ALGEMEEN No. 617. Zaturdag 22 April 1871. l lde Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. n ABONNEMENT. VERSCHIJNT elk en Woensdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure DUO AT di COUP, te Aeuzen. AD VERTENTIEN. Ongefrankt'erde brieveu worden niet aangenomen. JPolitielc Overzifft. De burgeroorlog, die Parijs thans beleefd, ge- lijkt op een burgermoordenarij, die bij sommige gelegeubeden aan de gruwelen vau den Bartho- lomeus nacbt herinuert. Het is geene opeue slag die er geleverd wordtmaar als tijgers loeren de raannen van Parijs in het holle van den nacbt rondorn op de wreedaardigste vvijze hunue alagtoffers te kiezen. In den naclit van den llu dezer bad bij Neuilly een tooneel plants vvaar van de moorikladigbeid en bloeddorst, aan tijger- woede grenst. II ijdus schrijft men die gecu getuige was van de wreedbeden vac dezeu nacbt, kent de gruwelen des oorlogs niet. De redac- teur van cen Avoudblad, zegt: ik beb twintig slagveldeu gezieu, ik beb tnsscben dooden en ge wonden moeteu loopeu, over met bloed bevveekte velden, dock nooit zag ik, nooit droomde ik van zulk een verschrikkelijke nachtmerrieals van dezen wreedcu broederkrijgdie ik buiten de mureti van Parijs aauschouwde. Bij het bespeu- ren van ecu enkel soldaatstonden twintig ge- weren gereed, butine doodelijke taal in de stille en donkere nacbt uit te spreken. Als een kanon gelost werd zag men bij het roode scbijnsel der vlaui eeue menigte spookacbtige gedaauten van acbtcr de boomen naar voren springen om bij dat hclscbe liclit de geweren aan te leggeu op bonne medeburgers en bunco breeders te dooden. Men boort bet gegil en gekerm der gewonden docb men dmTt geen stap voorvvaarts te doen. Bij de minste beweging zou men door cen kogel doorbooid worden. En toeb schijnt Thiers het beginsel vast te boudeu„llaast u, langzaam", want slechts kruipende gaat men op den weg der overvvin- ning voort0111 des te zekerder bet monster des opstands te treften en om de bloedplas zooveel uiogelijk te beperken. En in Parijs Voortdurend vallcn in het wes- ten der stad bonimcn neer. De auders vreedzame bewoners dezer wijkeu, die zich gebeel aan den opstand onttrekken, worden op deze vvijze voor bnnue aoogeuaainde ouverschilligbeid gestraft terwijl bouderden gekwetsteu door den ambulau ces aaugebragt, de algeuieene verslagenheid nog uieor verboogen. Een Engelschman die met groote moeite cu tegen betaliug van 200 fr. uit Parijs is gekomen zegt, dat de boofdstad der beschaving een roover- bol is geworden. Op klaarliebten dag dringen galeiboeven, met gezigten zooals alleen Gavarni ze wist te teekeneu, half overschaduwd door de klep der kepidie er nog meer onheilspellends aan geeft, in de wouingen van particulieren en ^tcken in naam der commune alles vvat waarde beeft in den zak. Dat duizenden de stad verlaten, is natnurlijk. Er beeft zelfs een klein oproertje plaats gehad voor de prefectuur van politie, omdat men daar niet spoedig genoeg passen konde uitreiken aan alien, die daarom vroegen. Het is Mac-Mabon nog niet gelukt alle ver- bindingsmiddelen 0111 de stad af te snijden en proviand kan nog in voldoende mate worden aangevocrd zoodat bij al de ongelukken tocb nog dit gelukis. dat de Parijzenaars geen bonger benoeven te lijden. Eenparig is de klacbt der dagbladen dat de berigten omtrent de krijgsbediijveu der laatsle dagen rondom Parijs zoo ten eenenmale verward cn uiteenloopend zijn dat men de hoop moet opgeven daaromtreut vooralsuog het juiste te wetcn. Te Berlijn ziet men voorts met gespanneu aandaebt den uitelag van den strijd rondom Pa rijs te gemoetmen lioudt zieh overtnigd dat, hoe