IifIUIi 09BTM Bouw- en Melkgereed- schap, Mest, Stroo, Brand- hout en EENIG ZINDELIJK HUISRAAB Ch. BAECREAssenede. UIT DE 11 AliD TE KQSP: I FA a EN MAKER I J Extra vvitte en geele PAARDEKPEBEKZAAD VERKfEZIHGLIDSTATEN. Baron Collot dEscury, J. STURM, Johannes Daniel Noske J. STURM, A. L. J. van Waesberghe, J. D. NOSKE, J. STURM, J. 1). NOSKE, A. L. J. van Waesberghe, J. STURM, 11. A. A. Baron COLLOT d'ESCURY, J. I). NOSKE. S. A. DE SMIDT J. STURM, Marinus Joris van Y essein II. A. A. Baron COLLOT d'ESCURY, J. STURM, eeeBB water. y gg o Openbarc Vcrkooping 9 EENE KAPITALE Door verlrek naar elders. ELAWER- m TUINZADEN Kiezers VERKIEZING. t" - tu VERVALSCHINQ. 2 2. Ee,ne party Hooi en Stroo, gezaagd Hout Takkebossen zware Sparren en Kodden 1 JngtgeweerSchalen Gewigten oud IJzer, Toawwerk en vvat er verder zal vvorden aangeboden. ZEGT I1ET VOORT. m »i; GEJiEEME AXEL. J. J. F E ft C K E NNotaris te Ncnzen en Mr. J. (j. VAN D E I N S E advokaat en Notaris te Hulst zullen ten verzoeke van Sienr JOHANNES PUIJLAERT, landbouwer te Axel er. ntede erfgenamen op Donceudac. den 11 Mei 1871, des voormiddags om 9 unr, in bet openbaar presenteren te verkoopen 8 Werkpaarden 1 tweejarig Paard1 Zuig veulen 6 baatgevende Koeijen 2 Runders, 3 Springstieren2 Hokkeliugen, 5Kalvers en 2 Varkens 69 Scbapenwaaronder 46 met Lam2 Schaapbonden en 90 Hoenders en Ilauen. 4 Menwagens met ijzeren assen1 zware kar, 1 Speelkar, 1 Cbais, 4 Zeeuvvscbe Ploegen, 1 Waalscbe Ploeg, 1 Meeploeg. 3 ijzeren en 8 bouten Eggen1 Rolblok 1 Molbord, 3 Sleden 1 Zeefdenmolen1 Geesselsteen, 1 YVaterbak, 1 Beerbak1 Stroomolen 1 Peeenruolen1 staande snijbak. 2 Knie- bakken 1 Stampbak 2 Haverkisten Rie- ken Vorken Mesthaken Zeissen Spaden, Rijven en verder gereedschap. 1 Graanmaat5 Zeefden2 Zaadzeilen2 Draagkleeden en 50 Graanzakken. 1 Trog. 1 Wascbkuip, 1 Vleescbblok3 Lad ders 1 Slijpsteen 2 Koffers en 1 Schaaf- bank. Eene partij Wilgen TakkebossenStroo en bet Meat in den Bogt en in de Sehaapstal, 1 Kern1 Melkknip1 RoukuipMelktee- len1 Melkrei en Emmers. Eenig Spek en Vleesch. Verder eenen ZINDELIJKEN INBOEDEL, hoofdzakelijk bestaande in Tafels Stoelen, Banken Kassen HuisklokKagchel. Keu- kengeriefBeddegoed en al hetgeen verder ter verkoop zal vvorden aangeboden. Alles zich bevindende op de bofstedebe- woond door den Verkooper J. Puijlaert in de gemeente Axel. ZEGT HET VOORT. De Notaris A. K A K E B E E- K E Jz., gevestigd te Goeszal op Donderdag den 27 April 1871, des morgens om 10 uren pkecies, in bet Gemeen- tebnis te Krabbendijketen verzoeke van de Eerzame MARIA SCHIETERATTEweduwe van JOHANNIS DE KOK Hz., na bekoirien Regterlijk bevelin het openbaar veilen en verkoopen.: OP HET DORP KRABBENDIJKE, bestaande in een extra sterk WOONHUIS, eene sedert twee jaren nienw gebouwde GRAANSCHUUR, VARKENSHOK en BAK- KEET en daarbij tbans gebaand wordende 37.11,29 hectareu zeer uitmuntend HOF BOOMGAARD WEI- en ZAAILANDEN alles gelegen in de gemeente van Krabben dijke Kruiningen en Schorebreeder bij biljettenen nader onderrigt te bekomen ten kantore van gemelden Notaris KAKE- BEEKE te Goes. PUIK WIT en GEEL Paardenpeeen boven den grondROODE en GEELE Man- trelwor-tel Klaver Luzern tSteenklaver, Graszaad, puilte Iiazantsclie Vitsen. TE BEKOMEN: Des MAANDAGS op de Markt te HULST. Des WOENSDAGS te NEUZEN. Des ZATURDAGS te AXEL. Eene van ouds bekende alleen in de gemeente zijnde met al deszelfs voorraad