BIJVOEGSEL Algenscen Aieuws- en Adverlenlieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen, van Zaturdag 15 April 1871. No. 615. Binnenlandsche berigten. liuitenlandsche beri^ten. Handelsberigten. BEHOORENDE BIJ HET cz. V 3 Door den minister van financien is bepaald dat op den 19 Junij e. k. en volgende dagen te 's Gravenbage examen zal worden gehouden voor dc betrekkingen van adspirant landmeter en land- meter bij het kadaster. De leden van de tweede kamer der staten gencraal zijn ter vergadering opgeroepen tegen diugsdag den 18 dezer maand. Neuzen, 14 April. Gisteren heeft alhier de aanbesteding plaats geliad der navolgende werken I. Het 66njarig onderkoud der werken onder bet beheer der Genie te Neuzenhetwelk is aangenomen door D. P. J. van Rees, voor975; dc begrooting bedroeg f 1000. II. llet 6enjarig onderhoud van de zeeweringen onder bet beheer der Genie te Neuzen hetwelk is aangenomen door denzelfden voor f 3750de begrooting bedroeg f 3200bovcn de begrooting 550. III. Het 6enjarig onderhoud der kazerne ge- bouwen enz. onder het beheer der Genie te Neuzen hetwelk is aangenomen door denzelfden voor f libde begrooting bedroeg f 800. Zuiddorpe14 April. Gisteren heeft alhier plaats gehad de verkooping van de hof- stede en landen van wijlen Jacobus Brnggeman, vvelke de navolgende prijzen hebben opgebragt I. Eeue kapit.de hoi'stede bestaande in woon- buisgraansehuur en verdere gebouwenmet 66 aren 65 eentiaren erf. tninboomgaard en weiland voor 7000. II. 13 aren 60 eentiaren bebonwde grondvoor 375. III. 49 aren 80 eentiaren bouwlandvoor 1050. IV. 44 aren 10 eentiaren bouwlandvoor f 1050. V. 38 aren bouwland. voor f 900. VI. Omtrent 1 hectare 73 aren 70 eentiaren bouwland voor f 3375. VII. Omtrent 2 hectaren 02 aren 30 eentiaren bouwlandvoor f 3300. VIII. 1 hectare 44 aren 30 eentiaren bouwlandvoor 2550. IX. 1 hectare 18 aren 60 eentiaren bouwland, voor f 2350. X. 57 aren 40eenti aren bouwland. voor f 1050. XI. 4 hectaren 5 aren 50 eentiaren bouwland flObO. XII. 37 aren bouwland, voor fbbO. XIII. 16 aren 34 eentiaren bebouwde grond, f 65. XIV. 11 aren tuingrond. voor f 570. XV. 17 aren 99 eenti aren bebouwde grond, voor f 100. XVI. 93 aren 60eentiaren bouwland voor/"2450. XVII. 74 aren 90 eentiaren weilandwatergang en tuin, voor /"1685. Oostburg, 12 April. Heden heeft zich alhier het eerste geval van pokken voorgedaan, bij eenen smidsknecht, die te Brussel zijnezus- ter had wezen bezoekenwelke daar ter stede, aan de kinderziekte lijdt. Wei weder een dege- lijk bewijs hoe besmettelijk deze vreesselijke ziekte is. Opmerkelijk is het. dat hier niet schijnt te bestaan de anders in dezen tijd over- al geldende verordeningdat huizen waarin be- smettelijke ziekten heerschen, kennelijk van de andere zullen worden onderscheiden. Groede, 12 April. Zekeren van Leeuwen nit Breskensheden nacht uit den schouwburg alhier per rijtuig huiswaarts keerendehad waarscbijnlijk door de duisternishet ongeluk dat zijn paard schichtig werd met diengevolge dat het met rijtuig en alwaariD zich ook nog dames bevonden in de sloot geraakte. Hoewel het rijtuig gesloten was zijn genoemde dames er met den scbrik afgekomen doch heeft hij zelf nog al min of meer ernstige wonden aan het hoofd bekomen. Geneeskundige hulp is direct ingeroepen. Naar wij vernetnen is door den heer J.J. van Broeke c. s. te Goes eene maatschappij opgerigt, ten doel liebbende om oester-en mossel- banken op kunstmatige wijze te exploiteren. Reeds zouden de statuten ter verkrijging der konink- lijke bewilliging opgezonden