langzaam de regering van Versailles 00k veld wint zij toch spoedig eindigen zal met den op- stand te bedwingen. De Bonapartisten zijn daar om ceuigzins in verlegenheid gebragtwclstaans- lialve dienen zij zleb tegen den opstand te ver- klaren hoewel het met hunne cigene belangen J>eter zou strooken, indien de opstand een tijd lang vportdnurde en de partij van de orde niet al te spoedig weer bet heft in handen kreeg. Omtrent den verwarden toestand in Rumanie verneemt men, dat de positie, waarin prins Ka- rcl verkeert, steeds gevaarlijk is. Hij beeft weinig ot geen vrieudeu en zelfs bet thans opgetredeu rninisterie, toont voor bem even weinig eerbied als sympathie. En tocb is dit kabinet te be scbouvven als de laatste troef die de Pruissiscbe prins kan uitspeleu. Zijne ecbtgenoote, prinses Elisabel, zou gaarne zoo spoedig mogelijk bet land verlaten, maar de prius vvil nog cen laatste poging wageu 0111 den toestand ten zijnen gunste te doen verkeeren. Ol bij bieriu ecbter zal slagen, is zecr te be tvvijfelen. Tnrkije beeft aan bet Rumaansche gouverne- meut eene zecr krachtige nota gezonden waarin het stei k laakt de zwakbeid van het kabinet. Bo vendieu beeft de gouverneur vau lloutschonk een hoofdbeanibte naar Bacbarest gezonden om zich op de hoogte te stellen van den staat van zakeu en de uoodige iulichtingen in te winuen omtrent de localiteitenvvaar men des noods Turkscke troepen zon buisvesten. Waarsebijnlijk staau biermede in verband de groofe 111 i 1 i Lai re toebereidselen van Rusland. 200.000 man zijn in Polen en langs de Oo*ten- rijksche grenzen geconcentreerd, terwijl 150.000 man, waarvan 25.000 kavaleristen, gereed staan om ioder oogeublik per spoorweg naar een be- paald punt te worden overgebragt. Z. M. beeft benoemd tot 2e lnitenant bij het 3e bataillon der rustende schutterjj in Zeelaud, de beer P. J. Scboouakker te IJerselte. Uit Hulst wordt gemeld Zaturdag avond II. arriveerde een commissie uit de regtbank te Goes ten cinde een onder- zoek in te stellen naar de oorzaak van eene te St. Jansteen plaats gehad hebbeudeu brand. Naar mij verzekerd is, is de bewoner van bet perceel, zekere G., reeds gevankelijk naar Goes overgebragt, cn zou bij zijue misdaad reeds beb ben bekcud. Breskens19 April. Heden is op de hoogte vau de Nieuvve Sluis, naliij den vuur- toren van de sebuit van sckipper P. Paulusse, van Ellevvoutsdijkdoor eene bui de mast afge- slagen. Met behulp van de peilboot van de Nieuwe Sluis en de veersloep van Breskens is genoemde sebuit aikier bebouden in de haven gebragt. Nog voortdurend doen zich in deze ge* meente gevallen van pokziekte voor, docb welke meestal niet kvvaadaardig zijn. Een persoon, die de jiokziekte bad, docb bij wien teveus nog andere ziekteversekijnselen vverden waargeno- men, is deze week overleden. Naar vvij vernemen bebben de polderarbei- ders aan bet nieuvve uitwateringskauaal gisteren de vverkzaamhedon gestaakt, op grond der on- zekerbeid vvat hun loon wezen zal. In bet be- lang eener spoedige voortzettiug en van rust en orde, hoopt men, dat een gewenscbt overleg vvel- dra de vverkzaambeden zal doen kervatten. Naar wij vernemen zullen de milieiens der ligting 1871 op 7, 8 en 9 Mei a. s. bij de ver- sckillende korpsen iufanterie cn artillerie onder de wapenen worden geroepeu, om in deu wapen- bandel te worden geoefend. Z. K. II. de prins van Oranje gaat ver- inoedelijk den 23u dezer op reis, om een bezoek te brengen aan bet Russiscke bof. Het beeft II. K. H. prinses Ilendrik be kaagd toe te treden tot de Vrouwenvereenigiug „Arbeid adelt," met een jaarlijksche contributie van f 50. De bij ons leger thans in gebruik