ALGEMEEN 0PER1BARE VERKOOPINGEN. OPENBARE VERKOOPING. OPENBARE VERKOOPIIGlC No. 615. Zaturdag 15 April 1871. 11 de Jaarg. Advertenlien. 1. EEN WOONHUIS 2. EEN WOONHUIS 5. EEN STAL of SCHUUISTJE OPENBARE VERR00PIW6 GEZAAGD II OUT, Openbare Verkooping LAliDBOUW- EN MELKGEREEDSGIIAE STROOenz. MANUFACTURED, ABONNEMENT. VERSCHIJNT elken Wocnsdag- en Zaturdag-morgen ten 8 ure 1)11 OUT A CO HI P. te Neuzen. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aangenoinen. Dij deze Courant behoort een B IJ V O E G S E L. AVij maken de kiezers in dit kiesdistrict opmerkzaam: dat op Dings dag den 18 dezer, van des voormid- dags 9, tot des namiddags 4 ure, de inlevering kan plaats hebben van de stembriefjes voor de verkiezing van een Lid voor de Provinciale Staten van Zeeland. JPolitielc Overzieft. Dc panorama kaarten van Parijs, nu reeds se- dert eenige wekcn in onbrnik geraakt, beginnen hunne waarde terug te krijgen. De strijd, tot dus- ver aan dc baitenkantcn gevoerd dringt dage- lijks dieper de stad in en in plaats de Prnissen zijn nu de Franschen zelve bezig bun trots, bet pracbtige Parijs 1e verwoesten. Aan de znid- en westzijde der stad wordt een verbitterden strijd gevoerd. Zaturdag morgen openden de kauonnen van den Mont-Valcricn en de batterijen van Versailles bun vuur op de Maillot, terwjjl aan de zuidzijde do door de opstaudelingen bezette forten meer cn meer worden gcnaderd. Deze kanonnade word zondag nit de Mont-Valarien en het ma rine gcscbnt, te Courbevoie geplaatszeer bevig voortgezetde poort Maillot en onderscheidene straten gebombardeerd en vooral de Avenue de Tesnes zeer geteisterd en besehadigd. De hou- witsers vielen als een hagelbui neder en de be- woners waren derhalvc 'genoodzaakt alien te vlugten. Het getal dooden en gewonden moet zeer aanzienlijk geweest zijn. De bommen vielen sonis haast tot midden in de stad. Maandag wierd de strijd vveer voortgezet en bet paasch- feest dns door de Parijzenaars in plaats onder bet vreedzanie ter bedehuis roepende klokgelui naar den tempel der verlicbting en des vredes, doorgebragt onder bet oorverdoovende gedonder der moordende kogels en granaten. Ip.tusscbcn verliezen de opstaudelingen veld. De brag van Nenillygelegen in de rigting van de Champs Elysdes naar het midden der stad en door eene bai icade versperd, is na een hevigen strijdeindelijk door de regeringstroepen over- wonuen zoodal men op dit punt weer meester is maar daarniede is nog geenzins de overwin- ning behaald. Dc opstandelingeuhet wordt door de officieren openlijk erkend strijden dikwerf met leeuwenrooed en duidelijk is het, dat onder hen mannen staan van wezenlijke militaire be- kwaamheden. De regeringstroepen winneu dan ook slecbts voet voor voet. De strijd zal dus j alvorens beslist te zijn, nog veel menscheubloed moeten kosten. Alle bewoners, die eenigzins weerbaar zijn, worden door de commune tot soldaten geprest. Daartoe worden de huizen afgeloopen waarbij niet zelden requisitien in goederen en levens- middelen worden gedaan. Bovendien worden onderscheidene burgers ge- arresteerd, soms enkel op het vermoeden dat ze de regering van Versailles zouden wenschen te onderstennen. De aartsbisscbop van Parijs is met zijn geheel gezin, met vrouwen en bedienden gevangen genomen, tcrwijl in den nacht de meu- belen en goederen van waarde zijn gestolen en weggevoerd. En ora de kroon op dit alles te zetten, voert men de vrouwen dergenen, die aan de zijde der regering strijden, in het front der troepen. Er treedt dus een waar schrikbewind in bet leven. Op een der pleinen is reeds eene guil- liotinc tentoongesteld, die zeven boofden tegelijk kan afslaan. Of dit werktuig moet dienen schrik in de harten der Parijzenaars te jagen en hnn alien moed te benemen voor eenig verzet, dan of men de anne bevolking nn reeds het beeld der toe- komst heeft voor oogen gcsteblingeval de op- stand mogt meester bhjven, is moeijelijk te be- slissen. In