zijn. De proeven ten vorige jare onder ongunstige omstandigheden genomenzouden de stoutste vcrwachtingen overtroffen hebben en met den besten uitslag bekroond zijn. Wannecr den koinen terug. ons iets naders mogt bekend wor- wij in 't algemeen op deze zaak Brussel is schrijft men letterlijk met Parij- zeuaars overstroomd, die zoo weinig vertrouwen stellen in de zoogenaamde nationalen dat zij, voor zoover het bun mogelijk was, hun vermo- gen hebben medegebragt. De groote bank in- rigtingen dezer gemeente hebben dientengevolge voor eene waarde van meer dan 100 millioen francs in depot ontvangen. Duizende Parijze- naars komen iederen dag aan waaronder zich ook velen bevinden, die de wijk hebben genomen ten einde zich aan de verpligten dienst in de De ondminister de Waal is thans van zijne wonden hersteld. Ook de andere Nederlander, die bij dezelfde spoorwegramp verwond werd de heer Koenaartis hersteld te 's Gravenbage teruggekeert. In een brief uit 's Hage aan de Temps wordt herhaalddat keizer Napoleon v66r het uitbreken van den oorlog een groot deel van zijn vermogen in Hollandsehe fondsen had ge- plaatst, en dat de son) zoo aanzienlijk was, dat er afzonderlijke achuldbrieven zijn vervaardigd, van grooter bedrag dan de gewone, zoodat ook de coupons grooter waarde vertegenwoordigeu. Van 2—8 April zijn te 's Hage 84 ge- vallen van kinderziekte aangegeventervvijl 30 lijders aan die ziekte bezweken. Te Utrecht werden in de vorige week 67 poklijders aangegeven. Joseph Lechmanccn belmeftig man te Ilaalte, heeft den 9 dezer zijn lOOe jaa'dag ge- vierd. Hij bezit nog een goede gezondheid en ongekrenkte geestvermogens. Als bewijs dat sommige lotelingcn de ledoD van de militieraden misleidenverdient vermel- dingdat verleden week voor heeren gedepu- teerde staten van Overjjssel een loteling versciieen die bij uitspraak van den inililieraad wegens dooflieid was vrijgesteld. llij legde een bewijs over, door den doctor en dot: burgemeester zjjuer gemeente alsmede nog een door twaalf getuigeu onderteekenddat hij sedert zeven jaren aan doofheid lijdende was. Bijou ware het hem ge lukt de vergadering van gedeputeerde staten eveneens te misleiden zij stonden op het punt hem wegens doofheid vrij te sprekentoen de officier van gezondheid die de vergadering assistecrde, den loteling op een fluisterende slechts naauwelijks versfaanbare wijze vroeg: Heeft n ook nog iets anders in te brengen waarop het antwoord terstond volge„Neen," waarop hij voor den dienst werd aangewezen. De meststofFen te Groningeu leverden ge- durende de laatste elt jaren aan die gemeente de belangrijke som op van bijna 162000, Behalve dit zeer belangrijke voordeel, werd bovendien de algemeene gezoudsheidstocstand bevordcrd door de wijze waarop de exploitatie dier stoffen plaats heeft. Als een staaltje van de groote besmette- lijkheid der runderpest deelen wij het volgende mede Wij vernemen nit goede bron zegt de Courier de la Meuse dat de runderpest zich tot hiertoe slechts vertoond heeft. op 6en bouw- hoeve nabij Tongeren in Belgie. Vijf runderen zijn afgemaakt. De hoeve wordt door militairen bewaaktuiemand mag haar verlaten zonder ontsmet zijn. Men begrijpt niet hoe de ziekte daar ter plaatse is overgebragt. De bedoelde hoeve wordt door een veefokker bewoond. Zijne stallen zijn noch door vreemde kooplieden, noch door nieuw vee bezoeht alleen waren zijn kuechts in den omtrek met Fransche kooplieden in aanraking geweest, eu daarln 'moet dan ook de 66nige reden van het hoogst treurig verschijnsel zjjn te zoeken. Op