zijnde getrokken kanonnen liebbeu eenedragt vau 10000 8000, 5000 en 4000 passeu. Ilet vooincmen bestaat om 00k bij ons leger bet gebruik van mitrailleuses in te voereu. De beer G. J. Spijker te Deventer beeft een kautoordrukpers uitgevondeu, dieneude voor bandelskautoren, boekwinkels, expedilie en kas- siers kantoreu, die dikwijls een z.ker aautal ge lijkduidende brieven circulaires adresseu etc. te verzeDden bebben ten eiude op boogsteeu- voudige vvijze zelf te kunuen drukkeu terwijl betzelfde toestei voor copieerpers geschikt is. Dit toestei, betwelk sierlijk van vormbeknopt en uiterst doelmatig isdoet deu uitviuder alle eer aan. Naar vvij vernemen, is de heer F. J. Ooms, lid der zouaven-broedersckap (Fidei et Virtuti) en van de letterlievende vereeniging Voudel te Rotterdam, door de maafsehappij Eikels worden Boomen te Eecloo in Belgie, bekroond met deu eersteu prijs, zijnde eene vergulde zilvereu me* daillevoor een lierdickt op [deu [vlaamschen dickter Karel Lodewijk Ledeganek, in den prijs* kamp, door genoemde maatscbappjj uitgescbreven voor binneu- en buiteulandsche dicbters. Te Luik zijn een moeder en liaar docbter, die te zamen 6en buis bewonen, op een en den zelfden dag bevallen, de moeder van twee jon- gens, de docbter van twee meisjes. De regering te Versailles beeft van de commune bet voorstel outvaugen, om twee ge- vangeuen tegen elkander uit te wisselen, name lijk Blauqni tegen den aartsbissehop van Parijs. Te Versailles gaat men kracbtig voort met bet zamenstellen van nieuwe legercorpsen. De vrijwillige nationale garde legert in de Avenue de Saint Cloud en wordt voortdurend geoefend. 1 e Versailles en te Cbatillon worden vaste kampeu aangelegd. De prijs van sommige levecsmiddelen te Parijs is reeds zeer gestegen. De boter kost er niet minder dan 5 francs het halve kilo. De eijeren zijn in prijs verdubbeld. Het kalfsvleescb kost 2 fr. bet kilo. Men leest in bet Journal off. van Versail les Jeroslas Dombrowski (de tegenvvoordige kommandaut van Parijs) is te Krakau geboreu. Hij is 45 jaar oud. In 1863, tijdens deu Pool- scbeu opstand, streed hij met den rang van ko- louel. In 1865 was bij gewikkeld in een proces over het vervaardigen en uitgeven van valsche Russiscke baukbilletten, maar werd vau alle regts- vervolging ontslageu. Ten tweede male ver- scbeen bij later onder dezelide bescbuldigiug voor bet bof der assises van de Seine, maar werd vrijgesprokeu. Dombrowski maakte val sche paspoorten en valsche bewijsstukken voor zijn landgeuooten, om door verzounen heldenda- deu of denkbeeldige titels hun aanspraak te ver- scbaffen op bet subsidie der uitgewekeuen. In den loop van February 11. tracktte Dombrowski een oproer te Bordeaux te verwekken cu er werd een bevel tot iuhecbteuisneming tegen bem uit gevaardigd. Hij ontkwain ecbter in Zwitserland, vvaar hij tot in bet laatst van Maart bleef. Ge- dureude bet beleg van Parijs werd bij gearre- steerdverdackt van verstandbouding met de Pruisseu. Ilij zou zelfs de vijaudeljjke liuieu met eeu valscb paspoort gepasseerd zijn. Dombrowski is door zijne wonden genood- zaakt geworden 0111 gedureude eenige dagen bet opperbevel neder te leggen. Bij de laatste ge- vechten zijn vele officieren der opstaudelingen gesueuveld. Eene onde dame le Parijs bad tijdens bet beleg, kaar geliefd scbootbo«dje Bijou geslagt en opgegeteu. Toen zij lekker gegetcu bad en alleen de beeutjes over bleven zei ze, heel mee' warig„arme 13ijou vvat zoudt ge aan die beeu tjes gesmuld bebben." Eeu Turko ofEcier, Jermi ben Tabar, is te Minden verloofd met een Duitscb meisje en jl. zaturdag zijn te Amiens drie Pruissiscbe officieren met