van Hout enOJe- reedschappen. Kunnuude des verkie- zende ook alleen de Losse Goede- ren, behooreude bij de Wagemakerij overge- nomen vvorden om dadelijk te aanvaarden. Te bevfagen bij den eigeuaar A. P. DU PREE te Neuzen. ad f 1,30 bet halve kilo, bcnevens bij 0. VAN DAMME te Neuzen. Met bet oog op de bestaande of tot dus verre gevolgde overeenkomst tusscben do kantons Axel en Hulst, verzoekt de ondergeteekeude voor dit maal niet in aanmerking te komen voor Lid der Staten van Zeeland. IIontenisse, 13 April 1871. COLLOT d'ESCURY. In de maand van April Kies je wel wie je wil Maar men moat er op letten Dat men laat het zoo zijn er toch maar een te gelijk op zijn stemblad mag zetten. Sternt alien voor Die is 'k weet 't zeker uw' keuze wel waard Wil dus op uw stembill zijn name doeu prijken Opdat bij na de stemming met de krone moog' strijken. Yele kiezers te Neuzen Zaahsuag en Hoek zullen bij de aanstaande verkiezing van een Lid voor de Provinciale Staten van Zeeland hunne stem uitbrengen op den beer wien zij teven bij hunne medekiezers aanbeveleu. Bij de aaDStaande verkiezing voor een Lid der Provinciale Staten wordt aaubevolen de beer te Axel. Eenige kiezers te Hulst bevelen bij de aanstaande verkiezing van een Lid der Staten van Zeeland aanden heer te Neuzen. Wilt ge uwe belangen in de Provinciale Staten naar behooren zien waarneinen komt dan aan staande Dingsdag getrouvv ter stembus open kiest met ons den Ileer Kandidaat-Notaris te Hulst. Zeer vele Kiezers. Voor bet lidmaatschap der Provin ciale Staten wordt aaubevolende te Axel. Vele kiezers uit den Boerenstand. heer Bij de verkiezing op aanstaande Dingsdag van een Lid voor de Pro vinciale Statenwordt door vele kiezers te HONTENISSE aanbevolen de heer Gemeente Outvauger en Ontvanger-Griffier van verschillende polders te Neuzen. 1 Eenige kiezers uit KoewachtZuid- dorpe en Overslag, zijn voornemens op a. s. Dingsdag voor een Lid der Provinciale Staten hunne stemmen uit te brengeu op den heer te Axel. Een zeer groot aautal kiezers is voornemens hunne stem ter verkiezing van een Lid voor de Provinciale Statenuit te brengeu op den beer Candidaat Notaris te Hulst. Verdere aanbeveling zal wel overbodig zijn voor alien die een bekwaam wclsprekend en onpartijdig lid verlangen. Eenige kiezers in het kanton Axel, zijn voornemens om bij de aanstaande verkiezing van een Lid der Staten van Zeeland, hunne stem uit te breugen op den heer Gemeente OntvangerOntvanger-Griffier enz. te Neuzen. Tot lid voor de Provinciale Staten wordt aan bevolen de heer Rentmeester van het Kroondomein. Bij de aanstaande verkiezing voor een Lid der Provinciale Staten wordt aanbevolendo heer te Axel. Vele Kiezers. Als Lid voor de Provinciale Staten bij de aanstaande verkiezing wordt aanbevolen de Heer Notaris te Axel. Bij de aanstaande verkiezing van een Lid der Staten van Zeeland wordt aanbevolen de heer Rentmeester en Ontvanger-Griffier van ver schillende polders te Neuzen. Eenige kiezers in het kiesdistrict Hulst. Tot Lid van de Provinciale Staten wordt aanbevolenden heer Wethouder te Axel. Daar bij eene vorige stemming reeds een aantal stemmen op hem zijn uitgebragtdurven wjj dien Heer gernst aanbevelen. Eenige Kiezers te Axel. Bij de verkiezing voor een Lid van de Provinciale Staten, in het kanton Axel en Hulst op 18 dezerzullen eenige kiezers in het kauton Axel hunne stem uit brengen, op den Hoog Wel Geb. Heer Burgemeester