Limburgsche grenzen wordt zeer streng gewaakt tegen invoer van vee, afval enz. gelederen der insurgenten te onttrekken. Het leven wordt daardoor hier enorm duur. De levensmiddelen zijn tot een ongekend hoogen prijs gestegen z66 ook de huur. Dienstboden zijn haast in het geheel niet te bekomen. De weelde houdt daarmede gelijken tred. Het The atre de la Monnaie is voor de voorstelling van Patti op zondagavond geheel bezethetgeen bij de verhoogde ])rijzen eeue som van 18000 ti'anes in de kas van den directeur zal doen rloeijen. De maarschalk Mac Mahon heeft het op- perbeyel over Let leger van Versailles aanvaard. Ladmirault voert het bevel aan de zijde van den Mont Valeriengeneraal Cissey bij Chatillon. Men spreckt van afschnwelijke plannen van de leden der commune en van het centraal eomi(6, voor 't geval de troepen van Versailles binnen de muren der hoofdstad komen. Men is vooral ongerust geworden door onderscheiden toebten die de ngenten van de comane naar de Parijsche riolen hebben gemaakt en nil r.iet ge looven dat het enkel geldt telegrnafdradeu te leg geu. Men knoopt er het plan aan vast om Parijs als t' gedwongen mocht worden zich overtege- ven in de lucht te doen springen. Do laatste ambulance van de vereeniging tot vcrpleging van gevronde en zieke krijgslie den' is te Berlijn in de vorige week uit FVank- rijk teruggekeerd. Tot eikenning voor de 'vele belangrijke diensten heeft de keizer op den cersfen paaschdag het krnis var. verdiensten dernienwe orde „voor vrouwen en maagden geschonken aan keizerin Augusta en aan koningin Elizabeth, weduwe van den vorigen koning van Pruissen. Dit is de eerste keer dat deze orde verleend wordt. Op den 31 Maart heeft op den spoorweg, in dc nabijheid van Bitscheen vreeselijk onheil plaats gehad. Een millitaire trein nit Straats- hurg komende is van den spoorwegdam geloo- peu 16 manschappen der land weer hebben daar- bjj het leven verloren en velen zijn meer of minder ernstig gekwetst. Waaraan het derailleren moet worden toegeschreven is niet met zeker- heid bekend. Men vermoedt, dat het ongeluk is veroorzaakt door kwaadwilligheid. Bekend is het dat onder de bevolking van Bitsch groote verbittering heerscht. De zaak wordt streng onderzocht. Prijzen cTer Effecten. Amsterdam, 13 April. so; Dordrecht, 13 April. St. Nicolaas, 13 April. Gent. 14 April. Louden, 12 April. Middelen van "V ervoer. Stoombootdienst op de "Wester-Schelde. Bourtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Spoorwegen. TE NEUZENBIJ DHONT COMP. "-L'fl!Lu.uj....'.LLrrrT ■M N "5 *S 0 o a ts» o 0 2 1 O Nederland Belgie. Rusland. Polen. Pruissen. Oostenrijk, t talig. Spanje. Portugal. flCcrtitc. Werkelijke schuld2; pet. B2j adito dito dito3 62' adito dito dito4 82** aAandeel Handelmaatschappij. 4J dito eiploitatie Ned. staatspoorw. 99J aCertificaten bij Rotschild2J aObligatien 1798/1816 5 94; aCertific. adm. Hamburg5 67; adito Hope Co. 1855, 6e serie. 77i adito f 1000 18845 m 92J adito I 1000 18665 92 aLoten 1866...5 aOblig. Hope 4 Co. Leening 1860 4; 83, aCertific. dito4 65J olnseript. Stieglita 4 Co. 2e«4el,. 4 66 aObligatien 1867 4 67; adito 1869 4 87J aCertificatenfi m aAandeel spoorweg Gr. Maatsek i 218 aOblig. dito4 j59; adito dito4' dito spoorweg Poti-Tiflis5 dito dito Jelez Orel5 dito dito Charkow Azow 5 83 aSchatkist obligatien4 66| aObligatien aOblig. metell. in zilrer Jan/Julij. 5 53; adito dito April/Oct. 5 63' adito in papier Mei/Nov. 5 adito dito Febr./Aug. 5 d5a Leening 1861 aCertific. bij Lamaison e. s5 aObligatien23 thans 3 30l adito 1867. 