Fransche dames in deu eebt g,e- treden. Ilenri Rochefort hceft dezer dagen ziju vader verloreu. De oude beer Rochefort over- Iced in den ouderdom van 81 jaar. Hij was vroeger bekeml als dagbladschrijver, oudor gou verneur van Cayenne en meer nog als tooneel- sebrijver. De laatste zijus levens bragt bij iu rust door. De Duitsche rijks-adelaar zal, volijens bevel van deu keizerbeslaan uit eeu 6cnkoppigeu adelaar met uitgespreide vleugels. Iu bet hart, van den adelaar staat de Pruissische, iu het hart van deu Pruissischeu de Hobeuzollernscbe ade laar. De Diretto van Florence vermeldt een voor val, dat verleden week in den schouvvbnrg vau prins Humbert gebeurd was. Met een ballet- pautomiuie bezig zjjnde, waarin een outmoeting plaats had tusschen roovers en soldaten werd er een van de eersten waarop geschoteu werd. doodelijk gewond. Een kogel was in ziju hoofd geraakt en tot iu de bersens doorgedrongeu. In bet eerst werd de man die zoo natnurlijk viel eu bloede, levendig toegejuicht. Maar toen het be- kend werd dat bet ernst geweest waswerdeu de toescbouwers zeer opgewondenVrouweu guikteu, mannen schreeuwdeu en velen sprongen op bet tooneel om te zien of de man werkelijk dood was. De uitvoeriug waarbij de koning iu zijn loge tegenwoordig was, werd onmiddeljjk gestaakt en kort daarna kwam eeu magislraat op bet tooneel en schreef de namen op vau alle tooneelspelers en figurauten, die iu bet stuk voor- kvvamen. De doode was geen gewoou speler maar een scbilder. die dien avond als figurant was opgetreden. Hij was slechts zevcutien jareu oud. Iu de nabijheid van Nottingham ontsliep onlangs eeu oud beerdie op zeer orgiueele wijze zich gedurende zijue laatste levensjaron bet vette der aarde heeft weten te verschaffeu. Hij stoud bekend als eeu zonderling, en vvat meer zegt als zeer rijk. Men kende ziju testament bij had daarvoor gezorgd. 10.000 p. st. bad bij verniaakt aan't ziekeuhuis, een gelijke som aan de zendings-vereeniging1000 p. st. aan dezeu bloedverwant, 500 p. st. aan geneu, eu legateu van 50 p. st. aan tallooze vrienden. Het gevolg wasdat de oude beer overal met open armen ontvangen werd; reeds bij voorbaat wilden de door bem bedacbten bem bunue dankbaarbeid betuigen; anderen, die nog iets te bopen meen- den te bebben, zochten zijue vriendscbap, zoodat de grijsaard overstelpt werd met gescbeukou eu steeds bij dezeu of geuen te gast was. Wat gebenrtDe erfooin komt, op 84-jarigen leeftijd, ten huize van een verren neef te sterven. De verre neef zorgt voor eene deftige begraf'euis. Toen aan 't zoeken kisten eu kasten openge- broken. Maar nieinand voud iets. Iutegendeel 't bleek dat de looze vogel, buiten zijn veel- beloveud testament, uiets nagelaten bad dan eeu stapei onbetaalde rekeuiugeu I I11 onze edit.ie van bedeu offreeren de heeren ISENTHAL C. iu Amsterdam de Loteu van de Kouinklijke Hougaarsche Premie Leening van 1870, voor de Trekking van 15 Mei e. k. Reeds op deu 15 Mei worden de prijzen van f lAO.OftO, 15000. f 5000 4 /'1000 =2 400013 500 =2 f 6500, enz. enz., ge- decideerdin het gebeel 700 prijzen. Over de soliditeit dezer zaak behoeveu vvij wel niets verder te zeggeuals dat de geheele Leeningten bedrage vau 30 millioeu gulden, Pfcr dri« Vaaandeu biaoea Neuzeuj 1 mm m lrau«© door Let geheele Rijk. m 1,10 mm gehcel Belgie.1,40 Ettkele nemmeraq Men abonneert iich bij aile Boekhaudelaara, Postdirecteuren 'en Brievrnbushouderft. BIJ Van 1 tot 4 regels f o,4® Voor elke regel ineer010 Advertentien geiieve men aao de Uitgevera in te zendeu uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avoud 6 ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1