van Hontenisse. Voor Lid der Staten van Zeeland wordt aanbevolen de heer te Neuzen. Boschkapelle. Dr. CHANTOMELANUS Dit onwaardeerbaar OOGENWATER is een van de gelukkigste uitvindir.gen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kannen verbeteren welke door den tijd (ouderdom) of andere omstandigkeden lijdende zijn aan ver- zwakking, afmatting, prikkeling, hitzigheid bloedroode en druipende oogen, welke 's nacbts toekleven zware jeukendedinkkemle en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping iu de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen, vooral bij koud weer, en die welko bij eene sterke iucbt of bij schel licbt niet goed kunuen zien alle deze en meer andere Ooggebreken vvorden door dit OOGENWATER bersteld en waargborgd dego- zonde oogeu tegen die gebreken en boudt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geeu bril zal behoeven. Het zelve is in ondersfaande Depots verkrijgbaar gesteld a OO Cents per llacou o o "SI*--* IK rrg.g'g- f*'3 11 I Niettegenstaande het wettig deponeren van de Vignetten bestaat er geen stad van eenig belang iu Duitsckland, waar de verpakking van de t!4tollwercIi'sche Borst-Bon- bons niet meer of min wordt nagemaakt, sora- tijds zelfs onder misbruik van den naam. Men gelieve derbalve op bet zegel te letten. u> 2. joe; 00 0 S R 5 fn 3 3 s e Ell 2 I I? 8 3 l-'- 0 3 o 3 ro n o a CD <1 fis 00 X 0 c: T e s S" 4 Wi e alom bekende C. BECKER'S BAI.AIVSEIV en BASCULES vvorden alleen vervaardigd en zijn t® bekomen bij de Fabrikanten ItECKEK Bl'DDlNGU, te Arnhem. TE NEUZEN, BIJ DHONT COMP. VAN G. If. Houtzager te Nenzen J. A. Goetha/s te Middelbarg D. Ili/dernisse te GoesIf. A. Noest te SluisJ. W. van Brabant tej Brouwershaven en meer bekende depots in andare provincien. N 5-H>« B ?f b tr noSsj.gs - n D r n gen n <5 B S- E5.S-3 S-."1 si o g. n v ST n n> a' p aq r. a 3 C3 B P n O P N gP o S w.'C o ,n o CO tr n V- tjq M "-3 r: C. CD - B. -3 enj mX w ct uj H p nf 2^ ^1 b* 2 crq' CP Ea* Ciq 0 O 05 CD P «s: 1 p, 2 C (X> P t 1 a -O W g 3 -3- 52i ce o A C N h-4 m (I p 1 P 2 (D t 3 ft p o 2 p >0 P a a c cq o 5 B 2 a t/3 M E3 5C J ffl n 1 0 p s-. E r p 3*5 p o-*P fjq a# 2 R' 1 p- p S h. 1 5-S 50 CT5 S 2- t-K P P 5 Par/=5 cr ~i - p g" 2" 2 K be M -- B g Oa® S P- o CD M Ma £il.g ^T- r -3 M N CT5 t p [I" P-«P: -TI 3- —1 £.4 b. 8 p p aq p c?" n> H- cjq CD m n P 2. i=t-- Pa CD Pre -i n bf cr o n U o PIP n m "0 T 4^ C5 covs: CD t sj 3 cd ra 3 t-^rn O 1 p CO -si j. t—ze G>m O z o 73 D m z *3' P- 2. P n g O CTC Wfio o l_i p E w P's- K-cr; o c 2 H to 2" 3751 i- ti be 5* 5 >4 en C3 J 2 «t 2 3 i •-•Bp 5 3 m' to P 2 p P o hr 3 -it! P CD Of Ci o 2 D P LJ O G j jp 1 IP. - 3 OB -° a*-, (Jj M N "5 1 x m ml 0 2 1 <j Aan de onderstaande en verder bekende Ddpfithon- 5 ders is verzonden eene nieuwe bezending van alle ait het Magazijn van VAN IIOUWENINGE V1SSER, welke zich zoowel door vkel verbetkede kwaliteit als lage prijs. bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van S, 2''a en 1 ons, waarop het nummer en de prijs, loopende van af 90 Cents tot/3 per 5 ons, zijn vermeld. Bij hoeveelheden van minstena 15 Ned. pond, worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Frijscouranten zijn gratis te bekomen: Neuzen, J. C. van Sprang; Aiel, J oh. feenhuizenIIonte nisse Th. Fassaert; Sluis, J. C. A. Mets; Middelburg, J. A. Goethals.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 2