puitschland vleit men zieh met de boop dat bet niet noodig zal wezen om volgens de uit drukking van vorst Bismarck een naspel aan dezen oorlog toe te voegen en zonen van het land te doen oprnkken tot berstel van het wet tig gezag in het land van den vreemdeling. De Engelsche regering heeft op hare aanvrage om na- dere toelicbting uit Berlijnten antwoord ge- kregen dat Duitscbland zich in elk geval bet regt toekende waarborgen te nemen voor bet ten nitvoer brengen van de vredes preliminairen maar dat het zich niet zou mengen in den strijd der partijen. Sleebts dan zou het Duitsehe rijk daartoe overgaan wanueer de wettige regering zulks formeel mogt verzoeken. Dit echter aaarvan houdt men in Duitscbland zich over tuigd zal niet spoedig geschieden. Inmiddels doet de Duitsehe regering alles wat strekken kan om het Franscbe gouvernement zijn taak gemakkelijk te maken. Zoo zendt ze b. v. van de krijgsgevangenen bet allereerst niet de mobiele garden maar de linietroepen naar bun vaderland terug, de manschappen dus die Thiers bet best kan gebruiken. In onze editie van hedeu offreeren de beeren ISENTIIAL C. in Amsterdam de Loteu van de Koninklijke Hongaarscbe Premie Leening van 1870 voor de Trekking van 15 Mei e. k. Reeds op den 15 Mei worden de prijzen van t 150,000f 15000, f 5000 4 kf 1000 4000, 13 k f 500 f 6500, enz. enz., ge deeideerd in bet geheel 700 prijzen. Over de soliditeit dezer zaak beboeven wij wel niets verder te zeggen als dat de geheele Leening. ten bedrage van 30 millioen gulden, onder controle der Koninklijke Hongaarsche Staats Hoofdboekhouding en der Koninklijke Hon gaarsche Staats Centraa! Kassa staat buitendien nog onder garantie der Koninklijke llongaarschen regering. Niettegenstaande reeds bij eene enkele trekking alle prijzen gedecideerd wordenkost een geheel Lot 4, een half Lot f 2 en een kwart Lot f 1. Zeker eene zeldzame gelegen- beid met zulk een geringen inzet de kans te hebbenvan zulk een boogen prijs te kunnen trekken. Evenmin als deze onderneming eene verdere r§commaudatie noodig heeft. behoeft dit ook de soliditeit der firma ISENTIIAL C., daardeze genoeg bekend en reeds sedert 30 jaren in Hamburg gevestigd is. De Notaris S. A. DE SMI DT to Axel, zal ten verzoeke van de gezameutlijke Erfge- namen van wijlen GUIELMUS MEIRRE ''en ANNA MARIA ROLAND, in leven echtelieden wonende te Sas van Gent en aldaar overleden op Dingsdag den 18 Ark id 1871, in bet openbaar presenteren te verkoopen 1. Des voormiddags ten tien uren ten sterf- hnize van gemelde overledenen eene partij ZINDELIJKE II (TIsS- MEUBELE1N en andere IIOEREN- DE GOEDEREN. En des namiddags ten vier uren in de her- berg „de Zwaan", bewoond bij A. Aliens te Sas van Gent met den gevolge en aanklevc VAN DIEN staande te Sas ran Gent in de Weststraat kadastraal bekend sectie C no. 323 en gevolge VAN DIENstaande als voor- gaande aan de Westzijde der Havenka dastraal bekend sectie C numtner 272, waarin het beroep van Bakker en Winke- lier met goed succes wordt uitgeoefend en staande als voorgaande op bet klein Marktje, kadastraal bekend sectie C. no. 159. Alles bij billetten breeder vermeld en om- schreven. Alle inlicbtingen zjjr: te bekomen ten kantore van bovengenoemde Notaris alsmede bij den Heer G. II. STUBBE Expediteur te Sas van Gent Executenr Testainentair ten sterfhnize van bo veugenoemde Anna Maria Roland. ELK ZEGGE HET VOORT. door den Griffier T E L Cvoor don heer DE GRAEFFvan best JNoox-tlsoli te Neuzen aan de Kaaiop Wounsdag den 19 April 1871. en aan dc Axelsciie Sassing op Zaturdag den 6 Mei 1871, telkens des namiddags een ure. ZEGT HET VOORT 1 9 Sint Jan Steen. Mr. J.' G. VAN DEINSEAdvocaat en Notaris te Hulst en de Heer D E K E S E L Zaakwaarnemer te Stekeneznllen ten verzoeke van JACOBUS SCHOUT. landbomver te Sint Jan Steen, op Woensdag den 19 April 1871, des voormiddags om 9 uur, in bet open baar presenteren te verkoopen 5 puike Werkpaarden waaronder 2 Ilengsten en 3 Rninpaarden en 1 tweejarig Paard 8 Melkkoeijeu 1 vette Vaars, 1 ditojonge Stier5 Runders en 4 Varkens waaronder 2 dik van Biggen30 Hoenders en Hanen en 3 Kalkoenen 3 Menwagens met ijzeren assen2 Vracht karren, 1 Chais1 Speelkar, l' Driewiels- kar4 Ploegen1 Ondergrondsploeg1 Meedekploeg1 ijzeren en 6 houten Eggen, 1 Molbord1 Beerbak, 1 Vlasreep. 