel spoorweg Gr. Maatach 5 ,217 aOblig. dito4 ,160 adito dito4; dito spoorweg Poti-Tiflia5 86' dito dito Jelez Orel5 86' dito dito Charkow Azow 5 83; aSchatkiat obligatien4 67.g aObligatien 6 aOblig. metall. la zilver Jan/Julij. 5 53| adito dito April/Oct. 5 b'3'a adito in papier Mei/Nov. 5 45« adito dito Febr./Ang. 5 45^ Leening 18616 aCertific. bij Lamaison c. a5 aObligatien2| thana 3 adito 1807. adito Binnenlaudache8 aditoJ1856-1863 8 adito 1667 3 dito (biunenl.J5 Polen. Pruisaen. Ooatenrijk. Spanje. Portugal. Turkeije. Griekecl. Egypte. Amerika. dito (blaauwej5 dito 1868 adito Vereenigde Staten (1874). (1904). adito dito adito' dito adito dito adito Illinois adito dito dito dito (1882). dito (1885). Redemption. 7 5 5 6 6 7 6 dito Atl. Gr. W, Spw.Ohio 8er. (p) 7 Braxilie. dito dito dito dito dito adito adito dito dito dito dito dito geconaolideerde 7 dito debentures8 St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito 2e sec. 7 dito dito 1869 7 1863 4; 1865 ,5 18512 afgestempeld6 3 1 311 311 26; 32; 32r 86'i 961 86; 991 681 69' 9L Mexico. Grenada. dito afgestempeld6 2i| Venezuela. Ecuador. NB. De a gemerkte efFecten worden bij de Nederlandsche bank als beleeningspaml aangenomen. Eene matige aanroer van granen was heden ter markt welke tot vorige prijzen laegzaam opruimde, puike Zeeuwsche en Vlaam- sche f 12 a f 12,50, Overniaassche f 11.40 a f 12, mindere f 8.50 a f 10. Rogge prijshoudend, Zeeuwsche en Vlaamsehe f 8,50 a f 8,80, Overmaassche f 8 a f 8,20. Gerst, Zeeuwsche en Vlaamsehe winter f 6,50 a f 7. Overmaassche f 6 a f 6.80, zomer dito, Zeeuwsche en Vlaamsehe f 6,50 a f 7,20, Over maassche f 6 a f 6,60. Haver f 3,50 a f 4.50, dito dikke f 4,50 a f 5,50. Paardenboonen f 8,50 a f 0,30. L) uiven- boonen f 10 a f 10,50. Witteboonen f 14 a f 16. Bruine- booaen f 10 a f 14. Erwten f 9,50 a f 10,20, Koolzaad f 16.60 a f 17,80, Iiijnzaad niet voorliamleu. Tarwe fr. 30,20. Rogge fr. 20,80. Boekweit fr. 24,50 Haver fr. 11.—. Gerst frT 16,70. Boonen fr. 25.00. Lijnzaad Or* 31,—. Aardappelen fr. Tarwe fr. a fr. Rogge fr; a fr* Gerst fr. a fr. Haver fr. a fr. - Paardeboonen fr. 2*2,75 a fr. Aardappelen per 100 k. fr a fr. Koolzaad per 100 k. fr. 52,— a fr Granen stil maar vast. VAN STAANDE TP. ALSMF.DE VAN DF.S NAMIDDAGS TEN 2 ORE DF.S VOORMIDDAGS TEN 10 ORE VAN O O 3 (5® N 3. ro P*)3 *S* cL eg S Z §.g o- c C a ST h- n rr> p - eg s 3 o w <1? Oc o" S! 2 B 3 5a g "Zf nc a o rna S 2 p p - a N 10 OB ft aq CD van Neuzen. van Vi.issinoen. Zaturdag 22 April voorm. 4,30 Maandag 24 5, Dfrigsdag 25 5,30 Woensdag 26 6, Donderdag 27 6,30 Vrijdag 28 7,— voorm. 10,30 u. 11. 11.30 12,— nam. 12,30 1,—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 2