30J adito Binnenlandsche3 adito 1856-1863 3 32,J| adito 18673 32; Tnrkeije. 5 4U Griekenl. 5 Egypte. dito 1868 7 74)4 Amerika. adito Vereenigde Staten (1874). 6 0 931 adito dito dito (1904). 5 95 adito dito dito (1882). 6 97 adito dito dito (1885). 6 adito 7 adito 6 868 dito Atl. Gr. W, Spw.Ohio ser. (p) 7 99> dito dito geconsoliaeerde 7 dito 8 441 dito St. Paul Pac. Spw. le see. 7 dito dito dito 2e sec. 7 644 dito dito dito 1869 7 66 Brazil!*, adito adito 5 911 Vlezico. dito 1851 2 Grenada. dito 6 Venezuela. dito 8 Ecuador. dito 1 m NB. De a gemerkte effecten worden bij de Nederlandsche bank als beleeningspand aangenomen. Tarwe was heden matig aangevoerd en tot vorige prijzen rerkocht; puike Zeeuwsche en Vlaamsche f 12 a f 12,50, Over- mnasche f 11,40 a f 12, mindere f 8,50 a f 10, Bogge 10 a 10 cent lager moeijelijk te plaatsen, Zeeuwsche en Vlaamsche f 8,50 a f S,80, Overmaassche f 8 a f8,20. Gerst, Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 6,50 a f 7, Overmaassche f 6 a f 6,80, dito Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 6,50 a f 7,20, Over- maasache f 6 a f 6,50. Haver, dikke f 4,50 a f 5,50, dnnn- f 4,50 a f 5,30. Paardenboonen f 8,50 a 6 9,10. Duivenbooe aen f 10 a f 10,50. Witteboonen f 16 a fl8. Bruineboonen f 10 a f 14. Erwten f 9,50 a 10. Koolzaad f 16,60 a f 17,80. Lijniaad 70 a 90 at. Tarwe fr. 30,60. Rogge fr. 21,50. Boekweit fr. 25,70. Havar fr. 11,30. Gerst fr. 16,80. Boonen fr. 26,60. Lijnzaad If. II,Aardappelen fr. Tarwe Jr. 28,50. a fir. Rogge fr. 21,a fr. Gerst fr. 18.50 a fr. Haver fr. 20,— a fr. Paardebooneo fr. 23,a fr. Aardappelen per 100 k fr a frKoolzaad per 100 k. fr. 52,— a fr Granen op de prijzen van Maandag gehouden. Van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen: elken dag des morgens half 8 uur. Van Neuzen naar Hoedekenskerke elken Diugsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaturdag en Zondag des voormiddags 10 uur. 's Maandags voormiddags half 12 uur. Van Walsoorden naar Hansiveert, Hoedekenskerke en Neuzen des Zondags voormiddags half 12 nur. des Maandags namiddags half 2 uur. Van Neuzen naar Borsseeen en Vlissingen: elken Dingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag des middags 12 uur. des Zondasg namiddags half 2 uur. des Maandags namiddags half 4 nur. van Neuzen. Zaturdag 15 April voorin. 10,— u. Maandag 17 Dingsdag 18 Woensdag 19 Donderdag 20 Vrijdag 21 12- nam. 1, Niet varen. voorm. 3,30 ti 1)a van Vlissingen. nam. 4,n. n 6, Niet varen. voorm. 9,30 n 10,n a 10,30 Neuzen-Gent 6,20. 10,30. 4,50. Gent-Neuzen 8,10. 12,30. 6,45. Selzaete-Lokeren 5,40. 9,05. 1,20. 7,35. Lokeren-Selzaete 6,30, 10,15. 4,55. 8,30. Selzaete-Assenede 9,05. 1,20. 7,35. Assenede-Selzaete 6,49. 10,49. 5,20. St. Nicolaas-Lokeren-Gent 5,50*. 8,10+. 9,35$. 11,45+. 3,15+. 5,05$. 8,—*. Gcnt-Lokercn-St. Nicolaas 4,40*. 7,10+. 9,30$. 10,50+ 2,20+. 5,—*. 7,10+. St. Nicolaas-Beveren-Antwerpen 5,55*. 8,10+. 10,10$. 11,40+. 3,15+. 5,40$, 8,—+. Antwerpen-Beveren-St. Nicolaas 7,30+. 9,11, 2,30+. 4,30$. 7,—*. St. Nicolaas-Temsche-Mechelen 5,15. 8,25. 12,05. 2,55. 7,45. Mechelen-Temsche-St. Nicolaas 6,50. 10,45. 1,35. 5,35. 9,15. Lokeren-Dendermonde-Aalst-Brussel 7,02. 9,10. 10,57 1,50. 4,50. 7,35. Brussel-Aalst-endermonde-Lokeren 7,28. 11,20. 2,10. 5,15. Antwerpen-Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,05 tot Moerdijk. Rotterdam-Antwerpen 6,15. 8,50. 12,15. Goederentrein 12 en 3 klas. Reizigerstrein 12 en 3 /.'las. Snellrein 1 en 2 Idas.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 3