1 Rol- blok en verder Gereedscbap 1 geboord Pomphout en eene partij Zakken 1 Kern en 2 Melkkuipen 2000 bossen Tarwe-, Rogge- en Haverstroo en eenig Spek en Vet 3 mijlen droog Bakkershouteene aanzienlijke partij Mutsaard en Sparrenhout en 1 gevelde Notenboom; 1 Huisklok1 Kagcheleenig Koper- cn Tinwerk en verder Huisraad. Alios zich bevindende op de bofstede van den verkooper, mitsgaders 1 hectare weljgowixs- sen KL A_ VKIistaande in den Oud- Ferdinanduspoldergemeente St. Jan Steen. ZEGT HET VOORT. De Notaris M. G E E N E te Hulstzalten verzoeke en ten woonbuize van Mejufvrouw C. J. SAKKOBOOGAERT,in de Steenstraat te Hulst, op Maandag den 17 April 1871, des voormiddags om 10 ure, door uitsolioi- clin«g- Vein beclr-ijl, in bet openbaar pre senteren te verkoopen EENE GROOTE PARTIJ bestaande hoofdzakelijk in BEDDEN WOL- LEN en ICATOENEN DEKENS, MERINOS, ORLEANS, SATIN DELAINE, NETEL- DOEK, WITTE en GEKLEIJRDE KATOE- NEN, LINNEN, IIALFLINNEN, LAKEN, BAA IFLANEL, KATOENEN en WOL- LEN KOUSSENDOEKEN en hetgeen verder te koop zal worden aaugebodeu. Mr. J. G. V A Notaris te Hulst, iEerstelijb: 18 APRIL 1871 ten} verzoeke van landman in den tenisse N DEINSE, Advocaat en zal in het openbaar verkoopen Op DINGSDAG DEN des voormiddags om 9 uur J. F. VAN REMORTEL Havenpoldergemeente Hon- 5 Werkpaarden van 5 tot 11 jaar oud7 Koeijeu6 Muttens - 3 Varkens, 50 Hoen ders en Hanen 5 Ganzen en 2 Kalkoenen 3 Menwagens1 Kar3 Ploegen 3 Sleden 1 Sleep, 1 Rolblok1 Molbord, 2 ijzeren en 7 houten Eggen, 1 Beerbak, 1 Peeen- bak, I Peeenraoien2Snijbakken, 1 VVater- bak Rieken Vorken Mesthaken en verder Gereedschap 1 Zaadzeil2 Draagkleeden 1 Reep, 1 Slijp- steen, 1 Ladder, 1 Scbraag1 Meelkist 1 Arduinenbak en een partijtje Steen en IJzer Eenig Melkgereedschapmitsgaders Huisraad, hoofdzakelijk bestaande in 4 Pluimenbed- den 3 Tafels 18 Stoelen 2 Glazenkassen, 1 Kleerkas, 1 Commodekasje1 Bureau, 2 Iluisklokken 6 Schilderijeu Spiegelscn verder zindelijk Huisraad Eene partij Takkebossen en Brandhout. Kn ten tweeden Op W 0 E N S- DAG DEN 26 APRIL 1871, des voor middags om 9 uur, ten verzoeke en op de bofstede van P. J. SCHILLEMANS, landman te Pauluspolder gemeente Stoppcldijk 4 kloeke Werkpaarden van 7 tot 13 jaar oud, 1 tweejarig Paard1 jnarling Ruinpnnrd 6 baatgevende Koeijen 3 Runders, 2Kalf- vaarzeu3 Varkens en 75 Hoenders en Hanen 2 Menwagens met ijzeren assen 1 oude dito, 1 zware Kar met ijzeren as1 Chais op riemen met getnig, 1 kleine Speelkar met ijzeren as1 Waalsche Ploeg niet ijzeren as, 2 groote en 1 kleine Zeeuwscbe ploe gen, 1 Molbord, 1 Rolblok, 2 Sleden, 1 Sleep, 3 ijzeren en 4 houten Eggen, I Beerbak, 1 Zeefdenmolen 2 Snijbakken 1 Peeeubak1 GeesselblokI Graanmaat 3 Zeefden3 Schoppen 1 Zaadzeil met 2 Kleeden1 Toom 1 Schaapsvel met Stjjg- bengelsPaardentuigRieken Vorken Mesthaken en verder GereedscbapPlanken, LaddersManden Tonnen Knipen enz. 1 Kern. 2 Melkkuipen, 6 Emmers 12Mclk- teelen en 1 Ronbus 1 Kleerkas 2 Tafels 25 Stoelen 1 Bank Huisklok, 2 Kagchels, 6 Schilderijen1 Spiegel 1 TrogGelejjerd en Ongeleijerd Aardcwerk en verder Huisraad Per dria mnandeu bianon Neuzen mm rn franee door hat gehecle liijk m geheel Belgie. Eakele nommers Men ahonneert Brievenbmhonderi, 1,10 1,40 0,05 eich blj alle Boekhaodelaars, Postdirectearen en BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0 40 Voor elke regel meer(1,10 Ailvertentien gelieve men aan de Uitgevera in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag avond 0 ure. VAN TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1871 | | pagina 1